dnes je 18.5.2024

Input:

Zpráva o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením v letech 2018-2019

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1
Zpráva o potravinách a složkách potravin ošetřovaných ionizujícím zářením v letech 2018-2019

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Shrnutí

Podle čl. 7 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením1 členské státy Komisi každoročně sdělí:

 • výsledky kontrol provedených v ozařovnách, mimo jiné pokud jde o kategorie a množství ošetřených potravin a použité dávky, a

 • výsledky kontrol provedených u výrobku ve fázi uvádění na trh.

Komise v souladu s požadavky čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice v Úředním věstníku Evropské unie zveřejní:

 • podrobné údaje o schválených ozařovnách v členských státech a všechny změny jejich postavení,

 • zprávu vycházející z údajů poskytnutých každoročně vnitrostátními orgány dozoru.

Tato zpráva se vztahuje na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019. Obsahuje souhrn informací, které Komisi zaslalo 28 členských států a jedna země ESVO (Norsko) v roce 2018 a 27 členských států a žádná země ESVO v roce 2019. Jeden členský stát (Lotyšsko) za rok 2019 žádné údaje nepředložil.

Období: 1/1/2018–31/12/2019

Dotčené země: Členské státy EU a země ESVO

Zdroj: 28 členských států a Norsko

Ozařovny:

 • – Počet vybavených zemí: 14 členských států a Norsko

 • – Počet schválených ozařoven: 24

 • – Počet uzavřených ozařoven: 0

 • – Počet zemí, které ozařují: 10 členských států

Údaje o ozařování:

 • – Množství ozářených výrobků: 7 832 tun (–23,3 % v porovnání s obdobím 2016–2017)

 • – Nejčastěji ozařované komodity: žabí stehýnka (65,1 %), drůbež (20,6 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (14,0 %)

 • – Hlavní místo ozařování: Belgie (81,4 %)

Kontroly ve fázi uvádění na trh:

 • – Počet analyzovaných vzorků: 9 808

 • – Počet nevyhovujících vzorků: 83 (1 %)

 • – Nejčastěji analyzované komodity: byliny a koření (39 %) a obiloviny, semena, zelenina, ovoce a výrobky z nich (24 %)

1. Souvislosti

Ozařování potravin je ošetření potravin určitým typem energie záření, které je známé jako ionizující záření. Energie záření má odlišné vlnové délky a stupně výkonu a mizí, když je odstraněn zdroj energie. Ozařování se používá pro sanitární a rostlinolékařské účely k usmrcování bakterií (jako je Salmonella, Campylobacter a E. coli), které mohou způsobovat otravu potravinami, a k odstraňování organismů škodlivých pro rostliny či rostlinné produkty, jako je hmyz a jiné škodlivé organismy. Používá se také k oddálení zrání plodů a k zastavení rašení nebo klíčení zeleniny (např. v případě cibule a brambor) a v konečném důsledku k prodloužení doby skladovatelnosti potravin. Ozařování potravin nemůže nahradit řádnou manipulaci s potravinami. Ozářené potraviny v případě potřeby vyžadují ještě před konzumací vhodné chlazení a vaření.

Regulační rámec EU pro ozařování potravin ("směrnice o ozařování potravin") sestává ze:

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES (rámcová směrnice) ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením. Obsahuje zvláštní ustanovení pro výrobu, uvádění na trh a dovoz ošetřených potravin a složek potravin,

 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/3/ES (prováděcí směrnice) ze dne 22. února 1999 o stanovení seznamu Společenství potravin a složek potravin ošetřovaných ionizujícím zářením2. Tento seznam v současné době zahrnuje jednu kategorii potravin: sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky. Seznam vnitrostátních povolení pro potraviny a složky potravin, které mohou být ošetřeny ionizujícím zářením, zveřejňuje Evropská komise v Úředním věstníku Evropské unie.

Potraviny a složky potravin smějí být ozařovány pouze ve schválených ozařovnách. Ozařovny v EU schvalují příslušné orgány členských států. Podle čl. 7 odst. 3 směrnice 1999/2/ES mají členské státy povinnost předat Komisi seznam svých schválených ozařoven.

Seznam schválených ozařoven v členských státech zveřejňuje Komise v Úředním věstníku Evropské unie.

Podle článku 6 směrnice 1999/2/ES musí být každá ozářená potravina nebo ozářená složka složených potravin označena slovy "ozářeno" nebo "ošetřeno ionizujícím zářením".

S cílem vymáhat správné označování nebo umožnit zjištění neschválených výrobků standardizoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) na základě zmocnění od Evropské komise několik analytických metod.

2. Schválené ozařovny

Na konci vykazovaného období (31. prosince 2019) existovalo v EU 24 schválených ozařoven, které se nacházely ve 14 členských státech: Francie (5), Německo (4), Bulharsko (2), Nizozemsko (2), Španělsko (2), Belgie (1), Česká republika (1), Chorvatsko (1), Estonsko (1), Itálie (1), Maďarsko (1), Polsko (1), Rumunsko (1) a Spojené království (1).

Čtyři z těchto 14 členských států vybavených ozařovnami v období 2018–2019 neozařovaly žádné potraviny: Bulharsko, Itálie, Rumunsko a Spojené království.

3. Výsledky kontrol provedených v ozařovnách v období 2018-2019

Ionizujícím zářením byly v letech 2018 a 2019 v členských státech EU ošetřeny výrobky v celkovém množství 7 832 tun. Ozařování probíhalo především v Belgii, kde bylo ošetřeno 81,4 % ozářených potravin v EU.

Třemi nejčastěji ozařovanými komoditami v EU jsou žabí stehýnka (65,1 %), drůbež (20,6 %) a sušené aromatické byliny, koření a zeleninové ochucovací přípravky (14,0 %). Obrázek 1 ukazuje rozdělení výrobků ozářených ve schválených ozařovnách v členských státech Unie v letech 2018 a 2019.

Obrázek 1 – Rozdělení ozářených potravin v EU v letech 2018–2019 podle kategorií

Množství potravin (v tunách) ošetřených ionizujícím zářením v EU od roku 2010 klesá, jak je znázorněno na obrázku 2.

Obrázek 2 – Množství potravin ošetřených ionizujícím zářením ve schválených ozařovnách v Evropské unii od roku 2010

4. Výsledky kontrol ve fázi uvádění na trh

Za období 2018–2019 analyzovalo 25 členských států 9 808 vzorků, tj. v průměru o 12,1 % méně než v období 2016–2017. Údaje jsou pro každý členský stát k dispozici v příloze II a jsou shrnuty na obrázku 3.

Obrázek 3 – Vzorky analyzované ve fázi uvádění výrobků na trh

Nahrávám...
Nahrávám...