dnes je 20.7.2024

Input:

Zpracování okopanin

30.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.4.5
Zpracování okopanin

Ing. Miroslava Kopecká

Nejrozšířenější z okopanin jsou cukrovka a brambory. Pěstování okopanin pro technické účely vedlo k vytvoření zpracovatelského průmyslu, zejména cukrovarů, škrobáren, lihovarů a sušáren.

Zpracování okopanin začíná polními sklizňovými pracemi. Nebezpečí možných ohrožení jsou shodná s nebezpečími, vyskytujícími se v rostlinné výrobě. Dále práce pokračují transportem, skladováním, případně zpracováním v sušárnách nebo ve speciálních zařízeních pro výrobu polotovarů nebo konečných potravinářských a průmyslových produktů (sušárny, škrobárny, cukrovary, výrobny bramborových lupínků, hranolků, apod.). Tyto úkony jsou spojeny s řadou kombinovaných nebezpečí. Konkrétní stanovení rizik při zpracování okopanin je nutno provést přímo na jednotlivých pracovištích podle druhu a způsobu výroby, specializace výrobků a vybavení provozoven.

Mechanická nebezpečí

Mechanická nebezpečí jsou fyzikální faktory, které mohou vyvolat zranění mechanickou činností části strojů, nástrojů, vymrštěných pevných částí nebo vystříknutím kapalin.

 • Jedná se zejména o nebezpečí stlačení, střihu, navinutí, vtažení nebo zachycení, naražení, odření, bodnutí nebo propíchnutí, pořezání nebo uříznutí, skalpování. Opatření: Všechny pohybující se součásti se musí považovat za nebezpečné a zvláštní pozornost musí být tedy zaměřena na konstrukci a trvalé umístění ochranných krytů, případně jiných zabezpečovacích zařízení.

  • Ochranné kryty musí být dostatečně pevné. Kryty musí být konstruovány tak, aby nepřekážely při běžném provozu a údržbě stroje, nesmí mít ostré hrany, musí být odolné vůči atmosférickým vlivům a zachovávat pevnost při krajních teplotách, s ohledem na uvažované použití. Musí být pevně a trvale připevněny ke stroji. Mohou být otevírací a v tomto případě by měly zůstat nějakým způsobem ke stroji připojeny a musí být opatřeny vhodnými prostředky k jejich uzavírání. Za některých okolností je nutné, aby odklápěcí kryty byly navrženy tak, aby byl pohyb nebezpečných částí automaticky zastaven při otevření krytu, nebo aby jejich konstrukce zabraňovala otevření krytu, dokud se nebezpečné části pohybují. Příslušným výstražným upozorněním musí být opatřeny všechny takové kryty a jejich otvírací systémy, které jsou bez pojistného zařízení krytu.

  • Důležité je dodržovat návod k používání, neprovádět zakázané manipulace, zejména nebezpečné činnosti za chodu stroje. Kryty a jiná ochranná zařízení, sejmuté za účelem provedení opravy, údržby nebo seřízení stroje je třeba před uvedením stroje opět osadit do své původní polohy tak, aby plnily svou ochrannou funkci.

  • Je třeba používat upnutý oděv bez volně vlajících částí, dlouhé vlasy chránit sepnutím, síťkou apod. Při obsluze strojů s nebezpečnými částmi není povoleno při práci nosit hodinky, prsteny, řetízky a podobné ozdoby.

 • Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu při sklizni okopanin na venkovních pracovištích. Sklizeň okopanin probíhá v podzimních měsících a jedná se o práce v terénu za různých i nepříznivých povětrnostních podmínek (mlha, plískanice, déšť, sníh, mráz). Opatření: Používání ochranné obuvi s protiskluznou podrážkou. Je-li výška pracovního místa obsluhy nad zemí větší než 550 mm, musí být k dispozici vhodné prostředky přístupu, jejichž povrchy musí být udržovány v čistotě.

 • Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu u strojního zařízení ve výrobních objektech Opatření: Povrchy musí být udržovány v čistotě, používání ochranné obuvi s protiskluznou podrážkou. Je-li výška pracovního místa obsluhy nad zemí větší než 550 mm, musí být k dispozici vhodné prostředky přístupu.

 • Výron vysokotlaké tekutiny u hydraulicky ovládaných strojů, technických zařízení Opatření: K zajištění spolehlivosti provozu a bezpečného technického stavu hydraulicky ovládaných strojů a technických zařízení, musí být prováděna jejich pravidelná kontrola, údržba a opravy.

  Údržba a opravy se provádějí:

  • preventivně na základě předem stanoveného časového plánu zpracovaného s přihlédnutím k návodu výrobce;

  • na základě výsledku pravidelných prohlídek, inspekcí, revizí a revizních zkoušek;

  • v případě poruch nebo poškození mechanismů, popř. konstrukce hydraulicky ovládaných technických zařízení.

Nebezpečí elektrická

Elektrický proud může způsobit popálení, zranění nebo smrt. Ta bývá následkem dotyku zaměstnanců s živými částmi, přímého dotyku, tj. částmi, které jsou běžně pod napětím nebo nepřímým dotykem, tj. dotykem s částmi, které se staly živými následkem závady jako výsledek poruchy izolace. Přiblížením osob k živým částem, elektrostatickými jevy, tepelným zářením aj. – toto může být rovněž příčinou pádu osob (nebo předmětů, které osoby upustily) následkem překvapení vyvolaným zasažením elektrickým proudem. Elektrický proud může být rovněž zdrojem zapálení.

Opatření:

 • Zajistit obsluhu elektrických zařízení alespoň osobou seznámenou podle§ 3 vyhl. č. 50/1978 Sb. Osoby seznámené při poruchách elektrického rozvodu či zařízení nesmí provádět opravu,ale pouze hlásit vedoucímu, který zařídí opravu kvalifikovanou osobou. Nesahat na elektrické rozvody a zařízení, nedotýkat se živých částí ani holého vedení elektrického proudu, které spadlo na zem, stroj či technické zařízení pouze zapínat a vypínat, podle návodu výrobce a pokynů vedoucího pracoviště.

 • Veškeré opravy a údržbu elektrických částí pracovních strojů a technických zařízení mohou provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

 • Udržování el. zařízení v bezpečném stavu – výchozí revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem (prohlídky, a odstraňování zjištěných závad).

 • Ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zařízení

 • Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech.

 • Ochrana před výskytem nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody apod.

Nebezpečí hluku

Stroje na zpracování okopanin obecně vykazují vyšší než dovolenou hladinu hluku. Nebezpečí hluku může způsobit hučení v uších, únavu, stres, další poruchy, jako ztrátu rovnováhy, vědomí, rušení přenosu řeči, zvukových signálů.

Opatření:

 • Udržování strojů v řádném technickém stavu a respektování návodu k obsluze.

 • Zařazení obsluh do kategorií činností dle naměřené hladiny akustického tlaku na pracovišti, pravidelné kontroly zdravotního stavu pracovníků.

 • Výdej OOPP zaměstnavatelem a následné používání OOPP k ochraně sluchu zaměstnanci, pravidelné kontroly jejich používání.

Nebezpečí požáru nebo výbuchu

 • Technologie provozovaná v lihovaru spočívá v přípravě bramborové nebo obilné zapářky, která se mění v rozpustnou formu škrobu. V místnosti varny jsou umístěny pařáky, kde se vaří brambory. Následuje chladící jednotka, odkud se přečerpává do kvasných kádí. V kádích v kvasírně probíhá kvasný proces po určenou dobu. Po tomto procesu vznikne tzv. zápar, který se v destilační komoře mění na líh a výpalky, které tvoří pevnou část a jsou dále nehořlavé. Skladování lihu se provádí v samostatných nádržích. Líh – ethylalkohol je hořlavá kapalina I. třídy – vysoce hořlavá kapalina.

 • Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání: při úniku se rychle odpařuje, zvláště za vyšších teplot. Páry, které jsou těžší než vzduch, se mohou šířit daleko od místa úniku a vytvářet se vzduchem výbušnou směs. Při úniku většího množství do vody mohou páry nad hladinou vytvořit explozivní směs. Možné nesprávné použití: manipulace, při které může dojít k úniku látky do půdy, kanalizace a povrchových vod. Opatření:

  • Omezování expozice pracovníků:
   dodržovat pracovní postupy a pravidla bezpečnosti a hygieny při práci. Používat OOPP:

   • k ochraně dýchacích cest,

   • k ochraně rukou,

   • k ochraně očí,

   • k ochraně kůže.

 • Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat:
  vytvoření par v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení.

 • Materiály, kterých je třeba se vyvarovat: s oxidačními činidly, acetylenchloridem, peroxidy, kyselinami, anhydridy, alkalickými kovy.

 • Nebezpečné produkty rozkladu:
  za normální teploty žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý, reakcí s alkalickými kovy vzniká vodík.

 • V objektu, kde se vyskytuje etylalkohol, platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Tento zákaz musí být vyznačen na vjezdových vratech a ostatních vstupech.

 • Do objektu je přísně zakázán vstup nepovolaných osob, vyznačený tabulkami.

 • Svářečské práce lze provádět pouze na základě "Příkazu ke svařování“ při bezpodmínečném dodržení v něm uvedených opatření.

 • Na celém prostranství je nutné udržovat pořádek a zajistit tak průjezdnost požární techniky v případě nutnosti protipožárního zásahu.

 • Únikové cesty musí být stále volné a nesmějí být zužovány materiálem nebo provozním zařízením.

 • V blízkosti objektu nesmí být umístěny žádné hořlavé látky.

 • Objekt musí být vybaven hasební technikou. Hasicí přístroje musí být zavěšeny ve výši max. 1500 mm nebo umístěny na zemi a zajištěny proti pádu. Musí k nim být trvale udržován volný přístup.

Nebezpečí představovaná pracovním prostředím

Tepelná nebezpečí:

 • Dehydratace, ke které dochází při vyčerpání z horka přehřátím organismu. Hlavní obranou těla proti horku je odpařování potu, ovšem zásoba tekutin není nekonečná. Dospělý člověk může vypotit značné množství vody. Spolu s potem se vylučují také důležité soli a minerály. Pokles hladiny soli se projevuje jako pocit žízně. Doplněním tekutin se množství soli a minerálů dále naředí a v kombinaci s dalšími nepříznivými vlivy se to může projevovat jako podrážděnost, bolesti hlavy, poruchy vědomí.

  Opatření:

  • V horkých provozech poskytování ochranných nápojů, chránících před zátěží teplem, který může obsahovat látky, zvyšujícící odolnost organizmu.

  • Zařazení bezpečnostních přestávek, při kterých budou zaměstnanci v prostorách mimo horký provoz.

 • Opaření horkou vodou při vaření, opaření párou, popálení o horké povrchy.
  Jako opatření proti ohrožení je nutno dodržovat základní zásady bezpečné práce.

  • Co možno omezit

Nahrávám...
Nahrávám...