dnes je 15.7.2024

Input:

Zákon o ochraně veřejného zdraví - 3. část

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.7
Zákon o ochraně veřejného zdraví – 3. část

MUDr. Pavla Svrčinová

Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

Pro provozovatele potravinářských podniků jsou významná i ustanovení týkající se činnosti v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace .

§ 55

Ve smyslu § 55 zákona č. 258/2000 Sb. je ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace definována jako:

Činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Člení se na:

  1. běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů;
  2. speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, jíž je odborná činnost cílená na likvidaci původců nákaz, zvýšeného výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

§ 56

Ustanovení § 56 zákona stanoví, že osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci:

(1) smí použít jen přípravky dodané na trh v souladu s přímo použitelným předpisem EU (nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.  528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání) ;

(2) může použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly ohroženy či poškozeny;

(3) je povinna kontrolovat její účinnost.

Nerozlišuje se, zda jde o běžnou či speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, povinnosti uvedené v tomto paragrafu se týkají obou typů.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky jsou právnické a fyzické osoby povinny chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů uvedených v  § 44a zákona.

§ 57

§ 57 zákona je uložena povinnost:

(1) Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů.

(2) Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

§ 58

Ve smyslu § 58 zákona může speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci provozovat pouze osoba, která splní stanovené podmínky a požadavky.

Opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění a otrav z podávaných pokrmů

Každý provozovatel stravovacích služeb je povinen zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo jiným onemocněním. Základní požadavky prevence obsahují v předchozí části textu citované povinnosti zejména dodržování zásad osobní a provozní hygieny, stanovené v prováděcím právním předpise (vyhláška č. 137/2004 Sb.).

§ 62 Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem

Příslušné orgány ochrany veřejného zdraví jsou podle § 62 zákona oprávněny v případě potřeby při vzniku a šíření provádět epidemiologické šetření zaměřené zejména na ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy ( § 65 ). Osoby jsou povinny sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.

§ 66 Opatření, kterým jsou povinny se podrobit fyzické osoby podnikající a právnické osoby

Pokud dojde k výskytu infekčního onemocnění, ukládá § 66 zákona fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám povinnost podrobit se, podle povahy infekčního onemocnění:

a) zákazu provozu zařízení, provozovny nebo jiné činnosti;

b) zákazu přepravy určitými dopravními prostředky;

c) omezení výroby, pozastavení prodeje a zákazu užívání vody, potravin a dalších výrobků podezřelých z kontaminace.

Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou dále povinny zajistit provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce a deratizace a asanaci (hygienické zabezpečení) vody, půdy a jiných míst a výrobků podezřelých z toho, že obsahují původce onemocnění.

Fyzické osoby – což mohou být provozovatelé nebo jejich zaměstnanci – jsou povinny dodržovat uložená protiepidemická opatření a zdržet se činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění.

§ 82 Krajské hygienické stanice

§ 82 zákona upravuje zřizování a  činnost krajských hygienických stanic .

Krajské hygienické stanici mimo jiné náleží:

a) vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné ministerstvo zdravotnictví;

b) vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy EU, tímto zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví včetně dodržování správné výrobní praxe;

l) rozhodovat o opatřeních k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jejich ukončení, organizovat, řídit a popřípadě provádět opatření k předcházení vzniku a zamezení šíření infekčních onemocnění;

m) nařizovat mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod;

i) plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle § 77 (ve věcech, upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných OOVZ, a zvláštních právních předpisů, např. uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik);

p) stanovit protiepidemická opatření;

q) nařídit osobě provozující stravovací službu odběr a uchovávání vzorků podávaných pokrmů, je-li to potřebné pro zajištění zdravotní nezávadnosti podávaných pokrmů nebo z důvodů podezření na vznik infekčního onemocnění z pokrmů, a určit rozsah a dobu plnění této povinnosti; postup při odběru a uchovávání vzorků pokrmů (upravuje prováděcí právní předpis – vyhláška č. 137/2004 Sb.) ;

y) v provozovnách stravovacích služeb provádět audity analýz rizik a systémů kritických kontrolních bodů podle přímo použitelného předpisu EU o úředních kontrolách (nařízení (ES) č.  882 /2004 ).

(5) O provedeném auditu sepíše pověřený zaměstnanec příslušné krajské hygienické stanice protokol, při jehož pořízení se postupuje podle technické normy pro provádění auditů systému managementu. 

§ 84 Státní zdravotní dozor

§ 84 zákona vymezuje státní zdravotní dozor:

(1) Při výkonu státního zdravotního dozoru orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti:

a) dozírají, zda osoby plní povinnosti stanovené k ochraně veřejného zdraví přímo použitelnými předpisy EU, tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a rozhodnutím, opatřením obecné povahy nebo jiným závazným opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů;

b) mohou pozastavit výkon činnosti, pokud při ní byly porušeny povinnosti v ochraně veřejného zdraví, a to do doby odstranění závady; 

c) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat uvádění nebo dodávání na trh, do oběhu, distribuci, prodej, nabízení nebo vystavování výrobku, pokud existuje odůvodněná informace, že tento výrobek je nebezpečný; mohou nařídit stažení z trhu, stažení z oběhu nebo vyřazení z distribuce a prodeje výrobků, které nesplňují požadavky stanovené tímto zákonem, zvláštním právním předpisem nebo přímo použitelnými předpisy EU a na jejich základě vydaným rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo zakázat jejich dodávání nebo uvádění do oběhu nebo na trh; 

d) mohou prověřovat znalosti podle § 19 odst. 3 a rozhodnout o tom, že fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné nemá znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví;

e) mohou zakázat nebo omezit používání nejakostní pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti ( § 18 odst. 2 , § 21 odst. 2§ 41a ), a to do doby odstranění závady, jakož i stanovit účel, pro který lze takovou vodu používat nebo nařídit větší četnost kontroly vody jiné jakosti podle § 21 odst. 2 ; mohou určit nápravná opatření v případě nedodržení jakosti pitné vody, teplé vody nebo vody jiné jakosti, upravené tímto zákonem, nebo změnit přijatá nápravná opatření, a to do doby odstranění závady; ke sledování jakosti vody, která nemá jakost pitné vody a nelze již povolit další prodloužení mírnějšího hygienického limitu, mohou osobě uvedené v  § 3 odst. 2 , která dodává takovou vodu, uložit četnost a rozsah kontrol u odborně způsobilé osoby uvedené v  § 4 odst. 1 a v případě ohrožení veřejného zdraví z takové vody zakázat připravovat pokrmy nebo omezit její užívání a rozhodnout o ukončení těchto opatření; 

n) mohou po dobu potřebnou k provedení státního zdravotního dozoru zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určené k výrobě nebo přípravě pokrmu podezřelých z toho, že nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost a čistotu stanoveným zvláštními právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví; mohou rozhodnutím zakázat používání látky, suroviny, polotovaru nebo potraviny určených k výrobě nebo přípravě pokrmu, pokud nevyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost, jakost, čistotu a značení, stanoveným zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví, nebo nejsou za stanovených podmínek skladovány, jakož i nařídit provedení sanitace nebo změnu technologického postupu výroby nebo přípravy pokrmu; 

r) mohou nařídit okamžité uzavření provozovny od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví;

u) při zjištění, že pokrmy, suroviny, polotovary nebo potraviny k jejich výrobě či přípravě jsou jiné než bezpečné nebo při zjištění, že potraviny uváděné do oběhu jsou jiné než bezpečné, mohou nařídit jejich znehodnocení či likvidaci, a to na náklad kontrolované osoby, která je povinna způsob a provedení znehodnocení nebo likvidace orgánu ochrany veřejného zdraví prokázat;

v) mohou nařídit z protiepidemických důvodů nebo ke zjištění zdravotního stavu fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné lékařské prohlídky a potřebná laboratorní a jiná vyšetření nutná k předcházení vzniku a šíření infekčních

Nahrávám...
Nahrávám...