dnes je 19.5.2024

Input:

Zpráva o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

26.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6
Zpráva o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o výkonu přenesené pravomoci svěřené Komisi nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

1. Úvod

Touto zprávou se plní povinnost, kterou Komisi ukládá čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (dále také "nařízení o poskytování informací o potravinách")1. Nařízení o poskytování informací o potravinách stanoví obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách, a zejména označování potravin. Poskytování informací o potravinách musí usilovat o vysokou úroveň ochrany zdraví a zájmů spotřebitelů poskytnutím základu, který konečnému spotřebiteli umožní informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití, se zvláštním ohledem na zdravotní, hospodářská, environmentální, sociální a etická hlediska.

Ustanovení čl. 51 odst. 2 nařízení o poskytování informací o potravinách svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se záležitostí uvedených v těchto ustanoveních:

–Čl. 9 odst. 3: Komise může stanovit kritéria, na jejichž základě může být jeden nebo více povinných údajů vyjádřen piktogramy nebo symboly namísto slov nebo čísel, aby spotřebitelé měli přínos i z jiných způsobů vyjádření. V této souvislosti je třeba zajistit stejnou informační hodnotu jako v případě slov a čísel a vzít v úvahu, zda je doloženo jednotné chápání spotřebiteli.

–Čl. 10 odst. 2: Komise může změnit přílohu III, která stanoví další povinné údaje pro určité druhy nebo skupiny potravin, aby byla zajištěna informovanost spotřebitelů o uvedených potravinách a zohledněn technický pokrok, vědecký vývoj, ochrana zdraví spotřebitelů nebo bezpečné použití určité potraviny.

–Čl. 12 odst. 3: pokud je to lépe uzpůsobeno určitým povinným údajům, Komise může stanovit kritéria, na jejichž základě lze vyjadřovat určité povinné údaje jiným způsobem než uvedením na obalu nebo etiketě. V těchto případech je třeba zajistit stejnou informační hodnotu pro spotřebitele a vzít v úvahu, zda je doloženo jednotné chápání a široké využívání těchto prostředků ze strany spotřebitelů.

–Čl. 13 odst. 4: Komise má stanovit pravidla týkající se čitelnosti povinných údajů k dosažení cílů nařízení. Aniž jsou dotčeny čl. 16 odst. 1 a čl. 16 odst. 2, Komise může pro určité druhy nebo skupiny potravin rovněž rozšířit požadavek na další povinné údaje, aby byl ve stejném zorném poli uveden název potraviny, čisté množství potraviny a u nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových skutečný obsah alkoholu v procentech objemových.

–Čl. 19 odst. 2: ve výjimečných případech Komise může s ohledem na význam seznamu složek u určitých druhů nebo skupin potravin pro spotřebitele doplnit seznam potravin, u nichž se nevyžaduje uvedení seznamu složek, za předpokladu, že vypuštění seznamu složek nebude na úkor náležité informovanosti konečného spotřebitele nebo zařízení společného stravování.

–Čl. 21 odst. 2: Komise má provádět přezkum a v případě potřeby aktualizaci seznamu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v příloze II, aby byla zajištěna lepší informovanost spotřebitelů a zohledněn nejnovější vědecký pokrok a technické poznatky.

–Čl. 23 odst. 2: Komise může pro některé konkrétní potraviny stanovit jiný způsob vyjádření čistého množství než v objemových jednotkách (v litrech, centilitrech, mililitrech) u tekutých produktů a než v hmotnostních jednotkách (v kilogramech, gramech), aby bylo zajištěno lepší pochopení informací o potravinách uvedených v označení spotřebiteli.

–Čl. 30 odst. 6: s cílem zohlednit význam údajů Komise může změnit seznamy povinných výživových údajů doplněním nebo vypuštěním jednotlivých údajů, o něž mohou být doplněny (čl. 30 odst. 2), informací o výživových údajích, které lze opakovat (čl. 30 odst. 3), obsahu dobrovolných výživových údajů, jsou-li uváděny na alkoholických nápojích s obsahem alkoholu nižším než 1,2 % (čl. 30 odst. 4) a obsahu dobrovolných výživových údajů, jsou-li uváděny na nebalených potravinách (čl. 30 odst. 5).

–Čl. 31 odst. 2: Komise může přijmout převodní faktory pro vitaminy a minerální látky, které mohou být uvedeny ve výživových údajích, pro účely přesnějšího výpočtu obsahu těchto vitaminů a minerálních látek v potravinách.

–Čl. 36 odst. 4: v případech, kdy provozovatelé potravinářských podniků poskytují dobrovolné informace o potravinách různými způsoby, jež by mohly spotřebitele uvádět v omyl nebo vést k nejasnostem, Komise může stanovit další případy poskytování dobrovolných informací o potravinách doplňující případy již uvedené v čl. 36 odst. 3, aby byla zajištěna

Nahrávám...
Nahrávám...