Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení

11.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7
Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Ochrana označení původu a zeměpisného označení jako institutu v rámci ochrany práv průmyslového vlastnictví je v ČR upravena zákonem č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon byl již mnohokrát novelizován, naposledy zákonem č. 256/2011 Sb., kdy byla novelizována většina paragrafů. Úprava navazuje na předpisy EU upravující chráněná označení (nařízení č. 509/2006/ES, č. 510/2006/ES) a upřesňuje příslušné činnosti a výkony, které mají podle přímo použitelných předpisů EU vykonávat příslušné orgány členských států.

Zákon upravuje způsob zajišťování ochrany označení původu a zeměpisného označení u zboží přihlášeného k ochraně na území ČR (podle národních předpisů) a současně zajišťuje stanovené výkony v případech ochrany označení podle komunitárního práva (v rámci a rozsahu EU). Tím je zajištěna jednotnost obou postupů v zajišťování uvedené ochrany značení.

Předmět úpravy

Zákon upravuje podmínky, za nichž lze získat na území ČR ochranu označení původu nebo zeměpisného označení na zboží (včetně potravin). V návaznosti stanovuje právní účinky této ochrany.

Dokument dále upravuje v návaznosti na komunitární předpisy (tj. nařízení č. 510/2006/ES; č. 110/2008/ES pro lihoviny; č. 491/2009 pro organizaci zemědělských trhů; č. 607/2009/ES pro vinařské výrobky):

  • pravomoci správních národních orgánů, které mají podle předpisů EU vykonávat členské státy,

  • vnitrostátní postup při podávání žádostí o komunitární zápis (ochranu) označení původu nebo zeměpisného označení výrobku s původem v ČR, případně v přeshraniční oblasti (tj. zčásti oblast v ČR a zčásti v sousední zemi),

  • vnitrostátní postupy při změnách specifikace u chráněného označení,

  • vnitrostátní postupy při podávání žádosti o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení, v rozsahu stanoveném předpisy EU.

Vymezení pojmů

Definice označení původu a zeměpisného označení jsou sladěny s předpisem EU – nařízením č. 510/2006/ES. Kromě toho je zde definován pojem „zboží“, tj. jakákoliv movitá věc včetně potravin a zemědělských produktů, jež byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli.

Za zboží se přitom (ve smyslu ochrany značení) považují i služby.

Rejstřík chráněných označení

Chráněná označení původu a zeměpisného označení se zapisují do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad). Jde o rejstřík v národním systému ochrany označení na území ČR. V ustanovení § 4 jsou pro jednoznačné definování pojmů označení původu a zeměpisného označení vymezeny konkrétní případy, kdy se nejedná o toto označení a nelze je proto zapsat do rejstříku (ani jako označení původu, ani zeměpisné označení).

Žádost o zápis označení původu

Žádost podává sdružení výrobců nebo zpracovatelů, a to na zboží vyrobené nebo zpracované či připravované na daném území a za podmínek, jež jsou popsány v definici pojmu „označení původu“. Jednotlivá fyzická či právnická osoba může požádat o zápis jen v případě, že v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává či připravuje zboží za uvedených podmínek.

V žádosti se uvedou všechny stanovené údaje (znění označení původu, název sdružení, firmy, sídla, zeměpisné vymezení území, kde probíhá výroba či zpracování, a řada dalších údajů včetně popisu vlastností atd.). V případě, že se žádost o zápis týká potravin nebo zemědělských výrobků určených k lidské výživě (produkty, které nejsou určeny k lidské výživě, stanoví MZe vyhláškou), musí být doplněny specifikací, tj. popisem, charakteristickými zvláštnostmi zeměpisného prostředí apod.

Má-li jiný výrobce zájem o tentýž zápis, může se stát členem sdružení, jež bylo zapsáno k ochraně značení původu shodného výrobku. Nepřipouští se přitom jakákoliv diskriminace nových zájemců a nedodržení pravidel hospodářské soutěže.

Ve specifikaci pro zápis potraviny či zemědělského výrobku ke spotřebě je mnohem širší výčet údajů. Kromě jiného popis výrobku, příp. i suroviny, základní fyzikální, chemické, mikrobiologické, příp. organoleptické vlastnosti, zeměpisné vymezení území, údaje prokazující původ tohoto území, údaje prokazující souvislosti mezi kvalitou a vlastnostmi

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: