dnes je 17.7.2024

Input:

Zvláštní požadavky na potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu

21.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.12
Zvláštní požadavky na potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu

Doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 se změnil přístup k potravinám pro zvláštní výživu. Původní široké spektrum potravin pro zvláštní výživu bylo zúženo pouze na potraviny určené pro kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní lékařské účely a pro náhradu celodenní stravy při regulaci hmotnosti.

Podrobnější požadavky na potraviny určené pro kojence a malé děti jsou specifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí. Toto nařízení je významnou pomůckou pro výrobce potravin určených pro kojence a malé děti.

Nařízení bylo v roce 2021 novelizováno nařízením (EU) 2021/1041 . Většina textu zůstává stejná, změnila se pouze definice reziduí pesticidů a ke sledovaným pesticidům byl přidán endrin. K dalším důležitým změnám došlo v přílohách. V přílohách I a II se snižuje přípustný obsah kyseliny erukové z 1 % na 0,4 %, dále se v příloze I snižuje horní hranice u vitamínu D na max. 0,6 μg/100 kJ (2,5 μg/100 kcal) a v příloze II se snižuje přípustná spodní hranice pro bílkoviny na 0,38 g/100 kJ (1,6 g/100 kcal).

Počáteční kojenecká výživa je jediná vyráběná potravina, která plně uspokojuje výživové požadavky kojenců během prvních měsíců jejich života do zavedení vhodných příkrmů. Pro ochranu zdraví těchto kojenců je nezbytné zajistit, aby byly uváděny na trh pouze výrobky vhodné pro toto použití. Základní složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy musí uspokojovat výživové požadavky zdravých kojenců podle obecně uznávaných vědeckých poznatků.

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa jsou propracované výrobky, jejichž složení je speciálně uzpůsobeno pro tuto zranitelnou skupinu spotřebitelů. Aby se zajistila bezpečnost a vhodnost těchto výrobků, jsou nařízením (EU) č. 2016/127 stanoveny podrobné požadavky na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy, včetně požadavků na energetickou hodnotu a obsah makroživin a mikroživin i požadavky týkající se bezpečnosti těchto výrobků, např. přítomnost pesticidů.

Vzhledem ke zvláštní úloze počáteční a pokračovací kojenecké výživy ve výživě kojenců je nutné zajistit, aby dovážené výrobky poskytovaly informace o potravině v jazyce snadno srozumitelném pro rodiče a pečovatele. Výrobky pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu musejí být jasně označeny a odlišeny. Počáteční kojeneckou výživou se rozumějí potraviny, jež jsou určeny pro kojence během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů, pokračovací kojeneckou výživou se rozumějí potraviny, jež jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců. Na všech těchto výrobcích musejí být uváděny nutriční hodnoty. Nařízení (EU) č. 609/2013 stanoví, že označování, obchodní úprava a související reklama počáteční a pokračovací kojenecké výživy se provádí tak, aby neodrazovaly od kojení.

První část nařízení (EU) č. 2016/127 se týká požadavků na složení počáteční a pokračovací kojenecké výživy.

Článek 1 Uvádění na trh

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa smí být uváděna na trh pouze tehdy, pokud je v souladu s nařízením 2016/127/EU. Jiné výrobky se pod tímto označením uvádět na trh nesmějí.

Článek 2 Požadavky na složení

Tyto požadavky jsou pro jednotlivé kategorie uvedeny v přílohách I až III. Hodnoty stanovené v přílohách se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, která je prodávána jako taková nebo je připravena podle pokynů výrobce. Tato příprava nesmí vyžadovat nic více než přidání vody.

Článek 3 Vhodnost složek

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa může být vyrobená z bílkovin kravského nebo kozího mléka, hydrolyzovaných bílkovin a izolátů sójových bílkovin. Podrobné informace o těchto zdrojích včetně požadované energetické hodnoty a obsahu vybraných aminokyselin a nukleotidů jsou uvedeny v přílohách I a II. Zde jsou dále uvedeny i požadavky na tuky (včetně fosfolipidů), mastné kyseliny, sacharidy, vitamíny a minerální látky. Přípustné minimální a maximální hodnoty těchto složek jsou vztaženy na energetickou hodnotu vyjádřenou v kJ nebo kcal. Používání glukózového sirupu nebo sušeného glukózového sirupu je povoleno ve stanoveném limitu. Je možné přidávat i limitované množství fruktooligosacharidů a galaktooligosacharidů. Je zakázáno používat sezamový a bavlníkový olej.

V příloze III jsou uvedena množství nezbytných a podmíněně nezbytných aminokyselin podle toho, jak jsou obsaženy v mateřském mléce (použitém jako referenční bílkovina), vyjádřená v mg/100 kJ a v mg/100 kcal.

Vhodnost všech použitých složek pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu musí být v souladu s obecně uznávanými vědeckými poznatky.

Článek 4 Požadavky na pesticidy

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa nesmí obsahovat rezidua jednotlivých účinných látek použitých v přípravcích na ochranu rostlin (pesticidech) v množství překračujícím 0,01 mg/kg. Pro některé pesticidy jsou stanoveny maximální limity reziduí specifikované v příloze IV. Přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky uvedené v příloze V se nesmějí použít pro produkci zemědělských produktů používaných při výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy. Pro účely kontrol se předpokládá, že tyto látky použity nebyly, pokud množství jejich reziduí nepřekračuje 0,003 mg/kg.

V další části nařízení (EU) č. 2016/127 je řešena problematika označování výrobků pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu.

Článek 5 Název potraviny

Název počáteční a pokračovací kojenecké výživy vyrobené výhradně z bílkovin kravského nebo kozího mléka musí splňovat ustanovení přílohy VI části B. Pokud výrobky obsahují i jiné složky, musí název splňovat ustanovení přílohy VI části A.

Článek 6 Zvláštní požadavky na informace o potravinách

Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, počáteční a pokračovací kojenecká výživa musí splňovat požadavky nařízení (EU) č.  1169/2011 týkajícího se obecně označování balených potravin.

Nad rámec tohoto nařízení se u počáteční kojenecké výživy uvádějí ještě následující dodatečné povinné údaje:

a) prohlášení, že výrobek je vhodný pro kojence od narození, nejsou-li kojeni;

b) návod na vhodnou přípravu, skladování a likvidaci výrobku a varování před ohrožením zdraví při nesprávné přípravě a skladování;

c) prohlášení týkající se nadřazenosti kojení a prohlášení doporučující, aby byl výrobek používán pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii, nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě. Údajům zde uvedeným předcházejí slova "Důležité upozornění" nebo slova stejného významu, která musejí být uvedena také na obchodní úpravě počáteční kojenecké výživy a v související reklamě.

Obdobně se na pokračovací kojeneckou výživu vztahují tyto dodatečné povinné údaje:

a) prohlášení, že výrobek je vhodný pouze pro kojence starší než šest měsíců, že by měl tvořit pouze část smíšené stravy, že se nemá používat jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života a že rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoli výjimky z pravidla věku šesti měsíců, by mělo být přijímáno pouze na radu nezávislých osob kvalifikovaných v lékařství, výživě nebo farmacii nebo jiných odborníků odpovědných za péči o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a rozvojových potřebách konkrétního kojence;

b) návod na

Nahrávám...
Nahrávám...