dnes je 20.7.2024

Input:

2017/185, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení hygienického balíčku

6.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.185
2017/185, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení hygienického balíčku

Evropská komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 9 první pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 16 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví významné změny v pravidlech a postupech, které mají dodržovat provozovatelé potravinářských podniků a příslušné orgány členských států. Vzhledem k tomu, že používání některých těchto pravidel a postupů s okamžitou účinností by v některých případech působilo praktické potíže, bylo nezbytné přijmout přechodná opatření.

(2) Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 28. července 2009 o zkušenostech získaných při uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 o hygieně (3) (dále jen "zpráva") uvádí na faktech založený přehled zkušeností, jež v letech 2006, 2007 a 2008 získaly všechny strany zapojené do provádění uvedených nařízení, včetně potíží, kterým bylo nutno čelit.

(3) Zpráva zahrnuje zpětnou vazbu ohledně zkušeností týkajících se přechodných opatření stanovených v nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 (4). Ve zprávě se rovněž uvádí, že byly zaznamenány potíže v souvislosti s místními dodávkami malého množství určitých potravin, že je potřeba důkladněji objasnit dovozní podmínky, kdy se za neexistence pravidel stanovených na úrovni Unie uplatňují vnitrostátní pravidla dovozu, a že krize zapříčiněné dovozem potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu (dále jen "směsné produkty") potvrdily potřebu větší kontroly těchto produktů.

(4) Nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 (5) stanovilo přechodná opatření pro přechodné období končící dne 31. prosince 2016 s cílem umožnit bezproblémový přechod na plné uplatňování nových pravidel a postupů. Doba trvání přechodného období byla stanovena s ohledem na revizi regulačního rámce v oblasti hygieny, který stanoví nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

(5) Kromě toho na základě informací shromážděných během nedávných auditů provedených inspektory Generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise od příslušných orgánů členských států a příslušných potravinářských odvětví v Unii je nezbytné, aby byla určitá přechodná opatření stanovená v nařízení (EU) č. 1079/2013 zachována až do zavedení trvalých požadavků uvedených v bodech odůvodnění tohoto nařízení.

(6) Nařízení (ES) č. 853/2004 vylučuje ze své oblasti působnosti případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso. Omezit toto ustanovení pouze na čerstvé maso by představovalo další zátěž pro malé producenty. Nařízení (EU) č. 1079/2013 proto stanoví odchylku od uplatňování nařízení (ES) č. 853/2004 pro přímé dodávky takových komodit za určitých podmínek, aniž by byla tato odchylka omezena na čerstvé maso. Tato odchylka by měla zůstat zachována během dalšího přechodného období stanoveného tímto nařízením, přičemž se zvažuje možnost stanovit trvalou odchylku.

(7) Nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 stanoví určitá pravidla pro dovoz produktů živočišného původu a směsných produktů do Unie. Nařízení (EU) č. 1079/2013 stanoví přechodná opatření odchylující se od některých těchto pravidel pro určité směsné produkty, pro které nebyly hygienické podmínky pro dovoz do Unie dosud stanoveny na úrovni Unie, například pro směsné

Nahrávám...
Nahrávám...