Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zkoumání množství akrylamidu v potravinách

2.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2013.647
Zkoumání množství akrylamidu v potravinách

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE 2013/647/EU ze dne 8. listopadu 2013 o zkoumání množství akrylamidu v potravinách

(Text s významem pro EHP)

(2013/647/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Potravinářský průmysl, členské státy a Komise vyvíjejí od roku 2002 značné úsilí zaměřené na zkoumání způsobů tvorby akrylamidu a snižování jeho množství ve zpracovaných potravinách.

(2) Organizace FoofDrinkEurope, která zastupuje evropský potravinářský a nápojový průmysl, vypracovala „soubor nástrojů” (1) obsahující nástroje, které výrobci potravin mohou výběrově používat podle konkrétních potřeb ke snížení množství akrylamidu ve svých výrobcích. Navíc byly vypracovány stručné brožury obsahující informace o nejdůležitějších nástrojích pro každé odvětví. Regulační orgány tuto činnost podpořily a přispěly k ní.

(3) Množství akrylamidu v některých potravinách se zdá významně vyšší než množství ve srovnatelných výrobcích stejné kategorie výrobků. Komise proto považovala za vhodné, aby příslušné orgány členských států provedly šetření, a to prostřednictvím zkoumání metod výroby a zpracování, jež používají provozovatelé potravinářských podniků. Za tímto účelem přijala Komise dne 10. ledna 2011 doporučení o zkoumání množství akrylamidu v potravinách (2) (dále jen „doporučení z roku 2011”).

(4) Podle doporučení z roku 2011 se členské státy vybízejí k tomu, aby provedly šetření v případě, že množství akrylamidu v konkrétních potravinách přesahuje směrné hodnoty uvedené v příloze tohoto doporučení.

(5) Množství akrylamidu v potravinách bylo monitorováno členskými státy v letech 2007 až 2009 podle doporučení Komise 2007/331/ES (3) a od roku 2010 podle doporučení Komise 2010/307/EU (4). Monitorování je zaměřeno na potraviny, o nichž je známo, že obsahují vysoká množství akrylamidu a/nebo výrazně přispívají k dietárnímu příjmu člověka.

(6) Výsledky monitorování za rok 2007 až 2010 zpracoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve vědecké zprávě „Update on acrylamide levels in food from monitoring years 2007-2010 (Aktualizace k množství akrylamidu v potravinách za roky monitorování 2007–2010)” (5) ze dne 18. října 2012. EFSA dospěl k závěru, že ve skupinách potravin není důsledný trend ke snižování množství akrylamidu a že snížení množství akrylamidu se projevilo pouze v několika kategoriích potravin, zatímco v jiných kategoriích potravin bylo zaznamenáno zvýšení množství.

(7) Na základě výsledků zkoumání získaných v letech 2011 a 2012 a na základě výsledků monitorování získaných podle doporučení 2007/331/ES a 2010/307/EU je vhodné změnit některé směrné hodnoty stanovené v příloze doporučení z roku 2011.

(8) Doporučení z roku 2011 by proto mělo být nahrazeno novým doporučením.

(9) Zkoumání by měla i nadále zahrnovat systémy provozovatelů potravinářských podniků pro analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) či obdobné systémy (6) s cílem zkoumat spolu s provozovatelem potravinářského podniku, zda byly zjištěny zpracovatelské kroky náchylné k tvorbě akrylamidu a zda byla přijata odpovídající kontrolní opatření. Příslušné orgány by při tom měly posoudit, do jaké míry uplatňují provozovatelé potravinářských podniků v současné době známé možnosti pro minimalizaci množství akrylamidu, např. ty, které jsou navrženy v zásadách správné praxe pro akrylamid přijatých Komisí pro Codex Alimentarius a v „souboru nástrojů” týkajícím se akrylamidu a vypracovaném organizací FoodDrinkEurope.

(10) Účelem směrných hodnot stanovených tímto doporučením je pouze poukázat na nutnost zkoumání. Nejsou to bezpečnostní limity. K donucovacímu opatření a/nebo vydání rychlého varování by se proto mělo přistoupit pouze na základě řádného posouzení rizika provedeného pro každý případ zvlášť, ale nikoli jen z důvodu překročení směrné hodnoty.

(11) Na základě výsledků zkoumání získaných v letech 2013 a 2014 podle tohoto doporučení a na základě výsledků monitorování získaných podle doporučení 2010/307/EU a výsledku aktualizovaného posouzení rizik provedeného EFSA, pokud jde o přítomnost akrylamidu v potravinách, Komise posoudí situaci poté, co bude k dispozici posouzení rizik provedené EFSA, a rozhodne o potřebě přijmout jiná vhodná opatření,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly, s aktivní účastí provozovatelů potravinářských podniků, provádět další zkoumání metod výroby a zpracování, jež používají výrobci potravin, pokud množství akrylamidu v potravině, zkoušené v rámci monitorování podle doporučení 2010/307/EU, přesáhne směrnou hodnotu akrylamidu stanovenou pro příslušnou kategorii potravin v příloze tohoto doporučení.

2. Pro účely bodu 1 by množství akrylamidu mělo být posouzeno, aniž by se zohlednila nejistota měření při analýze.

3. Zkoumání uvedená v bodě 1 by měla zahrnovat ověření provozovatelů potravinářských podniků pro postupy vycházející z analýzy rizik a kritických kontrolních bodů

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: