Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením za rok 2015

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením za rok 2015

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

1. Shrnutí

Podle čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES musí členské státy každoročně Komisi zaslat výsledky kontrol provedených v ozařovnách, včetně zejména kategorií a množství potravin ošetřených ionizujícím zářením, použité dávky a výsledky kontrol provedených ve fázi uvádění na trh.

Kontroly provedené členskými státy v roce 2015 prokazují, že kontrolované výrobky jsou téměř v naprostém souladu s právními předpisy EU.

Období: 1. ledna 2015 až 31. prosince 2015

Dotčené země: Členské státy EU a státy ESVO

Zdroj: Všech 28 členských států a Norsko

Ozařovny:

 • Počet vybavených zemí: 14 členských států a Norsko

 • Počet schválených ozařoven: 26

 • Počet nových ozařoven: Jedna v Chorvatsku a jedna v Norsku

 • Počet uzavřených ozařoven: Žádné

 • Počet zemí, které ozařují: 10 členských států a Norsko

Údaje o ozařování:

 • Množství ozářených výrobků: 5 686 tun (+9,7 % v porovnání s rokem 2014)

 • Nejčastěji ozařované komodity: Žabí stehýnka (54,8 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (16,1 %)

 • Hlavní místa ozařování: Belgie (68,9 %) a Nizozemsko (11,1 %)

 • Kontroly ve fázi uvádění na trh:

 • Počet analyzovaných vzorků: 5 973

 • Počet nevyhovujících vzorků: 104 (1,7 %)

 • Nejčastěji analyzované komodity:

  1. Byliny a koření (45,6 %)
  2. Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich (21 %)

2. Souvislosti

Ozařování potravin a složek potravin je fyzikální metoda, která se používá pro řadu účelů, např. ke snížení výskytu nemocí přenášených potravou snížením počtu patogenních organismů, snížení ztrát potravin v důsledku předčasného zrání, klíčení nebo rašení a k odstranění organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům. Údaje o obecných hlediscích ozařování potravin jsou k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin1.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením2 stanovuje zvláštní ustanovení pro výrobu, uvádění na trh a dovoz potravin a složek potravin ošetřených ionizujícím zářením. Podle této směrnice se začal postupně vytvářet, na základě stávajících vnitrostátních povolení, harmonizovaný seznam potravin schválených pro ozařování.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením3 povolila na úrovni EU jednu kategorii potravin: Sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Ostatní kategorie potravin, schválené na vnitrostátní úrovni před rokem 1999, se v sedmi členských státech udržují v souladu s čl. 4 odst. 4, ale jejich schválení již nelze prodloužit. Seznam vnitrostátních povolení4 zveřejnila Komise.

Potraviny a složky potravin smějí být ozařovány pouze ve schválených ozařovnách. Ozařovny v EU schvalují příslušné orgány členských států. Podle čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES mají členské státy povinnost předat Komisi seznam svých schválených ozařoven. Seznam schválených ozařoven v členských státech5 zveřejňuje Komise.

Všechny ozářené potraviny, které obsahují jednu nebo více ozářených složek potravin, musí být označeny slovy „ozářeno” nebo „ošetřeno ionizujícím zářením”. Použije-li se ozářený výrobek jako složka ve vícesložkové potravině, uvedou se tatáž slova u jeho názvu v seznamu složek. Prodává-li se výrobek nebalený, uvedou se tato slova společně s názvem výrobku na tabulce nebo štítku nad nádobou, v níž je výrobek umístěn, nebo vedle ní. S cílem prosadit používání správného označování a umožnit zjištění neschválených produktů standardizoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě zmocnění Komisí několik analytických metod.

V souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES zašlou členské státy každoročně Komisi:

–výsledky svých kontrol provedených v ozařovnách, zejména pokud jde o kategorie a množství ošetřených potravin a složek potravin a použité dávky,

a dále

–výsledky svých kontrol provedených u výrobku ve fázi uvádění na trh a metody použité pro prokazování ošetření ionizujícím zářením.

Komise v souladu s požadavky čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice následně každý rok v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní:

–podrobné údaje o schválených ozařovnách v členských státech a všechny změny jejich postavení,

–zprávu vycházející z údajů poskytnutých každoročně vnitrostátními orgány dozoru.

Tato zpráva, vyhotovená odpovídajícím způsobem, pokrývá období od 1. ledna do 31. prosince 2015 a zahrnuje informace zaslané Evropské komisi 28 členskými státy a jednou zemí ESVO (Norsko).

3. Schválené ozařovny

V Evropské unii existuje 26 schválených ozařoven, které se nacházejí ve 14 členských státech: pět ve Francii, čtyři v Německu, tři ve Španělsku, dvě v Bulharsku, Nizozemsku a Polsku, jedna v Belgii, České republice, Estonsku, Chorvatsku (nové zařízení), Itálii, Maďarsku, Rumunsku a ve Spojeném království. V ostatních členských státech se schválené ozařovny nenacházejí. Žádná schválená ozařovna nebyla uzavřena.

Ze 14 členských států vybavených ozařovnami jich v roce 2015 ozařovalo potraviny deset a také jedna země ESVO (Norsko), viz obrázek 1. 

Obrázek 1 – Procento ozářených potravin v jednotlivých členských státech a Norsku za rok 2015

Zelená: země se schválenými ozařovnami a s ozařováním potravin

Žlutá: země se schválenými ozařovnami bez ozařování potravin

Šedá: země bez schválených ozařoven

4. Výsledky kontrol provedených v ozařovnách

Úřední kontroly provedené příslušnými orgány potvrdily, že schválené ozařovny vyhovují požadavkům směrnice 1999/2/ES, které jsou založeny na Kodexu zásad doporučeného smíšenou komisí FAO/WHO pro Codex Alimentarius na provoz ozařoven používaných pro ošetřování potravin6.

Uvedené rozpětí průměrné absorbované dávky ozářených potravin v EU za rok 2015 je 1-10 kGy; kategorie ozářených produktů a použité dávky každého členského státu jsou uvedeny v příloze.

V členských státech EU bylo ionizujícím zářením celkem ošetřeno 5 685,9 tun výrobků, z toho 80 % bylo ozářeno zejména ve dvou členských státech: Belgie (68,9 %) a Nizozemsko (11,1 %).

Obrázek 2 shrnuje kategorie potravin předložené k ozáření. Dvěma nejčastěji ozařovanými surovinami v EU jsou žabí stehýnka (54,75 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (16,10 %).

Obrázek 2 – Rozdělení ozářených potravin v EU za rok 2015 podle kategorie

Ačkoliv mezi roky 2014 a 2015 bylo zaznamenáno mírné navýšení množství ozářených potravin o 9,7 %, od doby, kdy směrnice 1999/2/ES a 1999/3/ES vstoupily v členských státech v platnost, se toto množství snížilo.

Obrázek 3 zobrazuje rozdělení ozářených potravin (v tunách) za rok 2015 podle členských států.

Obrázek 3 – Kvantita a kategorie ozářených potravin ve schválených ozařovnách za rok 2015 v jednotlivých členských státech

5. Výsledky kontrol ve fázi uvádění na trh

V roce 2015 bylo ve 24 členských státech analyzováno 5 973 vzorků, tj. celkově o 3,4 % více než v roce 2014.

Z toho 75,6 % vzorků bylo analyzováno ve čtyřech členských státech (56 % v Německu, 9 % v Itálii, 5,3 % v Polsku a 5,3 % v Rumunsku), viz obrázek 4. Pět států (čtyři členské státy a Norsko) neprovedlo v roce 2015 z různých důvodů ve fázi uvádění na trh žádné kontrolní rozbory – rozpočtová omezení v Dánsku a nedostatečná laboratorní kapacita pro tento druh analýz v Estonsku, Chorvatsku, Norsku a na Kypru.

Obrázek 4 – Procento kontrol a celkový počet vzorků analyzovaných ve fázi uvádění na trh v jednotlivých členských státech za rok 2015.

Dvěma hlavními kategoriemi mezi analyzovanými produkty v Evropské unii za rok 2015 jsou „byliny a koření” (45,54 %) a „obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich” (21,01 %). Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulkách testů provedených každým členským státem (příloha). Kategorie „ostatní” zahrnuje zejména doplňky stravy (45,92 %) a omáčky a polévky (30,89 %).

Obrázek 5 – Kategorie potravin analyzovaných v Evropské unii ve fázi uvádění na trh za rok 2015

V roce 2015 bylo v souladu s požadavky EU 5 802 vzorků (97,1 %), nevyhovujících vzorků bylo 104 (1,7 %) a neprůkazné výsledky se vyskytly u 67 vzorků (1,1 %). Dva hlavní důvody nesouladu testovaných vzorků byly podobné jako v minulých letech, tj. nesprávné značení a zakázané ozařování (ozařování v ozařovnách bez schválení EU). Podrobné údaje od členských států jsou uvedeny v příloze.

Obrázek 6 – Procento vyhovujících, nevyhovujících a neprůkazných výsledků kontrol provedených ve fázi uvádění na trh v rámci Evropské unie za rok 2015

6. Závěr

Údaje, které za rok 2015 předložilo 28 členských států, vykazují v porovnání s rokem 2014 nárůst množství potravin předložených v EU k ozáření ve výši 9,7 %, doprovázený 3,4% nárůstem kontrol provedených příslušnými orgány ve fázi uvádění na trh. Kontroly ukázaly téměř úplné respektování právních předpisů EU, jelikož nesoulad byl zjištěn u méně než 2 % produktů.

V Evropě jsou nejčastěji ozařovanými surovinami žabí stehýnka, za kterými následují v mnohem menším množství sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Přibližně 70 % surovin se ozařuje v Belgii, která tak zůstává i nadále hlavní zemí, která v rámci EU provádí ozařování.

V rámci kontroly ve fázi uvádění na trh jsou v EU nadále hlavní kontrolovanou surovinou byliny a koření (45,6 %), za kterými následují obiloviny, semena, zelenina a ovoce (21 %); největší počet kontrol provádí Německo, které samotné uskutečňuje více kontrol, než všechny ostatní členské státy dohromady.

Evropa v porovnání s ostatními regiony ve světě, kde ozařování za účelem dekontaminace trvale narůstá, obzvlášť v amerických a asijských zemích, tuto techniku používá stále pouze okrajově.

Příloha – Sběr údajů o ozařování potravin za rok 2015

Množství potravin (v tunách) ošetřených ionizujícím zářením ve schválených ozařovnách (EU a ESVO)

Země  Počet schválených ozařoven  Ošetřené množství (t)  
Belgie  1  3 916,9  
Bulharsko  2  Žádné ošetřené potraviny  
Chorvatsko  1  12,0  
Česká republika  1  28,3  
Estonsko  1  36,9  
Francie  5  376,6  
Německo  4  211,1  
Maďarsko  1  103,0  
Itálie  1  Žádné ošetřené potraviny  
Nizozemsko  2  629,2  
Polsko  2  45,9  
Rumunsko  1  Žádné ošetřené potraviny  
Španělsko  3  326,0  
Spojené království  1  Žádné ošetřené potraviny  
EU celkem  26  5 685,9  
Norsko  1  4,2  
EU-ESVO celkem  27  5 690,1  

Kategorie ozářených produktů a příslušné použité dávky podle jednotlivých zemí.

Země  Potraviny  Absorbovaná dávka (kGy)  
Belgie  Sušená krev, plazma, koaguláty  5,0–6,7  
 Vaječný bílek  4,3–5,0  
 Zmrazená žabí stehýnka  4,4–5,7  
 Zmrazené loupané nebo dekapitované krevety/garnáti  4,0–4,3  
 Drůbež  3,7–4,3  
Chorvatsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  10  
Česká republika  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  6,3  
Estonsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  10  
Francie  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  5–10  
 Sušená zelenina a ovoce  1–10  
 Zmrazená žabí stehýnka  1–10  
Německo  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  10  
Maďarsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  2–10  
Nizozemsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  6  
 Sušená zelenina a ovoce  6  
Polsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  5  
Španělsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  8,6–9,5  
Norsko  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  10  

Analyzované vzorky a získané výsledky za Evropskou unii:

Země  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  Vzorků celkem  % z celkového počtu vzorků v EU  
Rakousko  83  0  2  85  1,4 %  
Belgie  110  8  3  121  2,0 %  
Bulharsko  3  0  0  3  0,1 %  
Chorvatsko  KNP  KNP  KNP  KNP  KNP  
Kypr  KNP  KNP  KNP  KNP  KNP  
Česká republika  25  4  1  30  0,5 %  
Dánsko  KNP  KNP  KNP  KNP  KNP  
Estonsko  KNP  KNP  KNP  KNP  KNP  
Francie  160  3  11  174  2,9 %  
Finsko  213  9  8  230  3,9 %  
Německo  3 281  24  39  3344  56,0 %  
Řecko  10  0  0  10  0,2 %  
Maďarsko  75  0  1  76  1,3 %  
Irsko  86  1  0  87  1,5 %  
Itálie  532  0  7  539  9,0 %  
Lotyšsko  11  0  1  12  0,2 %  
Litva  75  0  0  75  1,3 %  
Lucembursko  18  1  0  19  0,3 %  
Malta  69  3  5  77  1,3 %  
Nizozemsko  54  0  0  54  0,9 %  
Polsko  315  0  2  317  5,3 %  
Portugalsko  9  0  0  9  0,2 %  
Rumunsko  297  7  10  314  5,3 %  
Slovensko  26  0  0  26  0,4 %  
Slovinsko  17  0  0  17  0,3 %  
Španělsko  235  2  0  237  4,0 %  
Švédsko  5  0  0  5  0,1 %  
Spojené království  93  5  14  112  1,9 %  
EU celkem  5 802  67  104  5 973  100 %  
 97,1 %  1,1 %  1,8 %  100,0 %   
Norsko  KNP  KNP  KNP  KNP  KNP  

KNP: kontrola nebyla provedena.

Výsledky kontrol provedených u výrobků ve fázi uvádění na trh v Evropě a metody použité pro detekci ošetření ionizujícím zářením.

Rakousko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Bobulové ovoce  29  0  0  EN 1787  
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich  Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich)  25  0  0  EN 1786  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  29  0  2*  EN 1788  
Celkem (85)  83  0  2   
Celkem % analyzovaných vzorků  97,6 %  0 %  2,4 %   

*Chybně označeno.

Belgie

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Obiloviny, semena, zelenina a ovoce  8  0  0  EN 1788  
 Ovoce (sušené)  10  0  0  EN 1788  
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich  Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich)  33  2  1*  EN 1788  
Byliny a koření  Byliny a koření (zmrazené)  13  2  0  EN 1788  
 Čaj  22  0  0  EN 1788  
Maso a masné výrobky  Žabí stehýnka  7  2  2*  EN 1788  
Ostatní  Doplňky stravy  17  2  0  EN 1788  
Celkem (121)  110  8  3   
Celkem % analyzovaných vzorků  90,9 %  6,6 %  2,5 %   

*Chybně označeno.

Bulharsko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  2  0  0  EN 13751  
 Čaj  1  0  0  EN 13751  
Celkem (3)  3  0  0   
Celkem % analyzovaných vzorků  100 %  0 %  0 %   

Chorvatsko 
V roce 2015 nebyly v Chorvatsku kvůli neexistenci laboratoří, které provádějí analýzy pro ionizující záření, provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Kypr
V roce 2015 nebyly na Kypru kvůli neexistenci laboratoří, které provádějí analýzy pro ionizující záření, provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Česká republika

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Houby nebo výrobky z hub (sušené)  2  0  0  EN 1788  
 Zelenina a zeleninové výrobky (sušené)  1  0  0  EN 1788  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  7  0  0  EN 1788  
 Bylinné čaje  1  0  0  EN 1788  
Ostatní  Doplňky stravy  5  2  1*  EN 1788  
 Polévka  9  2  0  EN 1788  
Celkem (30)  25  4  1   
Celkem % analyzovaných vzorků  83,4 %  13,3 %  3,3 %   

*Ozařování nepovoleno.

Dánsko 
V roce 2015 nebyly v Dánsku z důvodu rozpočtových omezení provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Estonsko 
V roce 2015 nebyly v Estonsku kvůli neexistenci laboratoří, které provádějí analýzy pro ionizující záření, provedeny žádné kontroly ve fázi uvádění na trh.

Francie

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Obiloviny, semena, zelenina a ovoce  59  0  1*  EN 1787  
 Doplňky stravy  7  1  0  EN 1788  
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich  Korýši nebo měkkýši (zmrazení)  21  0  3**  EN 1786  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  36  0  5*  EN 1788  
Maso a masné výrobky  Žabí stehýnka  11  0  1*  EN 1786  
 Maso a masné výrobky  26  2  1*  EN 1784  
Celkem (174)  160  3  11   
Celkem % analyzovaných vzorků  92,0 %  1,7 %  6,3 %   

*Chybně označeno.

