dnes je 30.6.2022

Input:

Zpráva komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti

17.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.5
Zpráva komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti

Evropská komise

1. Úvod

Tato zpráva plní povinnost stanovenou Komisi článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti ("nařízení o potravinách pro určité skupiny") 1 .

Článek 12 požaduje po Komisi, aby po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o případné nutnosti zvláštních ustanovení týkajících se mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem.

Tato zpráva vychází ze dvou vědeckých stanovisek úřadu EFSA 2 , průzkumu trhu provedeného pro úřad EFSA 3 a rozsáhlé konzultace s příslušnými vnitrostátními orgány a zainteresovanými stranami. Zprávu doprovází pracovní dokument útvarů Komise (SWD) s podrobnějšími informacemi o jejích zjištěních.

2. Trh s výživou pro malé děti v EU

2.1 Výskyt a složení výrobků

Výživa 4 pro malé děti není v právních předpisech EU definována. Lze ji popsat jako nápoje na bázi bílkovin, které jsou zvláštním způsobem zpracovány či mají zvláštní složení a jsou určeny ke splnění výživových požadavků malých dětí ve věku 1 až 3 roky 5 . Ačkoli počet výrobců je malý, na trhu EU jsou stovky různých výživ pro malé děti. Počet výrobků se v jednotlivých členských státech může značně lišit.

Energetická hodnota a složení výživy pro malé děti je různé 6 . Ve většině případů se jako zdroje bílkovin využívá kravského mléka 7 , ale obsah bílkovin výrobku je obvykle nižší než u kravského mléka a většinou v rozsahu povoleném právními předpisy pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu 8 . Výživa pro malé děti se obohacuje řadou stopových živin (např. železo či vitamín D), polynenasycených mastných kyselin (např. kyselina alfa-linolenová (ALA)) a jiných látek (např. taurin), jež se v počáteční a pokračovací kojenecké výživě běžně vyskytují a v mnoha případech se v kravském mléce nevyskytují (nebo vyskytují v nižších množstvích). Výživa pro malé děti může obsahovat různé cukry (např. laktózu, sacharózu, glukózu či maltózu), někdy med a v určitých případech aromata (např. vanilku).

2.2 Velikost a hodnota trhu, ceny a struktura trhu

Trh s výživou pro malé děti zaznamenal v období 2008 až 2012 růst téměř ve všech zkoumaných zemích. V roce 2012 lze velikost maloobchodního trhu odhadovat na více než 42 000 tun a hodnotu maloobchodního trhu na více než 500 milionů EUR 9 .

Cena výživy pro malé děti se v jednotlivých členských státech liší v závislosti na řadě parametrů, jako jsou úloha distributorů a daně. Její cena je podobná nebo mírně nižší než cena počáteční kojenecké výživy nebo pokračovací kojenecké výživy a vyšší než cena kravského mléka nebo obohaceného mléka 10 . Výživa pro malé děti se distribuuje různými kanály (maloobchodníci, specializované prodejny, webové stránky a lékárny) a ceny v lékárnách bývají mírně vyšší než v supermarketech.

Trh s výživou pro malé děti je rozdělen mezi malý počet výrobců. Výrobky se vyrábí v několika málo členských státech a ve Švýcarsku a jsou obchodovány do zbytku EU a do třetích zemí. Výrobci v EU jsou čelními podniky na globální scéně 11 .

2.3 Uvádění výživy pro malé děti na trh 12

Nejčastěji používané označení výživy pro malé děti při uvádění na trh v EU je "mléko podporující růst". Jiná používaná označení jsou například "batolecí mléko" nebo "mléčný nápoj pro malé děti" 13 .

Výživa pro malé děti se uvádí na trh jako výrobky se speciálním složením pro výživové potřeby malých dětí. Používají se obecná prohlášení o úloze/vhodnosti výrobků, pokud jde o přispění ke zdravému růstu malých dětí, a výrobky jsou často prezentovány tak, že hrají klíčovou roli při přispívání k dosažení výživových požadavků malých dětí; používají se také obecná prohlášení o obtížnosti dosáhnout výživových požadavků běžnou stravou. Jako prodejní argument se často používá výživová nadřazenost kravskému mléku (např. "obsahuje 40krát více železa než kravské mléko").

V této souvislosti se používá řady výživových tvrzení k popsání složek, které se do výrobku přidávají a jež jsou považovány za prospěšné pro malé děti (např. "obsahuje vitamín D" nebo "přidáno omega-3"), nebo živin, které výrobek obsahuje ve snížené míře, aby se zlepšila vhodnost pro malé děti (např. "snížené množství bílkovin"). Používají se také schválená zdravotní tvrzení o konkrétních složkách týkající se vývoje a zdraví dětí a důraz je kladen na ty živiny, které jsou považovány za zásadně důležité pro malé děti (např. "železo přispívá k normálnímu vývoji poznávacích funkcí dětí").

Výživa pro malé děti se uvádí na trh pro malé děti ve věku 1 až 3 roky nebo – v určitých případech – pro užší podskupiny (1–2 a 2–3 roky). Rozlišení mezi počáteční a pokračovací kojeneckou výživou zajišťuje označení výrobku (např. "batolecí mléko"), údaj o věkovém rozpětí (např. "+1") nebo odpovídající čísla na etiketě (1 pro počáteční kojeneckou výživu, 2 pro pokračovací kojeneckou výživu, 3 a 4 pro výživu pro malé děti) a/nebo použití různých barev / designových prvků na etiketě.

3. Vnímání výrobků a chování ze strany spotřebitelů

Způsoby výživy malých dětí se vzhledem k socioekonomickým a kulturním rozdílům, rozdílným doporučením zdravotnických pracovníků a vnitrostátních orgánů a dostupnosti výrobků v celé EU výrazně liší.

Obecně lze uvést, 14 že kojení v členských státech výrazně klesá po dosažení jednoho roku věku dítěte, a to jak co do počtu kojených dětí, tak co do objemu spotřebovaného mateřského mléka. Výživové výrobky soutěží ve stravě malých dětí s kravským mlékem, přičemž v různých členských státech existují rozdílné preference. Spotřeba výživy pro malé děti je obecně nejvyšší ve věkovém rozpětí 12 až 18 měsíců, poté se snižuje. Zároveň lze zaznamenat odpovídající nárůst spotřeby kravského mléka.

Rozhodnutí rodičů a pečovatelů o výživě pro malé děti ovlivňují různé zdroje informací, které zahrnují nejen označení výrobků a reklamu na ně, ale také doporučení zdravotnických pracovníků a výměny předchozích zkušeností s rodinou a přáteli. Nejčastěji předkládané argumenty rodičů a pečovatelů pro používání výživy pro malé děti jsou vhodnost pro výživové potřeby malých dětí a lepší kvalita, než má kravské mléko.

V některých členských státech doporučují spotřebu výživy pro malé děti vnitrostátní orgány a/nebo zdravotničtí pracovníci, a to z praktických důvodů (tj. obtížnosti dosáhnout přiměřených příjmů všech živin pomocí smíšené stravy). V jiných členských státech dávají zdravotničtí pracovníci a vnitrostátní orgány přednost doporučení kravského mléka v rámci vyvážené stravy (někdy společně s obohacením).

4. Právní rámec vztahující se na výživu pro malé děti

Až do 19. července 2016 stanoví pravidla pro potraviny určené pro zvláštní výživu (tzv. "dietetické potraviny") směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES (která z velké míry přejímá právní předpisy přijaté v roce 1989) 15 . Tato směrnice definuje dietetické potraviny jako "potraviny, které jsou pro své zvláštní složení nebo výrobní proces jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu, které jsou vhodné pro nutriční účely jim připisované a které jsou uváděny na trh s poukazem na tuto vhodnost" (čl. 1 odst. 2 směrnice). Směrnice neobsahuje úplný seznam kategorií výrobků, jež mají být považovány za dietetické potraviny, a 17 členských států a Norsko klasifikuje v současnosti na základě výše uvedené definice výživu pro malé děti jako dietetickou potravinu 16 . V důsledku toho musí být tyto výrobky v souladu s pravidly směrnice 2009/39/ES, a zejména s obecným pravidlem, podle kterého výrobky musí být takové podstaty nebo složení, "aby byly vhodné pro zvláštní výživu, ke které jsou určeny" (čl. 3 odst. 1 směrnice). Musí také splňovat požadavky na povinné označení, například poukazovat na svou vhodnost pro určený účel (článek 9 směrnice), a o jejich uvedení na trh musí být informován příslušný orgán členského státu (článek 11 směrnice), kde k uvedení na trh došlo. Deset členských států výživu pro malé děti jako dietetickou potravinu neklasifikuje 17 .

V roce 2011 přijala Komise legislativní návrh, aby zjednodušila právní rámec vztahující se na dietetické potraviny 18 . Cílem návrhu bylo odstranit zastaralý koncept "dietetická potravina", zrušit směrnici 2009/39/ES a nahradit ji novým rámcem vztahujícím se na potraviny pro určité zranitelné skupiny obyvatel, pro které byla potřebná zvláštní pravidla.

Evropský parlament a Rada přijaly návrh ve změněné formě ("nařízení o potravinách pro určité skupiny"), ponechaly výživu pro malé děti mimo oblast působnosti nařízení, ale rozhodly se požadovat od Komise, aby ve zprávě dále analyzovala, zda jsou nutná zvláštní ustanovení pro tyto výrobky.

Nařízení o potravinách pro určité skupiny vstoupí v platnost dne 20. července 2016. K tomuto dni bude zrušena směrnice 2009/39/ES a výživa pro malé děti, která je v současnosti uváděna na trh jako "dietetická potravina", bude klasifikována jako běžná potravina obohacená o určité živiny a zaměřená na zvláštní podskupinu obyvatel (tj. malé děti), jak tomu již je v deseti členských státech, které výživu pro malé děti jako dietetickou potravinu neklasifikují.

V novém právním rámci spadá výživa pro malé děti do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 19 a musí být v souladu s pravidly tohoto nařízení (např. o přidávání vitaminů a minerálních látek a o označení, obchodní úpravě a reklamě). Článek 15 tohoto nařízení umožňuje členským státům stanovit pro výrobce oznamovací povinnosti za účelem monitoringu trhu.

Výživa pro malé děti musí být také v souladu s ostatními příslušnými pravidly právních předpisů EU, která se vztahují na všechny potraviny. Výživa pro malé děti musí být například bezpečná v souladu s pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 20 . Potravinářské přídatné látky, rezidua pesticidů a nové látky ve výživě pro malé děti musí být v souladu s pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 21 , (ES) č. 396/2005 22 a (ES) č. 258/97 23 . Výživa pro malé děti musí poskytovat informace o potravině, včetně výživových údajů, v souladu s pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 24 a může uvádět pouze konkrétní výživová a zdravotní tvrzení schválená na úrovni EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 25 . Používání takových

Nahrávám...
Nahrávám...