dnes je 19.2.2019
Input:

Základní informace o označování potravin

3.9.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1
Základní informace o označování potravin

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Úvod do problematiky

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům patří vedle ochrany zdraví mezi priority evropského potravinového práva (nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin). Hlavním zdrojem informací pro spotřebitele jsou údaje získané z označení potraviny. Vzhledem ke svému významu patří označování do sféry regulované, tj. upravené legislativními předpisy.

Označování potravin patří mezi nejsložitější oblasti v rámci potravinového práva v Evropské unii. Požadavky na označování potravin jsou upraveny jednak na horizontální úrovni, kdy jsou stanoveny obecné požadavky platné pro všechny potraviny, a dále na vertikální úrovni, kdy se v různých právních předpisech stanoví zvláštní požadavky pro určité druhy potravin (např. komoditní vyhlášky).

V současné době dochází k významné změně, kdy jsou dosavadní roztříštěné předpisy sjednoceny do jednoho klíčového nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, jehož cílem je revize dosavadních předpisů o označování potravin. Nařízení klade důraz na poskytování informací o potravinách spotřebitelům, zásadní požadavky jsou orientovány na spotřebitele, na jeho zdraví a právo na informace. Nařízení (EU) č. 1169/2011 platné od 13. prosince 2011 se bude závazně používat od 13. prosince 2014, s výjimkou výživových údajů, jež se použijí od 13. prosince 2016, a zvláštních požadavků na mleté maso, jež se použijí od 1. ledna 2014. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. Na národní úrovni je pak označování potravin upraveno také v zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, a v příslušných prováděcích (komoditních) vyhláškách.

Nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách, zejména označování potravin. Vztahuje se na provozovatele potravinářských podniků (PPP) ve všech fázích potravinového řetězce. Použije se na všechny potraviny určené pro konečného spotřebitele včetně potravin dodávaných zařízeními společného stravování a potravin určených k dodání do těchto zařízení. Cílem je poskytnout spotřebitelům údaje, jež jim umožní informovaně vybírat potraviny, které konzumují, jejich bezpečné použití s ohledem na zdravotní, environmentální, sociální a etická hlediska, a zabránit jakýmkoli praktikám, jež je mohou uvést v omyl.

Hlavními zásadami pro povinné informace o potravinách jsou:

 1. informace o označení a složení, vlastnostech nebo jiných charakteristikách dané potraviny;

 2. informace o ochraně zdraví spotřebitelů a bezpečném použití dané potraviny.

Zejména se jedná o informace o:

 1. složení, které může být škodlivé pro zdraví určité skupiny spotřebitelů;

 2. trvanlivosti, uchovávání a bezpečném použití;

 3. dopadu na zdraví, včetně rizik a důsledků vyplývajících ze škodlivé a nebezpečné konzumace určité potraviny;

 1. c) informace o výživových vlastnostech umožňující spotřebitelům, včetně spotřebitelů se zvláštními požadavky na výživu, provádět informovaný výběr potravin.

Povinné informace o potravinách musejí být u všech potravin k dispozici a snadno dostupné.

Informace o potravinách nesmějí být zavádějící, zejména pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání.

Informace o potravině musejí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné. Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského podniku (PPP), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, a není-li usazen v Unii, dovozce potraviny na trh Unie. Značení nesmí být klamavé nebo uvádět spotřebitele v omyl, např. vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, když se nijak neliší od běžných potravin, nebo vyvoláváním dojmu na základě vzhledu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou (např. náhrada kakaového másla rostlinným tukem u čokolády nebo náhrada mléčného tuku rostlinným tukem u sýrů). Odpovědnost nesou nejen výrobci, ale i obchodníci, ovšem pouze za formální náležitosti, ne za složení.

Obchodníci nesmějí v podnicích, které řídí, upravovat informace připojené k potravině, pokud by tyto úpravy mohly uvádět konečného spotřebitele v omyl či jinak snížit úroveň ochrany spotřebitelů a možnost konečného spotřebitele rozhodovat se při informovaném výběru potravin. I provozovatelé potravinářských podniků, kteří nemají vliv na informace o potravinách, nesmějí dodávat potraviny, o nichž vědí nebo předpokládají, že nejsou v souladu s platnými právními předpisy.

Balené potraviny

Označování se provádí na vnějším obalu, musí být jasné a srozumitelné, dobře viditelné, čitelné, nesmazatelné, neodstranitelné, nezakryté, v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům (tj. v češtině, kromě obchodního názvu). V případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musejí být povinné informace o potravinách spotřebiteli k dispozici před dokončením nákupu (např. na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo jinými vhodnými prostředky).

Povinné informace o potravině se uvádějí na viditelném místě, kterým je tzv. zorné pole. Zorným polem jsou všechny povrchy balení, jež lze číst z jednoho úhlu. Hlavním zorným polem je pak zorné pole, jehož si spotřebitel při nákupu s největší pravděpodobností všimne na první pohled a které mu umožní okamžitě výrobek rozpoznat. Zde se obvykle uvádějí nejdůležitější informace, např. název výrobku. Pokud má obal několik shodných hlavních zorných polí, považuje se za hlavní zorné pole to, jež zvolil provozovatel potravinářského podniku.

