dnes je 14.8.2020

Input:

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením v letech 2016-2017

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením v letech 2016-2017

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

1. Shrnutí

Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením 1 členské státy Komisi každoročně sdělí:

 • výsledky kontrol provedených v ozařovnách, mimo jiné zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených potravinářských produktů a použité dávky, a

 • výsledky kontrol provedených u výrobku ve fázi uvádění na trh.

Komise v souladu s požadavky čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní:

 • podrobné údaje o schválených ozařovnách v členských státech a všechny změny jejich postavení,

 • zprávu vycházející z údajů poskytnutých každoročně vnitrostátními orgány dozoru.

Tato zpráva se vztahuje na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017. Obsahuje souhrn informací, které Komisi zaslalo 28 členských států v roce 2016 a 27 členských států v roce 2017. Malta za rok 2017 žádné údaje nepředložila.

Období: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Dotčené země: Členské státy EU a státy ESVO

Zdroj: 28 členských států a Norsko

Ozařovny:

 • Počet vybavených zemí: 14 členských států a Norsko

 • Počet schválených ozařoven: 24

 • Počet uzavřených ozařoven: 2

 • Počet zemí, které ozařují: 10 členských států a Norsko

Údaje o ozařování:

 • Množství ozářených výrobků: 10 211 tun (–11,4 %) v porovnání s průměrem za rok 2015

 • Nejčastěji ozařované komodity: žabí stehýnka (57 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (20,77 %)

 • Hlavní místa ozařování: Belgie (68 %) a Nizozemsko (13 %)

Kontroly ve fázi uvádění na trh:

 • Počet analyzovaných vzorků: 11 162

 • Počet nevyhovujících vzorků: 87 (0,8 %)

 • Nejčastěji analyzované komodity: byliny a koření (42 %), obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich (22 %)

2. Souvislosti

Ozařování potravin je ošetření potravin určitým druhem záření, které je známé jako ionizující záření. Radiační energie má odlišné vlnové délky a stupně výkonu a mizí, když je odstraněn zdroj energie. Ozařování se používá pro sanitární a rostlinolékařské účely k usmrcování bakterií (jako je Salmonella, Campylobacter a E. coli), které mohou způsobovat otravu potravinami, a k odstraňování organismů škodlivých pro rostliny či rostlinné produkty, jako je hmyz a jiné škodlivé organismy. Používá se také k oddálení zrání plodů a k zastavení rašení nebo klíčení zeleniny (např. v případě cibule a brambor) a v konečném důsledku k prodloužení doby skladovatelnosti potravin. Ozařování potravin nemůže nahradit řádné zacházení s potravinami a ozářené potraviny stále vyžadují vhodné chlazení a případně musí být před spotřebou uvařeny.

Regulační rámec EU pro ozařování potravin („směrnice o ozařování potravin”) tedy sestává ze:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES (rámcová směrnice) ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením. Uvádí zvláštní ustanovení pro výrobu, marketing a dovoz ošetřených potravin a složek potravin.

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES (prováděcí směrnice) ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením 2 . Tento seznam v současné době zahrnuje jednu kategorii potravin: sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Seznam vnitrostátních povolení pro potraviny a složky potravin, které mohou být ošetřeny ionizujícím zářením, zveřejňuje Evropská komise v Úředním věstníku Evropské unie 3 .

Potraviny a složky potravin smějí být ozařovány pouze ve schválených ozařovnách. Ozařovny v EU schvalují příslušné orgány členských států. Podle čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES mají členské státy povinnost předat Komisi seznam svých schválených ozařoven.

Všechny ozářené potraviny nebo potraviny obsahující ozářené složky potravin musí být ošetřeny (ozářeny) pouze ve schválených zařízeních. Seznam schválených ozařoven v členských státech zveřejňuje Komise v Úředním věstníku Evropské unie 4 .

Podle článku 6 směrnice 1999/2/ES musí být každá ozářená potravina nebo ozářená složka použitá jako směsná složka potravin označena slovy „ozářeno” nebo „ošetřeno ionizujícím zářením”.

S cílem prosadit používání správného značení nebo umožnit zjištění neschválených produktů standardizoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě zmocnění Evropskou komisí několik analytických metod.

3. Schválené ozařovny

V současné době je v EU 24 ozařoven. Dvě dříve schválené ozařovny byly v roce 2015 uzavřeny.

Zařízení se nacházejí ve 14 členských státech: pět ve Francii, čtyři v Německu, po dvou v Bulharsku, Nizozemsku a Španělsku a po jedné v Belgii, České republice, Chorvatsku, Estonsku, Itálii, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Spojeném království.

Z těchto 14 členských států vybavených ozařovnami nebyly v období, jehož se týká tato zpráva, žádné potraviny ozářeny v Bulharsku, Itálii, Rumunsku a Spojeném království.

4. Výsledky kontrol provedených v ozařovnách v období 2016-2017

Ionizujícím zářením byly v letech 2016 a 2017 v členských státech EU ošetřeny výrobky v celkovém množství 10 211 tun. Ošetření probíhalo zejména ve dvou členských státech: v Belgii, která ošetřila dvě třetiny ozářených potravin v EU (68 %), a v Nizozemsku (13 %).

Dvěma nejčastěji ozařovanými komoditami v EU jsou žabí stehýnka (zhruba 57 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (zhruba 21 %). Obrázek 1 ukazuje rozdělení produktů ozářených ve schválených ozařovnách v členských státech EU v letech 2016 a 2017.

Obrázek 1 – Rozdělení ozářených potravin v EU v letech 2016–2017 podle kategorií

Množství potravin (v tunách) ošetřených ionizujícím zářením v EU od roku 2010 klesá, jak je znázorněno na obrázku 2.

Obrázek 2 – Množství potravin ošetřených ionizujícím zářením ve schválených ozařovnách v Evropské unii od roku 2010.

5. Výsledky