dnes je 19.2.2019
Input:

Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

2.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Zásadní novelou byl zákon č. 139/2014 Sb. ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato novela patří k nejrozsáhlejším, neboť přinesla řadu nových prvků. Hlavním cílem bylo přiblížit zákon evropským legislativním předpisům. V roce 2016 došlo k další novelizaci zákonem č. 180/2016 Sb., který mění nebo upravuje některé paragrafy. Nejvíce změn nastalo v části týkající se tabáku a tabákových výrobků.

Hlavním cílem novely č. 180/2016 Sb. je zvýšení ochrany zdraví spotřebitele a zlepšení jeho informovanosti. V případě tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je tohoto cíle dosaženo transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Kromě transpozice tabákové směrnice novela zákona také upravuje některá ustanovení týkající se potravin. Jde zejména o:

 • upřesnění požadavků na uvádění informací u nebalených potravin (označení země původu musí být umístěno v těsné blízkosti nabízené potraviny);

 • zákaz používání potravin s prošlým datem použitelnosti nebo minimální trvanlivosti k další výrobě;

 • stanovení regulatorního rámce pro označování potravin slovy „česká potravina”

a „vyrobeno v České republice” a grafického znázornění formou loga, a to i při jakémkoli jiném poskytování informací se stejným významem zejména slovních, obrazových nebo grafických (prostřednictvím vlajky, mapy, grafického symbolu apod.) naznačujících, že potravina byla vyrobena v České republice nebo že země původu potraviny je Česká republika;

 • vytvoření zvláštního režimu umožňujícího distribuovat bezplatně charitativním a humanitárním organizacím potraviny, které zcela nenaplňují některé požadavky potravinového práva, avšak jsou stále bezpečné;

 • určení malého množství potravin, jež bude na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 osvobozené od požadavku na povinné deklarování některých výživových údajů.

Součástí nové právní úpravy je související změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a v návaznosti na transpozici tabákové směrnice se také částečně mění zákon o regulaci reklamy, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

§ 1 Předmět úpravy

Předmětem úprav je zapracování příslušných předpisů Evropské unie a úprava povinností provozovatelů potravinářského podniku (jimiž se rozumějí výrobci, dovozci, prodejci, maloobchodní prodejci a distributoři tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie citované v poznámkách pod čarou na konci vlastního textu zákona. Dále se upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Mezi nejvýznamnější citované předpisy Evropské unie patří např.:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.  854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu.

§ 2 Základní pojmy

Tento paragraf se týká základních pojmů a jejich definic. Definice základních pojmů zůstávají stejné jako ve verzi zákona platné od 1. 1. 2015. Rozšiřuje se pouze definice místa prvního příjmu potravin na území České republiky o místa jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace s potravinou na území České republiky. Rovněž se rozšiřuje definice výroby potravin na čištění, třídění, upravování, opracování a zpracování, včetně souvisejícího balení a dalších úprav potravin za účelem uvádění na trh, s výjimkou činnosti spočívající pouze v samostatném procesu balení nebo v krájení nebo jiném způsobu dělení potravin včetně jejich navazujícího balení. U definice potravin živočišného původu je odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. Nová je pouze definice prodejního úseku, kterým se rozumí část prodejní plochy samoobslužné prodejny vymezená prodejním pultem, je-li pult bez přepážek, nebo částí prodejního pultu oddělenou přepážkami, a související prostory samoobslužné prodejny používané k úpravě a skladování potravin uváděných na trh v prodejním pultu.

K významným změnám došlo u definic tabáku, tabákových výrobků a jejich uvádění na trh.

§ 3 Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

Paragraf stavuje povinnost dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin stanovené právními předpisy nebo výrobcem. Dále dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin na trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, podmínky uchování a manipulace s potravinami, podmínky použití a požadavky na jakost potravin stanovené prováděcími právními předpisy. V případě, že nejsou tyto podmínky stanoveny, dodržovat podmínky stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.

Novelou č. 180/2016 Sb. byl tento paragraf rozšířen.

§ 3 odst. 1 zůstaly nezměněny povinnosti uvedené pod písmeny aj a nově je text doplněn o písmena t:

k) uchovávat potraviny při teplotách stanovených nařízením č. 853/2004/ES nebo prováděcím právním předpisem (komoditní vyhláškou), a pokud tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, uchovávat potraviny při teplotách stanovených provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil;

l) podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo pokud není uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety;

m) potraviny určené pro zvláštní výživu a doplňky stravy uvádět na trh pouze balené;

n) u zabalených i nebalených potravin dodržovat lhůty a další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

o) zachovat označení šarže podle § 9;

p) při nabízení potravin spotřebiteli komunikačními prostředky na dálku poskytnout povinné údaje před dokončením nákupu a uvést je v materiálu podporujícím prodej na dálku (bezplatně); veškeré povinné údaje musejí být spotřebiteli k dispozici v okamžiku doručení;

q) neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh potraviny:

1. uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e);

2. balené do obalů, které neodpovídají požadavkům nařízení č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami nebo vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy;

3. nedostatečně nebo nesprávně označené;

4. neodpovídající požadavkům na jakost stanoveným prováděcím právním předpisem nebo deklarovaným výrobcem;

5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené;

r) zabezpečit, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh byl k dispozici doklad o původu zboží, a bez zbytečného odkladu ho předložit orgánu dozoru na jeho žádost;

s) uvádět na trh potraviny nového typu jiné než rovnocenné pouze na základě souhlasu vydaného podle čl. 4 nařízení č. 258/97/ES nebo na základě prokázání podstatné rovnocennosti podle čl. 5 tohoto nařízení;

t) zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v krizovém stavu.

§ 3 odst. 2 se požaduje dodržovat požadavky na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovených atomovým zákonem a používat k výrobě potravin pouze potraviny, které jsou v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny (termín surovina byl v této novele zrušen), např. pouze pitnou vodu nebo tepelně upravené vaječné obsahy.

Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy (§ 3 odst. 3).

Podle § 3 odst. 4 je povinen provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen „třetí země”), pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí, předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu osvědčení nebo jiný vstupní doklad vydané k tomu příslušným orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto předpisu, a pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes určená místa vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prováděcím právním předpisem (např. nařízení Komise (ES) č. 1151/2009, nařízení Komise (EU) č. 884/2014, nařízení Komise (EU) č. 258/2010, nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, nařízení Komise (EU) č. 206/2010).

Podle § 3 odst. 5 je provozovatel potravinářského podniku u potravin určených na vývoz do třetích zemí povinen upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, a doložit celnímu úřadu osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina odpovídá požadavkům předpisů Evropské unie včetně přípustné úrovně radioaktivní kontaminace.

Podle odst. 7 v případě vývozu nebo dovozu potravin neznámého původu celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru, jenž rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami.

§ 3 odst. 8 a 9 se upravuje uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování, které je možné pouze na základě osvědčení vydaného krajskou hygienickou stanicí po úspěšném složení zkoušky ze znalosti hub.

§ 3a

Nově byl doplněn § 3a.

Podle § 3a provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, a to nejpozději v den zahájení uvádění na trh nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musejí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.

V oznámení uvede provozovatel potravinářského podniku jméno, příjmení a sídlo, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět na trh nebo vyvážet.

§ 3c Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu

Ustanovení se týká povinností provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu, a zůstává beze změny.

§ 3d Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku

Ustanovení bylo přepracováno následovně:

Zůstala informační povinnost provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem nebo doplněk stravy, před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství ČR v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

Změna je u provozovatele potravinářského podniku, jenž vyrábí nebo uvádí na trh:

 1. počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,
 2. obilný příkrm a potravinu pro malé děti,
 3. potravinu pro zvláštní lékařské účely nebo
 4. náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

Tento provozovatel potravinářského podniku je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví ČR (již nikoliv Ministerstvu zemědělství ČR) v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

Provozovatel potravinářského podniku, jenž v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat příslušný orgán dozoru, kterým je Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce o jejich příchodu. Při poskytování stravovacích služeb je provozovatel potravinářského podniku povinen informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci jakožto příslušný orgán dozoru; v případě nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů je povinen informovat pouze Státní veterinární správu. Prováděcí právní předpis, např. zákon č. 166/1999 Sb. nebo vyhláška č. 320/2014 Sb. stanoví (na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení (ES) č. 178/2002) v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování.

Nově byl tento paragraf doplněn o povinnost provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení (EU) č. 1169/2011, před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a uvádění výživových údajů a jeho odůvodnění.

Byl zrušen požadavek, aby provozovatel potravinářského podniku, který odebírá potraviny za účelem jejich dalšího prodeje konečnému spotřebiteli, jehož tržby z prodeje potravin za poslední ukončené účetní období na území České republiky přesahují 5 mld. Kč, musel viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny výživové údaje určené pro konečného spotřebitele a oznámit ministerstvu zemědělství seznam pěti zemí obsahující procentuální vyjádření podílu všech potravin, které z těchto zemí odebírá a které v České republice uvádí na trh.

§ 4 Ozařování potravin

V § 4 zůstávají zásadní požadavky zachovány. Podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin, druhy potravin, které lze takto ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny, a způsob označení ozářených potravin na obale stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny neuvedené v prováděcím právním předpise lze ošetřit pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR a za podmínek v něm stanovených.

Dále jsou zde stanoveny požadavky na osoby provádějící ozařování potravin a jimi vedenou dokumentaci. Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie musejí být při uvádění na trh v České republice doprovázeny dokumentací s údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která ozáření provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin a jejich množství. Totéž platí i pro dovozy z třetích zemí.

§ 4a Klasifikace těl jatečných zvířat

Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka, jenž poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat a prováděcího právního předpisu (nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
nařízení Komise (EHS) č. 1249/2008). Jsou zde uvedeny výjimky vztahující se na malé provozovatele jatek. Klasifikaci jatečných zvířat provádí fyzická osoba na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem (dále jen „klasifikátor”), a to způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími klasifikaci jatečných zvířat   prováděcím právním předpisem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol.

§ 4 odst. 5 až 8 se nemění. Týkají se požadavků na vzdělání klasifikátora a jeho povinností při vedení dokumentace a předávání výsledků klasifikace. Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek.

§ 5 Balení potravin

Ustanovení bylo zrušeno již předchozí novelou.

§ 6

Požadavky § 6 se nemění. Nová je pouze definice malého množství potravin ve vztahu k deklarování výživových údajů. Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na povinné deklarování výživových údajů, se považuje množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod přímo zásobující konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo vyrobeno v uzavřeném účetním období v potravinářském podniku, který v tomto období zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců, jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo dosáhl maximálního ročního obratu 20 000 000 Kč.

§ 7

V § 7 jsou uvedeny požadavky na provozovatele potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou jsou potraviny balené v nepřítomnosti spotřebitele uváděny na trh za účelem bezprostředního prodeje a pro dovozce potravin. Tyto požadavky jsou shodné s požadavky uvedenými v nařízení (EU) č. 1169/2011.

Tito provozovatelé potravinářského podniku musejí zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost těchto údajů: jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, název potraviny, čisté množství, seznam složek, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, údaj o třídě jakosti, země nebo místo původu, způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem, datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti a další údaje podle čl. 10 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

§ 8

Tento paragraf se týká označování nebalených potravin. Požadavky na označování potravin zůstávají stejné, jsou pouze mírně rozšířeny, a to o požadavek na uvádění údaje o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků a dále, že údaj o zemi nebo místu původu podle odstavce může být poskytnut v těsné blízkosti skupiny potravin viditelně a snadno čitelně jako souhrnná informace vztahující se ke skupině potravin, kdy z této informace bude jasně a srozumitelně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními potravinami. Požadavky § 8, zejména údaj o výrobci, se opět nevztahují na nezpracované produkty.

§ 9

Ustanovení se týká uvádění šarže u balených potravin. Provozovatel potravinářského podniku uvede při uvádění na trh označení šarže na obalu potraviny nebo na etiketě. U nebalených potravin se uvede označení šarže na vnějším obalu, ve kterém je potravina uváděna na trh, zejména na obalu přepravním nebo skupinovém, a pokud to není možné, uvede se v  průvodní dokumentaci, která je předána současně s potravinou nebo ještě před jejím dodáním.

V tomto paragrafu jsou uvedeny i případy, kdy se šarže uvádět nemusejí, např. u potravin, které jsou po výstupu ze zemědělské prvovýroby prodávány nebo dodávány na místa přechodného uskladnění, přípravy nebo balení, u potravin, jež nejsou v místě prodeje konečnému spotřebiteli baleny, u potravin, které jsou zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele, u obalů, jejichž největší plocha je menší než 10 cm2, u potravin označených datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud je toto datum vyjádřeno jako nekódované označení dne a měsíce v uvedeném pořadí atd.

§ 9a

Tento paragraf se týká informací o pokrmech a doznal zásadní změny a rozšíření.

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen při uvádění nebalených pokrmů, pokrmů zabalených v místě prodeje na žádost spotřebitele a pokrmů zabalených bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej na trh způsobem podle prováděcího právního předpisu viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci

 1. o názvu potraviny podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
 2. podle čl. 9 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011,
 3. o množství pokrmu,
 4. o datu použitelnosti u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem, pokud vhodným způsobem neinformuje spotřebitele, že tyto pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování,
 5. o podmínkách uchování, popřípadě o návodu k použití, u pokrmů stanovených prováděcím právním předpisem.

(2) Na pokrmy, které jsou uváděny na trh při provozování stravovací služby nebalené nebo jsou-li zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo zabaleny bez přítomnosti spotřebitele do hotového balení pro bezprostřední prodej, se nevztahují ustanovení § 7 až 9 tohoto zákona.

(3) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen dodržovat technologické požadavky na výrobu pokrmů a jejich přípravu, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, podmínky uchovávání a manipulace s pokrmy, smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů a požadavky na označování pokrmů ve fázi jejich výroby, přípravy nebo uvádění na trh před jejich nabízením spotřebiteli stanovené prováděcím právním předpisem.

§ 9b

Tento paragraf je nejvýznamnější novinkou v této novele. Řeší problematiku označování potravin slovy „česká potravina” a „vyrobeno v České republice” a grafického znázornění formou loga.

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz