Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením za rok 2015

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením za rok 2015

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

1. Shrnutí

Podle čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES musí členské státy každoročně Komisi zaslat výsledky kontrol provedených v ozařovnách, včetně zejména kategorií a množství potravin ošetřených ionizujícím zářením, použité dávky a výsledky kontrol provedených ve fázi uvádění na trh.

Kontroly provedené členskými státy v roce 2015 prokazují, že kontrolované výrobky jsou téměř v naprostém souladu s právními předpisy EU.

Období: 1. ledna 2015 až 31. prosince 2015

Dotčené země: Členské státy EU a státy ESVO

Zdroj: Všech 28 členských států a Norsko

Ozařovny:

 • Počet vybavených zemí: 14 členských států a Norsko

 • Počet schválených ozařoven: 26

 • Počet nových ozařoven: Jedna v Chorvatsku a jedna v Norsku

 • Počet uzavřených ozařoven: Žádné

 • Počet zemí, které ozařují: 10 členských států a Norsko

Údaje o ozařování:

 • Množství ozářených výrobků: 5 686 tun (+9,7 % v porovnání s rokem 2014)

 • Nejčastěji ozařované komodity: Žabí stehýnka (54,8 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (16,1 %)

 • Hlavní místa ozařování: Belgie (68,9 %) a Nizozemsko (11,1 %)

 • Kontroly ve fázi uvádění na trh:

 • Počet analyzovaných vzorků: 5 973

 • Počet nevyhovujících vzorků: 104 (1,7 %)

 • Nejčastěji analyzované komodity:

  1. Byliny a koření (45,6 %)
  2. Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich (21 %)

2. Souvislosti

Ozařování potravin a složek potravin je fyzikální metoda, která se používá pro řadu účelů, např. ke snížení výskytu nemocí přenášených potravou snížením počtu patogenních organismů, snížení ztrát potravin v důsledku předčasného zrání, klíčení nebo rašení a k odstranění organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům. Údaje o obecných hlediscích ozařování potravin jsou k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením2 stanovuje zvláštní ustanovení pro výrobu, uvádění na trh a dovoz potravin a složek potravin ošetřených ionizujícím zářením. Podle této směrnice se začal postupně vytvářet, na základě stávajících vnitrostátních povolení, harmonizovaný seznam potravin schválených pro ozařování.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením3 povolila na úrovni EU jednu kategorii potravin: Sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Ostatní kategorie potravin, schválené na vnitrostátní úrovni před rokem 1999, se v sedmi členských státech udržují v souladu s čl. 4 odst. 4, ale jejich schválení již nelze prodloužit. Seznam vnitrostátních povolení4 zveřejnila Komise.

Potraviny a složky potravin smějí být ozařovány pouze ve schválených ozařovnách. Ozařovny v EU schvalují příslušné orgány členských států. Podle čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES mají členské státy povinnost předat Komisi seznam svých schválených ozařoven. Seznam schválených ozařoven v členských státech5 zveřejňuje Komise.

Všechny ozářené potraviny, které obsahují jednu nebo více ozářených složek potravin, musí být označeny slovy „ozářeno” nebo „ošetřeno ionizujícím zářením”. Použije-li se ozářený výrobek jako složka ve vícesložkové potravině, uvedou se tatáž slova u jeho názvu v seznamu složek. Prodává-li se výrobek nebalený, uvedou se tato slova společně s názvem výrobku na tabulce nebo štítku nad nádobou, v níž je výrobek umístěn, nebo vedle ní. S cílem prosadit používání správného označování a umožnit zjištění neschválených produktů standardizoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě zmocnění Komisí několik analytických metod.

V souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES zašlou členské státy každoročně Komisi:

–výsledky svých kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených potravin a složek potravin a použité dávky,

a dále

–výsledky svých kontrol provedených u výrobku ve fázi uvádění na trh a metody použité pro prokazování ošetření ionizujícím zářením.

Komise v souladu s požadavky čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice následně každý rok v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní:

–podrobné údaje o schválených ozařovnách v členských státech a všechny změny jejich postavení,

–zprávu vycházející z údajů poskytnutých každoročně vnitrostátními orgány dozoru.

Tato zpráva, vyhotovená odpovídajícím způsobem, pokrývá období od 1. ledna do 31. prosince 2015 a zahrnuje informace zaslané Evropské komisi 28 členskými státy a jednou zemí ESVO (Norsko).

3. Schválené ozařovny

V Evropské unii existuje 26 schválených ozařoven, které se nacházejí ve 14 členských státech: pět ve Francii, čtyři v Německu, tři ve Španělsku, dvě v Bulharsku, Nizozemsku a Polsku, jedna v Belgii, České republice, Estonsku, Chorvatsku (nové zařízení), Itálii, Maďarsku, Rumunsku a ve Spojeném království. V ostatních členských státech se schválené ozařovny nenacházejí. Žádná schválená ozařovna nebyla uzavřena.

Ze 14 členských států vybavených ozařovnami jich v roce 2015 ozařovalo potraviny deset a také jedna země ESVO (Norsko), viz obrázek 1. 

Obrázek 1 – Procento ozářených potravin v jednotlivých členských státech a Norsku za rok 2015

Zelená: země se schválenými ozařovnami a s ozařováním potravin

Žlutá: země se schválenými ozařovnami bez ozařování potravin

Šedá: země bez schválených ozařoven

4. Výsledky kontrol provedených v ozařovnách

Úřední kontroly provedené příslušnými orgány potvrdily, že schválené ozařovny vyhovují požadavkům směrnice 1999/2/ES, které jsou založeny na Kodexu zásad doporučeného smíšenou komisí FAO/WHO pro Codex Alimentarius na provoz ozařoven používaných pro ošetřování potravin6.

Uvedené rozpětí průměrné absorbované dávky ozářených potravin v EU za rok 2015 je 1-10 kGy; kategorie ozářených produktů a použité dávky každého členského státu jsou uvedeny v příloze.

V členských státech EU bylo ionizujícím zářením celkem ošetřeno 5 685,9 tun výrobků, z toho 80 % bylo ozářeno zejména ve dvou členských státech: Belgie (68,9 %) a Nizozemsko (11,1 %).

Obrázek 2 shrnuje kategorie potravin předložené k ozáření. Dvěma nejčastěji ozařovanými surovinami v EU jsou žabí stehýnka (54,75 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (16,10 %).

Obrázek 2 – Rozdělení ozářených potravin v EU za rok 2015 podle kategorie

Ačkoliv mezi roky 2014 a 2015 bylo zaznamenáno mírné navýšení množství ozářených potravin o 9,7 %, od doby, kdy směrnice 1999/2/ES a 1999/3/ES vstoupily v členských státech v platnost, se toto množství snížilo.

Obrázek 3 zobrazuje rozdělení ozářených potravin (v tunách) za rok 2015 podle členských států.

Obrázek 3 – Kvantita a kategorie ozářených potravin ve schválených ozařovnách za rok 2015 v jednotlivých členských státech

5. Výsledky kontrol ve fázi uvádění na trh

V roce 2015 bylo ve 24 členských státech analyzováno 5 973 vzorků, tj. celkově o 3,4 % více než v roce 2014.

Z toho 75,6 % vzorků bylo analyzováno ve čtyřech členských státech (56 % v Německu, 9 % v Itálii, 5,3 % v Polsku a 5,3 % v Rumunsku), viz obrázek 4. Pět států (čtyři členské státy a Norsko) neprovedlo v roce 2015 z různých důvodů ve fázi uvádění na trh žádné kontrolní rozbory – rozpočtová omezení v Dánsku a nedostatečná laboratorní kapacita pro tento druh analýz v Estonsku, Chorvatsku, Norsku a na Kypru.

Obrázek 4 – Procento kontrol a celkový počet vzorků analyzovaných ve fázi uvádění na trh v jednotlivých členských státech za rok 2015.

