dnes je 15.7.2024

Input:

Zákon o potravinách s komentářem

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1
Zákon o potravinách s komentářem

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, byl od roku 1997 několikrát novelizovaný. Poslední novelou je zákon č. 174/2021 Sb., který navazuje na novelu z roku 2016 (zákon č. 180/2016 Sb.).

Mezi nejvýznamnější změny, které jsou podrobně rozebrány níže, patří zejména:

 • zákaz dvojí kvality potravin,

 • zpřesnění oznamovací povinnosti provozovatele potravinářského podniku,

 • úprava pravidel označování výrobce,

 • úprava pravidel nakládání s rozbalenými potravinami,

 • úprava pravidel pro vyřazování potravin,

 • zpřísnění a rozšíření podmínek pro používání označení "Česká potravina",

 • zpřesnění mechanismu pro poskytování potravin neziskovým organizacím maloobchodem, úprava pravidel kontroly,

 • zavedení nových podmínek účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin,

 • zavedení zákonné úpravy kontroly potravin nového typu, jejichž složkou je hmyz,

 • úprava kontrolních procesů správních orgánů.

V části týkající se státního dozoru je zapracována transpozice nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech.

Řada změn nastala v části týkající se tabáku a tabákových výrobků, zejména pokud jde o uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh včetně označení jedinečným identifikátorem vydaným Státní tiskárnou cenin a sledovatelnost tabákových výrobků. Nové jsou také požadavky na nikotinové sáčky bez obsahu tabáku.

Součástí nové právní úpravy jsou i změny v zákonech o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, o České obchodní inspekci, o veterinární péči, o ochraně spotřebitele, o zadávání veřejných zakázek a o regulaci reklamy.

V původním návrhu měly být i povinné kvóty týkající se množství českých potravin v českých obchodech. Zavedení kvót na potraviny bylo z hlediska české potravinové soběstačnosti nereálné a bylo by i v rozporu s principy jednotného vnitřního trhu EU, takže potravinové kvóty novelou zaváděny nejsou.

§ 1 Předmět úpravy

Předmětem úprav je zapracování příslušných předpisů Evropské unie a úprava povinností provozovatelů potravinářského podniku (jimiž se rozumějí výrobci, dovozci, prodejci, maloobchodní prodejci a distributoři tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky) v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie citované v poznámkách pod čarou na konci vlastního textu zákona. Dále se upravuje státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Mezi nejvýznamnější citované předpisy Evropské unie patří např.:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech, v platném znění;

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Tento zákon se nevztahuje na pitnou vodu s výjimkou pitné vody, kterou provozovatel potravinářského podniku uvádí na trh nebo kterou používá v jakékoli fázi výroby, zpracování nebo distribuce potravin.

§ 2 Základní pojmy

Tento paragraf se týká základních pojmů a jejich definic. Definice základních pojmů zůstávají stejné jako ve verzi zákona platné od 20. 5. 2020. Rozšiřuje se pouze definice potravin živočišného původu o maso krokodýlů a hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků.

§ 3 Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

Paragraf stavuje povinnost dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin stanovené právními předpisy nebo výrobcem. Dále dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin na trh technologické a hygienické požadavky, způsob a podmínky přepravy, podmínky uchování a manipulace s potravinami, podmínky použití a požadavky na jakost potravin stanovené prováděcími právními předpisy. V případě, že nejsou tyto podmínky stanoveny, dodržovat podmínky stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil.

Novelou č. 174/2021Sb. byl tento paragraf upraven.

§ 3 odst. 1 je nově změněn text pod písmenem i) a doplněn text pod písmenem l) a q):

i) oznámit příslušnému orgánu dozoru v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, a dále v oznámení uvést a ke dni změny aktualizovat

1. své jméno, příjmení nebo obchodní firmu, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a adresu provozovny, jde-li o osobu právnickou,

