dnes je 20.5.2024

Input:

10/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, k 23. 9. 2020

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2011.10
10/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, k 23. 9. 2020

Úřední věstník Evropské unie

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 10/2011.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011

ze dne 14. ledna 2011

o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 012 15.1.2011, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011,   L 87 1 2.4.2011
>M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1282/2011 ze dne 28. listopadu 2011,   L 328 22 10.12.2011
>M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1183/2012 ze dne 30. listopadu 2012,   L 338 11 12.12.2012
>M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 202/2014 ze dne 3. března 2014,   L 62 13 4.3.2014
 M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 865/2014 ze dne 8. srpna 2014,   L 238 1 9.8.2014
>M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/174 ze dne 5. února 2015,   L 30 2 6.2.2015
>M7 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1416 ze dne 24. srpna 2016,   L 230 22 25.8.2016
>M8 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/752 ze dne 28. dubna 2017,   L 113 18 29.4.2017
>M9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/79 ze dne 18. ledna 2018,   L 14 31 19.1.2018
>M10 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018,   L 140 35 6.6.2018
>M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018,   L 140 35 6.6.2018
>M12 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/37 ze dne 10. ledna 2019,   L 9 88 11.1.2019
M13 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/988 ze dne 17. června 2019,   L 160 10 18.6.2019
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1338 ze dne 8. srpna 2019,   L 209 5 9.8.2019
> NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1245 ze dne 2. září 2020,   L 288 1 3.9.2020

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 081, 26.3.2015, s.  5 (č. 10/2011)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011
o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1. Toto nařízení je zvláštním opatřením ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2. Toto nařízení stanoví zvláštní požadavky pro výrobu a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů, které:

a) jsou určené pro styk s potravinami nebo

b) jsou již ve styku s potravinami nebo

c) u nichž se dá důvodně předpokládat, že přijdou do styku s potravinami.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se použije na materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a spadají do následujících kategorií:

a) materiály a předměty a jejich části a součásti skládající se výlučně z plastů;

b) vícevrstvé plastové materiály a předměty spojené adhezivními látkami nebo jiným způsobem;

c) materiály a předměty uvedené v písmenech a) nebo b), které jsou potištěné a/nebo opatřené povrchovou úpravou;

d) plastové vrstvy nebo plastové povrchy tvořící těsnění víček a uzávěrů, které s těmito víčky a uzávěry tvoří dohromady soubor dvou či více vrstev různých druhů materiálů;

e) plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

2. Toto nařízení se nevztahuje na následující materiály a předměty, které jsou uváděny na trh EU a mají se na ně vztahovat jiná zvláštní opatření:

a) iontoměničové pryskyřice;

b) pryž;

c) silikony.

3. Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení EU nebo členských států vztahující se na tiskařské barvy, adhezivní látky nebo materiály pro povrchovou úpravu.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

1) "materiály a předměty z plastů" se rozumí:

a) materiály a předměty uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) a

b) plastové vrstvy uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. d) a e);

2) "plastem" se rozumí polymer, k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může tvořit hlavní složku struktury konečných materiálů a předmětů;

3) "polymerem" se rozumí jakákoli makromolekulární látka získaná:

a) polymerizačním procesem, jako je polyadice nebo polykondenzace, nebo jiným podobným zpracováním monomerů a dalších výchozích látek; nebo

b) chemickou modifikací přírodních nebo syntetických makromolekul; nebo

c) mikrobiální fermentací;

4) "vícevrstvým materiálem nebo předmětem z plastu" se rozumí materiál nebo předmět složený ze dvou nebo více vrstev plastu;

5) "vícevrstvým materiálem nebo předmětem z více materiálů" se rozumí materiál nebo předmět složený ze dvou nebo více vrstev z různých typů materiálů, z nichž alespoň jedna je z plastu;

6) "monomerem nebo jinou výchozí látkou" se rozumí:

a) látka procházející jakýmkoli typem polymerizačního procesu za účelem výroby polymerů; nebo

b) přírodní nebo syntetická makromolekulární látka použitá k výrobě modifikovaných makromolekul; nebo

c) látka použitá k modifikaci v přírodě se vyskytujících nebo syntetických makromolekul;

7) "přísadou" se rozumí látka, která je úmyslně přidána k plastům za účelem dosažení určitého fyzikálního nebo chemického účinku při zpracovávání příslušného plastu nebo v konečném materiálu nebo předmětu; přítomnost této látky v konečných materiálech nebo předmětech je záměrná;

8) "pomocnou látkou pro výrobu polymerů" se rozumí jakákoliv látka používaná k zajištění vhodného prostředí pro výrobu polymeru nebo plastu; může být v konečných materiálech nebo předmětech přítomna, avšak tato přítomnost není záměrná a látka nemá v konečném materiálu nebo předmětu žádný fyzikální nebo chemický účinek;

9) "nezáměrně přidanou látkou" se rozumí nečistota v použitých látkách nebo meziprodukt reakce vzniklý během výrobního procesu nebo rozkladný či reakční produkt;

10) "pomocnou látkou pro polymerizaci" se rozumí látka, která spouští polymerizaci a/nebo usměrňuje formování makromolekulární struktury;

11) "celkovým migračním limitem" se rozumí nejvyšší povolené množství netěkavých látek uvolňovaných z materiálu nebo předmětu do simulantů potravin;

12) "simulantem potravin" se rozumí zkušební médium simulující potraviny; simulant potravin svým chováním imituje migraci z materiálů pro styk s potravinami;

13) "specifickým migračním limitem" (SML) se rozumí nejvyšší povolené množství určité látky uvolňované z materiálu nebo předmětu do potravin nebo do simulantů potravin;

14) "celkovým specifickým migračním limitem" (SML(T)) se rozumí nejvyšší povolené úhrnné množství jednotlivých látek uvolňovaných do potravin nebo simulantů potravin vyjádřené jako celkový obsah uvedených látek;

15) "funkční bariérou" se rozumí bariéra tvořená jednou či více vrstvami materiálu jakéhokoliv typu, která zajišťuje, že konečný materiál nebo předmět je v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 a s ustanoveními tohoto nařízení;

▼M7

16) "beztukovými potravinami" se rozumí potraviny, pro něž jsou pro zkoušky migrace stanoveny v tabulce 2 v příloze III tohoto nařízení pouze simulanty jiné než simulanty D1 nebo D2;

▼B

17) "omezením" se rozumí omezení použití látky nebo migrační limit nebo limit obsahu dané látky v příslušném materiálu nebo předmětu;

▼M7

18) "specifikací" se rozumí složení látky, kritéria čistoty látky, fyzikálně-chemické vlastnosti látky, podrobnosti týkající se postupu výroby látky nebo další informace týkající se vyjádření migračních limitů;

▼M7

19) "plněním za tepla" se rozumí plnění jakéhokoli předmětu potravinou, jejíž teplota v době plnění nepřesahuje 100 °C, po němž se potravina ochladí během 60 minut na teplotu 50 °C či nižší nebo během 150 minut na teplotu 30 °C či nižší.

▼B

Článek 4

Uvádění materiálů a předmětů z plastů na trh

Materiály a předměty z plastů mohou být uváděny na trh pouze tehdy, pokud:

a) při zamýšleném a předvídatelném použití splňují příslušné požadavky stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 a

b) splňují požadavky na označování stanovené v článku 15 nařízení (ES) č. 1935/2004 a

c) splňují požadavky na sledovatelnost stanovené v článku 17 nařízení (ES) č. 1935/2004 a

d) byly vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí stanovenou v nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ( 1 ) a

e) splňují požadavky na složení a požadavky na prohlášení stanovené v kapitolách II, III a IV tohoto nařízení.

KAPITOLA II

POŽADAVKY NA SLOŽENÍ

ODDÍL 1

Povolené látky

Článek 5

Seznam povolených látek Unie

1. Při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů je povoleno záměrně používat pouze látky zařazené do seznamu povolených látek Unie (dále jen "seznam Unie") uvedeného v příloze I.

2. Seznam Unie obsahuje:

a) monomery nebo jiné výchozí látky;

b) přísady vyjma barviv;

c) pomocné látky pro výrobu polymerů vyjma rozpouštědel;

d) makromolekuly získané mikrobiální fermentací.

3. Seznam Unie může být měněn v souladu s postupem stanoveným v článcích 8 až 12 nařízení (ES) č. 1935/2004.

Článek 6

Výjimky pro látky nezařazené do seznamu Unie

1. Odchylně od článku 5 je povoleno při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů používat látky jiné než látky zařazené do seznamu Unie jako pomocné látky pro výrobu polymerů, za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

2. Odchylně od článku 5 je povoleno při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů používat barviva a rozpouštědla za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy.

3. Následující látky nezařazené do seznamu Unie jsou povoleny s podmínkou dodržení pravidel stanovených v článcích 8, 9, 10, 11 a 12:

▼M15

a) všechny soli látek, u kterých je ve sloupci 2 tabulky 1 v příloze II uvedeno "ano", povolených kyselin, fenolů nebo alkoholů, jež podléhají omezením stanoveným ve sloupcích 3 a 4 uvedené tabulky;

▼B

b) směsi získané smísením povolených látek, mezi nimiž neproběhla chemická reakce;

c) přírodní nebo syntetické polymerní látky s molekulovou hmotností nejméně 1 000 Da použité jako přísady, s výjimkou makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, které splňují požadavky tohoto nařízení, mohou-li fungovat jako hlavní složka struktury konečných materiálů nebo předmětů;

d) pre-polymery a přírodní nebo syntetické makromolekulární látky, včetně jejich směsí, s výjimkou makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, použité jako monomery nebo jiné výchozí látky pokud jsou monomery nebo výchozí látky potřebné pro jejich syntézu zařazeny na seznam Unie.

4. Následující látky nezařazené do seznamu Unie mohou být přítomny v plastových vrstvách materiálů nebo předmětů z plastů:

a) nezáměrně přidané látky;

b) pomocné látky pro polymerizaci.

5. Odchylně od článku 5 se mohou přísady nezařazené do seznamu Unie nadále používat za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy i po 1. lednu 2010, dokud nebude přijato rozhodnutí o jejich zařazení či nezařazení do seznamu Unie, za předpokladu, že jsou na prozatímním seznamu zmíněném v článku 7.

Článek 7

Zavedení a správa prozatímního seznamu

1. Prozatímní seznam přísad, u nichž Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") provádí hodnocení, který Komise zveřejnila v roce 2008, bude pravidelně aktualizován.

2. Přísada bude z prozatímního seznamu odstraněna:

a) při zařazení na seznam Unie stanovený v příloze I nebo

b) jestliže Komise rozhodne o jejím nezařazení na seznam Unie nebo

c) požádá-li úřad v průběhu zkoumání údajů o doplňující informace a tyto informace nebudou předloženy ve lhůtě stanovené úřadem.

ODDÍL 2

obecné požadavky, omezení a specifikace

Článek 8

Obecné požadavky týkající se látek

Látky používané při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů musí vykazovat takovou technickou kvalitu a čistotu, které jsou vhodné pro zamýšlené a převídatelné použití příslušných předmětů a materiálů. Výrobce látky musí znát její složení a na požádání jej musí sdělit příslušným orgánům.

Článek 9

Zvláštní požadavky týkající se látek

1. Látky používané při výrobě plastových vrstev v materiálech a předmětech z plastů podléhají těmto omezením a specifikacím:

a) specifickému migračnímu limitu stanovenému v článku 11;

b) celkovému migračnímu limitu stanovenému v článku 12;

c) omezením a specifikacím uvedeným ve sloupci 10 tabulky 1 v bodě 1 přílohy I;

d) podrobným specifikacím uvedeným v bodě 4 přílohy I.

2. Látky v nanoformě mohou být používány, pouze jsou-li výslovně povoleny a uvedeny ve specifikacích v příloze I.

Článek 10

Obecná omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů

Obecná omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů jsou uvedena v příloze II.

Článek 11

Specifické migrační limity

1. Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do potravin v množstvích překračujících specifické migrační limity (SML) stanovené v příloze I. Tyto specifické migrační limity (SML) jsou vyjádřeny v mg látky na 1 kg potravin (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3. Odchylně od odstavce 1 přísady, které jsou zároveň povolené jako potravinářské přídatné látky nařízením (ES) č. 1333/2008 nebo jako látky určené k aromatizaci nařízením (ES) č. 1334/2008, nesmí být uvolňovány do potravin v množstvích, která mají technický účinek na konečné potraviny, a nesmí:

a) překračovat omezení stanovená v nařízení (ES) č. 1333/2008 nebo v nařízení (ES) č. 1334/2008 nebo v příloze I tohoto nařízení pro potraviny, pro které je jejich použití jako potravinářská přídatná látka nebo látka určená k aromatizaci povoleno, nebo

b) překračovat omezení stanovená v příloze I tohoto nařízení pro potraviny, pro které jejich použití jako potravinářská přídatná látka nebo látka určená k aromatizaci povoleno není.

▼M7

4. Je-li stanoveno, že pro konkrétní látku není povolena žádná migrace, určí se shoda pomocí vhodných metod zkoušky migrace zvolených podle článku 11 nařízení (ES) č. 882/2004, které mohou potvrdit nepřítomnost migrace převyšující stanovený limit detekce.

Pokud pro konkrétní látky nebo skupiny látek nebyly stanoveny specifické limity detekce, použije se pro účely prvního pododstavce limit detekce ve výši 0,01 mg/kg.

▼B

Článek 12

Celkový migrační limit

1. Materiály a předměty z plastů nesmějí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 10 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 dm2 povrchu, který je ve styku s potravinou (mg/dm2).

2. Odchylně od odstavce 1 materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami určenými pro kojence a malé děti, podle vymezení ve směrnicích Komise 2006/141/ES ( 2 ) a 2006/125/ES ( 3 ), nesmí uvolňovat své složky do simulantů potravin v množství přesahujícím 60 miligramů celkem všech složek uvolněných na 1 kg simulantu potravin.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ MATERIÁLY A PŘEDMĚTY

Článek 13

Vícevrstvé materiály a předměty z plastů

1. U vícevrstvého materiálu nebo předmětu z plastu musí být složení každé plastové vrstvy v souladu s tímto nařízením.

2. Odchylně od odstavce 1 plastová vrstva, která není v přímém styku s potravinami a kterou od potravin odděluje funkční bariéra:

a) nemusí být v souladu s omezeními a specifikacemi uvedenými v tomto nařízení s výjimkou monomerního vinylchloridu, jak stanoví příloha I, a/nebo

b) může být vyrobena s použitím látek, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu.

▼M7

3. Látky uvedené v odst. 2 písm. b) nesmí migrovat do potraviny nebo simulantu potravin v souladu s čl. 11 odst. 4. Limit detekce stanovený v čl. 11 odst. 4 druhém pododstavci se vztahuje na skupiny látek, pokud jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, včetně izomerů nebo látek se stejnou relevantní funkční skupinou, nebo na jednotlivé látky, které příbuzné nejsou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem.

▼B

4. Látky, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu, zmíněné v odst. 2 písm. b), nesmí patřit do žádné z těchto kategorií:

a) látky klasifikované jako "mutagenní", "karcinogenní" nebo "toxické pro reprodukci" v souladu s kritérii stanovenými v oddílech 3.5, 3.6 a 3.7 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( 4 );

b) látky v nanoformě.

5. Konečný vícevrstvý materiál nebo předmět z plastu musí splňovat specifické migrační limity stanovené v článku 11 a celkový migrační limit stanovený v článku 12 tohoto nařízení.

Článek 14

Vícevrstvé materiály a předměty z více materiálů

1. U vícevrstvého materiálu nebo předmětu z více materiálů musí být složení každé plastové vrstvy v souladu s tímto nařízením.

2. Odchylně od odstavce 1 může být plastová vrstva ve vícevrstvém materiálu nebo předmětu z více materiálů, která není v přímém styku s potravinami a je od potravin oddělena funkční bariérou, vyrobena s použitím látek, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu.

3. Látky, které nejsou na seznamu Unie ani na prozatímním seznamu, zmíněné v odstavci 2, nesmí patřit do žádné z těchto kategorií:

a) látky klasifikované jako "mutagenní", "karcinogenní" nebo "toxické pro reprodukci" v souladu s kritérii stanovenými v oddílech 3.5, 3.6 a 3.7 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;

b) látky v nanoformě.

4. Odchylně od odstavce 1 se články 11 a 12 tohoto nařízení nevztahují na plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů.

5. Plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů musí být vždy v souladu s omezeními pro monomerní vinylchlorid stanovenými v příloze I tohoto nařízení.

6. U vícevrstvých materiálů nebo předmětů z více materiálů mohou specifické migrační limity a celkový migrační limit pro plastové vrstvy a pro konečný materiál nebo předmět stanovovat vnitrostátní právní předpisy.

KAPITOLA IV

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A DOKUMENTACE

Článek 15

Prohlášení o shodě

1. Ve všech fázích obchodování kromě maloobchodního prodeje musí pro materiály a předměty z plastů, meziprodukty jejich výroby a látky určené k výrobě těchto materiálů a předmětů existovat písemné prohlášení, které je v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 1935/2004.

2. Písemné prohlášení podle odstavce 1 vydává provozovatel podniku a toto prohlášení musí obsahovat údaje stanovené v příloze IV.

3. Písemné prohlášení musí umožňovat snadnou identifikaci materiálů, předmětů nebo meziproduktů výroby nebo látek, pro něž bylo vydáno. Musí být znovu vydáno, jestliže podstatné změny ve složení nebo výrobě způsobí změny v migraci z materiálů nebo předmětů nebo jestliže jsou k dispozici nové vědecké údaje.

Článek 16

Podpůrné doklady

1. Provozovatel podniku poskytne příslušným vnitrostátním orgánům na žádost náležité podklady dokládající soulad materiálů a předmětů, meziproduktů jejich výroby a rovněž látek určených k výrobě takových materiálů a předmětů s požadavky tohoto nařízení.

2. V těchto podkladech musí být uvedeny podmínky a výsledky zkoušek, výpočty, včetně výpočtů s použitím modelů, další analýzy a důkazy o bezpečnosti nebo odůvodnění prokazující shodu. Pravidla pro prokazování shody pomocí pokusů jsou stanovena v kapitole V.

KAPITOLA V

SHODA

Článek 17

Vyjádření výsledků zkoušek migrace

1. Pro ověření shody se hodnoty specifické migrace vyjádří v mg/kg za použití skutečného poměru povrchu ku objemu při skutečném nebo předpokládaném použití.

2. Odchylně od odstavce 1 pro:

a) nádoby a další předměty, které obsahují nebo mohou obsahovat méně než 500 mililitrů nebo gramů nebo více než 10 litrů,

b) materiály a předměty, u kterých kvůli jejich tvaru nelze odhadnout vztah mezi jejich povrchem a množstvím potraviny, které je s ním ve styku,

c) fólie, které ještě nejsou ve styku s potravinami,

d) fólie, které obsahují méně než 500 mililitrů nebo gramů nebo více než 10 litrů,

se hodnota migrace vyjádří v mg/kg za použití poměru povrchu ku objemu 6 dm2 na 1 kg potraviny.

Tento odstavec se nevztahuje na materiály a předměty z plastů, které jsou určeny pro styk nebo již jsou ve styku s potravinami pro kojence a malé děti, podle vymezení ve směrnicích 2006/141/ES a 2006/125/ES.

3. Odchylně od odstavce 1 musí být u víček, těsnicích kroužků, zátek a podobných uzávěrů hodnota specifické migrace vyjádřena:

▼M7

a) v mg/kg za použití skutečného obsahu nádoby, pro niž je uzávěr určen, za použití celkového obsahu plochy uzávěru a uzavřené nádoby, která je ve styku s potravinou, je-li známo, k jakému použití je předmět určen, a s ohledem na odstavec 2;

▼B

b) v mg/předmět, není-li známo, k jakému použití je předmět určen.

4. U víček, těsnicích kroužků, zátek a podobných uzávěrů musí být hodnota celkové migrace vyjádřena:

a) v mg/dm2 za použití celkového obsahu plochy uzávěru a uzavřené nádoby, která je ve styku s potravinou, je-li známo, k jakému použití je předmět určen;

b) v mg/předmět, není-li známo, k jakému použití je předmět určen.

Článek 18

Pravidla pro posuzování souladu s migračními limity

1. U materiálů a předmětů, které jsou již ve styku s potravinou, se ověření souladu se specifickými migračními limity provede v souladu s pravidly v příloze V kapitole 1.

2. U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, se ověření souladu se specifickými migračními limity provede na potravinách nebo simulantech potravin stanovených v příloze III v souladu s pravidly v příloze V kapitole 2 odstavci 2.1.

3. U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, je možné provést screening souladu se specifickým migračním limitem za použití screeningových postupů v souladu s pravidly stanovenými v příloze V kapitole 2 odstavci 2.2. Pokud materiál nebo předmět není v souladu s migračními limity při použití screeningových postupů, musí být tento závěr potvrzen ověřením souladu podle odstavce 2.

▼M7

4. U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, se ověření souladu s celkovým migračním limitem provede na simulantech potravin stanovených v příloze III v souladu s pravidly uvedenými v příloze V kapitole 3.

▼B

5. U materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinou, je možné provést screening souladu s celkovým migračním limitem za použití screeningových postupů v souladu s pravidly stanovenými v příloze V kapitole 3 odstavci 3.4. Pokud materiál nebo předmět není v souladu s příslušným migračním limitem při použití screeningových postupů, musí být tento závěr potvrzen ověřením souladu podle odstavce 4.

6. Výsledky zkoušek specifické migrace získané při zkoušení na potravinách mají přednost před výsledky získanými při zkoušení na simulantu potravin. Výsledky zkoušek specifické migrace získané při zkoušení na simulantech potravin mají přednost před výsledky získanými screeningovými postupy.

▼M7

7. Před porovnáním výsledků zkoušek specifické a celkové migrace s migračními limity se použijí korekční faktory uvedené v příloze III bodě 3 a příloze V kapitole 4 v souladu s pravidly stanovenými tamtéž.

▼B

Článek 19

Posuzování látek nezařazených na seznam Unie

Soulad s článkem 3 nařízení (ES) č. 1935/2004 látek zmíněných v čl. 6 odst. 1, 2, 4 a 5 a čl. 14 odst. 2 nařízení, které nejsou pokryty zahrnutím do přílohy I tohoto nařízení, se posoudí v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými zásadami posuzování rizika.

KAPITOLA VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Změny právních předpisů EU

Příloha směrnice Rady 85/572/EHS ( 5 ) se nahrazuje tímto:

"Simulanty potravin určené pro použití při zkouškách migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s určitou potravinou nebo s určitými skupinami potravin jsou stanoveny v bodě 3 přílohy III nařízení Komise (EU) č. 10/2011."

Článek 21

Zrušení právních předpisů EU

Směrnice 80/766/EHS, 81/432/EHS, a 2002/72/ES se tímto ruší s účinkem ode dne 1. května 2011.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávacími tabulkami v příloze VI.

Článek 22

Přechodná ustanovení

1. Až do 31. prosince 2012 se podpůrné doklady podle článku 16 zakládají na základních pravidlech pro zkoušení celkové a specifické migrace stanovených v příloze směrnice 82/711/EHS.

2. Od 1. ledna 2013 se podpůrné doklady podle článku 16 u materiálů, předmětů a látek uváděných na trh do 31. prosince 2015 mohou zakládat na:

a) pravidlech pro zkoušení migrace stanovených v článku 18 tohoto nařízení nebo

b) základních pravidlech pro zkoušení celkové a specifické migrace stanovených v příloze směrnice 82/711/EHS.

3. Od 1. ledna 2016 se podpůrné doklady podle článku 16 zakládají na pravidlech pro zkoušení migrace stanovených v článku 18, aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku.

4. Až do 31. prosince 2015 musí přídatné látky používané při lubrikaci pro vyztužující skleněná vlákna plastů, které nejsou na seznamu v příloze I, splňovat ustanovení pro posuzování rizika v článku 19.

5. Materiály a předměty, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. květnem 2011, mohou být na trh uváděny do 31. prosince 2012.

Článek 23

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2011.

Ustanovení článku 5 týkající se použití přídatných látek jiných než změkčovadel se použije pro plastové vrstvy nebo plastové povrchy víček a uzávěrů uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. d) od 31. prosince 2015.

Ustanovení článku 5 týkající se použití přídatných látek používaných při lubrikaci pro vyztužující skleněná vlákna plastů se použije od 31. prosince 2015.

Ustanovení čl. 18 odst. 2 a 4 a článku 20 se použijí od 31. prosince 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

PŘÍLOHA I

Látky

1. Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů

Tabulka 1 obsahuje následující údaje:

Sloupec 1 (Materiál určený pro styk s potravinami – č. látky): jedinečné identifikační číslo látky

Sloupec 2 (Ref. č.): referenční číslo EHS obalového materiálu

Sloupec 3 (Č. CAS): číslo v rejstříku Chemical Abstract Service (CAS)

Sloupec 4 (Název látky): chemický název

Sloupec 5 (Použití jako přísada nebo pomocná látka pro výrobu polymerů (ano/ne)): označení, zda je látka povolená pro použití jako přídatná látka nebo pomocná látka pro výrobu polymerů (ano), nebo zda látka není povolena pro použití jako přídatná látka nebo pomocná látka pro výrobu polymerů (ne). Pokud je látka povolena pouze jako pomocná látka pro výrobu polymerů, označí se tak (ano) a ve specifikacích se uvede, že použití je omezeno na použití jako pomocná látka pro výrobu polymerů.

Sloupec 6 (Použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací (ano/ne)): označení, zda je látka povolena pro použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací (ano), nebo zda látka není povolena pro použití jako monomer nebo jiná výchozí látka nebo makromolekula získaná mikrobiální fermentací (ne). Pokud je látka povolena jako makromolekula získaná mikrobiální fermentací, označí se tak (ano) a ve specifikacích se uvede, že látka je makromolekula získaná mikrobiální fermentací.

Sloupec 7 (Použití faktoru FRF (ano/ne)): označení, zda mohou být výsledky migrace látky korigovány faktorem snížení spotřeby tuku (Fat Consumption Reduction Factor, FRF (ano), nebo zda nemohou být korigovány FRF (ne).

▼M7

Sloupec 8 (SML [mg/kg]): specifický migrační limit platný pro danou látku. Je vyjádřen v mg látky na 1 kg potraviny. Je označen jako ND ("nezjistitelný"), pokud se jedná o látku, u níž není povolena žádná migrace, určí se podle čl. 11 odst. 4.

▼B

Sloupec 9 (SML(T) [mg/kg] (č. skupinového omezení)): obsahuje identifikační číslo skupiny látek, na něž se vztahuje skupinové omezení ve sloupci 1 v tabulce 2 této přílohy.

Sloupec 10 (Omezení a specifikace): Obsahuje jiná omezení než zvlášť uvedený specifický migrační limit a obsahuje specifikace týkající se dané látky. Jsou-li stanoveny podrobné specifikace, uvádí se rovněž odkaz na tabulku 4.

Sloupec 11 (Poznámky týkající se ověření shody): obsahuje číslo poznámek, které odkazuje na podrobná pravidla platná pro ověření shody této látky, uvedené ve sloupci 1 v tabulce 3 této přílohy.

Pokud určitá látka uvedená na seznamu jako samostatná sloučenina patří rovněž do obecné skupiny, jsou omezeními platnými pro tuto látku omezení, která jsou uvedena pro příslušnou samostatnou sloučeninu.

▼M7 —————

▼B

Tabulka 1

Viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0010-20200923

2.   Skupinová omezení látek

Tabulka 2 týkající se skupinových omezení obsahuje následující údaje:

Sloupec 1 (Č. skupinového omezení): obsahuje identifikační číslo skupiny látek, pro něž platí příslušné skupinové omezení. Jedná se o číslo uvedené ve sloupci 9 v tabulce 1 této přílohy.

Sloupec 2 (Materiál určený pro styk s potravinami – č. látky): obsahuje jedinečná identifikační čísla látek, pro něž platí příslušné skupinové omezení. Jedná se o číslo uvedené ve sloupci 1 v tabulce 1 této přílohy.

Sloupec 3 (SML (T) (mg/kg)): obsahuje celkový specifický migrační limit sumy látek použitelný na příslušnou skupinu. Je vyjádřen v mg látky na 1 kg potraviny. Pokud látka nesmí migrovat ve zjistitelném množství, uvede se "ND".

Sloupec 4 (Specifikace skupinového omezení): uvádí látku, jejíž molekulová hmotnost tvoří základ pro vyjádření výsledku.

Tabulka 2

                       
(1) (2) (3) (4)
Č. skupinového omezení Materiál pro styk s potravinami – č. látky SML (T)
(mg/kg)
Specifikace skupinového omezení
1 128
211
6 Vyjádřeno jako acetaldehyd.
▼M7
2 89
227
263
1048
30 Vyjádřeno jako ethylenglykol.
▼B
3 234
248
30 Vyjádřeno jako kyselina maleinová.
4 212
435
15 Vyjádřeno jako kaprolaktam.
5 137
472
3 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
6 412
512
513
588
1 Vyjádřeno jako jód.
7 19
20
1,2 Vyjádřeno jako terciární amin.
8 317
318
319
359
431
464
6 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
9 650
695
697
698
726
0,18 Vyjádřeno jako cín.
10 28
29
30
31
32
33
466
582
618
619
620
646
676
736
0,006 Vyjádřeno jako cín.
11 66
645
657
1,2 Vyjádřeno jako cín.
12 444
469
470
30 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
13 163
285
1,5 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
▼M2
14 294 5 Vyjádřeno jako suma těchto látek a jejich oxidačních produktů.
368
894
▼M6
15 98
196
344
15 Vyjádřeno jako formaldehyd.
▼B
16 407
583
584
599
6 Vyjádřeno jako bor.
Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 98/83/ES.
17 4
167
169
198
274
354
372
460
461
475
476
485
490
653
ND Vyjádřeno jako suma isokyanátů.
18 705
733
0,05 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
19 505
516
519
10 Vyjádřeno jako SO2.
20 290
386
390
30 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
21 347
349
5 Vyjádřeno jako kyselina trimelitová.
22 70
147
176
218
323
325
365
371
380
425
446
448
456
636
6 Vyjádřeno jako kyselina akrylová.
23 150
156
181
183
184
355
370
374
439
440
447
457
482
6 Vyjádřeno jako kyselina methakrylová.
24 756
758
5 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
25 720
747
0,05 Suma dodecyltriisooktylcín-sulfanylacetátu, didodecylcín-bis(isooktyl-sulfanylacetátu), dodecylcín-trichloridu a didodecylcín-dichloridu vyjádřená jako suma mono- a didodecylcín-chloridů.
26 728
729
9 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
27 188
291
5 Vyjádřeno jako kyselina isoftalová.
28 191
192
785
7,5 Vyjádřeno jako kyselina tereftalová.
29 342
672
0,05 Vyjádřeno jako suma kyseliny 6-hydroxyhexanové a kaprolaktonu.
▼M6
30 254
344
672
5 Vyjádřeno jako butan-1,4-diol.
▼B
31 73
797
30 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
32 8
72
73
138
140
157
159
207
242
283
532
670
728
729
775
783
797
798
810
815
60 Vyjádřeno jako suma těchto látek.
▼M3
33 180
874
ND Vyjádřeno jako eugenol.
▼M4
34 421
988
0,05 Vyjádřeno jako 1,3-bis(aminomethyl)benzen
▼M12
35 467
744
1059
0,05 Vyjádřeno jako kyselina krotonová
▼B

3.   Poznámky týkající se ověření shody

Tabulka 3 s poznámkami týkajícími se ověření shody obsahuje následující údaje:

Sloupec 1 (Poznámka č.): obsahuje identifikační číslo příslušné poznámky. Jedná se o číslo uvedené ve sloupci 11 v tabulce 1 v této příloze.

Sloupec 2 (Poznámky týkající se ověření shody): obsahuje pravidla, která musí být dodržena při ověřování souladu látky se specifickými migračními limity nebo jinými omezeními, nebo obsahuje poznámky týkající se případů, kde existuje riziko nedodržení shody.

Tabulka 3

   
(1) (2)
Poznámka č. Poznámky týkající se ověření shody
(1) Ověření shody poměrem zbytkového obsahu látky a povrchu ve styku s potravinou (QMA), dokud nebude k dispozici analytická metoda.
(2) Existuje riziko překročení SML nebo celkového migračního limitu u simulantů tučných potravin.
(3) Existuje riziko, že migrace látky zhorší organoleptické vlastnosti potraviny, se kterou je ve styku, a konečný výrobek pak nebude v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c) rámcového nařízení (ES) č. 1935/2004.
▼M3
(4) Zkoušky shody při styku s tukem ►M7  musí ◄ být prováděny za použití nasycených simulantů tučných potravin, jako je simulant D2.
▼B
(5) Zkoušky shody při styku s tukem ►M7  musí ◄ být prováděny za použití isooktanu jako náhrady (nestabilního) simulantu D2.
(6) Při velmi vysoké teplotě může být migrační limit překročen.
(7) Při zkoušení na potravinách je nutné zohlednit přílohu V oddíl 1.4.
(8) Ověření shody poměrem zbytkového obsahu látky a povrchu ve styku s potravinou (QMA): QMA = 0,005 mg/6 dm2.
(9) Ověření shody poměrem zbytkového obsahu látky a povrchu ve styku s potravinou (QMA), dokud nebude k dispozici analytická metoda pro zkoušky migrace. Poměr povrchu k množství potraviny musí být nižší než 2 dm2/kg.
(10) Ověření shody poměrem zbytkového obsahu látky a povrchu ve styku s potravinou (QMA) v případě reakce s potravinou nebo simulantem.
(11) K dispozici je pouze analytická metoda pro stanovení reziduálního monomeru ve zpracované náplni.
(12) Existuje riziko překročení SML u polyolefinů.
(13) K dispozici je pouze metoda pro stanovení obsahu v polymeru a metoda pro stanovení výchozích látek v simulantech potravin.
(14) Existuje riziko překročení SML u plastů obsahujících více než 0,5 % hmot. látky.
(15) Existuje riziko překročení SML ve styku s potravinami s vysokým obsahem alkoholu.
(16) Existuje riziko překročení SML u polyethylenu malé hustoty (LDPE) obsahujícího více než 0,3 % hmot. látky v případě styku s tučnými potravinami.
(17) K dispozici je pouze metoda stanovení zbytkového obsahu látky v polymeru.
▼M2
(18) Existuje riziko překročení SML u polyethylenu malé hustoty (LDPE).
(19) Existuje riziko překročení celkového migračního limitu při přímém styku s vodnatými potravinami u kopolymerů ethylvinylalkoholu (EVOH) a polyvinylalkoholu (PVOH).
▼M4
(20) Tato látka obsahuje anilin jako nečistotu; je nutné ověření shody s omezeními stanovenými pro primární aromatické aminy v bodě 2 přílohy II.
▼M6
(21) V případě reakce s potravinou nebo simulantem musí být při ověřování shody ověřeno, zda nejsou překročeny migrační limity hydrolytických produktů – formaldehydu a butan-1,4-diolu.
▼M7
(22) Při použití ve styku s potravinami neobsahujícími alkohol, jimž tabulka 2 přílohy III přiděluje simulant D1, se k ověření shody místo simulantu D1 použije simulant C.
(23) Je-li konečný materiál nebo předmět obsahující tuto látku uváděn na trh, musí být součástí dokumentace uvedené v článku 16 řádně popsaná metoda, pomocí které lze určit, zda migrace oligomerů splňuje omezení stanovená ve sloupci 10 tabulky 1. Tato metoda musí být vhodná k tomu, aby ji příslušný orgán použil k ověření shody. Je-li veřejně k dispozici odpovídající metoda, uvede se odkaz na tuto metodu. Pokud metoda vyžaduje kalibrační vzorek, poskytne se příslušnému orgánu na jeho žádost dostatečný vzorek.
▼M8
(24) Látka nebo produkty její hydrolýzy jsou schválené potravinářské přídatné látky a ověří se soulad s čl. 11 odst. 3.
▼M9
(25) Při použití jako nahřívací činidlo v polyethylentereftalátu (PET) se nevyžaduje ověření shody se specifickým migračním limitem; ve všech ostatních případech se shoda se specifickým migračním limitem ověří v souladu s článkem 18. Specifický migrační limit se vyjádří v mg wolframu na 1 kg potravin.
(26) Migrace stearamidu, který je jako materiál určený pro styk s potravinami uveden v tabulce 1 pod číslem 306 a na nějž se nevztahuje žádný specifický migrační limit, se vylučuje z ověření shody migrace směsi se specifickým migračním limitem stanoveným pro tuto směs.
▼M12
(27) V případě, že se na trh uvádí konečný materiál nebo předmět obsahující tuto látku a vyrobený za jiných podmínek, než jsou podmínky popsané v písmeni a) ve sloupci 10 tabulky 1, musí součástí podpůrných dokladů uvedených v článku 16 být dobře popsaná metoda k určení toho, zda migrace oligomerů splňuje omezení uvedená v písmeni b) ve sloupci 10 tabulky 1. Tato metoda musí být vhodná pro použití příslušným orgánem za účelem ověření shody. Pokud je vhodná metoda veřejně k dispozici, uvede se odkaz na tuto metodu. Pokud tato metoda vyžaduje kalibrační vzorek, musí být příslušnému orgánu na vyžádání poskytnut dostatečný vzorek.
▼M15
(28) Uplatní se limit detekce ve výši 0,002 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin.
(29) U polárních polymerů, které při styku s potravinami bobtnají, pro něž příloha III stanoví simulant B, existuje riziko, že za nepříznivých podmínek styku dojde k překročení migračních limitů pro hliník a fluorid. Za podmínek styku delšího než 4 hodiny při 100 °C může být toto překročení značné.
▼B

4.   Podrobné specifikace látek

Tabulka 4 s podrobnými specifikacemi látek obsahuje následující údaje:

Sloupec 1 (Materiál určený pro styk s potravinami – č. látky): obsahuje jedinečné identifikační číslo látek uvedené ve sloupci 1 v tabulce 1 v příloze I, pro něž platí uvedené specifikace.

Sloupec 2 (Podrobné specifikace pro látku): obsahuje specifikace pro danou látku.

Tabulka 4

(1) (2)
Materiál pro styk s potravinami – č. látky Podrobné specifikace pro látku
744 Definice Kopolymery vznikají řízenou fermentací bakterie Alcaligenes eutrophus za použití směsí glukózy a kyseliny propanové jako zdrojů uhlíku. Použitý organismus není produktem genetického inženýrství, a byl získán z jediného v přírodě se vyskytujícího typu kmene organismu Alcaligenes eutrophus H16 NCIMB 10442. Hlavní zásoby organismu jsou skladovány jako lyofilizované ampule. Z hlavních zásob se připravují pracovní zásoby, které se uchovávají v tekutém dusíku a z nichž se připravuje inokulum pro fermentor. Vzorky ve fermentoru se denně zkoumají jednak mikroskopicky jednak na jakékoliv změny v morfologii kolonie na různých agarech při různých teplotách. Kopolymery se izolují z tepelně ošetřených bakterií řízeným odpařováním dalších buněčných složek, vypráním a usušením. Tyto kopolymery jsou obvykle prodávány jako přípravek ve formě rozpustných granulí s obsahem přídatných látek, např. nukleačních činidel, změkčovadel, plniv, stabilizátorů a pigmentů, přičemž všechny musí vyhovovat obecným a individuálním specifikacím.
  Chemický název Poly(3-D-hydroxybutanoát-co-3-D-hydroxypentanoát)
  Číslo CAS 0080181-31-3
  Strukturní vzorec
kde n/(m + n) je větší než 0 a menší nebo rovno 0,25
  Průměrná molekulová hmotnost Nejméně 150 000 Daltonů (měřeno gelovou permeační chromatografií.)
  Zkouška Analýza nejméně 98 % poly(3-D-hydroxybutanoátu-co-3-D-hydoxypentanoátu) po hydrolýze jako směs kyseliny 3-D-hydroxybutanové a 3-D-hydroxypentanové
  Popis Po izolaci bílý nebo bělavý prášek.
  Vlastnosti  
  Identifikační zkoušky  
  Rozpustnost Rozpustný v chlorovaných uhlovodících, např. chloroformu nebo dichlormethanu, ale prakticky nerozpustný v ethanolu, alifatických alkanech a vodě.
  ►M12 Omezení Specifický migrační limit pro kyselinu krotonovou je 0,05 mg/kg potraviny. ◄
  Čistota Surový prášek kopolymeru před granulací musí obsahovat:
  — dusík nejvýše 2 500 mg/kg plastu
  — zinek nejvýše 100 mg/kg plastu
  — měď nejvýše 5 mg/kg plastu
  — olovo nejvýše 2 mg/kg plastu
  — arsen nejvýše 1 mg/kg plastu
  — chrom nejvýše 1 mg/kg plastu

▼M15

PŘÍLOHA II

Omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů

Uplatňují se tato omezení týkající se materiálů a předmětů z plastů:

1. Materiály a předměty z plastů nesmí uvolňovat látky uvedené níže v tabulce 1 v množstvích přesahujících specifické migrační limity vyjádřené v mg/kg potraviny či simulantu potravin, jež jsou uvedeny ve sloupci (3) a na něž se vztahují poznámky ve sloupci (4).

Látky uvedené v tabulce 1 smí být používány pouze v souladu s požadavky na složení stanovenými v kapitole II. Pokud kapitola II nestanoví základ pro povolené použití této látky, smí být tato látka přítomna pouze jako nečistota, která podléhá omezením stanoveným v tabulce 1.

Tabulka 1
Souhrnný seznam migračních limitů pro látky migrující z materiálů a předmětů z plastů

(1) (2) (3) (4)
Název Soli povolené v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) SML [mg/kg potraviny nebo simulantu potravin] Poznámka
hliník ano 1  
amonium ano - (1)
antimon ne 0,04 (2)
arsen ne ND  
baryum ano 1  
kadmium ne ND (LOD 0,002)  
vápník ano - (1)
chrom ne ND (3)
kobalt ano 0,05  
měď ano 5  
europium ano 0,05 (4)
gadolinium ano 0,05 (4)
železo ano 48  
lanthan ano 0,05 (4)
olovo ne ND  
lithium ano 0,6  
hořčík ano - (1)
mangan ano 0,6  
rtuť ne ND  
nikl ne 0,02  
draslík ano - (1)
sodík ano - (1)
terbium ano 0,05 (4)
zinek ano 5  
ND:  nezjistitelný; limit detekce přiřazený v souladu s čl. 11 odst. 4 druhým pododstavcem; LOD: stanovený limit detekce
Poznámky
1)  Na migraci se vztahuje čl. 11 odst. 3 a článek 12.
2)  Platí poznámka v příloze I tabulce 1, materiál pro styk s potravinami č. 398: Při velmi vysoké teplotě může být SML překročen.
3)  Za účelem ověření souladu s nařízením se limit detekce ve výši 0,01 mg/kg použije pro celkový obsah chromu. Nicméně pokud provozovatel, který tento materiál uvedl na trh, může na základě předešlých listinných důkazů prokázat, že přítomnost šestimocného chromu v materiálu lze vyloučit, protože během celého procesu výroby se nevyužívá ani nevzniká, použije se limit pro celkový obsah chromu ve výši 3,6 mg/kg potraviny.
4)  Látky z řad lanthanoidů – europium, gadolinium, lanthan a/nebo terbium – lze používat v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. a) za předpokladu, že:
a)  suma všech lanthanoidů migrujících do potravin nebo simulantů potravin nepřekračuje specifický migrační limit ve výši 0,05 mg/kg a
b)  analytické důkazy využívající řádně popsanou metodiku prokazující, že použitá látka (použité látky) z řad lanthanoidů je přítomna (jsou přítomny) v disociované iontové formě v potravině nebo v simulantu potravin, jsou součástí dokumentace uvedené v článku 16.

2. Primární aromatické aminy ("PAA"), které jsou uvedeny v položce 43 dodatku 8 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 ( 6 ) a pro které není stanoven žádný migrační limit v tabulce 1 v příloze I, nesmí migrovat ani se jinak uvolňovat z materiálů a předmětů z plastů do potraviny nebo simulantu potravin. Nesmí být zjistitelné pomocí analytického zařízení s limitem detekce ve výši 0,002 mg/kg potraviny nebo simulantu potravin, který platí pro každý jednotlivý primární aromatický amin ("PAA") v souladu s čl. 11 odst. 4.

U PAA, které nejsou uvedeny v položce 43 dodatku 8 k příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006, ale pro které není stanoven žádný specifický migrační limit v příloze I, se soulad s článkem 3 nařízení (ES) 1935/2004 ověří podle článku 19. Suma uvedených PAA však nesmí překročit 0,01 mg/kg v potravině nebo v simulantu potravin.

▼B

PŘÍLOHA III

Simulanty potravin

1. Simulanty potravin

Pro prokázání shody u materiálů a předmětů z plastů, které ještě nejsou ve styku s potravinami, jsou určeny simulanty uvedené v tabulce 1 níže.

▼M7

Tabulka 1

Seznam simulantů potravin

Simulant potraviny Zkratka
Ethanol, 10 % obj. Simulant A
Kyselina octová 3 % (hmotnost/objem) Simulant B
Ethanol, 20 % obj. Simulant C
Ethanol, 50 % obj. Simulant D1
Jakýkoli rostlinný olej obsahující méně než 1 % nezmýdelnitelné hmoty Simulant D2
Poly(2,6-difenyl-1,4-fenylenoxid) o velikosti částic 60–80 ok, velikost pórů 200 nm Simulant E

▼B

2. Obecné určení simulantů pro různé potraviny

Simulanty A, B a C jsou určeny pro potraviny hydrofilního charakteru, které mohou vylučovat hydrofilní látky. Simulant B se použije u potravin, jejichž pH je nižší než 4,5. Simulant C by se měl použít u potravin s obsahem alkoholu do 20 % a u potravin, které obsahují významné množství organických složek, kvůli kterým jsou více lipofilní.

Simulanty D1 a D2 jsou určeny pro potraviny lipofilního charakteru, které mohou vylučovat lipofilní látky. Simulant D1 se použije u potravin s obsahem alkoholu vyšším než 20 % a u emulzí oleje ve vodě. Simulant D2 se použije u potravin, které obsahují na povrchu volné tuky.

Simulant E je určen pro zkoušky specifické migrace do suchých potravin.

▼M7

3. Zvláštní určení simulantů pro potraviny za účelem zkoušek migrace u materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinami

Za účelem zkoušek migrace u materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinami, se simulanty odpovídající určité kategorii potravin zvolí podle tabulky 2 níže.

Pro zkoušky migrace u materiálů a předmětů, které jsou určeny pro styk s potravinami, jež nejsou uvedeny v tabulce 2 níže, nebo s kombinací potravin, se ke zkouškám specifické migrace použijí obecná určení simulantů v bodě 2 a ke zkouškám celkové migrace se použijí určení simulantů uvedená v bodě 4.

Tabulka 2 obsahuje následující údaje:

  • Sloupec 1 (Referenční číslo): obsahuje referenční číslo příslušné kategorie potravin.

  • Sloupec 2 (Popis potraviny): obsahuje popis potravin, které spadají do příslušné kategorie.

  • Sloupec 3 (Simulanty potravin): obsahuje podsloupce pro každý ze simulantů potravin.

Při zkouškách migrace u materiálů a předmětů, které ještě nejsou ve styku s potravinami, se použije simulant potravin zaškrtnutý v příslušném podsloupci sloupce 3.

U kategorií potravin, kde v podsloupci D2 nebo E za symbolem "X" následuje lomítko a po něm číslice, se výsledek zkoušek migrace koriguje tak, že se výsledek vydělí uvedenou číslicí. Korigovaný výsledek zkoušky se poté porovná s migračním limitem, aby byla určena shoda. Výsledky zkoušek u látek, které nesmí migrovat ve zjistitelných množstvích, se tímto způsobem nekorigují.

U kategorie 01.04 se simulant D2 nahradí 95 % ethanolem.

U kategorií, kde v podsloupci B za symbolem "X" následuje symbol "(*)", se nemusí provádět zkouška na simulantu B, pokud má potravina pH vyšší než 4,5.

U kategorií potravin, kde v podsloupci D2 za symbolem "X" následuje symbol "(**)", se nemusí provádět zkouška na simulantu D2, pokud lze dokázat, že plastový materiál pro styk s potravinami není ve styku s tučnými složkami potravin.

▼B

Tabulka 2

Zvláštní určení simulantů pro různé kategorie potravin

1 2 3
Referenční číslo Popis potraviny Simulant potravin
A B C D1 D2 E
01 Nápoje            
01.01 nealkoholické nápoje nebo alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nejvýše 6 % obj.:            
  A)  čiré nápoje:voda, jablečné mošty/jablečná vína, čiré ovocné nebo zeleninové šťávy, též koncentrované, ovocné nektary, limonády, sirupy, nápoje s hořkou chutí, bylinné čaje, káva, čaj, pivo, nealkoholické nápoje, energetické nápoje a podobné nápoje, ochucená voda, nápoje z kávového extraktu   X(*) X      
  B)  jiné než čiré nápoje:džusy a nektary a nealkoholické nápoje s obsahem ovocné dužiny, mošty s obsahem ovocné dužiny, čokoládové nápoje   X(*)   X    
01.02 alkoholické nápoje s obsahem alkoholu mezi 6 % obj. a 20 % obj.     X      
01.03 alkoholické nápoje s obsahem alkoholu vyšším než 20 % a všechny krémové likéry       X    
01.04 různé: nedenaturovaný líh   X(*)     Náhradní simulant: 95 % líh  
02 Obiloviny, výrobky z obilovin, pečivo, sušenky, moučníky a jiné pekařské výrobky            
02.01 škroby           X
02.02 obiloviny, nezpracované, expandované, ve formě vloček (včetně pražené kukuřice, kukuřičných lupínků a podobných výrobků)           X
02.03 obilná mouka a krupice           X
Nahrávám...
Nahrávám...