Dvěma hlavními kategoriemi mezi analyzovanými produkty v Evropské unii za rok 2015 jsou „byliny a koření” (45,54 %) a „obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich” (21,01 %). Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulkách testů provedených každým členským státem (příloha). Kategorie „ostatní” zahrnuje zejména doplňky stravy (45,92 %) a omáčky a polévky (30,89 %).

Obrázek 5 – Kategorie potravin analyzovaných v Evropské unii ve fázi uvádění na trh za rok 2015

V roce 2015 bylo v souladu s požadavky EU 5 802 vzorků (97,1 %), nevyhovujících vzorků bylo 104 (1,7 %) a neprůkazné výsledky se vyskytly u 67 vzorků (1,1 %). Dva hlavní důvody nesouladu testovaných vzorků byly podobné jako v minulých letech, tj. nesprávné značení a zakázané ozařování (ozařování v ozařovnách bez schválení EU). Podrobné údaje od členských států jsou uvedeny v příloze.

Obrázek 6 – Procento vyhovujících, nevyhovujících a neprůkazných výsledků kontrol provedených ve fázi uvádění na trh v rámci Evropské unie za rok 2015

6. Závěr

Údaje, které za rok 2015 předložilo 28 členských států, vykazují v porovnání s rokem 2014 nárůst množství potravin předložených v EU k ozáření ve výši 9,7 %, doprovázený 3,4% nárůstem kontrol provedených příslušnými orgány ve fázi uvádění na trh. Kontroly ukázaly téměř úplné respektování právních předpisů EU, jelikož nesoulad byl zjištěn u méně než 2 % produktů.

V Evropě jsou nejčastěji ozařovanými surovinami žabí stehýnka, za kterými následují v mnohem menším množství sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Přibližně 70 % surovin se ozařuje v Belgii, která tak zůstává i nadále hlavní zemí, která v rámci EU provádí ozařování.

V rámci kontroly ve fázi uvádění na trh jsou v EU nadále hlavní kontrolovanou surovinou byliny a koření (45,6 %), za kterými následují obiloviny, semena, zelenina a ovoce (21 %); největší počet kontrol provádí Německo, které samotné uskutečňuje více kontrol, než všechny ostatní členské státy dohromady.

Evropa v porovnání s ostatními regiony ve světě, kde ozařování za účelem dekontaminace trvale narůstá, obzvlášť v amerických a asijských zemích, tuto techniku používá stále pouze okrajově.

Příloha – Sběr údajů o ozařování potravin za rok 2015

Množství potravin (v tunách) ošetřených ionizujícím zářením ve schválených ozařovnách (EU a ESVO)

Země Počet schválených ozařoven Ošetřené množství (t)
Belgie 1 3 916,9
Bulharsko 2 Žádné ošetřené potraviny
Chorvatsko 1 12,0
Česká republika 1 28,3
Estonsko 1 36,9
Francie 5 376,6
Německo 4 211,1
Maďarsko 1 103,0
Itálie 1 Žádné ošetřené potraviny
Nizozemsko 2 629,2
Polsko 2 45,9
Rumunsko 1 Žádné ošetřené potraviny
Španělsko 3 326,0
Spojené království 1 Žádné ošetřené potraviny
EU celkem 26 5 685,9
Norsko 1 4,2
EU-ESVO celkem 27 5 690,1

Kategorie ozářených produktů a příslušné použité dávky podle jednotlivých zemí.

             
Země Potraviny Absorbovaná dávka (kGy)
Belgie Sušená krev, plazma, koaguláty 5,0–6,7
Vaječný bílek 4,3–5,0
Zmrazená žabí stehýnka 4,4–5,7
Zmrazené loupané nebo dekapitované krevety/garnáti 4,0–4,3
Drůbež 3,7–4,3
Chorvatsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 10
Česká republika Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 6,3
Estonsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 10
Francie Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 5–10
Sušená zelenina a ovoce 1–10
Zmrazená žabí stehýnka 1–10
Německo Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 10
Maďarsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 2–10
Nizozemsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 6
Sušená zelenina a ovoce 6
Polsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 5
Španělsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 8,6–9,5
Norsko Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 10

Analyzované vzorky a získané výsledky za Evropskou unii:

   
Země Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující Vzorků celkem % z celkového počtu vzorků v EU
Rakousko 83 0 2 85 1,4 %
Belgie 110 8 3 121 2,0 %
Bulharsko 3 0 0 3 0,1 %
Chorvatsko KNP KNP KNP KNP KNP
Kypr KNP KNP KNP KNP KNP
Česká republika 25 4 1 30 0,5 %
Dánsko KNP KNP KNP KNP KNP
Estonsko KNP KNP KNP KNP KNP
Francie 160 3 11 174 2,9 %
Finsko 213 9 8 230 3,9 %
Německo 3 281 24 39 3344 56,0 %
Řecko 10 0 0 10 0,2 %
Maďarsko 75 0 1 76 1,3 %
Irsko 86 1 0 87 1,5 %
Itálie 532 0 7 539 9,0 %
Lotyšsko 11 0 1 12 0,2 %
Litva 75 0 0 75 1,3 %
Lucembursko 18 1 0 19 0,3 %
Malta 69 3 5 77 1,3 %
Nizozemsko 54 0 0 54 0,9 %
Polsko 315 0 2 317 5,3 %
Portugalsko 9 0 0 9 0,2 %
Rumunsko 297 7 10 314 5,3 %
Slovensko 26 0 0 26 0,4 %
Slovinsko 17 0 0 17 0,3 %
Španělsko 235 2 0 237 4,0 %
Švédsko 5 0 0 5 0,1 %
Spojené království 93 5 14 112 1,9 %
EU celkem 5 802 67 104 5 973 100 %
97,1 % 1,1 % 1,8 % 100,0 %
Norsko KNP KNP KNP KNP KNP

KNP: kontrola nebyla provedena.

Výsledky kontrol provedených u výrobků ve fázi uvádění na trh v Evropě a metody použité pro detekci ošetření ionizujícím zářením.

Rakousko

   
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich Bobulové ovoce 29 0 0 EN 1787
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich) 25 0 0 EN 1786
Byliny a koření Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 29 0 2* EN 1788
Celkem (85) 83 0 2
Celkem % analyzovaných vzorků 97,6 % 0 % 2,4 %

*Chybně označeno.

Belgie

       
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich Obiloviny, semena, zelenina a ovoce 8 0 0 EN 1788
Ovoce (sušené) 10 0 0 EN 1788
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich) 33 2 1* EN 1788
Byliny a koření Byliny a koření (zmrazené) 13 2 0 EN 1788
Čaj 22 0 0 EN 1788
Maso a masné výrobky Žabí stehýnka 7 2 2* EN 1788
Ostatní Doplňky stravy 17 2 0 EN 1788
Celkem (121) 110 8 3
Celkem % analyzovaných vzorků 90,9 % 6,6 % 2,5 %

*Chybně označeno.

Bulharsko

     
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Byliny a koření Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 2 0 0 EN 13751
Čaj 1 0 0 EN 13751
Celkem (3) 3 0 0
Celkem % analyzovaných vzorků 100 % 0 % 0 %

Chorvatsko 
V roce 2015 nebyly v Chorvatsku kvůli neexistenci laboratoří, které provádějí analýzy pro ionizující záření, provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Kypr
V roce 2015 nebyly na Kypru kvůli neexistenci laboratoří, které provádějí analýzy pro ionizující záření, provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Česká republika

         
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich Houby nebo výrobky z hub (sušené) 2 0 0 EN 1788
Zelenina a zeleninové výrobky (sušené) 1 0 0 EN 1788
Byliny a koření Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 7 0 0 EN 1788
Bylinné čaje 1 0 0 EN 1788
Ostatní Doplňky stravy 5 2 1* EN 1788
Polévka 9 2 0 EN 1788
Celkem (30) 25 4 1
Celkem % analyzovaných vzorků 83,4 % 13,3 % 3,3 %

*Ozařování nepovoleno.

Dánsko 
V roce 2015 nebyly v Dánsku z důvodu rozpočtových omezení provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Estonsko 
V roce 2015 nebyly v Estonsku kvůli neexistenci laboratoří, které provádějí analýzy pro ionizující záření, provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Francie

       
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich Obiloviny, semena, zelenina a ovoce 59 0 1* EN 1787
Doplňky stravy 7 1 0 EN 1788
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich Korýši nebo měkkýši (zmrazení) 21 0 3** EN 1786
Byliny a koření Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 36 0 5* EN 1788
Maso a masné výrobky Žabí stehýnka 11 0 1* EN 1786
Maso a masné výrobky 26 2 1* EN 1784
Celkem (174) 160 3 11
Celkem % analyzovaných vzorků 92,0 % 1,7 % 6,3 %

*Chybně označeno.

**Chybně označeno a/nebo ozařování nepovoleno.

Finsko

                                 
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich Bobulové ovoce 3 1 0 EN 1788; EN 13751
Výrobky z obilovin 3 0 0 EN 13751
Houby nebo výrobky z hub (sušené) 4 0 0 EN 13751
Cibule 3 0 0 EN 13751
Mořské řasy (sušené) 3 0 0 EN 13751
Těstoviny 2 0 0 EN 13751
Rýžová mouka 1 0 0 EN 13751
Semena 4 0 0 EN 13751
Zelenina a zeleninové výrobky (sušené) 25 2 0 EN 1788; EN 13751
Byliny a koření Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 99 4 4* EN 1788; EN 13751
Bylinné čaje 6 2 0 EN 1788; EN 13751
Čaj 13 0 0 EN 13751
Ostatní Kakao 1 0 0 EN 13751
Káva 1 0 0 EN 13751
Doplňky stravy 28 0 3** EN 1788; EN 13751
Pokrmy (hotové) 3 0 0 EN 13751
Ostatní 1 0 0 EN 13751
Omáčky a polévky (dehydratované) 13 0 1** EN 1788; EN 13751
Celkem (230) 213 9 8
Celkem % analyzovaných vzorků 92,6 % 3,9 % 3,5 %

*Chybně označeno a/nebo ozařování v ozařovnách bez schválení EU.

**Ozařování nepovoleno.

Německo

                             
Kategorie potravin Potraviny Vyhovující Neprůkazné Nevyhovující CEN metoda
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich Výrobky z obilovin 3 0 0 EN 1788; EN 1787
Ovoce (sušené) 133 0 9*** EN 13708; EN 1788; EN 1787; EN 13751
Ovoce (čerstvé) 81 0 0 EN 13708; EN 1788; EN 1787; EN 13751
Houby (čerstvé) 2 0 0 EN 1788;
Houby nebo výrobky z hub (sušené) 140 0 0 EN 1788; EN 1787; EN 13751
Brambory 9 0 0 EN 1788
Luštěniny 110 0 0 EN 1784; EN 1788; EN 1787; EN 13751
Zelenina a zeleninové výrobky (sušené) 44 0 0 EN 1788; EN 1786; EN 1787; EN 13751
Zelenina (čerstvá) 21 0 0 EN 1787; EN 1788; EN 13751
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich) 273 0 5** EN13708; EN 1786; EN 1788; EN 1787; EN 13751
Ryby a výrobky z ryb 58 0 8*** EN 1786; EN 1788
Byliny a koření Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené) 1 254 10 2* EN 1788; EN 1787; EN 13751
Ochucovací přípravky 303 2 0 EN 13708; EN 1788; EN 1785; EN 1787; EN 13751
Čaj 195 0 1*** EN 13708; EN 1788; EN 1785; EN 1787; EN 13751
Maso a masné výrobky Maso (kromě drůbeže a zvěřiny) 14 0 0 EN 1784; EN 1786
Maso (z různých ptáků, klokanů, zajíců) 2 0 0 EN 1786
Masné výrobky (s výjimkou uzenin) 32 0 0 EN 1784; EN 1786
Drůbeží maso 142 0 0 EN 1784; EN 1786
Uzenářské výrobky 27 0 0 EN 1786
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: