dnes je 20.7.2024

Input:

Zákon o vinohradnictví a vinařství

11.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4
Zákon o vinohradnictví a vinařství

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Komentář k vybraným ustanovením zákona č. 321/2004 Sb. včetně novely č. 256/2011 Sb. Základní pojmy ve vinařské legislativě. Povinnosti výrobců vína. Označování a uvádění do oběhu.

Úvod

Přestože komodita "víno“ patří též do potravin a tím i do působnosti obecného zákona č. 110/1997 Sb. , je ošetřena samostatným zákonem.

Zákon o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. se tím stává zákonem zvláštním ve vztahu k zákonu o potravinách. Prakticky to znamená, že v oblasti činností, požadavků a povinností uplatňovaných ve vinařství, pokud jsou upraveny zákonem č. 321/2004 Sb., neplatí příslušná ustanovení zákona č. 110/1997 Sb. a opačně, tj. tam, kde není úprava tímto zvláštním zákonem, jsou závazná ustanovení zákona o potravinách.

Vzhledem ke specifickým podmínkám a postavení vinohradnictví a vinařství v sektoru zemědělství, zejména z pohledu ekonomického, demografického a sociálního (značný rozsah mezinárodního obchodu s vínem, vysoký podíl zaměstnaného obyvatelstva ve vinařských zemích, udržení rázu a rozvoje krajiny a přírody aj.), je této oblasti věnována značná pozornost příslušných orgánů EU od samého vzniku a z těchto důvodů je vydán značný počet předpisů ES, které se v poslední době přesouvají především do typu přímo použitelných nařízení a rozhodnutí. Také z těchto důvodů byl zákon o vinohradnictví a vinařství od svého vzniku několikrát novelizován.

S ohledem na určení této příručky zejména pro výrobce, distributory a prodejce potravin včetně vína a s ohledem na široký záběr národní i evropské legislativy (od prvovýroby až po uvádění do oběhu) byla za účelem poskytnutí uceleného pohledu vybrána jen nejdůležitější ustanovení.

Zákon o vinohradnictví a vinařství

Zákon č. 321/2004 Sb. , který nahradil prvotní zákon č. 115/1995 Sb., byl již několikrát novelizován. Některá ustanovení jsou doplněna odkazem na příslušné přímo použitelné nařízení či rozhodnutí ES.

§ 1 Předmět úpravy

Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy EU další podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství, dále upravuje výkon státní správy včetně státního dozoru nad dodržováním zákona i předpisů EU, ukládá sankce.

Nejdůležitějšími přímo použitelnými předpisy EU jsou nařízení č. 1601/1991/EHS , č. 122/1994/ES , č. 178/2002/ES , č. 555/2008/ES , č. 436/2009/ES , č. 491/2009/ES , č. 606/2009/ES a č. 607/2009/ES .

Zákon č. 321/2004 Sb. S ohledem na značný počet předpisů ES a jejich záběr v této oblasti prakticky jen doplňuje tyto předpisy, a to tam, kde to příslušné právo EU umožňuje nebo přikazuje.

Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě, hroznovou šťávu, zahuštěnou hroznovou šťávu, vinný ocet (spadají do působnosti zákona č. 110/1997 Sb.).

§ 2

Pokud tento zákon nestanoví v určitých případech jinak, nejsou jím nikterak dotčena ustanovení zákona o potravinách.

§ 3 Vymezení základních pojmů

Uvedené pojmy jsou definovány v tomto zákoně, přičemž další pojmy zde neuvedené jsou definovány v příslušném předpisu ES a zde je učiněn jen odkaz na příslušný předpis.

Novelou č. 256/2011 Sb. se doplnil pojem víno poprvé uvedené do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu, kterým se rozumí víno uvedené výrobcem v prohlášení o produkci, jehož množství je sníženo o 10 % technologických ztrát. Rmut se uzákonil jako vinařský produkt.

Řada dalších pojmů se týká oblasti vinohradnictví.

V ustanovení jsou definovány pojmy použité v zákoně, přičemž řada dalších pojmů zde nebyla definována, protože jsou uvedeny v příslušných předpisech ES. Pro rychlejší přehled a orientaci v zákoně některé z nich uvádíme:

 • název zeměpisné jednotky menší než členský stát – jde o název malé lokality nebo jednotky seskupující více takovýchto lokalit, např. název vinařské obce, podoblasti apod.;

 • skutečný obsah alkoholu v % objemu – počet objemových jednotek čistého alkoholu při 20 °C ve 100 obj. jednotkách;

 • možný obsah alkoholu v % obj. – počet obj. jednotek čistého alkoholu při 20 °C, které mohou vzniknout úplným zkvašením všech cukrů obsažených ve 100 obj. jednotkách daného produktu;

 • celkový obsah alkoholu v % obj. – součet skutečného a možného obsahu alkoholu v % obj.;

 • přirozený obsah alkoholu v % obj. – celkový obsah alkoholu v % obj. příslušného produktu před jakýmkoli obohacením (zvýšením) cukernatosti;

 • kupáž – hroznový mošt, víno, směs moštů nebo vín s různými vlastnostmi, které jsou určeny k výrobě šumivého vína;

 • etiketa – veškeré označení a ostatní výrazy, značky, vyobrazení nebo známky označující produkt a uvedené na téže nádobě včetně uzávěru nebo visačky připevněné k nádobě; za součást etikety se nepovažují údaje, značky a ostatní známky určující druh materiálu obalu a povinné např. podle zákona o obalech ;

 • producent – fyzická nebo právnická osoba nebo jejich seskupení, disponující čerstvými hrozny, moštem, mladým vínem v procesu kvašení, kteří ho zpracovávají nebo nechávají zpracovat na víno.

Samotný název "víno“ bez jakýchkoli přívlastků je výhradně určen a rezervován pro alkoholický nápoj vyrobený z hroznů révy vinné. Znamená to, že u jiných vín, např. ovocných, bylinných, sladových apod., musí být vždy uveden přívlastek ke slovu víno, určující surovinu, ze které bylo vyrobeno.

§ 11 Povinnosti výrobců

Zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů, kromě sklizených čerstvých vinných hroznů, je výrobce povinen písemně oznámit Ústavu (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský), a to nejpozději v den, ve kterém k tomu došlo. Toto oznámení Ústav zapíše do Registru vinic.

Výrobce produktů je povinen:

 • dodržovat požadavky na výrobu, jakost a nezávadnost stanovené národními a evropskými předpisy;

 • odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů stanovenými způsoby;

 • dodržovat stanovené požadavky na provozní a osobní hygienu;

 • oznámit Inspekci (Státní inspekce jakosti zemědělských a potravinářských výrobků) výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu, a to nejpozději 7 dní před zahájením výroby;

 • zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy.

Registrace výrobců vín je povinná a navazuje na tutéž povinnost u ostatních potravin, podle zákona č. 110/1997 Sb .

§ 12 Enologické postupy a ošetřování produktu

Při výrobě a ošetřování jsou možné pouze postupy přípustné podle předpisů ES a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

 • přidávání jakýchkoli látek je zakázáno, pokud nestanoví příslušný předpis jinak, s výjimkou přecházení látek do produktu, kterému nelze žádným způsobem zabránit, a pokud produkt zůstane zdravotně nezávadným a nezmění se chuť, vůně a barva produktu;

 • zvyšování nebo snižování obsahu kyselin v souladu s předpisy ES je výrobce povinen písemně oznámit Inspekci;

 • ve výrobních prostorách nebo prostorách pro plnění nebo zpracování produktu se nesmí uchovávat látky, které by mohly sloužit k falšování vína.

Při výrobě a zpracování je zakázáno:

 • konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu siřičitého;

 • skladovat ovocné víno nebo jeho směsi společně se skladovaným vínem, není-li ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno.

Ministerstvo zemědělství může povolit na žádost výrobce i jiné enologické postupy nebo ošetření produktu k pokusným účelům.

Prováděcí právní předpis stanoví:

 • podrobnosti o enologických postupech a ošetřování, pokud již nejsou stanoveny předpisem ES;

 • požadavky na látky přídatné a pomocné určené k aromatizaci, pokud nejsou upraveny předpisy ČR nebo ES;

 • látky přídatné, pomocné a určené k aromatizaci, které nesmí být v produktech obsaženy nebo obsaženy ve stanovených limitech.

Přidávání jakýchkoli látek je přísně regulováno předpisy ES nebo zakázáno, s výjimkou těch látek, jež tyto předpisy povolují. Kromě toho a v souladu s předpisy ES jsou povoleny některé látky, např. antioxidanty apod., avšak přísně limitovány prováděcími předpisy k tomuto zákonu a zákonu o potravinách , vydanými ministerstvem zdravotnictví.

Ministerstvo zemědělství může v případě nepříznivých povětrnostních podmínek povolit úpravu kyselosti některých produktů vyrobených v ČR z hroznů sklizených v ČR.

§ 13 Přirozený obsah alkoholu

Zvýšení přirozeného obsahu alkoholu v produktu (jde o zvyšování cukernatosti) je výrobce povinen oznámit Inspekci písemně.

U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.

Podle poslední úpravy zákona je zakázáno u jakostních vín s přívlastkem zvyšovat přirozený obsah alkoholu (prakticky se jedná o přepočet na cukernatost) moštů před kvašením. U ostatních produktů lze docukřovat jen po nahlášení SZPI, nejméně 48 hod. před vlastním provedením. Nahlášení se provádí na vzoru tiskopisu, který zveřejní ministerstvo zemědělství. Docukřování moštu z čerstvých hroznů, částečně zkvašeného moštu a mladého vína lze jen do maximální hodnoty stanovené předpisem EU. Přitom u červeného vína vyrobeného z hroznů vypěstovaných v ČR lze docukřit tak, aby celkový obsah alkoholu u vína nepřekročil v zóně A 12 % a v zóně B 12,5 %.

§ 14 Slazení

Víno lze sladit pouze stanoveným způsobem podle předpisu ES, přičemž u jakostních vín s přívlastkem je slazení zakázáno.

Před slazením vína je výrobce povinen to písemně oznámit Inspekci.

Vzor prohlášení o slazení zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.

§ 15 Částečně zkvašený hroznový mošt

Tento hroznový mošt smí být nabízen ke spotřebě pod označením "burčák“, jestliže pochází výhradně z vinných hroznů sklizených a zpracovaných na území ČR.

"Burčák“ lze nabízet k přímé spotřebě mezi 1. srpnem – 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly hrozny sklizeny, a pokud je mošt ve stavu kvašení.

Pokud je "burčák“ nabízen k přímé spotřebě, musí být viditelně umístěny údaje, že se jedná o "částečně zkvašený hroznový mošt“ nebo "burčák“ a kdo je jeho výrobce.

Pozn.:
Jde v podstatě o legalizaci obecně vžitého pojmu "burčák“, ale též o jeho ochranu a zejména ochranu spotřebitele. Tento druh produktu je ošetřen též v nařízení č. 1493/1999/ES , příloze I.

§ 16 Společná ustanovení pro označování produktu

Požadavky na označování produktu stanoví předpisy ES a národní předpisy. Jiné údaje, než jsou takto povoleny, je zakázáno uvádět v označení. Dále je zakázáno uvádět údaje poukazující na zesílený účinek, např. "zdravotní víno“, "posilující víno“, "víno na krev“ nebo "přírodní“, "pravé“, "čisté“ nebo "alternativní“ apod., a všechna slovní spojení, v nichž se tato slova vyskytují.

U zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti je dovoleno uvádět ročník sklizně, jestliže bylo víno (kromě množství látek, které byly užity ke zvýšení cukernatosti) vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, jež byly sklizeny v uvedeném roce.

U jakostního vína stanovené oblasti se v označení uvede obsah zbytkového cukru, který zůstane v konečném produktu po vykvašení, a to slovně vyjádřeném podle předpisu ES.

Na etiketě lze uvést získaná ocenění, medaile ze soutěží a výstav, jež jsou uznány ministerstvem nebo členským státem ES. Dále lze uvést, že víno splňuje požadavky pro účely církví a náboženských společností, např. že jde o víno mešní, košer víno apod., pokud byl vydán písemný souhlas příslušné církve či náboženské společnosti.

Prodávající, který nabízí spotřebiteli víno uskladněné v jiném obalu, než je určený pro spotřebitele (tj. sudové víno), je povinen viditelně umístit písemně tyto údaje:

 • obchodní označení vína,

 • výrobce vína,

 • označení šarže,

 • skutečný obsah alkoholu,

 • slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru v souladu s předpisem ES.

Je zakázáno označovat jako víno tyto produkty:

 • nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu;

 • nápoje vyrobené na území ČR jiným postupem a s použitím jiných přídatných látek, zejména konzervačních, než je stanoveno;

 • alkoholický nápoj vyrobený kvašením výluhů z matolin, zředěných vinných kalů, z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich výluhů.

Ustanovení je velice důležité, protože chrání nejenom samotné produkty, ale i producenty a zejména spotřebitele před falšováním, falešnou konkurencí apod.

Předepsané povinné a nepovinné údaje se poslední novelou tohoto zákona doplňují o možnost uvádět na etiketě vína získaná ocenění v různých soutěžích a na výstavách, případně udělené medaile. Dále se při nabízení vína, které není v obalu určeném pro spotřebitele (sudové víno), k povinným údajům doplní též slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru podle předpisu EU.

prováděcí vyhláška stanoví údaje, jež mohou být uváděny na etiketě (nepovinné údaje), a podmínky, za kterých je lze uvádět.

Zákon nově zmocňuje ministerstvo zemědělství rozhodnout či zamítnout přidělení kódu žadateli (podle předpisu EU) v návaznosti na § 11 odst. 1 , tj. povinnost výrobce oznámit na předepsaném vzoru tiskopisu Ústavu den zahájení nebo přerušení či ukončení výroby produktu (kromě sklizně hroznů) – toto oznámení se zapíše do registru vinic podle § 28 . Podmínkou přidělení kódu je splnění požadavků a podmínek, tj.:

 • žadatel je registrovaným výrobcem (§ 11 odst. 1),

 • nebyla mu v posledních 5 letech pravomocně uložena sankce za správní delikt vyšší než 10 000 Kč týkající se evidence vinohradnictví nebo vinařství,

 • je plátcem odvodu do vinařského fondu. MZe může kód odebrat za porušení uvedených podmínek. Pokud se název nebo adresa stáčírny, výrobce, dovozce či prodejce skládá z chráněného označení původu nebo zeměpisného označení, pak jsou na etiketě tyto údaje vyjádřeny kódem přiděleným MZe.

§ 16a

Nově se upřesňují podmínky při označování vína s názvem Château (spojeného historicky s typem oblasti a druhem vína), tj. víno musí pocházet z podniku, jenž skutečně existuje pod tímto názvem nebo který je nazýván přesně tímto slovem. Takový podnik musí být takto označován nepřetržitě nejméně 15 let.

§ 17 Zemské víno

Ustanovení bylo rekonstruováno a upraveno do nového znění. Jde především o upřesnění podmínek, za kterých lze toto víno označit, tj.

 • hrozny musí pocházet a být zpracovány v oblasti Čech nebo Moravy,

 • hrozny a odrůdy musí odpovídat požadavkům na jakostní víno,

 • zpracované hrozny vykazují nejméně 14 % cukernatosti,

 • víno splňuje jakostní požadavky příslušných předpisů EU a prováděcí vyhlášky,

 • označení etiket musí obsahovat stanovené povinné údaje a dále označení "české“ nebo "moravské“ a dále "zemské víno“,

 • může být dále označeno nepovinnými údaji, tj. názvem odrůdy nebo odrůd, z nichž bylo vyrobeno, názvem obce, ve které se nacházejí vinice a použité hrozny.

Zemské víno musí splňovat konkrétní jakostní požadavky obsažené v nařízení č. 1601/1991/ES, ve znění pozdějších novel, dále tímto zákonem a prováděcí vyhláškou.

Jde o víno, které se svou úrovní jakosti příliš neliší od jakostního vína odrůdového, přičemž výhodou při jeho přípravě a uvedení do oběhu je, že nepodléhá povinnému hodnocení a zařazování státní komisí a tím finančním poplatkům s tím spojeným.

§ 17a

Nové ustanovení upřesňuje označování vín s chráněným názvem:

 • Vína, jež nemají chráněné označení původu nebo zeměpisného označení či tradičních názvů, avšak jsou označena odrůdou a ročníkem, podléhají certifikaci, kterou provádí Inspekce podle předpisů EU a národních předpisů. Výkon certifikace a náklady s tím spojené hradí výrobce podle platného ceníku. Jednou z podmínek pro vydání certifikátu je kromě splnění jakostních parametrů, že odrůda nesmí překročit výnos hroznů 14 t/ha.

 • Pokud tato vína nemají certifikát od Inspekce, nemohou být označena odrůdou ani výrazem "odrůdové víno“.

§ 18 Jakostní víno

Jakostní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy ES.

Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže:

 • bylo vyrobeno z hroznů sklizených na vinici vhodné pro toto víno a hrozny byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

 • výroba vína s výjimkou stáčení proběhla ve stejné vinařské oblasti, jako je původ hroznů,

 • vinné hrozny dosáhly cukernatost nejméně 15 °NM,

 • víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcí vyhláškou,

 • víno bylo zatříděno Inspekcí jako jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

 • víno splňuje dále požadavky předpisů ES.

Jakostní víno lze označit jako "odrůdové“ nebo "známkové“.

Jakostní víno odrůdové se vyrábí nejvýše ze tří odrůd.

Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vín vyrobených z vinných hroznů sklizených na vhodných vinicích nebo smísením jakostních vín.

Etiketa jakostního vína obsahuje údaje podle předpisů ES a dále údaje jako:

 • název vinařské oblasti, kde bylo víno vyrobeno;

 • označení jakostní víno s dovětkem "odrůdové“ nebo "známkové“ se doplní podle dovětku buď názvem odrůdy, nebo názvem známky.

Etiketa tohoto vína, kromě povinných údajů, může obsahovat:

 • název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy ES;

 • název vinařské podoblasti, pocházejí-li použité odrůdy alespoň z 85 % z této podoblasti;

 • název vinařské obce, pocházejí-li použité odrůdy alespoň z 85 % z této obce;

 • název viniční tratě, pocházejí-li použité odrůdy alespoň z 85 % z této tratě.

U jakostního vína v tomto ustanovení se doplňuje v odst. 6 písm. c) , podle kterého se povinné údaje na etiketě doplňují evidenčním číslem jakosti. Naproti tomu podle odst. 8 označení "víno s chráněným označením původu nebo zeměpisného označení“ již není povinným údajem, ale dobrovolným.

Pokud bude u moštu k výrobě tohoto vína zvyšována cukernatost produktem, musí tento produkt pocházet z území ČR.

§ 19 Jakostní víno s přívlastkem

Toto víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným tímto zákonem a předpisy ES.

Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí a člení na:

 • kabinetní víno, s minimální cukernatostí hroznů 19 °NM;

 • pozdní sběr, s minimální cukernatostí hroznů 21 °NM;

 • výběr z hroznů, s minimální cukernatostí hroznů 24 °NM;

 • výběr z bobulí, hrozny se sklízejí ručně, minimální cukernatost 27 °NM;

 • výběr z cibéb, hrozny se sklízejí ručně, minimální cukernatost 32 °NM;

 • ledové víno, hrozny se sklízejí ručně, minimální cukernatost 27 °NM, přičemž sklizeň hroznů a zpracování je při -7 °C a nižší;

 • slámové víno, hrozny se sklízejí ručně, minimální cukernatost nejméně 27 °NM a hrozny jsou zavěšeny ve větraném prostoru nejméně 3 měsíce.

Víno s přívlastkem lze uvádět do oběhu, jestliže:

 • bylo vyrobeno z hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (viz § 5 ), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,

 • výroba proběhla v oblasti, v níž byly hrozny sklizeny;

 • nebyl překročen nejvyšší stanovený hektarový výnos na vinici, z níž byly hrozny použity k výrobě;

 • bylo vyrobeno z hroznů odrůd, jejichž původ, cukernatost a hmotnost anebo napadení ušlechtilou plísní šedou ( Botrytis cinerea P) byly ověřeny Inspekcí;

 • bylo vyrobeno z hroznů, rmutu nebo hroznového moštu, popřípadě z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které splňují požadavky na jednotlivý druh vína s přívlastkem, nebo smísením jakostních vín s přívlastkem;

 • víno splňuje stanovené požadavky na jakost dle prováděcí vyhlášky;

 • víno bylo Inspekcí komisionálně zatříděno jako víno s přívlastkem;

 • víno splňuje požadavky předpisů ES.

Víno s přívlastkem lze označit dovětkem "známkové“, jestliže bylo získáno ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů, sklizených na vhodné vinici pro jakostní víno, které splňují požadavky pro jednotlivý příslušný druh vína s přívlastkem nebo smísením již hotových jakostních vín s přívlastkem.

Etiketa vín s přívlastkem obsahuje kromě údajů stanovených předpisy ES dále tyto údaje:

 • název vinařské oblasti, v níž bylo vyrobeno, a vinařské podoblasti, ve kterých byly sklizeny hrozny;

 • označení "jakostní víno s přívlastkem“ nebo "víno s přívlastkem“ včetně uvedení příslušného druhu dle členění, jež musí odpovídat zatřídění Inspekcí;

 • evidenční číslo jakosti.

Etiketa vína s přívlastkem může kromě stanovených údajů dále obsahovat:

 • název odrůdy nebo odrůd,

 • ročník sklizně,

 • název vinařské obce, pokud pocházejí hrozny nejméně z 85 % z této obce,

 • název viniční tratě, pokud pocházejí hrozny nejméně z 85 % z této tratě.

Je zakázáno vína s přívlastkem konzervovat chemickými látkami kromě oxidu siřičitého.

Poslední novelou zákona se upřesňuje výroba slámového vína v tom, že pokud hrozny vykazují již po 2 měsících vysychání na slámě cukernatost 32 % (stupňů NM), může být započato s lisováním a výrobou a není třeba vyčkat do konce třetího měsíce.

Také u těchto vín není povinné označení "víno s chráněným označením původu nebo CHOP“. Dále jsou zde doplněny odkazy na předpisy EU, které stanoví podmínky pro označení na etiketě povinných údajů, názvy odrůd, ročník sklizně apod.

§ 20 Šumivé víno

Šumivé víno se vyrábí a označuje způsobem a v druzích stanovených předpisy ES a tímto zákonem.

Šumivé víno lze označit názvem "jakostní šumivé víno“ nebo názvem "sekt“ a uvádět do oběhu, jestliže:

 • splňuje požadavky stanovené předpisy ES a tímto zákonem,

 • splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcí vyhláškou.

Šumivé víno lze označit výše uvedenými názvy a uvádět do oběhu, jestliže:

 • k výrobě kupáže byly užity hrozny sklizené na vinici vhodné pro víno stanovené oblasti (viz § 5 ) a byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

 • výroba vína použitého k výrobě šumivého vína proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny,

 • nebyl překročen stanovený hektarový výnos,

 • víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcí vyhláškou,

 • bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

 • splňuje požadavky předpisů ES.

Jakostní šumivé víno se může označit názvem "pěstitelský sekt“, jestliže:

 • bylo takto zatříděno Inspekcí,

 • splňuje příslušné předpisy ES.

Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno“ a takto uvádět do oběhu, jestliže:

 • při jeho výrobě bylo použito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd stanovených předpisem ES,

 • víno splňuje požadavky předpisů ES.

Šumivé víno se může označit názvem "aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti“ nebo "aromatický sekt s. o.“ a takto označené uvádět do oběhu, jestliže:

 • k výrobě kupáže bylo použito hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, hrozny byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti;

 • výroba vína použitého k výrobě šumivého vína proběhla ve stejné vinařské oblasti;

 • nebyl překročen stanovený hektarový výnos;

 • bylo použito pouze prvotní kvašení kupáže ze stanovených odrůd;

 • víno splňuje stanovené požadavky na jakost;

 • bylo Inspekcí takto zatříděno;

 • splňuje požadavky předpisů ES.

Etiketa jakostního šumivého vína, sektu a aromatického šumivého vína může obsahovat název vinařské oblasti, kde bylo toto víno vyrobeno, dále zemi původu vína nebo hroznů, jestliže z tohoto vína nebo z těchto hroznů bylo vyrobeno alespoň z 50 %.

Etiketa jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti obsahuje údaje dané předpisy ES.

Etiketa může dále obsahovat údaje:

 • název vinařské podoblasti, pokud hrozny pocházejí z této podoblasti z 85 % a více;

 • název odrůdy, pokud bylo víno získáno nejméně z 85 % hroznů z této odrůdy a jestliže je tato odrůda pro daný druh rozhodující;

 • názvy nejvýše tří odrůd, z nichž bylo vyrobeno.

Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat vinařské obce nebo viniční tratě, pokud hrozny z této obce a tratě pocházejí nejméně z 85 %.

Šumivé víno obecně lze vyrobit prvotním kvašením, tj. přímo z moštů vybraných odrůd, přičemž nedochází k takovým ztrátám aromatických látek jako

Nahrávám...
Nahrávám...