**Chybně označeno a/nebo ozařování nepovoleno.

Finsko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Bobulové ovoce  3  1  0  EN 1788; EN 13751  
 Výrobky z obilovin  3  0  0  EN 13751  
 Houby nebo výrobky z hub (sušené)  4  0  0  EN 13751  
 Cibule  3  0  0  EN 13751  
 Mořské řasy (sušené)  3  0  0  EN 13751  
 Těstoviny  2  0  0  EN 13751  
 Rýžová mouka  1  0  0  EN 13751  
 Semena  4  0  0  EN 13751  
 Zelenina a zeleninové výrobky (sušené)  25  2  0  EN 1788; EN 13751  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  99  4  4*  EN 1788; EN 13751  
 Bylinné čaje  6  2  0  EN 1788; EN 13751  
 Čaj  13  0  0  EN 13751  
Ostatní  Kakao  1  0  0  EN 13751  
 Káva  1  0  0  EN 13751  
 Doplňky stravy  28  0  3**  EN 1788; EN 13751  
 Pokrmy (hotové)  3  0  0  EN 13751  
 Ostatní  1  0  0  EN 13751  
 Omáčky a polévky (dehydratované)  13  0  1**  EN 1788; EN 13751  
Celkem (230)  213  9  8   
Celkem % analyzovaných vzorků  92,6 %  3,9 %  3,5 %   

*Chybně označeno a/nebo ozařování v ozařovnách bez schválení EU.

**Ozařování nepovoleno.

Německo

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Výrobky z obilovin  3  0  0  EN 1788; EN 1787  
 Ovoce (sušené)  133  0  9***  EN 13708; EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Ovoce (čerstvé)  81  0  0  EN 13708; EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Houby (čerstvé)  2  0  0  EN 1788;  
 Houby nebo výrobky z hub (sušené)  140  0  0  EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Brambory  9  0  0  EN 1788  
 Luštěniny  110  0  0  EN 1784; EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Zelenina a zeleninové výrobky (sušené)  44  0  0  EN 1788; EN 1786; EN 1787; EN 13751  
 Zelenina (čerstvá)  21  0  0  EN 1787; EN 1788; EN 13751  
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich  Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich)  273  0  5**  EN13708; EN 1786; EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Ryby a výrobky z ryb  58  0  8***  EN 1786; EN 1788  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  1 254  10  2*  EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Ochucovací přípravky  303  2  0  EN 13708; EN 1788; EN 1785; EN 1787; EN 13751  
 Čaj  195  0  1***  EN 13708; EN 1788; EN 1785; EN 1787; EN 13751  
Maso a masné výrobky  Maso (kromě drůbeže a zvěřiny)  14  0  0  EN 1784; EN 1786  
 Maso (z různých ptáků, klokanů, zajíců)  2  0  0  EN 1786  
 Masné výrobky (s výjimkou uzenin)  32  0  0  EN 1784; EN 1786  
 Drůbeží maso  142  0  0  EN 1784; EN 1786  
 Uzenářské výrobky  27  0  0  EN 1786  
Mléko a mléčné výrobky  Sýr (s obsahem koření/bylin)  33  0  0  EN 1784; EN 1788; EN 1787; EN 13751  
Ostatní  Doplňky stravy  168  0  3***  EN 1788; EN 13751  
 Pokrmy (hotové)  29  2  0  EN 1788; EN 1786  
 Vejce a vaječné výrobky  14  0  0  EN 1784  
 Různé potraviny  35  0  0  EN 13708; EN 1788; EN 13751  
 Omáčky a polévky (dehydratované)  159  10  11**  EN 1784; EN 1788; EN 1785; EN 13751  
Celkem (3 344)  3 281  24  39   
Celkem % analyzovaných vzorků  98,1 %  0,7 %  1,2 %   

*Chybně označeno.

**Chybně označeno a/nebo ozařování nepovoleno.

***Ozařování nepovoleno.

Řecko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  10  0  0  EN 13751  
Celkem (10)  10  0  0   
Celkem % analyzovaných vzorků  100 %  0 %  0 %   

Maďarsko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  75  0  1*  EN 1788  
Celkem (76)  75  0  1   
Celkem % analyzovaných vzorků  98,7 %  0 %  1,3 %   

*Chybně označeno.