2. identifikační číslo osoby,

3. předmět činnosti nebo podnikání a

4. konkrétní činnosti, které jako provozovatel potravinářského podniku provozuje;

tyto údaje se při poskytování stravovacích služeb oznamují příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který je neprodleně předává ostatním orgánům dozoru uvedeným v § 16;

l) podle deklarace provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, nebo pokud není uvedena, s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a bezpečnosti potraviny, zaznamenat datum rozbalení potraviny a uchovat v místě prodeje jednotlivých částí potraviny po dobu jejich uvádění na trh původní obal potraviny nebo etiketu, které obsahují povinné informace, popřípadě čitelnou a srozumitelnou kopii obalu nebo etikety;

q) neprodleně vyřadit z dalšího uvádění na trh, odděleně umístit a připojit informaci o vyřazení potraviny:

1. uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až f) a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné,

2. balené do obalů, které neodpovídají požadavkům nařízení č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami nebo vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy nebo do obalů, které nechrání potraviny před znehodnocením;

Ostatní požadavky zůstávají stejné jako v předchozí verzi zákona platné od 20. 5. 2020.

§ 3 odst. 2 se požaduje dodržovat požadavky na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovených atomovým zákonem a používat k výrobě potravin pouze potraviny, které jsou v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími požadavky na potraviny (termín surovina byl již dříve zrušen), např. pouze pitnou vodu nebo tepelně upravené vaječné obsahy.

Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy (§ 3 odst. 3).

Podle § 3 odst. 4 je povinen provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, než jsou členské státy Evropské unie (dále jen "třetí země"), pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie (např. nařízení Komise (ES) č. 1151/2009, nařízení Komise (EU) č. 884/2014, nařízení Komise (EU) č. 258/2010, nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, nařízení Komise (EU) č. 206/2010) upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí, předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu osvědčení nebo jiný vstupní doklad vydané k tomu příslušným orgánem třetí země potvrzující, že dovážená potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto předpisu, a pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes stanoviště hraniční kontroly určená Ministerstvem zemědělství nebo přes jiná kontrolní místa, než jsou stanoviště hraniční kontroly podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. V případě potravin podle čl. 47 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 vyplnit a předat příslušnému orgánu dozoru část společného zdravotního vstupního dokladu podle čl. 56 tohoto nařízení.

Podle § 3 odst. 5 je provozovatel potravinářského podniku u potravin určených na vývoz do třetích zemí povinen upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, a doložit celnímu úřadu osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina odpovídá požadavkům předpisů Evropské unie včetně přípustné úrovně radioaktivní kontaminace.

Podle odst. 7 v případě vývozu nebo dovozu potravin neznámého původu celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru, jenž rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami.

§ 3 odst. 8 a 9 se upravuje uvádění volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování, které je možné pouze na základě osvědčení vydaného krajskou hygienickou stanicí po úspěšném složení zkoušky ze znalosti hub.

§ 3a

Podle § 3a provozovatel potravinářského podniku, který uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru, a to nejpozději v den zahájení uvádění na trh nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musejí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru.

V oznámení uvede provozovatel potravinářského podniku jméno, příjmení a sídlo, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět na trh nebo vyvážet.

§ 3b

Ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 139/2014 Sb. k 1. 1. 2015.

§ 3c Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu

Ustanovení se týká povinností provozovatelů potravinářských podniků, kteří vyrábějí nebo dovážejí potraviny určené pro zvláštní výživu, a zůstává beze změny.

§ 3d Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku

Zůstala informační povinnost provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, do níž byly přidány vitaminy, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem nebo doplněk stravy, před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zemědělství ČR v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

Změna je u provozovatele potravinářského podniku, jenž vyrábí nebo uvádí na trh:

 1. počáteční a pokračovací kojeneckou výživu,
 2. obilný příkrm a potravinu pro malé děti,
 3. potravinu pro zvláštní lékařské účely nebo
 4. náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

Tento provozovatel potravinářského podniku je povinen před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit Ministerstvu zdravotnictví ČR (již nikoliv Ministerstvu zemědělství ČR) v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat její uvedení formou zaslání českého textu označení, včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny.

Provozovatel potravinářského podniku, jenž v místě určení přijímá potraviny vymezené prováděcím právním předpisem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země, je povinen informovat příslušný orgán dozoru, kterým je Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce o jejich příchodu. Při poskytování stravovacích služeb je provozovatel potravinářského podniku povinen informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci jakožto příslušný orgán dozoru; v případě nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo včelích produktů je povinen informovat pouze Státní veterinární správu. Prováděcí právní předpis, např. zákon č. 166/1999 Sb. nebo vyhláška č. 320/2014 Sb. stanoví (na základě analýzy rizika podle čl. 3 nařízení (ES) č. 178/2002) v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol druh potraviny, termín, rozsah a způsob informování.

Nově byl tento paragraf doplněn o povinnost provozovatele potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh potravinu, jejíž výživové údaje jsou uvedeny jiným způsobem než způsoby stanovenými v čl. 30 až 34 nařízení (EU) č. 1169/2011, před prvním uvedením takové potraviny na trh oznámit ministerstvu zemědělství v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat jiný způsob vyjadřování a uvádění výživových údajů a jeho odůvodnění.

Byl zrušen požadavek, aby provozovatel potravinářského podniku, který odebírá potraviny za účelem jejich dalšího prodeje konečnému spotřebiteli, jehož tržby z prodeje potravin za poslední ukončené účetní období na území České republiky přesahují 5 mld. Kč, musel viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny výživové údaje určené pro konečného spotřebitele a oznámit ministerstvu zemědělství seznam pěti zemí obsahující procentuální vyjádření podílu všech potravin, které z těchto zemí odebírá a které v České republice uvádí na trh.

§ 4 Ozařování potravin

V § 4 zůstávají zásadní požadavky zachovány. Podmínky použití ultrafialových paprsků a ionizujícího zařízení k ošetření potravin, druhy potravin, které lze takto ošetřit, nejvyšší celkové průměrné přípustné dávky záření, kterým mohou být jednotlivé druhy potravin vystaveny, a způsob označení ozářených potravin na obale stanoví prováděcí právní předpis. Potraviny neuvedené v prováděcím právním předpise lze ošetřit pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR a za podmínek v něm stanovených.

Ozařování potravin ionizujícím zářením lze provádět pouze za předpokladu, že o postupu a způsobu ozařování bylo na základě žádosti provozovatele ozařovny rozhodnuto Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Nově jsou uvedeny požadavky na údaje, které musí v žádosti uvést osoby žádající o schválení provádění ozařování potravin (identifikace žadatele, předmět a rozsah činnosti, pro kterou je schválení žádáno a způsob jejího zabezpečení, zdůvodnění technologické potřeby ozařování potravin, specifikaci zdrojů ionizujícího záření a sanitační řád, analýza rizik a kritické kontrolní body u možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin).

Potraviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropské unie musejí být při uvádění na trh v České republice doprovázeny dokumentací s údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která ozáření provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin a jejich množství. Totéž platí i pro dovozy z třetích zemí.

§ 4a Klasifikace těl jatečných zvířat

Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka, jenž poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci jatečných zvířat podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat a prováděcího právního předpisu (nařízení EP a Rady (EU) č. 1308/2013,
nařízení Komise (EHS) č. 1249/2008). Jsou zde uvedeny výjimky vztahující se na malé provozovatele jatek. Klasifikaci jatečných zvířat provádí fyzická osoba na základě osvědčení o odborné způsobilosti vydaného ministerstvem (dále jen "klasifikátor"), a to způsobem a v rozsahu stanoveném přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími klasifikaci jatečných zvířat   prováděcím právním předpisem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol.

Jsou uvedeny požadavky na vzdělání klasifikátora a jeho povinnosti při vedení dokumentace a předávání výsledků klasifikace. Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek.

§ 5 Balení potravin

Ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 139/2014 Sb. k 1. 1. 2015.

Označování potravin

§ 6

Požadavky § 6 se nemění. U balených potravin novela odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, navíc rozšiřuje požadavky na nápoje obsahující více než 20 % objemových alkoholu, u nichž vyžaduje uvádět výrobce a seznam složek. Provozovatel potravinářského podniku může uvést symbol "e“ na obalu pro označení množství potraviny jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené zákonem o metrologii.

Zůstává i definice malého množství potravin ve vztahu k deklarování výživových údajů. Za malé množství potravin, které je osvobozené od požadavku na povinné deklarování výživových údajů, se považuje množství potraviny, které je výrobcem dodávané přímo konečnému spotřebiteli nebo do místního maloobchodu, kterým se rozumí potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod přímo zásobující konečného spotřebitele na území České republiky, a bylo vyrobeno v uzavřeném účetním období v potravinářském podniku, který v tomto období zaměstnával maximálně průměrný přepočtený počet 10 zaměstnanců, jejichž pracovní pozice uvedená v pracovní smlouvě přímo souvisí s výrobou potravin, nebo dosáhl maximálního ročního obratu 20 000 000 Kč.

§ 7

V § 7 jsou uvedeny požadavky na označování potravin balených v nepřítomnosti spotřebitele. Provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodní firmou jsou potraviny balené v nepřítomnosti spotřebitele nebo není-li usazen v Evropské unii, dovozce potraviny na trh Evropské unie, je povinen uvést na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb údaje, které jsou shodné s údaji uvedenými v nařízení (EU) č. 1169/2011, mimo uvádění výživových hodnot, které není povinné.

Tito provozovatelé potravinářského podniku musejí tedy zajistit na obalu potraviny určeném pro spotřebitele nebo pro zařízení stravovacích služeb uvedení a přesnost těchto údajů: jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, název potraviny, čisté množství, seznam složek, množství určitých složek nebo skupin složek, každou látku uvedenou na seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011 způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, údaj o třídě jakosti, země nebo místo původu, způsob uchování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném uchování mohla být ohrožena bezpečnost nebo zhoršena jakost stanovená prováděcím právním předpisem nebo deklarovaná výrobcem, datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti a další údaje podle čl. 10 a čl. 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

§ 8

Tento paragraf se týká označování nebalených potravin. Požadavky na označování potravin zůstávají stejné, tj. tam, kde je tato potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, v její těsné blízkosti viditelně umístit snadno čitelný název potraviny, údaj obsahující jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v hmotnostních procentech, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie, zemi nebo místo původu včetně označení původu potraviny stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a údaj o čistém množství u pekařských a cukrářských výrobků. V blízkosti místa nabízení nebalené potraviny k prodeji viditelně zpřístupnit každou látku uvedenou na seznamu v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 způsobující alergie nebo nesnášenlivost, která byla použita při výrobě nebo přípravě potraviny a je v konečném výrobku stále přítomna, byť v pozměněné podobě, datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti a podmínky skladování.

Oproti minulé verzi jsou požadavky pouze mírně rozšířeny, a to o povinnost uvádění složení a alergenů na regálové etiketě. Nově je stanoveno, že na regálové etiketě, jde-li o potravinu nabízenou k prodeji samoobslužným prodejem, bude muset být uveden:

 • seznam složek, které potravina obsahuje;

 • seznam každé látky nebo pomocné látky uvedené na seznamu látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, kterých bylo použito při výrobě nebo přípravě potraviny a jsou v konečném výrobku stále přítomny, byť v pozměněné podobě.

§ 9

Ustanovení se týká uvádění šarže u balených potravin. Provozovatel potravinářského podniku uvede při uvádění na trh označení šarže na obalu potraviny nebo na etiketě. U nebalených potravin se uvede označení šarže na vnějším obalu, ve kterém je potravina uváděna na trh, zejména na obalu přepravním nebo skupinovém, a pokud to není možné, uvede se v  průvodní dokumentaci, která je předána současně s potravinou nebo ještě před jejím dodáním.

V tomto paragrafu jsou uvedeny i případy, kdy se šarže uvádět nemusejí, např. u potravin, které jsou po výstupu ze zemědělské prvovýroby prodávány nebo dodávány na místa přechodného uskladnění, přípravy nebo balení, u potravin, jež nejsou v místě prodeje konečnému spotřebiteli baleny, u potravin, které jsou zabaleny v místě prodeje na žádost spotřebitele, u obalů, jejichž největší plocha je menší než 10 cm2, u jednotlivých porcí zmrzliny a mraženého krému a u potravin označených datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud je toto datum vyjádřeno jako nekódované označení dne a měsíce v uvedeném pořadí atd.

§ 9a

Tento paragraf se týká informací o pokrmech a doznal zásadní změny a rozšíření.

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, je povinen při uvádění

Nahrávám...
Nahrávám...