dnes je 20.7.2024

Input:

Základní informace o označování potravin

3.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1
Základní informace o označování potravin

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Úvod do problematiky

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům patří vedle ochrany zdraví mezi priority evropského potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002 , kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin). Hlavním zdrojem informací pro spotřebitele jsou údaje získané z označení potraviny. Vzhledem ke svému významu patří označování do sféry regulované, tj. upravené legislativními předpisy.

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii. Požadavky na označování potravin jsou upraveny jednak na horizontální úrovni, kdy jsou stanoveny obecné požadavky platné pro všechny potraviny, a dále na vertikální úrovni, kdy se v různých právních předpisech stanoví zvláštní požadavky pro určité druhy potravin (např. komoditní vyhlášky).

V současné době dochází k významné změně, kdy jsou dosavadní roztříštěné předpisy sjednoceny do jednoho klíčového nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jehož cílem je revize dosavadních předpisů o označování potravin. Nařízení klade důraz na poskytování informací o potravinách spotřebitelům, zásadní požadavky jsou orientovány na spotřebitele, na jeho zdraví a právo na informace. Nařízení (EU) č. 1169/2011 platné od 13. prosince 2011 se bude závazně používat od 13. prosince 2014, s výjimkou výživových údajů, jež se použijí od 13. prosince 2016, a zvláštních požadavků na mleté maso, jež se použijí od 1. ledna 2014. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Na národní úrovni je pak označování potravin upraveno také v zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích , ve znění pozdějších předpisů, a v příslušných prováděcích (komoditních) vyhláškách.

Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách, zejména označování potravin. Vztahuje se na provozovatele potravinářských podniků (PPP) ve všech fázích potravinového řetězce. Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení. Cílem je poskytnout spotřebitelům údaje, jež jim umožní informovaně vybírat potraviny, které konzumují, jejich bezpečné použití s ohledem na zdravotní, environmentální, sociální a etická hlediska, a zabránit jakýmkoli praktikám, jež je mohou uvést v omyl.

Hlavními zásadami pro povinné informace o potravinách jsou:

 1. informace o označení a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

 2. informace o ochraně zdraví spotřebitelů a bezpečném použití dané potraviny.

Zejména se jedná o informace o:

 1. složení, které může být škodlivé pro zdraví určité skupiny spotřebitelů;

 2. trvanlivosti, uchovávání a bezpečném použití;

 3. dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebezpečné konzumace určité potraviny;

 1. c) informace o výživových vlastnostech umožňující spotřebitelům, včetně spotřebitelů se zvláštními požadavky na výživu, provádět informovaný výběr potravin.

Povinné informace o potravinách musejí být u všech potravin k dispozici a snadno dostupné.

Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání.

Informace o potravině musejí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné. Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského podniku (PPP), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, a není-li usazen v Unii, dovozce potraviny na trh Unie. Značení nesmí být klamavé nebo uvádět spotřebitele v omyl, např. vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, když se nijak neliší od běžných potravin, nebo vyvoláváním dojmu na základě vzhledu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou (např. náhrada kakaového másla rostlinným tukem u čokolády nebo náhrada mléčného tuku rostlinným tukem u sýrů). Odpovědnost nesou nejen výrobci, ale i obchodníci, ovšem pouze za formální náležitosti, ne za složení.

Obchodníci nesmějí v podnicích, které řídí, upravovat informace připojené k potravině, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň ochrany spotřebitelů a možnost konečného spotřebitele rozhodovat se při informovaném výběru potravin. I provozovatelé potravinářských podniků, kteří nemají vliv na informace o potravinách, nesmějí dodávat potraviny, o nichž vědí nebo předpokládají, že nejsou v souladu s platnými právními předpisy.

Balené potraviny

Označování se provádí na vnějším obalu, musí být jasné a srozumitelné, dobře viditelné, čitelné, nesmazatelné, neodstranitelné, nezakryté, v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům (tj. v češtině, kromě obchodního názvu). V případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musejí být povinné informace o potravinách spotřebiteli k dispozici před dokončením nákupu (např. na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo jinými vhodnými prostředky).

Povinné informace o potravině se uvádějí na viditelném místě, kterým je tzv. zorné pole. Zorným polem jsou všechny povrchy balení, jež lze číst z jednoho úhlu. Hlavním zorným polem je pak zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat. Zde se obvykle uvádějí nejdůležitější informace, např. název výrobku. Pokud má obal několik shodných hlavních zorných polí, považuje se za hlavní zorné pole to, jež zvolil provozovatel potravinářského podniku.

Důležitým prvkem pro maximalizaci pravděpodobnosti, že informace na etiketě budou mít vliv na spotřebitele, je snadná čitelnost textu. Nečitelná informace o produktu je jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů. Povinné údaje stanovené v nařízení (EU) č. 1169/2011 v čl. 9 odst. 1 se uvádějí na obalu nebo na etiketě písmem, jehož výška malého písmene "x“ činí nejméně 1,2 mm, pokud největší plocha obalu je větší než 80 cm 2 . V případě obalů, jejichž největší plocha je menší než 80 cm 2 , činí výška malého písmene "x“ nejméně 0,9 mm. U obalů, jejichž největší plocha je menší než 10 cm 2 , je povinné uvádět na obalu nebo etiketě pouze redukovaný počet povinných údajů, a to název, alergeny, množství, datum a energetickou hodnotu.

Vliv na čitelnost má nejen velikost písma, ale i odstupy mezi písmeny, odstupy mezi řádky, tloušťka tahů písma, barva písma, druh písma, poměr mezi výškou a šířkou písmen, povrch materiálu a výrazný kontrast mezi písmem a pozadím.

Přehled údajů uváděných na balených potravinách

Mezi povinné údaje při označování patří:

 1. název potraviny;

 2. seznam složek;

 3. každá látka nebo pomocná látka způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;

 4. množství určitých složek nebo skupin složek;

 5. čisté množství potraviny;

 6. datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;

 7. zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;

 8. jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku;

 9. země původu nebo místo provenience v případech, jež určuje článek 26 nařízení (EU) č. 1169/2011;

 10. návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;

 11. u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;

 12. výživové údaje.

Název potraviny

Používá se zákonný název, jenž je uveden v komoditních vyhláškách, nebo vžitý název, který spotřebitel dobře zná. Pokud není název uveden ve vyhlášce, vytvoří si ho výrobce tak, aby vystihoval charakter potraviny, např. podle použitých významných složek nebo technologie (rybí salát, jahodové knedlíky...). Chráněné názvy nelze obecně použít.

Název potraviny musí obsahovat i údaje o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, opakovaně zmrazená, zbavená vody vymrazením, rychle zmrazená, koncentrovaná, uzená) nebo k němu musejí být tyto údaje připojeny ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl.

U některých potravin se k názvu musejí připojit ještě doplňující údaje. Týká se to masných a rybích výrobků a polotovarů. V případě masných výrobků, masných polotovarů a produktů rybolovu obsahujících přidané bílkoviny odlišného živočišného původu jako takové, včetně hydrolyzovaných bílkovin, musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti těchto bílkovin a o jejich původu. Masné výrobky, masné polotovary a produkty rybolovu, jež mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu masa či ryby, avšak ve skutečnosti jsou tvořeny různými kusy spojenými jinými složkami, včetně přídatných látek a potravinářských enzymů, či dalšími prostředky, musejí být označeny následujícím údajem: "ze spojovaných kousků masa" a "ze spojovaných kousků rybího masa". V případě masného a rybího výrobku a masného a rybího polotovaru, který má podobu krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa nebo jatečně upraveného těla zvířat, musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti vody do ní přidané, pokud množství přidané vody představuje více než 5 % hmotnosti konečného výrobku.

Pokud název potraviny neumožňuje zjistit skutečnou povahu potraviny a odlišit ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se k názvu potraviny další popisné informace, které se uvedou v blízkosti názvu potraviny.

Obchodní jméno a sídlo PPP

Tento údaj není totožný se zemí původu dané potraviny.

Údaj o množství

Čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, mililitrech, kilogramech, gramech nebo kusech. Záporné hmotnostní odchylky jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v komoditní vyhlášce, a na obalu se neuvádějí. Pokud se jednotka v hotovém balení skládá ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou považována za prodejní jednotky, pak se uvedení čistého množství skládá z údaje o celkovém čistém množství a z údaje o celkovém počtu jednotlivých balení. Symbol " e “ lze použít, pokud se skutečné množství neodchyluje od deklarovaného víc než o přípustné odchylky dané vyhláškou ( 328/2000 Sb. ).

Šarže

Uvádění šarže je povinné z důvodu identifikovatelnosti a sledovatelnosti výrobku. Označuje se buď formou L a kódem, datem výroby nebo jiným vhodným způsobem.

Datum vztahující se k údržnosti výrobku

Datum použitelnosti (spotřeby), datum minimální trvanlivosti a datum zmrazení. Datum použitelnosti (uvádí se "Spotřebujte do:“) se používá v případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze a mohou tedy po krátké době představovat bezprostřední nebezpečí pro

Nahrávám...
Nahrávám...