Irsko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Bobulové ovoce  4  0  0  EN 13751  
 Arašídové tyčinky  1  0  0  EN 13751  
Byliny a koření  Bylinné čaje  1  0  0  EN 13751  
 Byliny a koření (čerstvé)  1  0  0  EN 13751  
 Ostatní: bazalka (3), bobkový list (1), dobromysl (oregano) (1), směs koření pro nakládání okurek (1), uzená paprika (1), garam masala (1), bio pikantní paprika (1), mletá skořice (1), mletý muškátový květ (1), byliny a koření (1)  12  0  0  EN 13751  
Ostatní  Potraviny pro zvláštní výživu  35  0  0  EN 13751  
 Doplňky stravy  31  1  0  EN 13751  
 Sójové omáčky  1  0  0  EN 13751  
Celkem (87)  86  1  0   
Celkem % analyzovaných vzorků  98,9 %  1,1 %  0 %   

Itálie

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  82  0  0  EN 1788; EN 13784; EN 1787; EN 13751  
 Bylinné čaje  5  0  0  EN 1787; EN 13751  
 Čaj  8  0  0  EN 1788; EN 1787; EN 13751  
Maso a masné výrobky  Žabí stehýnka  21  0  0  EN 1786  
 Maso (kromě drůbeže a zvěřiny)  16  0  0  EN 1786; EN 13784  
 Drůbeží maso  37  0  0  EN 13784; EN 1786; EN 1785  
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich  Korýši nebo měkkýši (zmrazení)  109  0  0  EN 1788; EN 1786; EN 13751  
 Ryby a výrobky z ryb  44  0  1*  EN 13784; EN 1786; EN 1785  
Obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich  Obiloviny  18  0  0  EN 1788; EN 13751  
 Ovoce (sušené)  18  0  0  EN 13708; EN 1788; EN 1787  
 Ovoce (čerstvé)  11  0  0  EN 13708; EN 1788; EN13784; EN 1787  
 Česnek  14  0  0  EN 13784; EN 1788; EN 13751  
 Houby nebo výrobky z hub (sušené)  22  0  0  EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Ořechy  32  0  0  EN 13784;
EN 1788;
EN 1787  
 Olejnatá semena  3  0  0  EN 13751  
 Cibule  16  0  0  EN 13784; EN 1788; EN 13751  
 Rajčata a mrkve  2  0  0  EN 13751  
 Brambory  18  0  0  EN 1788; EN 13751  
 Luštěniny  14  0  0  EN 13784; EN 1788; EN 13751  
Ostatní  Doplňky stravy  2  0  1**  EN 1788; EN 1787  
 Suroviny rostlinného původu určené k použití jako složky rostlinných doplňků stravy  34  0  5**  EN 1788; EN 1787; EN 13751  
 Omáčky a polévky (dehydratované)  6  0  0  EN 1787; EN 13751  
Celkem (539)  532  0  7   
Celkem % analyzovaných vzorků  98,7 %  0,7 %  1,3 %   

*Chybně označeno.

**Chybně označeno a/nebo ozařování nepovoleno.

Lotyšsko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  4  0  0  EN 1788  
Ostatní  Doplňky stravy  7  0  1*  EN 1788  
Celkem (12)  11  0  1   
Celkem % analyzovaných vzorků  91,7 %  0 %  8,3 %   

*Ozařování nepovoleno.

Litva

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Byliny a koření  Aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (sušené)  6  0  0  EN 13783  
 Bylinné čaje  5  0  0  EN 13783  
Ostatní  Doplňky stravy  62  0  0  EN 13783  
 Zelenina, zeleninové výrobky a houby, sušené mořské řasy (suroviny pro výrobu potravin)  2  0  0  EN 13783  
Celkem (75)  75  0  0   
Celkem % analyzovaných vzorků  100 %  0 %  0 %   

Lucembursko

Kategorie potravin  Potraviny  Vyhovující  Neprůkazné  Nevyhovující  CEN metoda  
Ryby, korýši, měkkýši a výrobky z nich  Korýši nebo měkkýši (zmrazení)  3  0  0  EN 1788  
 Korýši, měkkýši, slávky a jiní vodní živočichové (včetně výrobků z nich)  6  0  0  EN 1788  
Ostatní  Omáčky a polévky (dehydratované)  9  1  0  EN 1788  
Celkem (19)  18  1  0   
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: