dnes je 15.7.2024

Input:

Základní pojmy v ESG

8.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.153 Základní pojmy v ESG

Ing. Pavla Blackmore

Základní pojmy v ESG

Zajímá vás téma ESG, a přitom si možná nejste úplně jisti, co jaký termín v oblasti ESG znamená. Tak si probereme ty základní, a pokud vás napadne otázka k pojmu v oblasti ESG, napište nám ji a můžeme připravit pokračování s vysvětlením k dalším pojmům.

Cirkulární ekonomika/ Oběhové hospodářství
Oběhové hospodářství je systematický přístup k hospodářskému rozvoji, jehož cílem je eliminovat plýtvání zaměřením na regenerativní design a snahou podpořit růst při současném snížení spotřeby omezených zdrojů.
Oběhové hospodářství: Model výroby a spotřeby, který prodlužuje životní cyklus výrobků prostřednictvím podpory sdílení, pronájmu, opětovného použití, oprav, renovace a recyklace.

Společenská odpovědnost firem /CSR
Je to strategie sebekontroly, kterou podniky přijímají s cílem podpořit společenskou odpovědnost tím, že si uvědomují, a tedy i odpovídají za dopad svého jednání na celou společnost. Z hlediska ESG investoři budou brát v úvahu pouze společnosti, které dodržují postupy CSR.

Dekarbonizace
Představuje proces, při kterém se snižují nebo odstraňují emise uhlíku – I když to nemusí být snadno dosažitelné, úplná dekarbonizace je cíl, o který bychom měli všichni usilovat.

Diverzita
Rozumíme pod tím přítomnost osob z různých prostředí, kultur a identit v rámci skupiny nebo organizace. Společnost podporuje diverzitu aktivním náborem zaměstnanců různých etnik a pohlaví.

Emise
Jsou to plyny, teplo a světlo, které se uvolňují do atmosféry. Vědomě se snažíme snižovat naše emise.

Emisní faktor/EF
Je to údaj, který popisuje míru, jakou daná činnost nebo zdroj uvolňuje do atmosféry skleníkové plyny (GHG). V rámci ESG reportu se například ptáme: „Jaký je emisní faktor CO2 z uhlí?”

Dopad na životní prostředí/Environmental impact
Chápeme pod tím vliv lidské činnosti na životní prostředí, včetně vyčerpání zdrojů a znečištění. Například zjišťujeme, že dopad stavebního projektu na životní prostředí byl pečlivě posouzen, aby se minimalizovalo poškození ekosystémů.

Ověřování ES/ESG verification
Je to proces prováděný nezávislou stranou za účelem ověření referencí společnosti v oblasti ESG a zajištění bezpečnosti potenciální investice. Ověřování ESG je nezbytné pro klid investora.

Skleníkové plyny/GHGs
Chápeme takto plyny, které přispívají ke skleníkovému efektu tím, že pohlcují infračervené sluneční záření. Jsou jimi především oxid uhličitý a metan, které patří mezi skleníkové plyny, které se zachycují v zemské atmosféře.

Greenwash, greenwashing
Je to klamavá nebo zavádějící reklama vydávaná společností za účelem vytvoření image ekologicky odpovědné společnosti. Je to v případě, když společnost vynakládá více energie na propagaci své udržitelnosti než na přijetí skutečných ekologicky šetrných postupů.

Rámec řízení/ Governance framework 
Rozumíme tím strukturu a soubor zásad, které určují, jak je organizace řízena – Cílem je vytvořit robustní rámec řízení, aby byla zajištěna odpovědnost a efektivní rozhodování.

Udržitelnost/ Sustainability
Je to schopnost uspokojovat současné potřeby, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby. Jako příklad můžeme uvést, že polečnost usiluje o dosažení dlouhodobé udržitelnosti integrací postupů šetrných k životnímu prostředí.

Cíle udržitelného rozvoje / SDG
Takto je chápána univerzální strategie řízená OSN, jejímž cílem je “chránit“ planetu a odstranit chudobu a kterou musí státy dodržovat. Země, které nebudou dodržovat nařízení SDG, budou potrestány.

SRI: sociálně odpovědné investování/Socially Responsible Investment
Investiční přístup, jehož cílem je vedle finančního výnosu pozitivní nebo neutrální dopad v oblasti životního prostředí nebo sociálních otázek.

Prohlášení o udržitelnosti/ ESG report
Prohlášení o udržitelnosti je oficiální název jinak používaného pojmu ESG report. ESG report je součástí výroční zprávy firmy a jeho obsahem je report o udržitelnosti dle standardů ESRS a taxonomický report.

ESRS/European Sustainability Reporting Standards
Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti. Jedná se o povinné standardy EU, kterým musí společnosti spadající pod působnost CSRD přizpůsobit svůj nefinanční reporting. Cílem těchto standardů je, aby informace, které společnosti vykazují, byly navzájem porovnatelné, relevantní a důvěryhodné
Vzájemná porovnatelnost je důležitá pro finanční instituce, které mají povinnost vykazovat ESG data podle nařízení SFDR, a pro nasměrování financí do transformace ekonomiky k udržitelnosti.

SFDR/Sustainable Finance Disclosure Regulation
Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb je účinné od 10. března 2021. Znamená to, že nařízení zavedlo povinnost ESG reportingu pro banky a investory.
SFRD ukládá bankám a investorům mimo jiné povinnost zveřejňovat informace o dopadech jejich investic na udržitelnost, o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování, a zavádí také kritéria pro zelené investice.

NFRD /Non-Financial Reporting Directive
Jedná se o původní směrnici o nefinančním výkaznictví, kterou od 1. ledna 2024 nahradila směrnice CSRD. Povinnost reportovat dle NFRD se vztahovala jen na největší firmy v EU, v Česku se týkala pouze pár desítek firem a celkově nezajišťovala dostatečně podrobný a kvalitní obsah ESG reportů. To se nyní mění se směrnicí CSRD, která vyžaduje reporting podle jednotných standardů.

CSRD/ Corporate Sustainability Reporting Standards
Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti. Směrnice je platná od 1. ledna 2024. 
Směrnice zavádí pro společnosti povinnost reportingu o udržitelnosti dle standardů ESRS. CSRD navíc rozšiřuje tuto povinnost pro mnohem více firem (téměř 50 tisíc v EU, více než tisícovka v ČR). 
Cílem je zvýšití transparentnost podniků a jejich hodnotových řetězců, omezit greenwashing a, zajistit dostatek dat pro transformaci ekonomiky a rozhodování finančních institucí. 

ESRS/ European Sustainability

Nahrávám...
Nahrávám...