Důležitým prvkem pro maximalizaci pravděpodobnosti, že informace na etiketě budou mít vliv na spotřebitele, je snadná čitelnost textu. Nečitelná informace o produktu je jednou z hlavních příčin nespokojenosti spotřebitelů. Povinné údaje stanovené v nařízení (EU) č. 1169/2011 v čl. 9 odst. 1 se uvádějí na obalu nebo na etiketě písmem, jehož výška malého písmene „x“ činí nejméně 1,2 mm, pokud největší plocha obalu je větší než 80 cm2. V případě obalů, jejichž největší plocha je menší než 80 cm2, činí výška malého písmene „x“ nejméně 0,9 mm. U obalů, jejichž největší plocha je menší než 10 cm2, je povinné uvádět na obalu nebo etiketě pouze redukovaný počet povinných údajů, a to název, alergeny, množství, datum a energetickou hodnotu.

Vliv na čitelnost má nejen velikost písma, ale i odstupy mezi písmeny, odstupy mezi řádky, tloušťka tahů písma, barva písma, druh písma, poměr mezi výškou a šířkou písmen, povrch materiálu a výrazný kontrast mezi písmem a pozadím.

Přehled údajů uváděných na balených potravinách

Mezi povinné údaje při označování patří:

 1. název potraviny;

 2. seznam složek;

 3. každá látka nebo pomocná látka způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě;

 4. množství určitých složek nebo skupin složek;

 5. čisté množství potraviny;

 6. datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;

 7. zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití;

 8. jméno nebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku;

 9. země původu nebo místo provenience v případech, jež určuje článek 26 nařízení (EU) č. 1169/2011;

 10. návod k použití v případě potraviny, kterou by bez tohoto návodu bylo obtížné odpovídajícím způsobem použít;

 11. u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových;

 12. výživové údaje.

Název potraviny

Používá se zákonný název, jenž je uveden v komoditních vyhláškách, nebo vžitý název, který spotřebitel dobře zná. Pokud není název uveden ve vyhlášce, vytvoří si ho výrobce tak, aby vystihoval charakter potraviny, např. podle použitých významných složek nebo technologie (rybí salát, jahodové knedlíky…). Chráněné názvy nelze obecně použít.

Název potraviny musí obsahovat i údaje o jejím fyzikálním stavu nebo o určitém způsobu úpravy potraviny (např. v prášku, opakovaně zmrazená, zbavená vody vymrazením, rychle zmrazená, koncentrovaná, uzená) nebo k němu musejí být tyto údaje připojeny ve všech případech, kdy by opomenutí těchto informací mohlo uvést kupujícího v omyl.

U některých potravin se k názvu musejí připojit ještě doplňující údaje. Týká se to masných a rybích výrobků a polotovarů. V případě masných výrobků, masných polotovarů a produktů rybolovu obsahujících přidané bílkoviny odlišného živočišného původu jako takové, včetně hydrolyzovaných bílkovin, musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti těchto bílkovin a o jejich původu. Masné výrobky, masné polotovary a produkty rybolovu, jež mohou vyvolávat dojem, že jsou vyrobeny z jednoho celistvého kusu masa či ryby, avšak ve skutečnosti jsou tvořeny různými kusy spojenými jinými složkami, včetně přídatných látek a potravinářských enzymů, či dalšími prostředky, musejí být označeny následujícím údajem: „ze spojovaných kousků masa" a „ze spojovaných kousků rybího masa". V případě masného a rybího výrobku a masného a rybího polotovaru, který má podobu krájeného masa, kusu masa, plátku masa, porce masa nebo jatečně upraveného těla zvířat, musí název potraviny obsahovat údaj o přítomnosti vody do ní přidané, pokud množství přidané vody představuje více než 5 % hmotnosti konečného výrobku.

Pokud název potraviny neumožňuje zjistit skutečnou povahu potraviny a odlišit ji od potravin, s nimiž by mohla být zaměněna, připojí se k názvu potraviny další popisné informace, které se uvedou v blízkosti názvu potraviny.

Obchodní jméno a sídlo PPP

Tento údaj není totožný se zemí původu dané potraviny.

Údaj o množství

Čisté množství potravin se vyjadřuje v litrech, mililitrech, kilogramech, gramech nebo kusech. Záporné hmotnostní odchylky jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v komoditní vyhlášce, a na obalu se neuvádějí. Pokud se jednotka v hotovém balení skládá ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou považována za prodejní jednotky, pak se uvedení čistého množství skládá z údaje o celkovém čistém množství a z údaje o celkovém počtu jednotlivých balení. Symbol „e“ lze použít, pokud se skutečné množství neodchyluje od deklarovaného víc než o přípustné odchylky dané vyhláškou (328/2000 Sb.).

Šarže

Uvádění šarže je povinné z důvodu identifikovatelnosti a sledovatelnosti výrobku. Označuje se buď formou L a kódem, datem výroby nebo jiným vhodným způsobem.

Datum vztahující se k údržnosti výrobku

Datum použitelnosti (spotřeby), datum minimální trvanlivosti a datum zmrazení. Datum použitelnosti (uvádí se „Spotřebujte do:“) se používá v případě potravin, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze a mohou tedy po krátké době představovat bezprostřední nebezpečí pro lidské zdraví. Po uplynutí data použitelnosti se potravina

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz