dnes je 18.5.2024

Input:

2017/625, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o úředních kontrolách, k 28. 1. 2022

28.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.625
2017/625, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o úředních kontrolách, k 28. 1. 2022

Evropský parlament, Rada Evropské unie

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625

ze dne 15. března 2017

o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 095 7.4.2017, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/478 ze dne 14. ledna 2019,   L 82 4 25.3.2019
►M2 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019,   L 321 111 12.12.2019
►M3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1756 ze dne 6. října 2021,   L 357 27 8.10.2021

Opraveno:

►C1 Oprava, Úř. věst. L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)
►C2 Oprava, Úř. věst. L 243, 27.9.2018, s.  21 (2017/625)
►C3 Oprava, Úř. věst. L 310, 24.9.2020, s.  7 (2017/625)

▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/625

ze dne 15. března 2017

o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

(Text s významem pro EHP)

HLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro:

a) provádění úředních kontrol a jiných úředních činností příslušnými orgány členských států;

b) financování úředních kontrol;

c) správní pomoc a spolupráci mezi členskými státy v zájmu řádného uplatňování pravidel uvedených v odstavci 2;

d) provádění kontrol Komisí v členských státech a ve třetích zemích;

e) přijímání podmínek, které musí být splněny ve vztahu ke zvířatům a zboží vstupujícím do Unie ze třetích zemí;

f) zavedení počítačového informačního systému pro správu informací a údajů souvisejících s úředními kontrolami.

2. Toto nařízení se vztahuje na úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly stanovenými buď na úrovni Unie, nebo členskými státy, k uplatňování právních předpisů Unie v těchto oblastech:

a) potraviny a bezpečnost potravin, důvěryhodnost a nezávadnost v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce potravin, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zájmů a informovanosti spotřebitelů, jakož i na výrobu a použití materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami;

b) záměrné uvolňování geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí pro účely produkce potravin a krmiv;

c) krmiva a bezpečnost krmiv v jakékoliv fázi jejich produkce, zpracování, distribuce a použití, včetně pravidel zaměřených na zajištění poctivého obchodního jednání a na ochranu zdraví, zájmů a informovanosti spotřebitelů;

d) požadavky týkající se zdraví zvířat;

e) prevence a minimalizace rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty;

f) požadavky na dobré životní podmínky zvířat;

g) ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin;

h) požadavky na dodávání na trh a používání přípravků na ochranu rostlin a na udržitelné používání pesticidů, s výjimkou zařízení pro aplikaci pesticidů;

i) ekologická produkce a označování ekologických produktů;

j) používání a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit.

3. Toto nařízení se vztahuje také na úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v odstavci 2, pokud se tyto požadavky vztahují na zvířata a zboží vstupující do Unie nebo určené k vývozu z Unie.

4. Toto nařízení se nevztahuje na úřední kontroly pro ověření souladu:

a) s nařízením (EU) č. 1308/2013; toto nařízení se však vztahuje na kontroly podle článku 89 nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud uvedené kontroly odhalí možné podvodné nebo klamavé praktiky týkající se obchodních norem podle článků 73 až 91 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b) se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ( 1 );

▼M3

c) s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ( 2 ); toto nařízení se však vztahuje na úřední kontroly pro ověření souladu s čl. 118 odst. 1 uvedeného nařízení.

▼B

5. Články 4, 5, 6 a 8, čl. 12 odst. 2 a 3, články 15, 18 až 27, 31 až 34, 37 až 42, 78 a 86 až 108, čl. 112 písm. b) a články 130 až 141 se použijí rovněž na jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány v souladu s tímto nařízením nebo s pravidly uvedenými v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 2

Úřední kontroly a jiné úřední činnosti

1. Pro účely tohoto nařízení se "úředními kontrolami" rozumějí činnosti prováděné buď příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na něž byly v souladu s tímto nařízením přeneseny některé úkoly úřední kontroly, za účelem ověření:

a) zda provozovatelé dodržují toto nařízení a pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 a

b) zda zvířata nebo zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2, včetně požadavků na vydání úředního osvědčení nebo úředního potvrzení.

2. Pro účely tohoto nařízení se "jinými úředními činnostmi" rozumějí činnosti, které nejsou úředními kontrolami a jsou prováděny buď příslušnými orgány, nebo pověřenými subjekty či fyzickými osobami, na něž byly v souladu s tímto nařízením a pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 přeneseny určité jiné úřední činnosti, včetně činností, jejichž cílem je ověření přítomnosti nákaz zvířat či výskytu škodlivých organismů rostlin, předcházení či omezení šíření takových nákaz nebo škodlivých organismů, jejich eradikace, udělení povolení nebo schválení a vydání úředních osvědčení či úředních potvrzení.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) "potravinovým právem" potravinové právo ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 178/2002;

2) "krmivovým právem" právní a správní předpisy upravující krmiva obecně a bezpečnost krmiv zvláště, na úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni, v jakékoliv fázi produkce, zpracování, distribuce nebo použití krmiv;

3) "příslušným orgánem":

a) ústřední orgán členského státu odpovědný za organizaci úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

b) jakýkoliv jiný orgán, kterému byla tato odpovědnost svěřena;

c) případně odpovídající orgán třetí země;

4) "kontrolním orgánem pro ekologickou produkci" organizace veřejné správy členského státu pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů, jíž příslušné orgány svěřily, zcela nebo zčásti, své pravomoci v souvislosti s uplatňováním nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ( 3 ), případně včetně odpovídajícího orgánu třetí země nebo působícího ve třetí zemi;

5) "pověřeným subjektem" samostatná právnická osoba, na kterou byly příslušnými orgány přeneseny některé úkoly úřední kontroly nebo některé úkoly související s jinými úředními činnostmi;

6) "postupy ověřování kontrol" zavedená opatření a opatření prováděná příslušnými orgány za účelem zajištění důslednosti a účinnosti úředních kontrol a jiných úředních činností;

7) "kontrolním systémem" systém zahrnující příslušné orgány a zdroje, struktury, opatření a postupy zavedené v členském státě k zajištění toho, aby úřední kontroly byly prováděny v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v článcích 18 až 27;

8) "plánem kontrol" popis vypracovaný příslušnými orgány, který obsahuje informace o struktuře a organizaci systému úředních kontrol a o jeho fungování a podrobný rozpis úředních kontrol, které mají být v daném období provedeny v každé z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2;

9) "zvířaty" živočichové ve smyslu čl. 4 bodu 1 nařízení (EU) 2016/429;

10) "nákazou zvířat" nákaza ve smyslu čl. 4 bodu 16 nařízení (EU) 2016/429;

11) "zbožím" vše, na co se vztahuje jedno nebo více pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, s výjimkou zvířat;

12) "potravinami" potraviny ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002;

13) "krmivy" krmiva ve smyslu čl. 3 bodu 4 nařízení (ES) č. 178/2002;

14) "vedlejšími produkty živočišného původu" vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 1069/2009;

15) "získanými produkty" získané produkty ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1069/2009;

16) "rostlinami" rostliny ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení (EU) 2016/2031;

17) "škodlivými organismy rostlin" škodlivé organismy ve smyslu čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

18) "přípravky na ochranu rostlin" přípravky na ochranu rostlin ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009;

19) "produkty živočišného původu" produkty živočišného původu ve smyslu bodu 8.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ( 4 );

20) "zárodečnými produkty" zárodečné produkty ve smyslu čl. 4 bodu 28 nařízení (EU) 2016/429;

21) "rostlinnými produkty" rostlinné produkty ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2016/2031;

22) "jinými předměty" jiné předměty ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení (EU) 2016/2031;

23) "nebezpečím" jakýkoliv faktor nebo podmínka, které mohou mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí;

24) "rizikem" míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí;

25) "úředním osvědčováním" postup, jímž příslušné orgány potvrzují splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

26) "osvědčujícím úředníkem":

a) jakýkoliv úředník příslušných orgánů oprávněný podepisovat úřední osvědčení jménem těchto orgánů nebo

b) jakákoliv jiná fyzická osoba, která je příslušnými orgány oprávněna podepisovat úřední osvědčení v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

27) "úředním osvědčením" písemný nebo elektronický doklad podepsaný osvědčujícím úředníkem a potvrzující splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

28) "úředním potvrzením" jakékoliv označení, značka nebo jiná forma potvrzení, které vydají provozovatelé pod dohledem příslušných orgánů prostřednictvím specializovaných úředních kontrol nebo které vydají samotné příslušné orgány a které potvrzuje splnění jednoho nebo více požadavků stanovených v tomto nařízení nebo v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

29) "provozovatelem" jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, na kterou se vztahuje jedna nebo více povinností stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

30) "auditem" systematické a nezávislé šetření, které má za cíl zjistit, zda jsou činnosti a s nimi spojené výsledky těchto činností v souladu s plánovanými opatřeními a zda jsou tato opatření účinně uplatňována a vhodná pro dosažení stanovených cílů;

31) "ratingem" klasifikace provozovatelů na základě posouzení jejich souladu s ratingovými kritérii;

32) "úředním veterinárním lékařem" veterinární lékař jmenovaný příslušným orgánem buď jako člen jeho personálu, nebo jiným způsobem, a řádně kvalifikovaný k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením i příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

33) "úředním pracovníkem rostlinolékařské služby" fyzická osoba jmenovaná příslušným orgánem buď jako člen jeho personálu, nebo jiným způsobem, a řádně kvalifikovaná k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností v souladu s tímto nařízením i příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g);

34) "specifikovaným rizikovým materiálem" specifikovaný rizikový materiál ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 999/2001;

35) "dlouhotrvající cestou" dlouhotrvající cesta ve smyslu čl. 2 písm. m) nařízení (ES) č. 1/2005;

36) "zařízením pro aplikaci pesticidů" zařízení pro aplikaci pesticidů ve smyslu čl. 3 bodu 4 směrnice 2009/128/ES;

37) "zásilkou" soubor zvířat nebo zboží, na které se vztahuje totéž úřední osvědčení, úřední potvrzení nebo jakýkoliv jiný doklad, které byly dopraveny týmž dopravním prostředkem, které pocházejí ze stejného území nebo třetí země a které jsou, s výjimkou zboží podléhajícího pravidlům uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm. g), stejného druhu, třídy nebo popisu;

38) "stanovištěm hraniční kontroly" místo, včetně zařízení, která k němu patří, určené členským státem k provádění úředních kontrol stanovených v čl. 47 odst. 1;

39) "místem výstupu" stanoviště hraniční kontroly nebo jiné místo určené členským státem, ve kterém zvířata spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1/2005 opouštějí celní území Unie;

40) "vstupem do Unie" přivezení zvířat nebo zboží do některého z území uvedených v příloze I tohoto nařízení z oblastí mimo tato území, s výjimkou případů souvisejících s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), u nichž se těmito slovy rozumí přivezení zboží na "území Unie" ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/2031;

41) "kontrolou dokladů" kontrola úředních osvědčení, úředních potvrzení a dalších dokladů, včetně dokladů obchodní povahy, které musí doprovázet zásilku podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, podle čl. 56 odst. 1 nebo podle prováděcích aktů přijatých v souladu s čl. 77 odst. 3, čl. 126 odst. 3, čl. 128 odst. 1 a čl. 129 odst. 1;

42) "kontrolou totožnosti" vizuální inspekce za účelem ověření, že obsah a označení zásilky, včetně značek na zvířatech, pečetí a dopravních prostředků, odpovídají informacím uvedeným v úředních osvědčeních, úředních potvrzeních a dalších doprovodných dokladech;

43) "fyzickou kontrolou" kontrola zvířat nebo zboží a případně kontroly balení, dopravních prostředků, označování a teploty, odběr vzorků pro analýzu, testování nebo diagnostiku a jakékoliv další kontroly nezbytné pro ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

44) "tranzitem" přesun z jedné třetí země do jiné třetí země uskutečňovaný pod celním dohledem přes některé z území uvedených v příloze I nebo z jednoho z území uvedených v příloze I na jiné území uvedené v příloze I po průjezdu přes území třetí země, s výjimkou případů souvisejících s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), u nichž se jedná o jednu z těchto možností:

a) přesun z jedné třetí země do jiné třetí země ve smyslu čl. 1 odst. 3 prvního pododstavce nařízení (EU) 2016/2031 uskutečňovaný pod celním dohledem přes "území Unie" ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce uvedeného nařízení; nebo

b) přesun z "území Unie" na jinou část "území Unie" ve smyslu čl. 1 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2016/2031 uskutečňovaný přes území třetí země ve smyslu čl. 1 odst. 3 prvního pododstavce uvedeného nařízení;

45) "celním dohledem" celní dohled ve smyslu čl. 5 bodu 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ( 5 );

46) "celními kontrolami" celní kontroly ve smyslu čl. 5 bodu 3 nařízení (EU) č. 952/2013;

47) "úředním zadržením" postup, kterým příslušné orgány zajistí, aby zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny úřední kontroly, nebyly před tím, než je přijato rozhodnutí o jejich určení, přemísťovány ani s nimi nebylo manipulováno; to zahrnuje skladování prováděné provozovateli pod dohledem příslušných orgánů a podle jejich pokynů;

48) "knihou jízd" doklad stanovený v bodech 1 až 5 přílohy II nařízení (ES) č. 1/2005;

49) "pomocným úředním veterinárním pracovníkem" zástupce příslušných orgánů, který byl vyškolen v souladu s požadavky stanovenými podle článku 18 a je zaměstnán za účelem provedení některých úkolů úřední kontroly nebo některých úkolů souvisejících s jinými úředními činnostmi;

50) "masem a jedlými droby" pro účely čl. 49 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení produkty uvedené v číslech 0201 až 0208 kapitoly 2 třídy I části II přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ( 6 );

51) "značkou zdravotní nezávadnosti" značka, která se přidělí po provedení úřední kontroly podle čl. 18 odst. 2 písm. a) a c) a která osvědčuje, že maso je vhodné k lidské spotřebě.

HLAVA II

ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ ČINNOSTI V ČLENSKÝCH STÁTECH

KAPITOLA I

Příslušné orgány

Článek 4

Určení příslušných orgánů

1. Pro každou z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, určí členské státy příslušný orgán nebo orgány, kterým svěří odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol a jiných úředních činností.

2. Jestliže členský stát svěří odpovědnost za organizaci nebo provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností pro jednu oblast více než jednomu příslušnému orgánu na celostátní, regionální nebo místní úrovni nebo jestliže mají příslušné orgány určené v souladu s odstavcem 1 v rámci uvedeného určení možnost převést některé úkoly související s úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi na jiné orgány veřejné správy, tento členský stát:

a) zajistí efektivní a účinnou koordinaci mezi všemi zúčastněnými orgány a důslednost a účinnost úředních kontrol nebo jiných úředních činností na svém území a

b) určí v souladu se svými ústavními požadavky jediný orgán odpovědný za koordinaci spolupráce a kontaktů s Komisí a s dalšími členskými státy, pokud jde o úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné v každé z oblastí, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2.

3. Příslušné orgány odpovědné za ověřování souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) mohou svěřit některé úkoly související s úředními kontrolami nebo jinými úředními činnostmi jednomu nebo více kontrolním orgánům pro ekologickou produkci. V takových případech přidělí každému z nich číselný kód.

4. Členské státy zajistí, aby byla Komise informována o kontaktních údajích a veškerých případných změnách ohledně:

a) příslušných orgánů určených v souladu s odstavcem 1;

b) jediných orgánů určených v souladu s odst. 2 písm. b);

c) kontrolních orgánů pro ekologickou produkci uvedených v odstavci 3;

d) pověřených subjektů uvedených v čl. 28 odst. 1.

Informace uvedené v prvním pododstavci členské státy rovněž zpřístupní veřejnosti, včetně zpřístupnění na internetu.

Článek 5

Obecné povinnosti příslušných orgánů a kontrolních orgánů pro ekologickou produkci

1. Příslušné orgány a kontrolní orgány pro ekologickou produkci musí mít:

a) zavedené postupy nebo opatření k zajištění účinnosti a přiměřenosti úředních kontrol a jiných úředních činností;

b) zavedené postupy nebo opatření k zajištění nestrannosti, kvality a důslednosti úředních kontrol a jiných úředních činností na všech úrovních;

c) zavedené postupy nebo opatření k zajištění toho, aby u personálu provádějícího úřední kontroly a jiné úřední činnosti nedocházelo k žádnému střetu zájmů;

d) k dispozici odpovídající laboratorní kapacity pro analýzu, testování a diagnostiku, nebo mít k těmto kapacitám přístup;

e) k dispozici dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků, aby úřední kontroly a jiné úřední činnosti mohly být prováděny efektivně a účinně, nebo mít k těmto pracovníkům přístup;

f) vhodná a řádně udržovaná zařízení a vybavení, aby pracovníci mohli provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti efektivně a účinně;

g) zákonné pravomoci k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností a k přijímání opatření uvedených v tomto nařízení a v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

h) zavedené právní postupy s cílem zajistit, aby pracovníci měli v zájmu umožnění řádného plnění svých úkolů přístup do prostor provozovatelů a k dokumentům, které provozovatelé uchovávají;

i) zavedené pohotovostní plány a musí být připraveny podle takových plánů jednat v případě mimořádné situace, případně v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.

2. Jmenování úředního veterinárního lékaře musí mít písemnou podobu a stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavku na neexistenci jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední veterinární lékaře.

3. Jmenování úředního pracovníka rostlinolékařské služby musí mít písemnou podobu a stanovit úřední kontroly a jiné úřední činnosti a související úkoly, na něž se vztahuje. Požadavky kladené na pracovníky příslušných orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, včetně požadavku na neexistenci jakéhokoliv střetu zájmů, platí pro všechny úřední pracovníky rostlinolékařské služby.

4. Pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti:

a) absolvují pro oblast své působnosti náležité školení, které jim umožní kompetentním způsobem vykonávat své povinnosti a důsledně provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti;

b) průběžně se dovzdělávají v oblasti své působnosti a pravidelně se jim dle potřeby dostává dalšího školení a

c) v případě potřeby absolvují školení v tematických oblastech uvedených v kapitole I přílohy II a o povinnostech příslušných orgánů vyplývající z tohoto nařízení.

Příslušné orgány, kontrolní orgány pro ekologickou produkci a pověřené subjekty vypracují a zavedou školicí programy za účelem zajištění toho, aby pracovníci provádějící úřední kontroly a jiné úřední činnosti absolvovali školení uvedená v písmenech a), b) a c).

5. Je-li k provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností způsobilý více než jeden útvar příslušného orgánu, musí být mezi těmito útvary zajištěna efektivní a účinná koordinace.

Článek 6

Audity příslušných orgánů

1. V zájmu zajištění dodržování tohoto nařízení příslušnými orgány tyto orgány provádějí nebo zadávají interní audity a na základě jejich výsledků přijímají vhodná opatření.

2. Audity uvedené v odstavci 1 musí být podrobeny nezávislému přezkumu a prováděny transparentním způsobem.

Článek 7

Právo na opravný prostředek

Proti rozhodnutím přijatým příslušnými orgány v souladu s článkem 55, čl. 66 odst. 3 a 6, článkem 67, čl. 137 odst. 3 písm. b) a čl. 138 odst. 1 a 2 týkajícím se fyzických nebo právnických osob mají tyto osoby právo podat opravný prostředek v souladu s vnitrostátním právem.

Právem podat opravný prostředek není dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout urychleně opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.

Článek 8

Povinnost příslušných orgánů zachovávat důvěrnost

1. Příslušné orgány zajistí, aby s výhradou podmínek odstavce 3 nebyly informace získané při výkonu jejich povinností v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností, které jsou v souladu s právními předpisy daného členského státu nebo Unie ze své povahy předmětem služebního tajemství, sdělovány třetím stranám.

Členské státy za tímto účelem zajistí, aby pracovníkům a dalším osobám činným v průběhu úředních kontrol a jiných úředních činností byly uloženy náležité povinnosti týkající se zachování důvěrnosti.

2. Odstavec 1 se vztahuje i na kontrolní orgány pro ekologickou produkci, na pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly přeneseny konkrétní úkoly úřední kontroly, a na úřední laboratoře.

3. S výjimkou situace, kdy převažuje veřejný zájem na zveřejnění informací, které jsou předmětem služebního tajemství podle odstavce 1, a aniž jsou dotčeny situace, kdy je jejich zveřejnění vyžadováno právními předpisy Unie nebo daného členského státu, zahrnují tyto informace také informace, jejichž zveřejnění by narušilo:

a) účel inspekcí, šetření a auditů;

b) ochranu obchodních zájmů provozovatele nebo jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo

c) ochranu soudního řízení a právního poradenství.

4. Při posuzování, zda převažuje veřejný zájem na zveřejnění informací, které jsou předmětem služebního tajemství podle odstavce 1, zohlední příslušné orgány mimo jiné možná rizika pro zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo pro životní prostředí a povahu, závažnost a rozsah těchto rizik.

5. Povinnosti zachovávat důvěrnost stanovené v tomto článku nebrání příslušným orgánům, aby zveřejnily nebo jinak veřejnosti zpřístupnily informace o výsledku úředních kontrol týkajících se jednotlivých provozovatelů, za předpokladu, že jsou splněny níže uvedené podmínky, aniž jsou dotčeny situace, kdy je zveřejnění vyžadováno právními předpisy Unie nebo daného členského státu:

a) dotčenému provozovateli je dána možnost vyjádřit se k informacím, které má příslušný orgán v úmyslu zveřejnit nebo jinak zpřístupnit veřejnosti, před jejich zveřejněním nebo zpřístupněním, se zohledněním naléhavosti situace a

b) informace, které jsou zveřejněny nebo veřejnosti jinak zpřístupněny, zohledňují připomínky vyjádřené dotčeným provozovatelem nebo jsou zveřejněny či zpřístupněny společně s takovými připomínkami.

KAPITOLA II

Úřední kontroly

Oddíl I

Obecné požadavky

Článek 9

Obecná pravidla pro úřední kontroly

1. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně u všech provozovatelů na základě rizika a s přiměřenou četností, s přihlédnutím:

a) ke zjištěným rizikům, pokud jde o:

i) zvířata a zboží;

ii) činnosti pod kontrolou provozovatelů;

iii) umístění činností nebo provozu provozovatelů;

iv) používání produktů, postupů, materiálů nebo látek, které mohou ovlivnit bezpečnost, důvěryhodnost a nezávadnost potravin nebo bezpečnost krmiv, zdraví či dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, mohou mít nepříznivý dopad také na životní prostředí;

b) k veškerým informacím naznačujícím pravděpodobnost, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo původu anebo metodu výroby či produkce potravin;

c) k historii provozovatelů, pokud jde o výsledky úředních kontrol, které u nich byly provedeny, a jejich soulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

d) ke spolehlivosti a výsledkům vlastních kontrol, které byly provedeny provozovateli nebo třetí stranou na jejich žádost, případně včetně soukromých systémů záruky kvality, za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a

e) k veškerým informacím, které by mohly poukazovat na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.

2. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly pravidelně, s vhodnou četností určenou na základě rizika, aby zjistily možné případy záměrného porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 spáchaného pomocí klamavých nebo podvodných praktik, přičemž zohledňují informace týkající se takového porušení sdílené prostřednictvím mechanismů správní pomoci stanovených v článcích 102 až 108 a veškeré další informace poukazující na možnost takového porušení.

3. Úřední kontroly prováděné před uvedením na trh nebo přemístěním některých zvířat a zboží za účelem vydání úředních osvědčení nebo úředních potvrzení, která pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 vyžadují jako podmínku pro uvedení na trh nebo přemístění zvířat nebo zboží, se provádějí v souladu s:

a) pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

b) příslušnými akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými Komisí v souladu s články 18 až 27.

4. Úřední kontroly se provádějí bez předchozího oznámení, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení náležitě odůvodněné a nezbytné k tomu, aby mohla být úřední kontrola provedena. V případě úředních kontrol na žádost provozovatele může příslušný orgán rozhodnout, zda mají být tyto úřední kontroly před svým provedením oznámeny, či nikoliv. Úřední kontroly s předchozím oznámením nevylučují provedení úředních kontrol bez předchozího oznámení.

5. Úřední kontroly se provádějí pokud možno tak, aby administrativní zátěž provozovatelů a narušení jejich provozu bylo omezeno na nezbytné minimum, aniž by to nepříznivě ovlivnilo účinnost těchto kontrol.

6. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly stejným způsobem, přičemž zohlední potřebu přizpůsobit tyto kontroly konkrétním situacím, bez ohledu na to, zda se jedná o zvířata a zboží:

a) dostupné na trhu Unie, ať už pocházejí z členského státu, kde se dané úřední kontroly provádějí, nebo z jiného členského státu;

b) které mají být vyvezeny z Unie; nebo

c) vstupující do Unie.

7. V míře nezbytně nutné pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy určení požadovat po provozovatelích, kteří si nechávají zvířata nebo zboží dodávat z jiného členského státu, aby příchod takových zvířat nebo zboží ohlásili.

Článek 10

Provozovatelé, postupy a činnosti, u kterých jsou prováděny úřední kontroly

1. V míře nezbytné k ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly u:

a) zvířat a zboží v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití;

b) látek, materiálů nebo jiných předmětů, které mohou mít vliv na vlastnosti nebo zdraví zvířat a zboží, a jejich souladu s příslušnými požadavky v jakékoli fázi produkce, zpracování, distribuce a použití;

c) provozovatelů, pokud jde o činnosti, včetně chovu zvířat, o vybavení, dopravní prostředky, prostory a jiná místa pod jejich kontrolou a jejich okolí a o související dokumentaci.

2. Aniž jsou dotčena pravidla týkající se stávajících seznamů nebo registrů zřízených na základě pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, příslušné orgány vypracují a aktualizují seznam provozovatelů. Pokud takový seznam nebo registr již existují pro jiné účely, mohou být použity i pro účely tohoto nařízení.

3. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 měnící toto nařízení stanovením kategorií provozovatelů, kteří mají být vyňati z povinnosti zápisu na seznam provozovatelů uvedený v odstavci 2 tohoto článku, pokud by pro ně tento zápis představoval nepřiměřenou administrativní zátěž ve srovnání s riziky souvisejícími s jejich činnostmi.

Článek 11

Transparentnost úředních kontrol

1. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly s vysokou mírou transparentnosti a alespoň jednou za rok zpřístupní veřejnosti, mimo jiné i zveřejněním na internetu, relevantní informace o organizaci a provádění úředních kontrol.

Rovněž zajistí pravidelné a včasné zveřejňování informací o:

a) druhu, počtu a výsledku úředních kontrol;

b) druhu a počtu zjištěných případů nesouladu;

c) druhu a počtu případů, kdy byla příslušnými orgány přijata opatření v souladu s článkem 138, a

d) druhu a počtu případů, kdy byly uloženy sankce uvedené v článku 139.

Informace uvedené v písmenech a) až d) druhého pododstavce tohoto odstavce lze případně poskytovat zveřejněním ve výroční zprávě uvedené v čl. 113 odst. 1.

2. Příslušné orgány stanoví postupy s cílem zajistit, aby veškeré nepřesnosti v informacích zpřístupněných veřejnosti byly náležitě opraveny.

3. Příslušné orgány mohou zveřejnit nebo jinak veřejnosti zpřístupnit informace o ratingu jednotlivých provozovatelů na základě výsledku jedné nebo více úředních kontrol za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

a) ratingová kritéria jsou objektivní, transparentní a veřejně přístupná a

b) jsou zavedena vhodná opatření, která zajistí spravedlnost, soudržnost a transparentnost ratingového postupu.

Článek 12

Dokumentované kontrolní postupy

1. Příslušné orgány provádějí úřední kontroly v souladu s dokumentovanými postupy.

Tyto postupy zahrnují tematické oblasti kontrolních postupů stanovené v kapitole II přílohy II a obsahují pokyny pro pracovníky provádějící úřední kontroly.

2. Příslušné orgány musí mít zavedeny postupy k ověření kontrol.

3. Příslušné orgány:

a) přijmou nápravná opatření, kdykoli jsou na základě postupů stanovených v odstavci 2 zjištěny nedostatky, a

b) dokumentované postupy stanovené v odstavci 1 podle potřeby aktualizují.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí i na pověřené subjekty a kontrolní orgány pro ekologickou produkci.

Článek 13

Písemné záznamy o úředních kontrolách

1. Příslušné orgány vypracují písemný záznam o každé úřední kontrole, kterou provedou. Tyto záznamy mohou mít tištěnou nebo elektronickou podobu.

Záznam musí obsahovat:

a) popis účelu úředních kontrol;

b) použité kontrolní metody;

c) výsledky úředních kontrol a

d) případně opatření, která příslušné orgány požadují, aby dotčený provozovatel v důsledku jejich úředních kontrol přijal.

2. Není-li pro účely soudního vyšetřování nebo ochrany soudního řízení nutné postupovat jinak, poskytne se provozovatelům, u nichž se provádí úřední kontrola, na žádost kopie záznamu uvedeného v odstavci 1, ledaže bylo vydáno úřední osvědčení nebo úřední potvrzení. Příslušné orgány okamžitě písemně informují provozovatele o každém případu nesouladu, který při úředních kontrolách zjistí.

3. Pokud úřední kontroly vyžadují trvalou nebo pravidelnou přítomnost pracovníků nebo zástupců příslušných orgánů v prostorách provozovatele, vypracovávají se záznamy uvedené v odstavci 1 s takovou četností, která příslušným orgánům a provozovateli umožní, aby byli:

a) pravidelně informováni o úrovni souladu a

b) okamžitě informováni o každém případu nesouladu zjištěném při úředních kontrolách.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se použijí i na pověřené subjekty, kontrolní orgány pro ekologickou produkci a fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly.

Článek 14

Metody a techniky úředních kontrol

Metody a techniky úředních kontrol zahrnují v případě potřeby:

a) přezkoumání kontrol, které provozovatelé zavedli, a získaných výsledků;

b) inspekce:

i) vybavení, dopravních prostředků, prostor a jiných míst pod kontrolou provozovatelů a jejich okolí;

ii) zvířat a zboží, včetně polotovarů, surovin, složek, pomocných látek a dalších výrobků používaných k přípravě a výrobě zboží nebo ke krmení a ošetřování zvířat;

iii) výrobků a procesů na čištění a údržbu;

iv) vysledovatelnosti, označování, prezentace, reklamy a souvisejících obalových materiálů, včetně materiálů určených pro styk s potravinami;

c) kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele;

d) posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a správnou zemědělskou praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);

e) přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů, které mohou být důležité pro posouzení souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, případně včetně příslušných dokumentů doprovázejících potraviny, krmivo a veškeré látky či materiály, které do zařízení vstupují nebo je opouštějí;

f) rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky;

g) ověření měření provedených provozovateli a jiných výsledků testů;

h) odběr vzorků, analýzy, diagnostiku a testy;

i) audity provozovatelů;

j) veškeré další činnosti potřebné ke zjištění případů nesouladu.

Článek 15

Povinnosti provozovatelů

1. Jestliže to příslušné orgány požadují, poskytnou provozovatelé v míře, která je nezbytná pro provádění úředních kontrol nebo jiných úředních činností, pracovníkům příslušných orgánů přístup:

a) k vybavení a dopravním prostředkům a do prostor a jiných míst pod svou kontrolou a jejich okolí;

b) ke svým počítačovým systémům pro správu informací;

c) ke zvířatům a zboží pod svou kontrolou;

d) k dokumentům a jakýmkoliv jiným důležitým informacím.

2. Při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech jsou provozovatelé pracovníkům příslušných orgánů a kontrolních orgánů pro ekologickou produkci nápomocni při plnění jejich úkolů a spolupracují s nimi.

3. Provozovatel odpovědný za zásilku vstupující do Unie kromě povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 neprodleně zpřístupní v tištěné nebo elektronické podobě veškeré informace týkající se daných zvířat a zboží.

4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla spolupráce a výměny informací mezi provozovateli a příslušnými orgány týkajících se příjezdu a vykládky zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, pokud je to nezbytné k zajištění jejich úplné identifikace a účinného provádění úředních kontrol u takových zvířat a zboží. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s výhradou čl. 10 odst. 3 poskytnou provozovatelé příslušným orgánům alespoň tyto aktualizované údaje:

a) své jméno (název) a právní formu a

b) konkrétní činnosti, které provádějí, včetně činností vykonávaných prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, a místa, která mají pod svou kontrolou.

6. Povinnosti provozovatelů stanovené v tomto článku platí i v případě úředních kontrol a jiných úředních činností prováděných úředními veterinárními lékaři, úředními pracovníky rostlinolékařské služby, pověřenými orgány, kontrolními orgány a fyzickými osobami, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly nebo některé úkoly související s jinými úředními činnostmi.

Oddíl II

Dodatečné požadavky na úřední kontroly a jiné úřední činnosti v určitých oblastech

Článek 16

Dodatečné požadavky

1. Pravidla stanovená v tomto oddíle se v oblastech jimi upravených použijí dodatečně k ostatním pravidlům stanoveným v tomto nařízení.

2. Komise při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů stanovených v tomto oddíle vezme v úvahu:

a) zkušenosti získané příslušnými orgány a provozovateli potravinářských a krmivářských podniků při uplatňování postupů uvedených v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ( 7 ) a článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ( 8 );

b) vědecký a technologický vývoj;

c) očekávání spotřebitelů, pokud jde o složení potravin, a změny ve struktuře spotřeby potravin;

d) rizika pro zdraví lidí, zvířat a rostlin spojená se zvířaty a zbožím a

e) informace o možných úmyslných porušeních pravidel spáchaných pomocí podvodných nebo klamavých praktik.

3. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů stanovených v tomto oddíle, a pokud to nebrání dosažení cílů, které sledují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, zohlední Komise také:

a) potřebu usnadnit uplatňování aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, se zohledněním povahy a velikosti malých podniků;

b) potřebu umožnit pokračující využívání tradičních metod v jakékoliv fázi produkce, zpracování nebo distribuce potravin a v produkci tradičních potravin a

c) potřeby provozovatelů umístěných v regionech vystavených zvláštním zeměpisným omezením.

Článek 17

Zvláštní definice

Pro účely článku 18 se rozumí:

a) výrazem "na odpovědnost úředního veterinárního lékaře" situace, kdy úřední veterinární lékař zadá provedení určitého úkonu pomocnému úřednímu veterinárnímu pracovníkovi;

b) výrazem "pod dohledem úředního veterinárního lékaře" situace, kdy určitý úkon provádí pomocný úřední veterinární pracovník na odpovědnost úředního veterinárního lékaře a tento úřední veterinární lékař je přítomen v daných prostorách po dobu nutnou k provedení tohoto úkonu;

c) "prohlídkou před porážkou" ověření požadavků na zdraví lidí a zvířat a na dobré životní podmínky zvířat před poražením daného zvířete, případně včetně klinického vyšetření každého jednotlivého zvířete, a ověření informací o potravinovém řetězci podle oddílu III přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004;

d) "prohlídkou po porážce" ověření v prostorách jatek nebo zařízení na zpracování zvěřiny, zda jsou splněny požadavky týkající se:

i) jatečně upravených těl ve smyslu bodu 1.9 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a drobů ve smyslu bodu 1.11 uvedené přílohy pro účely rozhodnutí, zda je dané maso vhodné k lidské spotřebě,

ii) bezpečného odstraňování specifikovaného rizikového materiálu a

iii) zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat.

Článek 18

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s výrobou produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

1. Součástí úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, které jsou prováděny za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, je ověření souladu s příslušnými požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1099/2009.

2. Úřední kontroly uvedené v odstavci 1, jež jsou prováděny v souvislosti s produkcí masa, zahrnují:

a) prohlídku před porážkou provedenou na jatkách úředním veterinárním lékařem, kterému mohou být v souvislosti s předvýběrem zvířat nápomocni pomocní úřední veterinární pracovníci vyškolení za tímto účelem;

b) odchylně od písmene a), pokud jde o drůbež a zajícovce, prohlídku před porážkou prováděnou úředním veterinárním lékařem, pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;

c) prohlídku po porážce prováděnou úředním veterinárním lékařem, pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;

d) ostatní úřední kontroly prováděné na jatkách, v bourárnách a zařízeních na zpracování zvěřiny úředním veterinárním lékařem, pod dohledem úředního veterinárního lékaře nebo, jsou-li zavedeny dostatečné záruky, na odpovědnost úředního veterinárního lékaře k ověření souladu s požadavky, které se vztahují na:

i) hygienu produkce masa;

ii) přítomnost reziduí veterinárních léčivých přípravků a kontaminujících látek v produktech živočišného původu určených k lidské spotřebě;

iii) audity správné hygienické praxe a postupy založené na zásadách HACCP;

iv) laboratorní testy ke zjištění přítomnosti původců zoonóz a nákaz zvířat a k ověření, zda je splněno mikrobiologické kritérium ve smyslu čl. 2 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ( 9 );

v) manipulaci a odstraňování vedlejších produktů živočišného původu a specifikovaného rizikového materiálu;

vi) zdraví a dobré životní podmínky zvířat.

3. Příslušný orgán může na základě analýzy rizik povolit, aby personál jatek asistoval při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami uvedenými v odstavci 2 v zařízeních na porážku drůbeže nebo zajícovců nebo aby v zařízeních na porážku jiných druhů zvířat vykonal konkrétní úkoly týkající se odběru vzorků a testování související s takovými kontrolami, a to pod podmínkou, že tento personál:

a) jedná nezávisle na personálu jatek pracujícím ve výrobě;

b) absolvoval odpovídající školení k provádění těchto úkolů a

c) vykonává tyto úkoly v přítomnosti a podle pokynů úředního veterinárního lékaře nebo pomocného úředního veterinárního pracovníka.

4. Pokud úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. a) a c) nezjistí žádné nedostatky, v jejichž důsledku by dané maso nebylo vhodné k lidské spotřebě, označí se domácí kopytníci, velká volně žijící zvěř a savci zvěře ve farmových chovech kromě zajícovců značkou zdravotní nezávadnosti; toto označení provede úřední veterinární lékař, nebo se provede pod jeho dohledem či na jeho odpovědnost, nebo je za podmínek stanovených v odstavci 3 provede personál jatek.

5. Úřední veterinární lékař nese i nadále odpovědnost za rozhodnutí učiněná v návaznosti na úřední kontroly stanovené v odstavcích 2 a 4, a to i v případě, že provedení určitého úkonu zadal pomocnému úřednímu veterinárnímu pracovníkovi.

▼M3

6. Pro účely úředních kontrol uvedených v odstavci 1 prováděných v souvislosti s živými mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořskými plži provedou příslušné orgány klasifikaci produkčních a sádkovacích oblastí.

▼B

7. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o zvláštní pravidla pro provádění úředních kontrol podle odstavců 2 až 6 tohoto článku týkající se:

a) kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. a) možné provádět na určitých jatkách prohlídku před porážkou pod dohledem nebo na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, za předpokladu, že tyto odchylky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení;

b) pokud jde o drůbež a zajícovce, kritérií a podmínek k určení, kdy jsou splněny dostatečné záruky, aby úřední kontroly mohly být prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, s ohledem na prohlídky před porážkou uvedené v odst. 2 písm. b);

c) kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. a) možné provádět prohlídku před porážkou mimo prostor jatek v případě nucené porážky;

d) kritérií a podmínek k určení situace, kdy je odchylně od odst. 2 písm. a) a b) možné provádět prohlídku před porážkou v hospodářství, odkud dané zvíře pochází;

e) kritérií a podmínek k určení, kdy jsou splněny dostatečné záruky, aby úřední kontroly mohly být prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře, s ohledem na prohlídky po porážce a auditní činnosti uvedené v odst. 2 písm. c) a d);

f) kritérií a podmínek k určení situace, kdy odchylně od odst. 2 písm. c) má v případě nucené porážky prohlídku po porážce provést úřední veterinární lékař;

▼M3

g) kritérií a podmínek k určení situace, kdy nemá být odchylně od odstavce 6 provedena klasifikace produkčních a sádkovacích oblastí v souvislosti s:

i) hřebenatkovitými a

ii) ostnokožci a mořskými plži, nezískávají-li potravu filtrací vody;

▼B

h) zvláštních odchylek, pokud jde o soba polárního (Rangifer tarandus tarandus), bělokura rousného (Lagopus lagopus) a bělokura horského (Lagopus mutus), s cílem umožnit pokračování zavedených místních a tradičních zvyků a postupů, za předpokladu, že uvedené odchylky nemají vliv na dosažení cílů tohoto nařízení;

i) kritérií a podmínek k určení situace, kdy odchylně od odst. 2 písm. d) může úřední kontroly v bourárnách provádět personál, který je příslušnými orgány za tímto účelem určen a náležitě vyškolen;

j) zvláštních minimálních požadavků na pracovníky příslušných orgánů, úřední veterinární lékaře a pomocné úřední veterinární pracovníky, aby se zajistilo náležité provádění jejich úkolů stanovených v tomto článku, včetně minimálních požadavků na školení;

k) vhodných minimálních požadavků na školení pracovníků jatek asistujících při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi podle odstavce 3.

8. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v tomto článku, pokud jde o:

a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou minimální četnost s ohledem na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každým produktem živočišného původu a s různými procesy, jimiž prochází, a v případech, kdy je určitá minimální úroveň úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, jež mohou produkty živočišného původu představovat;

▼M3

b) podmínky pro klasifikaci a monitorování klasifikovaných produkčních a sádkovacích oblastí pro živé mlže, ostnokožce, pláštěnce a mořské plže;

▼B

c) případy, kdy mají příslušné orgány přijmout v souvislosti se zvláštními případy nesouladu jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;

d) praktická opatření pro prohlídky před porážkou a po porážce, jak jsou uvedeny v odst. 2 písm. a), b) a c), včetně jednotných požadavků nezbytných k zajištění splnění dostatečných záruk, pokud jsou úřední kontroly prováděny na odpovědnost úředního veterinárního lékaře;

e) technické požadavky na značku zdravotní nezávadnosti a praktická opatření pro její používání;

f) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol a jejich jednotnou minimální četnost u syrového mléka, mléčných výrobků a produktů rybolovu v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, jež tyto komodity mohou představovat.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

9. Členské státy mohou souběžně s naplňováním cílů tohoto nařízení, a zejména pokud jde o dodržování požadavků na bezpečnost potravin, přijmout vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí časově a rozsahem omezené pilotní projekty, jejichž cílem je posouzení alternativních praktických opatření pro provádění úředních kontrol produkce masa. Tato vnitrostátní opatření se oznámí postupem stanoveným v článcích 5 a 6 směrnice (EU) 2015/1535. Výsledek hodnocení provedených v rámci pilotních projektů se oznámí Komisi, jakmile je k dispozici.

10. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 19

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s rezidui příslušných látek v potravinách a krmivech

1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) a c) zahrnují úřední kontroly, které se provádějí v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce s ohledem na příslušné látky, včetně látek k použití v materiálech určených pro styk s potravinami a látek kontaminujících, nepovolených, zakázaných a nežádoucích, jejichž použití nebo výskyt v případě plodin nebo zvířat nebo produkce či zpracování potravin nebo krmiv může mít za následek přítomnost reziduí těchto látek v potravinách nebo krmivech.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol podle odstavce 1 tohoto článku a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:

a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol, případně včetně rozsahu odebíraných vzorků a fáze produkce, zpracování a distribuce, v nichž se vzorky mají odebírat v souladu s metodami, které se pro odebírání vzorků a laboratorní analýzy mají použít, stanovenými v souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a) a b), s ohledem na specifická nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku;

b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;

c) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu týkajícími se zvířat a zboží ze třetích zemí nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v článcích 65 až 72.

3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1 a opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto kontroly přijmout, pokud jde o:

a) jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol s ohledem na nebezpečí a rizika související s látkami uvedenými v odstavci 1;

b) zvláštní dodatečná opatření a zvláštní dodatečné informace k opatřením a informacím uvedeným v článku 110 pro přípravu příslušných částí víceletých vnitrostátních plánů kontrol stanovených v čl. 109 odst. 1;

c) zvláštní praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 20

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti se zvířaty, produkty živočišného původu, zárodečnými produkty, vedlejšími produkty živočišného původu a získanými produkty

1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a), c), d) a e) zahrnují úřední kontroly, které se provádějí v jakékoliv fázi produkce, zpracování a distribuce, u zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu nebo získaných produktů.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na úřední kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:

a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů, aby se na zjištěná nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s opatřeními k prevenci a tlumení nákaz stanovenými podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d);

b) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol u vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů, aby se na specifická nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. e);

c) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti s případy nesouladu nebo s podezřením na ně přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.

3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1, pokud jde o:

a) jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol u zvířat, produktů živočišného původu a zárodečných produktů v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k tomu, aby se na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s opatřeními k prevenci a tlumení nákaz stanovenými podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d), a

b) jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol u vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k tomu, aby se na specifická nebezpečí a rizika pro zdraví lidí a zvířat reagovalo úředními kontrolami prováděnými za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. e).

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 21

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření, která mají být přijata příslušnými orgány v souvislosti s požadavky týkajícími se dobrých životních podmínek zvířat

1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f) se provádějí ve všech příslušných fázích produkce, zpracování a distribuce v celém zemědělsko-potravinovém řetězci.

2. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly, jimiž se stanoví požadavky na dobré životní podmínky zvířat v případě jejich přepravy, zejména s nařízením (ES) č. 1/2005, musí zahrnovat:

a) v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a třetími zeměmi úřední kontroly prováděné před nakládkou, při nichž je kontrolována způsobilost zvířat pro přepravu;

b) v případě dlouhotrvajících cest mezi členskými státy a mezi nimi a třetími zeměmi, při nichž se přepravují domácí koňovití jiní než evidovaní koňovití a domácí skot, ovce, kozy a prasata, před uskutečněním těchto cest:

i) úřední kontroly knihy jízd za účelem ověření, že je plán přepravy realistický a že vykazuje soulad s nařízením (ES) č. 1/2005, a

ii) úřední kontroly za účelem ověření, že přepravce uvedený v knize jízd má platné povolení přepravce, osvědčení o schválení pro dopravní prostředek pro dlouhotrvající cesty a osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce;

c) na stanovištích hraniční kontroly stanovených v čl. 59 odst. 1 a na místech výstupu:

i) úřední kontroly způsobilosti přepravovaných zvířat a dopravních prostředků za účelem ověření souladu s kapitolou II přílohy I nařízení (ES) č. 1/2005 a případně s kapitolou VI uvedené přílohy;

ii) úřední kontroly za účelem ověření, že přepravci dodržují platné mezinárodní dohody a mají platné povolení přepravce a osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce, a

iii) úřední kontroly za účelem ověření, zda domácí koňovití a domácí skot, ovce, kozy a prasata byli nebo mají být přepravováni dlouhotrvajícími cestami.

3. Při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností přijmou příslušné orgány nezbytná opatření s cílem předejít vzniku jakéhokoliv prodlení mezi naložením zvířat a jejich odjezdem nebo v průběhu přepravy či omezit takové prodlení na minimum.

Příslušné orgány nesmějí zvířata v průběhu přepravy zadržovat, ledaže je to nezbytné výhradně z důvodů dobrých životních podmínek zvířat nebo z důvodů souvisejících se zdravím zvířat nebo lidí. Pokud je nutné zvířata během přepravy zadržet po dobu delší než dvě hodiny, příslušné orgány zajistí, aby byla přijata vhodná opatření s cílem postarat se o ně a případně je nakrmit, napojit, vyložit a ustájit.

4. Je-li v návaznosti na úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. b) zjištěn nesoulad a pořadatel ho před dlouhotrvající cestou nenapraví provedením náležitých změn podmínek přepravy, příslušné orgány tuto dlouhotrvající cestu zakáží.

5. Zjistí-li příslušné orgány v návaznosti na úřední kontroly uvedené v odst. 2 písm. c), že zvířata nejsou k další přepravě způsobilá, nařídí, aby byla vyložena, napojena a nakrmena a aby jim byl poskytnut odpočinek, dokud nebudou způsobilá v přepravě pokračovat.

6. Nesoulad s pravidly uvedenými v odstavci 1 tohoto článku se pro účely článků 105 a 106 rovněž oznámí:

a) členským státům, které udělily povolení přepravci;

b) je-li zjištěn nesoulad s kterýmkoliv z uvedených pravidel ze strany dopravního prostředku, členskému státu, který vydal pro tento dopravní prostředek osvědčení o schválení;

c) je-li zjištěn nesoulad s kterýmkoliv z uvedených pravidel ze strany řidiče, členskému státu, který tomuto řidiči vydal osvědčení o způsobilosti.

7. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

8. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f). Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední rizika pro dobré životní podmínky zvířat v souvislosti se zemědělskými činnostmi a přepravou, porážkou a usmrcováním zvířat a stanoví pravidla pro:

a) zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v reakci na rizika související s různými druhy zvířat a dopravními prostředky a na potřebu zabránit postupům, které nejsou v souladu, a s cílem omezit utrpení zvířat;

b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;

c) ověření požadavků na dobré životní podmínky zvířat na stanovištích hraniční kontroly a v místech výstupu a minimální požadavky platné pro tato místa výstupu;

d) zvláštní kritéria a podmínky pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108;

e) případy a podmínky, kdy mohou úřední kontroly za účelem ověření souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat zahrnovat i použití zvláštních ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat vycházejících z měřitelných kritérií účinnosti, a vypracování takových ukazatelů na základě vědeckých a technických poznatků.

9. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. f), která stanoví požadavky na dobré životní podmínky zvířat, a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v návaznosti na tyto kontroly, pokud jde o:

a) jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na rizika související s různými druhy zvířat a dopravními prostředky a na potřebu zabránit postupům, které nejsou v souladu, a s cílem omezit utrpení zvířat, a

b) praktická opatření pro vedení písemných záznamů o provedených úředních kontrolách a dobu jejich uchovávání.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 22

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti se zdravím rostlin

1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) zahrnují úřední kontroly škodlivých organismů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a kontroly profesionálních provozovatelů a dalších osob, na něž se tato pravidla vztahují.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g) vztahujícími se na toto zboží a pro opatření přijímaná příslušnými orgány po provedení těchto úředních kontrol. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:

a) zvláštní požadavky pro provádění těchto úředních kontrol v případě dovozu konkrétních rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), do Unie a jejich přemísťování v Unii, v reakci na zjištěná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa a

b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2;

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů s cílem ověřit soulad s pravidly Unie uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g), jež se na toto zboží vztahují, a pro kroky přijímané příslušnými orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly, pokud jde o:

a) jednotnou minimální četnost takových úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální úroveň úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika pro zdraví rostlin ve vztahu k určitým rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům pocházejícím nebo dováženým z určité země nebo místa;

b) jednotnou četnost úředních kontrol prováděných příslušnými orgány u provozovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat rostlinolékařské pasy v souladu s čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž se zohlední i to, zda provozovatelé mají zaveden plán řízení fytosanitárních rizik, jak je uvedeno v článku 91 uvedeného nařízení, pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které produkují;

c) jednotnou četnost úředních kontrol prováděných příslušnými orgány u provozovatelů, kteří jsou oprávněni provádět označování uvedené v čl. 96 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 nebo vydávat úřední potvrzení podle čl. 99 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 23

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s GMO pro účely produkce potravin a krmiv a s geneticky modifikovanými potravinami a krmivem

1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a c) zahrnují úřední kontroly GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv prováděné ve všech příslušných fázích produkce, zpracování a distribuce v celém zemědělsko-potravinovém řetězci.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol uvedená v odstavci 1 tohoto článku a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední potřebu zajistit určitou minimální úroveň úředních kontrol, aby se zamezilo postupům, které porušují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b), a stanoví:

a) zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika týkající se:

i) přítomnosti GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv, které nebyly povoleny v souladu se směrnicí 2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003, v zemědělsko-potravinovém řetězci;

ii) pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv a správného uplatňování plánu monitorování uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) směrnice 2001/18/ES a v čl. 5 odst. 5 písm. b) a čl. 17 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003;

b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.

3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1, přičemž zohlední potřebu zajistit určitou minimální úroveň úředních kontrol, aby se zamezilo postupům, které porušují tato pravidla, pokud jde o jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika týkající se:

a) přítomnosti GMO pro účely produkce potravin a krmiv a geneticky modifikovaných potravin a krmiv, které nebyly povoleny v souladu se směrnicí 2001/18/ES nebo nařízením (ES) č. 1829/2003, v zemědělsko-potravinovém řetězci;

b) pěstování GMO pro účely produkce potravin a krmiv a správného uplatňování plánu monitorování uvedeného v čl. 13 odst. 2 písm. e) směrnice 2001/18/ES a v čl. 5 odst. 5 písm. b) a čl. 17 odst. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 1829/2003;

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 24

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin

1. Úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. h) tohoto nařízení zahrnují úřední kontroly aktivních látek a safenerů, synergentů, formulačních přísad a adjuvantů podle čl. 2 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.

2. Při určování četnosti úředních kontrol založených na riziku uvedených v odstavci 1 zohlední příslušné orgány mimo jiné:

a) výsledky příslušných monitorovacích činností včetně těch, které se týkají reziduí pesticidů, provedených pro účely čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 a článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 10 );

b) informace o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin, včetně ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin, a výsledky souvisejících kontrol prováděných orgány podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ( 11 ) a

c) informace o případech otrav souvisejících s přípravky na ochranu rostlin, včetně informací dostupných podle článku 56 nařízení (ES) č. 1107/2009, a informace o reakci na ohrožení zdraví zpřístupňovaných středisky podle čl. 45 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( 12 ).

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:

a) zvláštní požadavky na provádění těchto úředních kontrol v reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky na ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a bojovat proti ilegálnímu obchodu s nimi, a

b) případy, kdy mají příslušné orgány přijmout v souvislosti se zvláštními případy nesouladu jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.

4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol u produktů uvedených v odstavci 1, pokud jde o:

a) jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na zjištěná jednotná nebezpečí a rizika, která mohou představovat přípravky na ochranu rostlin, pokud jde o výrobu, dodávání na trh, vstup do Unie, označování, balení, přepravu, skladování a používání přípravků na ochranu rostlin, s cílem zajistit jejich bezpečné a udržitelné používání a bojovat proti nezákonnému obchodu s nimi;

b) sběr informací o podezření na otravy v souvislosti s přípravky na ochranu rostlin, jejich monitorování a podávání příslušných zpráv;

c) sběr informací o nepovolených přípravcích na ochranu rostlin včetně ilegálního obchodu s přípravky na ochranu rostlin, jejich monitorování a podávání příslušných zpráv.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

5. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 25

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i), pokud jde o:

a) zvláštní požadavky a dodatečné informace k informacím uvedeným v článku 110 pro přípravu příslušných částí víceletého vnitrostátního plánu kontrol stanoveného v čl. 109 odst. 1 a zvláštní dodatečný obsah zpráv stanovených v článku 113;

b) zvláštní povinnosti a úkoly referenčních středisek Evropské unie vedle povinností a úkolů stanovených v článku 98;

c) praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108, včetně výměny informací mezi příslušnými orgány a pověřenými subjekty o případech nesouladu nebo pravděpodobnosti nesouladu;

d) metody používané pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy a testy, s výjimkou jakýchkoliv pravidel, jejichž součástí je stanovení prahových hodnot.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 26

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány v souvislosti s chráněnými označeními původu, chráněnými zeměpisnými označeními a zaručenými tradičními specialitami

1. Odchylně od čl. 31 odst. 3 v souvislosti s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j) mohou příslušné orgány v případech, kdy přenesly rozhodování ve věci povolení užívání zapsaného názvu určitého produktu, přenést rovněž uplatňování těchto opatření:

a) opatření nařizující, aby určité činnosti daného provozovatele byly předmětem systematických nebo intenzivnějších úředních kontrol;

b) opatření nařizující, aby provozovatel zvýšil četnost svých vlastních kontrol;

c) opatření nařizující úpravu označení produktu, aby byly splněny jeho specifikace a dodržena pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. j).

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j). Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:

a) požadavky, metody a techniky uvedené v článcích 12 a 14 pro úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu se specifikacemi produktů a požadavky na označování;

b) zvláštní metody a techniky uvedené v článku 14 pro provádění úředních kontrol s cílem zajistit vysledovatelnost zboží a zvířat, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. j), ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce a potvrdit soulad s uvedenými pravidly;

c) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 138 odst. 1 a 2.

3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. j), pokud jde o:

a) zvláštní praktická opatření pro aktivaci mechanismu správní pomoci stanoveného v článcích 102 až 108, včetně výměny informací mezi příslušnými orgány a pověřenými subjekty o případech nesouladu nebo pravděpodobnosti nesouladu, a

b) zvláštní povinnosti pověřených subjektů týkající se podávání zpráv.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

4. Pro účely článku 30 se povoluje přenesení některých úkolů úřední kontroly uvedených v tomto článku na jednu nebo více fyzických osob.

Článek 27

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly a pro opatření přijímaná příslušnými orgány, pokud jde o nově zjištěná rizika týkající se potravin a krmiv

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění úředních kontrol u určitých kategorií potravin nebo krmiv za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) a pro opatření, která mají příslušné orgány v návaznosti na tyto úřední kontroly přijmout. Tyto akty v přenesené pravomoci reagují na nově zjištěná rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z nových modelů produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v případě neexistence takových společných pravidel účinně řešit. Tyto akty v přenesené pravomoci stanoví pravidla pro:

a) jednotné zvláštní požadavky na provádění úředních kontrol v reakci na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každou kategorií potravin a krmiv a různými procesy, jimiž prochází, a

b) případy, kdy mají příslušné orgány v souvislosti se zvláštními případy nesouladu přijmout jedno nebo více opatření uvedených v čl. 137 odst. 2 a čl. 138 odst. 2.

2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotná praktická opatření pro úřední kontroly prováděné u určitých kategorií potravin nebo krmiv za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. a) až e) s cílem reagovat na nově zjištěná rizika, která mohou potraviny nebo krmiva představovat pro zdraví lidí nebo zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, nebo na rizika, která vyplývají z nových modelů produkce a spotřeby potravin nebo krmiv, nelze-li je v případě neexistence takových společných pravidel účinně řešit, pokud jde o jednotnou minimální četnost těchto úředních kontrol v případech, kdy je určitá minimální míra úředních kontrol nezbytná k reakci na specifická nebezpečí a rizika, která se vyskytují v souvislosti s každou kategorií potravin a krmiv a různými procesy, jimiž prochází. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

3. V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech souvisejících s vážným rizikem pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí přijme Komise okamžitě použitelné prováděcí akty postupem podle čl. 145 odst. 3.

KAPITOLA III

Přenesení některých úkolů příslušných orgánů

Článek 28

Přenesení některých úkolů úřední kontroly příslušnými orgány

1. Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly úřední kontroly na jeden nebo více pověřených subjektů v souladu s podmínkami uvedenými v článku 29 nebo na fyzické osoby v souladu s podmínkami uvedenými v článku 30. Příslušný orgán zajistí, aby pověřený subjekt nebo fyzická osoba, na něž byly takové úkoly přeneseny, měly nezbytné pravomoci k jejich účinnému výkonu.

▼C2

2. Pokud se příslušný orgán nebo členský stát rozhodne přenést některé úkoly úřední kontroly za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) na jeden nebo více pověřených subjektů, přidělí každému pověřenému subjektu číselný kód a určí náležité orgány odpovědné za jejich schvalování a dozor nad nimi.

▼B

Článek 29

Podmínky pro přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty

Přenesení některých úkolů úřední kontroly na pověřené subjekty, jak je uvedeno v čl. 28 odst. 1, musí být provedeno písemně a splňovat tyto podmínky:

a) pověření obsahuje přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které pověřený subjekt může provádět, a podmínek, za kterých je může provádět;

b) pověřený subjekt:

i) má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu nezbytné pro provádění těch úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny;

ii) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných a zkušených pracovníků;

iii) je nestranný a nenachází se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, jež by přímo či nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jeho profesního jednání, pokud jde o provádění těch úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny;

iv) pracuje a je akreditován v souladu s normami souvisejícími s dotyčnými přenesenými úkoly, včetně normy EN ISO/IEC 17020 "Požadavky pro činnost různých typů subjektů provádějících inspekci";

v) má dostatečné pravomoci k provádění úkolů úřední kontroly, které na něj byly přeneseny; a

c) jsou zavedena opatření k zajištění účelné a efektivní koordinace mezi pověřujícími příslušnými orgány a pověřeným subjektem.

Článek 30

Podmínky pro přenesení některých úkolů úřední kontroly na fyzické osoby

►C2 Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly úřední kontroly na jednu nebo více fyzických osob, jestliže to umožňují pravidla stanovená v článcích 18 až 27. ◄ Toto přenesení úkolů musí být učiněno písemně a splňovat tyto podmínky:

a) pověření obsahuje přesný popis těch úkolů úřední kontroly, které dotyčné fyzické osoby mohou provádět, a podmínek, za kterých je dotyčné fyzické osoby mohou provádět;

b) dotyčné fyzické osoby:

i) mají odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu nezbytné pro provádění těch úkolů úřední kontroly, které na ně byly přeneseny;

ii) mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti;

iii) jednají nestranně a nenacházejí se v žádném střetu zájmů v souvislosti s prováděním těch úkolů úřední kontroly, které na ně byly přeneseny; a

c) jsou zavedena opatření k zajištění účelné a efektivní koordinace mezi pověřujícími příslušnými orgány a dotyčnými fyzickými osobami.

Článek 31

Podmínky pro přenesení některých úkolů souvisejících s jinými úředními činnostmi

1. Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly týkající se jiných úředních činností na jeden nebo více pověřených subjektů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 takovému přenesení úkolů nebrání a

b) jsou splněny podmínky stanovené v článku 29, s výjimkou podmínky stanovené v písm. b) bodě iv).

2. Příslušné orgány mohou přenést některé úkoly související s jinými úředními činnostmi na jednu nebo více fyzických osob, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 takové přenesení umožňují a

b) jsou splněny podmínky stanovené v článku 30, které se uplatní obdobně.

3. Příslušné orgány nesmějí na pověřený subjekt či na fyzickou osobu přenést rozhodování ve věci úkolů stanovených v čl. 138 odst. 1 písm. b) a odst. 2 a 3.

Článek 32

Povinnosti pověřených subjektů a fyzických osob

Pověřené subjekty nebo fyzické osoby, na něž byly přeneseny v souladu s čl. 28 odst. 1 některé úkoly úřední kontroly nebo v souladu s článkem 31 některé úkoly související s jinými úředními činnostmi:

a) sdělují výsledky úředních kontrol a jiných úředních činností, které provádějí, pověřujícím příslušným orgánům pravidelně a kdykoliv o to tyto příslušné orgány požádají;

b) okamžitě informují pověřující příslušné orgány, kdykoliv výsledky úředních kontrol odhalí nesoulad nebo poukáží na pravděpodobnost nesouladu, ledaže je ve zvláštních ujednáních mezi příslušným orgánem a dotčeným pověřeným subjektem nebo fyzickou osobou stanoven jiný postup; a

c) umožní příslušným orgánům přístup do svých prostor a zařízení a spolupracují a poskytují pomoc.

Článek 33

Povinnosti příslušných pověřujících orgánů

Příslušné orgány, které na pověřené subjekty nebo fyzické osoby přenesly v souladu s čl. 28 odst. 1 některé úkoly úřední kontroly nebo v souladu s článkem 31 některé úkoly související s jinými úředními činnostmi:

a) organizují v případě potřeby audity nebo inspekce takových subjektů nebo osob, přičemž se zamezí zdvojování úsilí a zohlední případné akreditace uvedené v čl. 29 písm. b) bodě iv);

b) přenesení úkolů bez prodlení plně nebo částečně zruší, pokud:

i) existují důkazy o tom, že daný pověřený subjekt nebo fyzická osoba neplní řádně úkoly, které na ně byly přeneseny;

ii) pověřený subjekt nebo fyzická osoba nepřijme vhodná a včasná opatření k nápravě zjištěných nedostatků; nebo

iii) se ukázalo, že byla porušena nezávislost nebo nestrannost pověřeného subjektu nebo fyzické osoby.

Tímto písmenem není dotčena pravomoc příslušných orgánů zrušit přenesení úkolů z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení.

KAPITOLA IV

Odběr vzorků, analýzy, testy a diagnostika

Článek 34

Metody používané pro odběr vzorků, analýzy, testy a diagnostiku

1. Metody používané pro odběr vzorků, laboratorní analýzy, testy a diagnostiku při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech musí být v souladu s pravidly Unie, která stanoví tyto metody nebo kritéria jejich účinnosti.

2. V případě, že pravidla Unie uvedená v odstavci 1 neexistují, využijí úřední laboratoře v souvislosti s úředními kontrolami a jinými úředními činnostmi pro své zvláštní analytické, testovací a diagnostické potřeby jednu z těchto metod, podle jejich vhodnosti k danému účelu:

a) dostupné metody, které jsou v souladu s příslušnými mezinárodně uznávanými pravidly nebo protokoly, včetně těch, které přijal Evropský výbor pro normalizaci (CEN), nebo

příslušné metody vyvinuté nebo doporučené referenčními laboratořemi Evropské unie a validované v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly;

b) v případě, že neexistují vhodná pravidla nebo protokoly uvedené v písmeni a), metody splňující příslušná pravidla stanovená na vnitrostátní úrovni, nebo pokud taková pravidla neexistují, příslušné metody vyvinuté nebo doporučené národními referenčními laboratořemi v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly, nebo

příslušné metody vyvinuté a validované podle mezinárodně uznávaných vědeckých protokolů v rámci mezilaboratorních nebo vnitrolaboratorních studií pro validaci metod.

3. V případě, že jsou naléhavě zapotřebí laboratorní analýzy, testy nebo diagnostika a žádná z metod uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku není k dispozici, může příslušná národní referenční laboratoř nebo, pokud taková národní referenční laboratoř neexistuje, jakákoliv jiná laboratoř určená v souladu s čl. 37 odst. 1 použít jiné metody než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, až do validace vhodné metody v souladu s mezinárodně uznávanými vědeckými protokoly.

4. Pokud je to možné, musí být metody používané pro laboratorní analýzy charakterizovány příslušnými kritérii stanovenými v příloze III.

5. Vzorky se odebírají, manipuluje se s nimi a jsou označovány takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich právní, vědecká a technická platnost.

6. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla týkající se:

a) metod používaných pro odběr vzorků a pro laboratorní analýzy, testy a diagnostiku;

b) kritérií účinnosti, analytických, zkušebních nebo diagnostických parametrů, nejistoty měření a postupů validace uvedených metod;

c) výkladu výsledků analýz, testů a diagnostiky.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 35

Druhé odborné stanovisko

1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatelé, jejichž zvířata nebo zboží jsou předmětem odběru vzorků, analýz, testů nebo diagnostiky v rámci úředních kontrol, měli právo na druhé odborné stanovisko, získané na jejich vlastní náklady.

▼C3

Právo na druhé odborné stanovisko opravňuje provozovatele požádat o dokumentární přezkum odběru vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným a řádně kvalifikovaným znalcem.

2. Pokud je to vhodné a technicky proveditelné, zejména s ohledem na prevalenci a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost vzorků nebo zboží k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu, příslušné orgány:

▼B

a) zajistí při odebírání vzorku, pokud to daný provozovatel požaduje, odběr dostatečného množství, aby bylo k dispozici i pro druhé odborné stanovisko a přezkum uvedený v odstavci 3, ukáže-li se to jako nezbytné; nebo

b) pokud není možné odebrat dostatečné množství, jak je uvedeno v písmeni a), informují o této skutečnosti provozovatele.

Tento odstavec se nepoužije při posuzování výskytu karanténních škodlivých organismů na rostlinách, v rostlinných produktech nebo jiných předmětech za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. g).

3. Členské státy mohou rozhodnout, že v případě sporu mezi příslušnými orgány a provozovateli založeného na druhém odborném stanovisku uvedeném v odstavci 1 mohou provozovatelé na své vlastní náklady požadovat provedení dokumentárního přezkumu prvotní analýzy, testu nebo diagnostiky a případně jiné analýzy, testu či diagnostiky jinou úřední laboratoří.

4. Žádostí provozovatele o druhé odborné stanovisko podle odstavce 1 tohoto článku není dotčena povinnost příslušných orgánů přijmout okamžitá opatření k odstranění nebo omezení rizik pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, v souladu s tímto nařízením a s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.

Článek 36

Odběr vzorků u zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku

1. V případě zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku lze pro účely úřední kontroly použít vzorky, které od provozovatelů objednaly příslušné orgány bez toho, aby se identifikovaly.

2. Jakmile příslušné orgány obdrží vzorky, přijmou veškerá opatření k zajištění toho, aby provozovatelé, od nichž byly tyto vzorky v souladu s odstavcem 1 objednány:

a) byli informováni o tom, že tyto vzorky byly odebrány v rámci úřední kontroly a případně jsou pro účely takové úřední kontroly analyzovány nebo testovány, a

b) pokud jsou vzorky uvedené v uvedeném odstavci analyzovány nebo testovány, mohli využít práva na druhé odborné stanovisko podle čl. 35 odst. 1.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí na pověřené subjekty a fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly úřední kontroly.

Článek 37

Určení úředních laboratoří

1. Příslušné orgány určí úřední laboratoře k provádění laboratorních analýz, testů a diagnostiky vzorků odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech v členském státě, na jehož území tyto příslušné orgány působí, nebo v jiném členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2. Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř určit laboratoř nacházející se v jiném členském státě či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) jsou zavedena vhodná ujednání, podle kterých mohou příslušné orgány provádět audity a inspekce uvedené v čl. 39 odst. 1 nebo pověřit provedením těchto auditů a inspekcí příslušné orgány daného členského státu či třetí země, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, kde se laboratoř nachází, a

b) uvedená laboratoř je již určena jako úřední laboratoř příslušnými orgány členského státu, na jehož území je umístěna.

3. Určení úřední laboratoře musí být provedeno písemně a musí obsahovat podrobný popis:

a) úkolů, které laboratoř provádí jakožto úřední laboratoř;

b) podmínek, za nichž úkoly uvedené v písmeni a) provádí, a

c) nezbytných ujednání k zajištění efektivní a účinné koordinace a spolupráce mezi laboratoří a příslušnými orgány.

4. Příslušné orgány mohou jako úřední laboratoř určit pouze laboratoř, která:

a) má odbornou způsobilost, vybavení a infrastrukturu potřebné k provádění analýz, testů nebo diagnostiky vzorků;

b) má dostatečný počet náležitě kvalifikovaných, vyškolených a zkušených pracovníků;

c) zajišťuje, že úkoly jí svěřené podle odstavce 1 plní nestranně, a nenachází se v této souvislosti ve střetu zájmů;

d) dokáže zajistit včasné výsledky analýz, testů nebo diagnostiky provedených na vzorcích odebraných při úředních kontrolách a jiných úředních činnostech a

e) působí v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a je v souladu s touto normou akreditována vnitrostátním akreditačním orgánem působícím v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008.

5. Rozsah akreditace úřední laboratoře uvedené v odst. 4 písm. e):

a) zahrnuje ty laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické metody, které musí laboratoř působící jako úřední laboratoř používat pro analýzu, testování a diagnostiku;

b) může zahrnovat jednu nebo více laboratorních analytických, testovacích nebo diagnostických metod nebo skupiny metod;

c) může být definován flexibilním způsobem, který umožní zahrnout do rozsahu akreditace i pozměněné verze metod používaných úřední laboratoří v době, kdy byla akreditace udělena, nebo nové metody vedle uvedených metod na základě vlastní validace dané laboratoře bez zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem před použitím těchto pozměněných nebo nových metod.

6. Pokud žádná úřední laboratoř určená v Unii či ve třetí zemi, která je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, podle odstavce 1 nemá odbornou způsobilost, vybavení, infrastrukturu a pracovníky nezbytné k provádění nových nebo obzvlášť neobvyklých laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky, mohou příslušné orgány o provedení těchto analýz, testů a diagnostiky požádat laboratoř nebo diagnostické centrum, které nesplňují jeden nebo více požadavků stanovených v odstavcích 3 a 4.

Článek 38

Povinnosti úředních laboratoří

1. Pokud výsledky analýz, testů nebo diagnostiky provedených na vzorcích odebraných při úředních kontrolách nebo jiných úředních činnostech ukazují na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, anebo na pravděpodobnost nesouladu, úřední laboratoře o tom okamžitě informují příslušné orgány, které je určily za účelem provedení daných analýz, testů nebo diagnostiky, a případně pověřené subjekty nebo fyzické osoby, na něž byly přeneseny některé úkoly. Ve zvláštních ujednáních mezi příslušnými orgány, pověřenými subjekty nebo fyzickými osobami, na něž byly úkoly přeneseny, a úředními laboratořemi je však možné upřesnit, že se uvedené informace se nemusí poskytnout okamžitě.

2. Na žádost referenční laboratoře Evropské unie nebo národní referenční laboratoře se úřední laboratoře účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek nebo odbornostních zkoušek organizovaných pro analýzy, testy nebo diagnostiku, které provádějí jako úřední laboratoře.

3. Úřední laboratoře zpřístupní veřejnosti na žádost příslušných orgánů názvy metod, které používají pro analýzy, testy nebo diagnostiku prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností.

4. Úřední laboratoře na žádost příslušných orgánů uvedou společně s výsledky i příslušnou metodu použitou pro danou analýzu, testování nebo diagnostiku prováděné v rámci úředních kontrol a jiných úředních činností.

Článek 39

Audity úředních laboratoří

1. Příslušné orgány organizují audity úředních laboratoří, které určily v souladu s čl. 37 odst. 1 pravidelně a kdykoliv se domnívají, že je audit nezbytný, ledaže shledají takové audity zbytečnými s ohledem na posouzení potřeby akreditace podle čl. 37 odst. 4 písm. e).

2. Příslušný orgán určení úřední laboratoře okamžitě zruší, a to zcela nebo pro určité úkoly, pokud laboratoř nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na základě výsledků auditu uvedeného v odstavci 1, ze kterých vyplývá, že:

a) již nesplňuje podmínky stanovené v čl. 37 odst. 4 a 5;

b) neplní povinnosti stanovené v článku 38;

c) dosahuje podprůměrných výsledků v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách uvedených v čl. 38 odst. 2.

Článek 40

Odchylky od podmínky povinné akreditace pro některé úřední laboratoře

1. Odchylně od čl. 37 odst. 4 písm. e) mohou příslušné orgány jako úřední laboratoře určit bez ohledu na to, zda splňují podmínky stanovené v uvedeném písmeni:

a) laboratoře:

i) jejichž jedinou činností je zjišťování přítomnosti trichinel v mase;

ii) které k zjišťování přítomnosti trichinel v mase používají pouze metody uvedené v článku 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1375 ( 13 );

iii) které provádějí zjišťování přítomnosti trichinel pod dohledem příslušných orgánů nebo úřední laboratoře určené v souladu s čl. 37 odst. 1 a jsou akreditovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro používání metod uvedených v bodě ii) tohoto písmene a

iv) které se pravidelně účastní porovnávacích nebo odbornostních mezilaboratorních zkoušek organizovaných národními referenčními laboratořemi pro metody, které používají ke zjišťování přítomnosti trichinel, a dosahují v těchto zkouškách uspokojivých výsledků;

b) laboratoře, které provádějí pouze analýzy, testy nebo diagnostiku v rámci jiných úředních činností, za předpokladu, že:

i) používají pouze laboratorní analytické, testovací a diagnostické metody uvedené v čl. 34 odst. 1 a odst. 2 písm. a) nebo b);

ii) provádějí analýzy, testy nebo diagnostiku pod dohledem příslušných orgánů nebo národních referenčních laboratoří ve vztahu k metodám, které používají;

iii) se pravidelně účastní porovnávacích nebo odbornostních mezilaboratorních zkoušek organizovaných národními referenčními laboratořemi ve vztahu k metodám, které používají, a dosahují v těchto zkouškách uspokojivých výsledků, a

iv) mají zavedený systém záruky kvality k zajištění spolehlivých a důvěryhodných výsledků používaných laboratorních analytických, testovacích a diagnostických metod.

2. Pokud metody používané laboratořemi uvedenými v odst. 1 písm. b) tohoto článku vyžadují potvrzení výsledku laboratorní analýzy, testu nebo diagnostiky, musí potvrzující laboratorní analýzu, test nebo diagnostiku provést úřední laboratoř, která splňuje požadavky stanovené v čl. 37 odst. 4 písm. e).

3. Úřední laboratoře určené v souladu s odstavcem 1 se musí nacházet v členských státech, na jejichž území se nacházejí příslušné orgány, které je určily.

Článek 41

Pravomoci přijmout odchylky od podmínky povinné akreditace všech laboratorních analytických, testovacích a diagnostických metod používaných úředními laboratořemi

Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o případy a podmínky, kdy příslušné orgány mohou jako úřední laboratoře v souladu s čl. 37 odst. 1 určit laboratoře, které nesplňují požadavky uvedené v čl. 37 odst. 4 písm. e), pro všechny metody, které používají pro účely úředních kontrol nebo jiných úředních činností, za předpokladu, že tyto laboratoře splňují tyto podmínky:

a) působí a jsou akreditovány v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro používání jedné nebo více metod, které jsou podobné metodám, které používají, nebo je nahrazují, a

b) pravidelně a ve významné míře používají metody, k nimž jim byla udělena akreditace podle písmene a) tohoto článku; s výjimkou oblasti, na niž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), pokud pro zjištění určitého škodlivého organismu rostlin uvedeného v čl. 34 odst. 1 a 2 neexistuje validovaná metoda.

Článek 42

Dočasné odchylky od podmínek povinné akreditace pro úřední laboratoře

1. Odchylně od čl. 37 odst. 5 písm. a) mohou příslušné orgány dočasně určit jako úřední laboratoř v souladu s čl. 37 odst. 1 stávající úřední laboratoř pro použití laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické metody, pro kterou laboratoř nemá akreditaci podle čl. 37 odst. 4 písm. e), pokud:

a) použití takové metody nově vyžadují pravidla Unie;

b) změny používané metody vyžadují novou akreditaci nebo rozšíření rozsahu působnosti akreditace získané úřední laboratoří; nebo

c) potřeba použití metody vyplývá z mimořádné situace nebo nově vznikajícího rizika pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.

2. Dočasné určení uvedené v odstavci 1 podléhá těmto podmínkám:

a) úřední laboratoř je již akreditována v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 pro používání metody, která je podobná metodě, která není zahrnuta do oblasti působnosti její akreditace;

b) úřední laboratoř má zavedený systém záruky kvality, aby byly zajištěny spolehlivé a důvěryhodné výsledky použitím metody, která není zahrnuta do oblasti působnosti stávající akreditace;

c) analýzy, testy a diagnostika se provádějí pod dohledem příslušných orgánů nebo národní referenční laboratoře pro uvedenou metodu.

3. Dočasné určení stanovené v odstavci 1 nesmí překročit dobu jednoho roku. Může být jednou prodlouženo o další období jednoho roku.

4. Úřední laboratoře určené v souladu s odstavcem 1 se musí nacházet v členských státech, na jejichž území se nacházejí příslušné orgány, které je určily.

KAPITOLA V

Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie

Článek 43

Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie

Úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie se organizují na základě rizika. V případě zvířat a zboží uvedených v článcích 47 a 48 se tyto úřední kontroly provádějí v souladu s články 47 až 64.

Oddíl I

Zvířata a zboží jiné než ty, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II

Článek 44

Úřední kontroly zvířat a zboží jiných než těch, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II

1. K ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány pravidelně, na základě rizika a s přiměřenou četností úřední kontroly zvířat a zboží vstupujících do Unie, na které se nevztahují články 47 a 48.

2. U zvířat a zboží uvedených v odstavci 1 se přiměřená četnost úředních kontrol stanoví se zohledněním:

a) rizik pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, souvisejících s různými kategoriemi zvířat a zboží;

b) jakýchkoli informací naznačujících pravděpodobnost, že spotřebitelé mohou být uvedeni v omyl, zejména pokud jde o povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo původu, metodu výroby či produkce zboží;

c) záznamů o tom, jak byly požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2, které se vztahují na dotčená zvířata nebo zboží, dosud dodržovány:

i) třetí zemí a zařízením původu nebo případně místem produkce;

ii) vývozcem;

iii) provozovatelem odpovědným za zásilku;

d) kontrol, které již byly u dotčených zvířat a zboží provedeny, a

e) záruk, které příslušné orgány třetí země původu poskytly, pokud jde o to, že dotyčná zvířata a zboží splňují požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo požadavky, jež jsou uznány za alespoň jim rovnocenné.

3. Úřední kontroly stanovené v odstavci 1 se provádějí na vhodných místech celního území Unie, včetně:

a) místa vstupu do Unie;

b) stanoviště hraniční kontroly;

c) místa propuštění zboží do volného oběhu v Unii;

d) skladů a prostor provozovatele odpovědného za zásilku;

e) místa určení.

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 3, provádějí příslušné orgány na stanovištích hraniční kontroly a jiných místech vstupu do Unie úřední kontroly následujících předmětů, kdykoliv mají důvod se domnívat, že jejich vstup do Unie může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí:

a) dopravních prostředků, a to i prázdných, a

b) balení, včetně palet.

5. Příslušné orgány mohou také provádět úřední kontroly zboží propuštěného do některého z celních režimů uvedených v čl. 5 bodě 16 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 952/2013 nebo dočasně uskladněného ve smyslu čl. 5 bodu 17 uvedeného nařízení.

Článek 45

Druhy úředních kontrol zvířat a zboží jiných než těch, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II

1. Jsou-li úřední kontroly prováděny v souladu s čl. 44 odst. 1, zahrnují:

a) vždy kontrolu dokladů a

b) v závislosti na riziku pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

2. Příslušné orgány provádějí fyzické kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) za vhodných podmínek, které umožňují řádné provedení šetření.

3. Pokud kontroly dokladů, kontroly totožnosti nebo fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto článku prokáží, že zvířata a zboží nejsou v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, použijí se čl. 66 odst. 1, 3 a 5, články 67, 68 a 69, čl. 71 odst. 1 a 2, čl. 72 odst. 1 a 2 a články 137 a 138.

4. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení stanovením toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány požadovat po provozovateli, aby oznámil vstup určitého zboží do Unie.

Článek 46

Odebrané vzorky ze zvířat a zboží jiných než těch, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly podle oddílu II

1. Pokud jsou odebrány vzorky ze zvířat a zboží, příslušné orgány, aniž jsou dotčeny články 34 až 42:

a) informují dotčené provozovatele a případně celní orgány a

b) rozhodnou, zda je třeba daná zvířata nebo zboží zadržovat do doby, než budou k dispozici výsledky provedených analýz, testů nebo diagnostiky, nebo zda mohou být propuštěny, za předpokladu, že je zajištěna vysledovatelnost těchto zvířat nebo zboží.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů:

a) zavede postupy nezbytné k zajištění vysledovatelnosti zvířat nebo zboží uvedených v odst. 1 písm. b) a

b) určí doklady, které musí provázet zvířata nebo zboží uvedené v odstavci 1, pokud byly příslušnými orgány odebrány vzorky.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Oddíl II

úřední kontroly zvířat a zboží na stanovištích hraniční kontroly

Článek 47

Zvířata a zboží, u kterých jsou prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

1. K zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie u každé zásilky pro tyto kategorie zvířat a zboží dovážených do Unie:

a) zvířata;

▼M1

b) produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, seno a sláma a potraviny obsahující produkty rostlinného původu i zpracované produkty živočišného původu ("směsné produkty");

▼B

c) rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v seznamech vypracovaných podle čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

d) zboží z některých třetích zemí, u kterých se Komise rozhodla prostřednictvím prováděcích aktů stanovených v odst. 2 písm. b) tohoto článku, že je nezbytné opatření vyžadující dočasné zintenzivnění úředních kontrol při jeho vstupu do Unie z důvodu známého nebo nově se objevujícího rizika, nebo protože existují doklady o tom, že by mohlo docházet k rozsáhlému závažnému nesouladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2;

▼M3

e) zvířata a zboží, na které se vztahuje mimořádné opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s článkem 53 nařízení (ES) č. 178/2002, článkem 261 nařízení (EU) 2016/429 nebo čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031 požadující, aby zásilky těchto zvířat nebo zboží označené prostřednictvím svých kódů podle kombinované nomenklatury podléhaly při vstupu do Unie úředním kontrolám;

▼B

f) zvířata a zboží, pro jejichž vstup do Unie byly stanoveny podmínky nebo opatření prostřednictvím aktů přijatých v souladu s článkem 126 nebo 128 nebo s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, které vyžadují, aby byl při vstupu zvířat nebo zboží do Unie ověřen soulad s těmito podmínkami nebo opatřeními.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů:

a) vypracuje seznamy uvádějící všechna zvířata a zboží uvedené v odst. 1 písm. a) a b) s jejich kódy podle kombinované nomenklatury a

b) vypracuje seznam zboží, které patří do kategorie uvedené v odst. 1 písm. d), s jeho kódy podle kombinované nomenklatury a podle potřeby jej aktualizuje v souvislosti s riziky uvedenými ve zmíněném písmeni.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

3. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 měnící toto nařízení změnou kategorií zásilek uvedených v odstavci 1 tohoto článku tak, aby zahrnovaly směsné produkty, seno a slámu i další produkty výlučně omezené na produkty představující nově zjištěné nebo výrazně zvýšené riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.

4. Nestanoví-li akty, kterými se stanoví opatření nebo podmínky uvedené v odst. 1 písm. d), e) a f), jinak, vztahuje se tento článek rovněž na zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c), pokud jsou neobchodní povahy.

5. Provozovatelé nesoucí odpovědnost za zásilky zajistí, aby zvířata a zboží náležející do kategorií uvedených v odstavci 1 byly na stanovištích hraniční kontroly uvedených ve zmíněném odstavci předloženy k úředním kontrolám.

Článek 48

Zvířata a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek jsou pro následující skupiny zvířat a zboží umožněny odchylky od článku 47, a jsou-li odůvodněné:

a) zboží zasílané jako obchodní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b) zvířata a zboží určené pro vědecké účely;

c) zboží na palubě dopravních prostředků zajišťujících mezinárodní dopravu, které není vykládáno a které je určeno ke spotřebě posádkou a cestujícími;

d) zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících a je určeno pro osobní spotřebu nebo použití;

e) malé zásilky zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám;

f) zvířata v zájmovém chovu ve smyslu čl. 4 bodu 11 nařízení (EU) 2016/429;

g) zboží, které bylo podrobeno zvláštní úpravě a nepřesahuje množství stanovená v těchto aktech v přenesené pravomoci;

h) skupiny zvířat nebo zboží, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko, a jejich kontroly na stanovištích hraniční kontroly proto nejsou nezbytné.

Článek 49

Úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

1. K ověření souladu s příslušnými požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí příslušné orgány úřední kontroly zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1 při příchodu zásilky na stanoviště hraniční kontroly. Tyto úřední kontroly zahrnují kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

2. Fyzické kontroly provádí:

a) v případě zvířat, s výjimkou vodních živočichů, nebo v případě masa a jedlých drobů úřední veterinární lékař, kterému mohou být nápomocni pracovníci vyškolení v souladu s požadavky stanovenými podle odstavce 5 ve veterinární oblasti a určení za tímto účelem příslušnými orgány;

b) v případě vodních živočichů, produktů živočišného původu jiných než uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, zárodečných produktů nebo vedlejších produktů živočišného původu úřední veterinární lékař nebo pracovníci vyškolení v souladu s požadavky stanovenými podle odstavce 5 a určení za tímto účelem příslušnými orgány;

c) v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední pracovník rostlinolékařské služby.

3. Příslušné orgány na stanovištích hraničních kontrol systematicky provádějí úřední kontroly zásilek přepravovaných zvířat a dopravních prostředků, aby ověřily soulad s požadavky na dobré životní podmínky zvířat stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2. Příslušné orgány zavedou opatření k tomu, aby se úřední kontroly u přepravovaných zvířat upřednostnily a aby se u těchto kontrol snížily prodlevy.

4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro praktická opatření pro předkládání zásilek kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, přepravních jednotek nebo položek, z nichž mohou jednotlivé zásilky sestávat, a maximální počet těchto přepravních jednotek nebo položek v dané zásilce s přihlédnutím k potřebě zajistit rychlou a účinnou manipulaci se zásilkami a provádění úředních kontrol příslušnými orgány a případně s přihlédnutím k mezinárodním normám. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

5. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví zvláštní požadavky na školení pracovníků podle odstavce 2 tohoto článku za účelem provádění fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

Článek 50

Osvědčení nebo doklady doprovázející zásilky a rozdělené zásilky

1. Původní úřední osvědčení nebo doklady či jejich elektronické ekvivalenty, které mají podle pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 doprovázet zásilky kategorií zvířat a zboží uvedených v čl. 47 odst. 1, se předkládají příslušným orgánům stanovišť hraniční kontroly a tyto orgány je uchovávají, není-li v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 stanoveno jinak.

2. Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly vystaví provozovateli odpovědnému za zásilku ověřenou tištěnou nebo elektronickou kopii úředních osvědčení nebo dokladů uvedených v odstavci 1, nebo pokud je zásilka rozdělena, jednotlivé ověřené tištěné nebo elektronické kopie těchto osvědčení nebo dokladů.

3. Zásilky se nerozdělí, dokud nejsou provedeny úřední kontroly a dokud není v souladu s čl. 56 odst. 5 a článkem 57 finalizován společný zdravotní vstupní doklad uvedený v článku 56.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek musí zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na místo určení provázet společný zdravotní vstupní doklad.

Článek 51

Zvláštní pravidla pro úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly

1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví:

a) ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly povolit další přepravu zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na místo konečného určení dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li tyto kontroly požadovány;

b) lhůty a postupy pro provádění kontrol dokladů a v nezbytných případech kontrol totožnosti a fyzických kontrol zvířat a zboží podléhajících úředním kontrolám kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které jsou do Unie dopravovány námořní nebo leteckou cestou ze třetí země, jsou-li tato zvířata nebo toto zboží před svou další cestou přemísťovány z plavidla nebo letadla a přepravovány pod celním dohledem na jiné plavidlo v témže přístavu nebo do jiného letadla na témže letišti (dále jen "překládané" zásilky);

c) ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek a zvířat, které jsou přepravovány letecky nebo po moři a při následující cestě zůstávají ve stejném dopravním prostředku, provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly, než je stanoviště prvního vstupu do Unie;

d) ve kterých případech a za jakých podmínek lze povolit tranzit zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 a jaké úřední kontroly se mají u těchto zásilek provést na stanovištích úřední kontroly, včetně toho, ve kterých případech a za jakých podmínek lze zboží skladovat ve speciálně schválených celních skladech nebo ve svobodných pásmech;

e) ve kterých případech a za jakých podmínek se uplatňují odchylky od pravidel pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly, pokud jde o překládané zásilky a tranzit zásilek zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c).

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek se uplatňují odchylky od pravidel pro kontroly dokladů, pokud jde o překládané zásilky a tranzit zásilek zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c).

Článek 52

Podrobnosti kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol

Pro účely zajištění jednotného uplatňování článků 49, 50 a 51 Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol uvedených v těchto článcích v zájmu zajištění účinného provedení těchto úředních kontrol. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 53

Úřední kontroly neprováděné na stanovištích hraniční kontroly

1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek:

a) mohou příslušné orgány provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly, za předpokladu, že tato kontrolní místa splňují požadavky stanovené v čl. 64 odst. 3 a v prováděcích aktech, které byly přijaty v souladu s čl. 64 odst. 4;

b) lze fyzické kontroly zásilek, u kterých byly provedeny kontroly dokladů a kontroly totožnosti na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu do Unie, provést na jiném stanovišti hraniční kontroly v jiném členském státě;

c) lze kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek, u kterých byly provedeny kontroly dokladů na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu do Unie, provést na jiném stanovišti hraniční kontroly v jiném členském státě;

d) mohou vymezené kontrolní úkoly provádět celní orgány nebo jiné orgány, pokud uvedené orgány nejsou za tyto úkoly již odpovědné, pokud jde o:

i) zásilky uvedené v čl. 65 odst. 2;

ii) osobní zavazadla cestujících;

iii) zboží zakoupené prostřednictvím smluv uzavřených na dálku, včetně zboží objednaného telefonicky nebo přes internet;

iv) zvířata v zájmovém chovu, která splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ( 14 );

e) mohou být kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly.

2. Na kontrolní místa uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku se použijí také čl. 56 odst. 3 písm. b), čl. 57 odst. 2 písm. a), čl. 59 odst. 1, čl. 60 odst. 1 písm. a) a d) a články 62 a 63.

Článek 54

Četnost kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1. Kontroly dokladů se provádějí u všech zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1.

2. Kontroly totožnosti a fyzické kontroly se provádějí u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 s četností závisející na riziku, jaké jednotlivá zvířata, zboží nebo kategorie zvířat a zboží představují pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.

3. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotné uplatňování vhodné míry četnosti uvedené v odstavci 2. Tato pravidla zajistí, aby tato četnost byla vyšší než nulová, a stanoví:

a) kritéria a postupy pro určení a úpravu četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol, které mají být provedeny u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), a pro jejich přizpůsobení míře rizika spojeného s těmito kategoriemi s ohledem na:

i) informace shromážděné Komisí v souladu s čl. 125 odst. 1;

ii) výsledek kontrol prováděných odborníky Komise v souladu s čl. 120 odst. 1;

iii) historii provozovatelů z hlediska dodržování pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2;

iv) údaje a informace shromážděné prostřednictvím systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) uvedeného v článku 131;

v) dostupné vědecké poznatky a

vi) veškeré další informace týkající se rizik spojených s kategoriemi zvířat a zboží;

b) podmínky, za kterých mohou členské státy zvýšit četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovenou v souladu s písmenem a) v zájmu zohlednění místních rizikových faktorů;

c) postupy pro zajištění, aby se četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v souladu s písmenem a) uplatňovala včas a jednotně.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

4. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla týkající se:

a) četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol pro zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d) a

b) četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol pro zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. e) a f), pokud tak již akty v nich uvedenými není stanoveno.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 55

Rozhodnutí o zásilkách

1. Příslušné orgány přijmou po provedení úředních kontrol, včetně kontrol dokladů a v nezbytných případech kontrol totožnosti a fyzických kontrol, rozhodnutí o každé zásilce zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, v němž uvedou, zda je zásilka v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a případně uvedou i použitelný celní režim.

2. Rozhodnutí o zásilkách činí:

a) v případě zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů nebo vedlejších produktů živočišného původu úřední veterinární lékař a

b) v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů úřední pracovník rostlinolékařské služby.

3. Odchylně od odst. 2 písm. a) mohou příslušné orgány rozhodnout, že rozhodnutí o zásilkách produktů rybolovu, živých mlžů, živých ostnokožců, živých pláštěnců a živých mořských plžů určených k lidské spotřebě učiní odpovídajícím způsobem vyškolení pracovníci, které za tímto účelem konkrétně určí příslušné orgány.

Článek 56

Používání společného zdravotního vstupního dokladu provozovatelem a příslušnými orgány

1. Provozovatel odpovědný za zásilku vyplní pro každou zásilku zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu, v níž uvede informace nezbytné pro okamžitou a úplnou identifikaci zásilky a místa jejího určení.

2. Odkazuje-li se v tomto nařízení na společný zdravotní vstupní doklad, rozumí se tím i jeho elektronická obdoba.

3. Společný zdravotní vstupní doklad používají:

a) provozovatelé odpovědní za zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 k tomu, aby příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly s předstihem uvědomili o příchodu uvedených zásilek, a

b) příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly:

i) k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí přijatých na jeho základě, včetně případného rozhodnutí o odmítnutí zásilky;

ii) ke sdělení informací uvedených v bodě i) prostřednictvím IMSOC.

4. Provozovatelé odpovědní za zásilku předem oznámí fyzický příchod zásilky do Unie v souladu s odst. 3 písm. a) tak, že vyplní a zadají příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu do IMSOC za účelem předání těchto informací příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly.

5. Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly společný zdravotní vstupní doklad finalizují, jakmile:

a) jsou provedeny všechny úřední kontroly požadované podle čl. 49 odst. 1;

b) jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, jsou-li tyto kontroly požadovány, a

c) je v souladu s článkem 55 přijato rozhodnutí o zásilce a zaznamenáno ve společném zdravotním vstupním dokladu.

Článek 57

Používání společného zdravotního vstupního dokladu celními orgány

1. Před propuštěním zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 do některého celnímu režimu nebo před manipulací s nimi v tomto režimu, včetně umístění do celního skladu nebo svobodného pásma nebo manipulace v nich, musí provozovatel odpovědný za danou zásilku celním orgánům předložit společný zdravotní vstupní doklad, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 48 a pravidla uvedená v článcích 53 a 54. V tomto okamžiku musí být společný zdravotní vstupní doklad řádně finalizován v IMSOC příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly.

2. Celní orgány:

a) nepovolí propuštění zásilky do jiného celního režimu, než který určily příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, a

b) aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v článku 48 a pravidla uvedená v článcích 53 a 54, umožní propuštění zásilky do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2.

3. Není-li při podání celního prohlášení u zásilky zvířat nebo zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 předložen společný zdravotní vstupní doklad, celní orgány zásilku zadrží a okamžitě uvědomí příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly. Příslušné orgány přijmou nezbytná opatření v souladu s čl. 66 odst. 6.

Článek 58

Formát, časové požadavky a zvláštní pravidla pro používání společného zdravotního vstupního dokladu

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla o:

a) formátu společného zdravotního vstupního dokladu a pokynech k jeho předkládání a používání, se zohledněním příslušných mezinárodních norem, a

b) minimálních časových požadavcích na oznamování zásilek provozovateli za ně odpovědnými s předstihem podle čl. 56 odst. 3 písm. a), aby příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly mohly provádět úřední kontroly včas a účinným způsobem.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 59

Určení stanovišť hraniční kontroly

1. Členské státy určí stanoviště hraniční kontroly za účelem provádění úředních kontrol u jedné nebo více zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1.

2. Členské státy před určením stanoviště hraniční kontroly oznámí tuto skutečnost Komisi. Oznámení musí obsahovat veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise mohla ověřit, zda navrhované stanoviště hraniční kontroly splňuje minimální požadavky stanovené v článku 64.

3. Do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 2 Komise vyrozumí daný členský stát:

a) o tom, zda je určení navrhovaného stanoviště hraniční kontroly podmíněno příznivým výsledkem kontroly provedené odborníky Komise v souladu s článkem 116 za účelem ověření souladu s minimálními požadavky stanovenými v článku 64, a

b) o datu této kontroly, které nesmí být pozdější než šest měsíců od oznámení.

4. Pokud Komise v souladu s odstavcem 3 vyrozuměla členský stát, že provedení kontroly není nutné, může členský stát provést určení.

5. Členský stát pozdrží určení stanoviště hraniční kontroly do okamžiku, než mu Komise sdělí příznivý výsledek kontroly. Komise sdělí výsledky své kontroly podle odst. 3 písm. a) do tří měsíců od jejího provedení.

Článek 60

Zařazení stanovišť hraniční kontroly na seznam

1. Každý členský stát zpřístupní na internetu aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly na svém území, ve kterých u každého stanoviště hraniční kontroly uvede tyto informace:

a) kontaktní údaje;

b) provozní dobu;

c) přesné místo, a zda se jedná o přístav, letiště anebo železniční nebo silniční místo vstupu, a

d) zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které spadají do působnosti jeho určení.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla o formátu, kategoriích, zkratkách pro určení a dalších informacích, které mají členské státy používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 61

Zrušení schválení stanovišť hraniční kontroly a opětovné určení subjektů hraničních kontrol

1. Schválení stanovišť hraniční kontroly v souladu s článkem 6 směrnice 97/78/ES a článkem 6 směrnice 91/496/EHS, určení míst vstupu v souladu s článkem 5 nařízení (ES) č. 669/2009 a s čl. 13c odst. 4 směrnice 2000/29/ES a určení místa prvního uvedení v souladu s článkem 5 nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ( 15 ) se zrušují.

2. Členské státy mohou stanoviště hraniční kontroly, určená místa vstupu, místa vstupu a místa prvního uvedení podle odstavce 1 tohoto článku opětovně určit stanovištěm hraniční kontroly v souladu s čl. 59 odst. 1 za předpokladu, že jsou splněny minimální požadavky uvedené v článku 64.

3. Na opětovné určení uvedené v odstavci 2 tohoto článku se nevztahuje čl. 59 odst. 2, 3 a 5.

Článek 62

Zrušení určení stanovišť hraniční kontroly

1. Přestane-li stanoviště hraniční kontroly splňovat požadavky uvedené v článku 64, členské státy:

a) zruší určení uvedené v čl. 59 odst. 1 pro všechny nebo pro některé kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno, a

b) vyškrtnou tato stanoviště hraniční kontroly ze seznamů uvedených v čl. 60 odst. 1 pro kategorie zvířat a zboží, pro které je určení zrušeno.

2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo podle odstavce 1 zrušeno, a o důvodech tohoto zrušení.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých případech a jakými postupy mohou být stanoviště hraniční kontroly, jejichž určení bylo v souladu s odst. 1 písm. a) tohoto článku zrušeno pouze částečně, odchylně od článku 59 opětovně určena.

4. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci členských států rozhodnout o zrušení určení stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení.

Článek 63

Pozastavení určení stanovišť hraniční kontroly

1. Členský stát pozastaví určení stanoviště hraniční kontroly a nařídí, aby byla jeho činnost zastavena pro všechny nebo některé kategorie zvířat a zboží, pro které bylo určení učiněno, pokud tyto činnosti mohou způsobovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí. Je-li dané riziko vážné, pozastaví se určení s okamžitou platností.

2. Členské státy uvědomí Komisi a ostatní členské státy okamžitě o tom, že určení stanoviště hraniční kontroly bylo pozastaveno, a o důvodech tohoto pozastavení.

3. Členské státy vyznačí pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly v seznamech uvedených v čl. 60 odst. 1.

4. Pozastavení uvedené v odstavci 1 členské státy zruší, jakmile:

a) se příslušné orgány přesvědčí, že riziko uvedené v odstavci 1 již neexistuje, a

b) sdělily Komisi a ostatním členským státům, na základě jakých informací bylo pozastavení zrušeno.

5. Tímto článkem nejsou dotčeny pravomoci členských států rozhodnout o pozastavení určení stanovišť hraniční kontroly z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v tomto nařízení.

Článek 64

Minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly

1. Stanoviště hraniční kontroly se musí nacházet v bezprostřední blízkosti místa vstupu do Unie a buď na místě, které v souladu s čl. 135 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 952/2013 určily celní orgány, nebo ve svobodném pásmu.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých situacích a za jakých podmínek se stanoviště hraniční kontroly může v případě specifických zeměpisných omezení nacházet v jiné vzdálenosti od místa vstupu do Unie než v jeho bezprostřední blízkosti.

3. Stanoviště hraniční kontroly musí mít k dispozici:

a) dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací;

b) prostory či jiná zařízení přiměřené povaze a objemu kategorií zvířat a zboží, se kterými je manipulováno;

c) vybavení a prostory či jiná zařízení umožňující provádění úředních kontrol u každé z kategorií zvířat a zboží, pro které bylo stanoviště hraniční kontroly určeno;

d) zavedená opatření, která v případě potřeby zajišťují přístup do prostor a k jakémukoliv jinému vybavení a službám nezbytným pro účely uplatnění opatření přijatých v souladu s články 65, 66 a 67 v případech podezření na nesoulad, nesouladných zásilek nebo zásilek představujících riziko;

e) pohotovostní opatření zajišťující hladký průběh úředních kontrol a účinné uplatňování opatření přijatých v souladu s články 65, 66 a 67 v případech nepředvídatelných a neočekávaných podmínek nebo událostí;

f) technologie a vybavení nezbytné pro účinné fungování IMSOC a v případě potřeby dalších počítačových systémů pro správu informací, které jsou nezbytné pro nakládání s údaji a informacemi a pro jejich výměnu;

g) přístup ke službám úředních laboratoří, které jsou schopny dodávat výsledky analýz, testů a diagnostiky v přiměřených lhůtách a které jsou vybaveny nástroji informačních technologií, jež jsou nezbytné pro případné zadávání výsledků provedených analýz, testů nebo diagnostik do IMSOC;

h) vhodná opatření zajišťující řádnou manipulaci s různými kategoriemi zvířat a zbožím a předcházení rizikům, jež mohou vyplynout z křížové kontaminace; a

i) opatření ke splnění příslušných norem biologické bezpečnosti, jejichž účelem je předcházet šíření nákaz do Unie.

4. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit podrobná pravidla pro požadavky podle odstavce 3 tohoto článku, která zohlední zvláštní rysy a logistické potřeby související s prováděním úředních kontrol a s uplatňováním opatření přijatých v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67 u různých zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

5. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení tím, že stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být stanoviště hraniční kontroly určená pro účely dovozu neopracované dřevěné kulatiny, řeziva a dřevních štěpků osvobozena od jedné nebo více povinností podle odstavce 3 tohoto článku s cílem zohlednit potřeby příslušných orgánů zodpovědných za úřední kontroly a působících za specifických zeměpisných omezení a současně zajistit řádný výkon daných kontrol.

Oddíl III

Opatření při podezření na nesoulad a opatření při nesouladu u zvířat a zboží vstupujících do unie

Článek 65

Podezření na nesoulad a zesílené úřední kontroly

1. Vznikne-li u zásilek zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 44 odst. 1 a čl. 47 odst. 1 podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, provedou příslušné orgány úřední kontroly, jejichž cílem je toto podezření potvrdit nebo vyloučit.

2. Úřední kontroly zásilek zvířat a zboží, u kterých provozovatelé neprohlásili, že obsahují zvířata a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, provádějí příslušné orgány tehdy, existuje-li důvod domnívat se, že dané kategorie zvířat nebo zboží jsou v zásilce přítomny.

3. Příslušné orgány zásilky uvedené v odstavcích 1 a 2 úředně zadrží, dokud nejsou k dispozici výsledky úředních kontrol stanovených v uvedených odstavcích.

V případě potřeby se tyto zásilky izolují nebo umístí do karantény a zvířata jsou do doby, než jsou k dispozici výsledky úředních kontrol, ustájena, krmena, napájena a podle potřeby ošetřována.

4. Mají-li příslušné orgány důvod domnívat se, že provozovatel odpovědný za zásilku používá podvodné nebo klamavé praktiky, nebo vyplynulo-li z úředních kontrol, že došlo k závažnému nebo opakovanému porušení pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, vedle přijetí opatření uvedených v čl. 66 odst. 3 podle potřeby zesílí úřední kontroly u zásilek se stejným původem nebo případně se stejným užitím.

5. Příslušné orgány oznámí svá rozhodnutí provádět zesílené úřední kontroly podle odstavce 4 tohoto článku Komisi a členským státům prostřednictvím IMSOC, přičemž uvedou důvody pro své rozhodnutí.

6. Pravidla pro postupy koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol uvedených v odstavcích 4 a 5 tohoto článku příslušnými orgány stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 66

Opatření přijímaná v případě nesouladných zásilek vstupujících na území Unie

1. Příslušné orgány úředně zadrží každou zásilku zvířat nebo zboží vstupující do Unie, která není v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a její vstup do Unie odmítnou.

Příslušné orgány každou takovou zásilku v případě potřeby izolují nebo umístí do karantény a zvířata, která jsou její součástí, jsou do dalšího rozhodnutí držena, je o ně pečováno nebo jsou ošetřována v náležitých podmínkách. Příslušné orgány pokud možno také zohlední zájem na zajištění zvláštní péče pro některé druhy zboží.

2. Pravidla pro praktická opatření pro izolaci a karanténu uvedené v odst. 1 druhém pododstavci tohoto článku stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

3. Provozovateli odpovědnému za zásilku uvedenou v odstavci 1 příslušný orgán neprodleně nařídí, aby zásilku:

a) zničil;

b) v souladu s čl. 72 odst. 1 a 2 odeslal zpět mimo Unii; nebo

c) v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 podrobil zvláštnímu zacházení nebo přijal jakákoliv jiná opatření nezbytná k zajištění souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a případně přidělil zásilku na jiné účely, než pro které byla původně zamýšlena.

Jakékoliv opatření podle prvního pododstavce písm. a), b) a c) se provede v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, a pokud se jedná o zásilky živých zvířat, zejména s pravidly, jejichž cílem je ušetřit zvířata zbytečné bolesti, strachu a utrpení.

Sestává-li zásilka z rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, použije se první pododstavec písm. a), b) a c) buď na zásilku, nebo na její partie.

Před tím, než příslušný orgán dotyčnému provozovateli nařídí, aby učinil kroky podle prvního pododstavce písm. a), b) a c), poskytne mu možnost vyjádřit se, ledaže je nezbytné daná opatření přijmout okamžitě s cílem reagovat na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí.

4. Pokud příslušný orgán provozovateli nařídí přijmout jedno nebo více z opatření stanovených v odst. 3 prvním pododstavci písm. a), b) nebo c), může výjimečně povolit přijetí těchto opatření pouze ve vztahu k části zásilky, pokud částečné zničení, odeslání zpět, zvláštní zacházení nebo jiné opatření:

a) dostačuje k zajištění souladu;

b) nepředstavuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí a

c) nenaruší průběh úředních kontrol.

5. Rozhodnutí o odmítnutí vstupu zásilky podle odstavce 1 tohoto článku a jakékoliv nařízení vydané podle odstavců 3 a 6 tohoto článku a článku 67 příslušné orgány okamžitě oznámí:

a) Komisi;

b) příslušným orgánům ostatních členských států;

c) celním orgánům;

d) příslušným orgánům třetí země původu a

e) provozovateli odpovědnému za zásilku.

Tato oznámení se uskutečňují prostřednictvím IMSOC.

6. Pokud zásilka zvířat nebo zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 není předložena k úředním kontrolám podle uvedeného odstavce nebo není předložena v souladu s požadavky stanovenými v čl. 50 odst. 1 a 3 a čl. 56 odst. 1, 3 a 4 nebo s pravidly přijatými podle článku 48, čl. 49 odst. 4, článku 51, čl. 53 odst. 1 a článku 58, nařídí příslušné orgány, aby byla tato zásilka zadržena nebo stažena z oběhu a neprodleně zadržena pod úředním dohledem.

Na tyto zásilky se vztahují odstavce 1, 3 a 5 tohoto článku.

7. Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele odpovědného za danou zásilku.

Článek 67

Opatření přijímaná v případě zvířat nebo zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí a představují riziko

Zásilka zvířat nebo zboží, o níž se při úředních kontrolách zjistí, že představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, se izoluje nebo umístí do karantény a zvířata, která jsou její součástí, jsou do dalšího rozhodnutí držena, je o ně pečováno nebo jsou ošetřována v náležitých podmínkách.

Příslušné orgány dotčenou zásilku úředně zadrží a neprodleně provozovateli odpovědnému za tuto zásilku nařídí, aby ji:

a) zničil v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 a přijal veškerá opatření, jež jsou nezbytná za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo životního prostředí, a pokud se jedná o živá zvířata, zejména s pravidly, jejichž cílem je ušetřit zvířata zbytečné bolesti, strachu a utrpení; nebo

b) v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 podrobil zvláštnímu zacházení.

Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele odpovědného za danou zásilku.

Článek 68

Kroky navazující na rozhodnutí přijatá v případě nesouladných zásilek, které do Unie vstupují ze třetích zemí

1. Příslušné orgány:

a) zneplatní úřední osvědčení a případně jiné příslušné doklady doprovázející zásilky, které jsou předmětem opatření podle čl. 66 odst. 3 a 6 a článku 67, a

b) spolupracují v souladu s články 102 až 108 při přijímání dalších nezbytných opatření k zajištění toho, aby zásilky, kterým byl vstup odmítnut v souladu s čl. 66 odst. 1, nebylo možné znovu uvést do Unie.

2. Příslušné orgány v členských státech, kde byly provedeny úřední kontroly, dohlížejí na uplatňování opatření, jež byla nařízena v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67, aby zásilka neměla do doby, než budou tato opatření uplatněna, nebo po dobu jejich uplatňování nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo na životní prostředí.

V případě potřeby se uplatňování těchto opatření dokončí pod dozorem příslušných orgánů jiného členského státu.

Článek 69

Případy, kdy provozovatel neučiní opatření nařízená příslušnými orgány

1. Provozovatel odpovědný za danou zásilku učiní všechna opatření nařízená příslušnými orgány v souladu s čl. 66 odst. 3 a 6 a článkem 67 neprodleně, nejpozději však 60 dnů ode dne, kdy mu příslušné orgány oznámily své rozhodnutí v souladu s čl. 66 odst. 5. Příslušné orgány mohou vymezit kratší dobu než uvedených 60 dní.

2. Neučiní-li dotčený provozovatel ve lhůtě uvedené v odstavci 1 žádné opatření, příslušné orgány nařídí:

a) aby daná zásilka byla zničena nebo aby vůči ní bylo uplatněno jakékoliv jiné vhodné opatření;

b) v případech uvedených v článku 67, aby byla zásilka zničena ve vhodných zařízeních umístěných co nejblíže stanovišti hraniční kontroly a aby byla přijata veškerá opatření, jež jsou nezbytná za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat nebo životního prostředí.

3. Příslušné orgány mohou lhůtu uvedenou v odstavcích 1 a 2 tohoto článku prodloužit o dobu nezbytnou pro získání výsledků druhého odborného stanoviska uvedeného v článku 35 za předpokladu, že to nebude mít nepříznivé účinky na zdraví lidí, zvířat a rostlin, na dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také na životní prostředí.

4. Opatření uvedená v tomto článku se použijí na náklady provozovatele odpovědného za danou zásilku.

Článek 70

Souladné uplatňování článků 66, 67 a 68

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla, která mají u všech stanovišť hraniční kontroly uvedených v čl. 59 odst. 1 a kontrolních míst uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) zajistit vzájemný soulad rozhodnutí a opatření přijatých a nařízení vydaných na základě článků 66, 67 a 68 příslušnými orgány, podle kterých mají příslušné orgány postupovat v běžných nebo opakujících se situacích nesouladu nebo rizika. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 71

Zvláštní zacházení se zásilkami

1. Zvláštní zacházení se zásilkami uvedené v čl. 66 odst. 3 písm. c) a čl. 67 písm. b) může v případě potřeby zahrnovat:

a) ošetření nebo zpracování, včetně případné dekontaminace, nikoliv však zředění, s cílem uvést zásilky do souladu s požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo s požadavky třetí země, do níž jsou odesílány zpět; nebo

b) zpracování jiným způsobem, který je vhodný pro bezpečnou výživu zvířat nebo lidskou spotřebu nebo pro jiné účely než pro výživu zvířat nebo lidskou spotřebu.

2. Zvláštní zacházení uvedené v odstavci 1 musí být:

a) prováděno účinně a odstraňovat jakékoliv riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí;

b) zdokumentováno a prováděno pod dohledem příslušných orgánů nebo případně pod dohledem příslušných orgánů jiného členského státu na základě vzájemné dohody a

c) v souladu s požadavky stanovenými v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o požadavky a podmínky, za nichž má být zvláštní zacházení uvedené v odstavci 1 tohoto článku prováděno.

Nejsou-li taková pravidla stanovena prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, provádí se zvláštní zacházení v souladu s vnitrostátním právem.

Článek 72

Zpětné odeslání zásilek

1. Příslušné orgány povolí zpětné odeslání zásilek při splnění těchto podmínek:

a) místo určení bylo dohodnuto s provozovatelem odpovědným za zásilku;

b) provozovatel odpovědný za zásilku příslušné orgány členského státu písemně uvědomil, že příslušné orgány třetí země původu nebo třetí země určení, pokud se nejedná o stejnou zemi, byly informovány o důvodech a okolnostech, na základě kterých byl vstup dotčené zásilky zvířat nebo zboží odmítnut;

c) v případě, že třetí země určení není třetí zemí původu, provozovatel získal od příslušných orgánů této třetí země určení souhlas a tyto příslušné orgány uvědomily příslušné orgány členského státu, že jsou připraveny zásilku přijmout, a

d) v případě zásilek obsahujících zvířata je zpětné odeslání v souladu s požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

2. Podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) tohoto článku se nevztahují na zásilky zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c).

Oddíl IV

Souhlas s předvývozními kontrolami

Článek 73

Souhlas s předvývozními kontrolami prováděnými třetími zeměmi

1. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů udělit na žádost třetí země souhlas se zvláštními předvývozními kontrolami, které uvedená třetí země provádí u zásilek zvířat a zboží před vývozem do Unie s cílem ověřit, že vyvážené zásilky splňují požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2. Takový souhlas se může vztahovat pouze na zásilky pocházející z dotčené třetí země a může být udělen pro jednu nebo více kategorií zvířat nebo zboží. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

2. V souhlasu podle odstavce 1 musí být uvedeno následující:

a) maximální četnost úředních kontrol, které mají příslušné orgány členských států provádět při vstupu zásilek do Unie, u nichž není důvod k podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nebo na podvodné nebo klamavé praktiky;

b) úřední osvědčení, která musí zásilky vstupující do Unie doprovázet;

c) vzor osvědčení uvedených v písmeni b);

d) příslušné orgány třetí země odpovědné za provedení předvývozních kontrol a

e) podle potřeby pověřený subjekt, na který mohou uvedené příslušné orgány přenést některé úkoly. Souhlas s tímto přenesením úkolů může být udělen pouze tehdy, jsou-li splněna kritéria stanovená v článcích 28 až 33 nebo rovnocenné podmínky.

3. Souhlas uvedený v odstavci 1 tohoto článku může být třetí zemi udělen pouze tehdy, jestliže lze na základě dostupných důkazů a případně kontroly Komise provedené v souladu s článkem 120 prokázat, že je systém úředních kontrol v dané třetí zemi schopen zajistit, že:

a) zásilky zvířat nebo zboží vyvážené do Unie splňují požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo rovnocenné požadavky a

b) jsou kontroly prováděné ve třetí zemi před odesláním do Unie dostatečně účinné, aby jimi mohly být nahrazeny kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo aby mohla být omezena jejich četnost.

4. Příslušné orgány nebo pověřený subjekt uvedený v souhlasu:

a) jsou odpovědné za kontakty s Unií a

b) zajistí, aby každou zásilku, která je podrobena kontrole, doprovázela úřední osvědčení uvedená v odst. 2 písm. b).

5. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví podrobná pravidla a kritéria pro udělování souhlasu s předvývozními kontrolami prováděnými třetími zeměmi v souladu s odstavcem 1 tohoto článku a pro úřední kontroly prováděné příslušnými orgány členských států u zvířat a zboží, které vyžadují souhlas podle uvedeného odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 74

Nesoulad v případě souhlasu s předvývozními kontrolami, které provádějí třetí země, a zrušení tohoto souhlasu

1. Pokud úřední kontroly u zásilek kategorií zvířat a zboží, u kterých byl podle čl. 73 odst. 1 udělen souhlas s předvývozními kontrolami, odhalí závažný nebo opakovaný nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, členské státy neprodleně:

a) vedle požádání o správní pomoc postupem podle článků 102 až 108 o správní pomoc oznámí tuto skutečnost prostřednictvím IMSOC Komisi, ostatním členským státům a dotčeným provozovatelům a

b) zvýší počet úředních kontrol zásilek z dané třetí země a v případě, že je to nezbytné pro řádné analytické prozkoumání situace, uchovají za vhodných skladovacích podmínek náležitý počet vzorků.

2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů souhlas uvedený v čl. 73 odst. 1 zrušit, pokud úřední kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto článku nasvědčují tomu, že požadavky uvedené v čl. 73 odst. 3 a 4 již nejsou splněny. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Oddíl V

Spolupráce mezi orgány týkající se zásilek ze třetích zemí

Článek 75

Spolupráce mezi orgány týkající se zásilek vstupujících do Unie ze třetích zemí

1. Příslušné orgány, celní orgány a jiné orgány členských států zabývající se zvířaty a zbožím vstupujícími do Unie úzce spolupracují s cílem zajistit, aby byly úřední kontroly u zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie prováděny v souladu s požadavky tohoto nařízení.

Za tímto účelem si příslušné orgány, celní orgány a jiné orgány zajišťují:

a) vzájemný přístup k informacím, které jsou nezbytné pro organizaci a realizaci činností těchto orgánů v souvislosti se zvířaty a zbožím vstupujícími do Unie, a

b) včasnou výměnu těchto informací, a to i elektronickou cestou.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla pro jednotné mechanismy spolupráce, které jsou příslušné orgány, celní orgány a jiné orgány uvedené v odstavci 1 povinny zavést, aby zajistily:

a) příslušným orgánům přístup k informacím nezbytným pro okamžitou a úplnou identifikaci zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie, u kterých jsou v souladu s čl. 47 odst. 1 prováděny úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly;

b) vzájemnou aktualizaci informací o zásilkách zvířat a zboží vstupujících do Unie, které shromáždily příslušné orgány, celní orgány a jiné orgány, prostřednictvím výměny těchto informací nebo synchronizací příslušných datových souborů a

c) rychlé sdělování rozhodnutí, které tyto orgány přijaly na základě informací uvedených v písmenech a) a b).

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 76

Spolupráce mezi orgány týkající se zásilek, u kterých nejsou prováděny zvláštní kontroly na hranicích

1. V případě zásilek zvířat a zboží, u kterých nejsou v souladu s čl. 47 odst. 1 tohoto nařízení prováděny kontroly při vstupu do Unie a které jsou předmětem celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu v souladu s čl. 5 bodem 12 a články 158 až 202 nařízení (EU) č. 952/2013, se použijí odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku.

2. Celní orgány propuštění do volného oběhu pozastaví, mají-li důvod se domnívat, že zásilka může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, a toto pozastavení neprodleně oznámí příslušným orgánům.

3. Zásilka, jejíž propuštění do volného oběhu bylo pozastaveno podle odstavce 2, se do něj propustí, jestliže příslušné orgány do tří pracovních dnů od pozastavení nepožádaly celní orgány o jeho prodloužení nebo je informovaly, že zásilka nepředstavuje žádné riziko.

4. Pokud se příslušné orgány domnívají, že zásilka představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí:

a) požádají celní orgány, aby zásilku do volného oběhu nepropouštěly a aby na obchodní fakturu, která zásilku doprovází, a na všechny ostatní důležité průvodní doklady nebo na příslušné rovnocenné elektronické dokumenty připojily tuto poznámku:

"Produkt představuje riziko — propuštění do volného oběhu není povoleno — nařízení ►C1 (EU) 2017/625 ◄ .";

b) bez souhlasu příslušných orgánů není umístění do jiného celního režimu povoleno a

c) použijí se čl. 66 odst. 1, 3, 5 a 6, články 67, 68, 69, čl. 71 odst. 1 a 2 a čl. 72 odst. 1 a 2.

5. Mají-li celní orgány v případě zásilek zvířat a zboží, u kterých nejsou v souladu s čl. 47 odst. 1 prováděny kontroly při vstupu do Unie a které nejsou předmětem celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného obědu, důvod se domnívat, že zásilka může představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré životní podmínky zvířat nebo, v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin, také pro životní prostředí, předají všechny příslušné informace celním orgánům členského státu konečného určení.

Oddíl VI

Zvláštní opatření

Článek 77

Pravidla pro zvláštní úřední kontroly a opatření, jež mají být přijata v návaznosti na ně

1. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol a pro opatření v případech nesouladu, jejichž účelem je zohlednit zvláštní rysy těchto kategorií zvířat a zboží nebo podmínky a prostředky jejich přepravy:

a) zásilky obsahující čerstvé produkty rybolovu, které byly z rybářského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země vyloženy přímo v přístavech, které v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ( 16 ) určily členské státy;

b) zásilky obsahující nestaženou srstnatou volně žijící zvěř;

c) zásilky zboží kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b), které jsou dodávány na plavidla opouštějící Unii a jsou určeny pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující a které byly či nebyly skladovány ve speciálně schválených celních skladech nebo ve svobodných pásmech;

d) dřevěný obalový materiál;

e) krmivo doprovázející zvířata a určené k jejich krmení;

f) zvířata a zboží zakoupené prostřednictvím smluv uzavřených na dálku a dodávané ze třetí země na adresu v Unii a nezbytné požadavky na oznamování, které umožňují řádné provádění úředních kontrol;

g) rostlinné produkty, které s ohledem na následné místo určení mohou představovat riziko šíření infekčních nebo přenosných nákaz zvířat;

h) zásilky zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c), které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup;

i) volně ložené zboží vstupující do Unie ze třetí země, přičemž není rozhodující, zda z dané země pochází veškeré zboží;

j) zásilky zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1, které pocházejí z území Chorvatska a jsou přepravovány přes území Bosny a Hercegoviny u města Neum ("neumský koridor") před opětovným vstupem na území Chorvatska přes vstupní místa Klek nebo Zaton Doli;

k) zvířata a zboží, na které se v souladu s článkem 48 nevztahuje článek 47.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplňující toto nařízení o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu zásilky do zařízení v místě určení v Unii, na stanoviště hraniční kontroly v místě určení nebo na stanoviště hraniční kontroly v místě výstupu.

3. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout pravidla týkající se:

a) vzorových úředních osvědčení a pravidel pro vydávání těchto osvědčení a

b) formátu dokladů, které musí doprovázet zvířata nebo zboží kategorií uvedených v odstavci 1.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

KAPITOLA VI

▼C2

Financování úředních kontrol a jiných úředních činností

▼B

Článek 78

Obecná pravidla

1. Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány k dispozici přiměřené finanční zdroje pro zajištění pracovníků a jiných zdrojů, které jsou pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností nezbytné.

2. Tato kapitola se použije rovněž v případě přenesení některých úkolů úřední kontroly a jiných úředních činností v souladu s články 28 a 31.

Článek 79

Povinné poplatky nebo platby

▼C2

1. Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby za úřední kontroly prováděné v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze IV kapitole II a za úřední kontroly zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a c) na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech podle čl. 53 odst. 1 písm. a), a to buď:

▼B

a) na úrovni nákladů vypočítaných v souladu s čl. 82 odst. 1; nebo

b) ve výši stanovené v příloze IV.

2. Příslušné orgány vybírají poplatky nebo platby s cílem pokrýt náklady, které jim vzniknou v souvislosti s:

a) úředními kontrolami prováděnými u zvířat a zboží kategorií uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f);

b) úředními kontrolami prováděnými na žádost provozovatele s cílem získat schválení stanovené v článku 10 nařízení (ES) č. 183/2005;

c) úředními kontrolami, které nebyly původně plánovány a které

i) musely být provedeny, neboť během úřední kontroly provedené v souladu s tímto nařízením byl na straně téhož provozovatele zjištěn nesoulad, a

ii) jsou prováděny za účelem posouzení rozsahu a dopadu nesouladu nebo za účelem ověření, zda byla zjednána náprava.

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou členské státy v souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze IV kapitole II na objektivním a nediskriminačním základě snížit výši poplatků nebo plateb s přihlédnutím k:

a) zájmům provozovatelů s nízkým objemem produkce;

b) tradičním metodám produkce, zpracování a distribuce;

c) potřebám provozovatelů nacházejících se v regionech se zvláštními zeměpisnými omezeními a

d) historii provozovatelů z hlediska souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, zjištěného při úředních kontrolách.

4. Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky a platby vypočítané v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b) se nevyberou, pokud při zohlednění nákladů na výběr a celkových příjmů očekávaných z jejich výběru nedosáhnou částky, jejíž výběr by byl hospodárný.

5. Tento článek se nepoužije na úřední kontroly prováděné za účelem ověření souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 písm. i) a j).

Článek 80

Jiné poplatky nebo platby

Členské státy mohou za účelem pokrytí nákladů úředních kontrol a jiných úředních činností vybírat poplatky nebo platby jiné než ty, které jsou uvedeny v článku 79, pokud to nezakazují právní předpisy použitelné v oblastech, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2.

Článek 81

Náklady

Poplatky nebo platby, které mají být vybírány v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2, se určí na základě níže uvedených nákladů, pokud tyto náklady vyplývají z dotčených úředních kontrol:

a) platy pracovníků, včetně pomocných a administrativních pracovníků, kteří se podílejí na provádění úředních kontrol, náklady na jejich sociální zabezpečení, důchody a pojištění;

b) náklady na zařízení a vybavení, včetně nákladů na údržbu a na pojištění a dalších souvisejících nákladů;

c) náklady na spotřební zboží a nástroje;

d) náklady na služby účtované příslušným orgánům pověřenými subjekty za úřední kontroly, jimiž byly pověřeny;

e) náklady na školení pracovníků uvedených v písmeni a), s výjimkou odborné přípravy, která je nezbytná k získání kvalifikace, jež je pro zaměstnání v příslušných orgánech požadována;

f) cestovní výdaje pracovníků uvedených v písmeni a) a související denní náklady;

g) náklady spojené s odběrem vzorků a laboratorní analýzou, testováním a diagnostikou, které si za tyto úkony účtují úřední laboratoře.

Článek 82

Výpočet poplatků nebo plateb

1. Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 se stanoví jednou z těchto metod výpočtu nebo jejich kombinací:

a) paušálně na základě celkových nákladů úředních kontrol vynaložených příslušnými orgány za určitou dobu a uplatňují se vůči všem provozovatelům bez ohledu na to, zda je určitá úřední kontrola v referenčním období u každého provozovatele podléhajícího poplatkům provedena; při určování výše poplatků, které mají být účtovány jednotlivým odvětvím, činnostem a kategoriím provozovatelů, příslušné orgány zohlední, jaký vliv má na rozdělení celkových nákladů těchto úředních kontrol typ a rozsah dotčené činnosti a relevantní rizikové faktory; nebo

b) na základě výpočtu skutečných nákladů každé jednotlivé úřední kontroly a uplatňují se vůči provozovatelům, kterých se daná úřední kontrola týkala.

2. Cestovní výdaje uvedené v čl. 81 písm. f) se při výpočtu poplatků nebo plateb podle čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 berou v úvahu způsobem, který provozovatele nediskriminuje na základě vzdálenosti jejich prostor od umístění příslušných orgánů.

3. Při výpočtu podle odst. 1 písm. a) nesmějí poplatky nebo platby vybírané příslušnými orgány překročit celkové náklady vzniklé při úředních kontrolách provedených v období uvedeném ve zmíněném písmenu.

4. Při výpočtu podle odst. 1 písm. b) nesmějí poplatky nebo platby překročit skutečné náklady provedených úředních kontrol.

Článek 83

Výběr a uplatňování poplatků nebo plateb

1. Za úřední kontrolu nebo za jinou úřední činnost provedenou na základě stížnosti jsou poplatek nebo platba provozovateli účtovány pouze tehdy, pokud se v důsledku dané kontroly potvrdí nesoulad.

2. Poplatky nebo platby vybrané v souladu s články 79 a 80 se nevracejí přímo ani nepřímo, pokud nebyly vybrány neoprávněně.

3. Členské státy mohou rozhodnout, že poplatky nebo platby vybírají jiné orgány než příslušné orgány nebo že je vybírají pověřené subjekty.

Článek 84

Placení poplatků a plateb

1. Příslušné orgány zajistí, aby provozovatel na požádání obdržel doklad o zaplacení poplatku nebo platby, pokud k němu nemá přístup jiným způsobem.

2. Poplatky nebo platby vybírané v souladu s čl. 79 odst. 1 hradí provozovatel odpovědný za zásilku nebo jeho zástupce.

Článek 85

Transparentnost

1. ►C2 Členské státy zajistí vysokou úroveň transparentnosti, pokud jde o: ◄

a) poplatky nebo platby stanovené v čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a v článku 80, a zejména o:

i) metodu a údaje použité pro stanovení těchto poplatků nebo plateb;

ii) výši poplatků nebo plateb uplatňovaných u jednotlivých kategorií provozovatelů a u jednotlivých kategorií úředních kontrol či jiných úředních činností;

iii) rozpis nákladů uvedených v článku 81;

b) totožnost orgánů či subjektů odpovědných za výběr poplatků nebo plateb.

2. Každý příslušný orgán zpřístupní veřejnosti informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku pro jednotlivá referenční období a náklady vzniklé příslušnému orgánu, k jejichž pokrytí má být uhrazen poplatek nebo platba v souladu s čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a s článkem 80.

3. Členské státy vedou s příslušnými zúčastněnými stranami konzultace o obecných metodách používaných k výpočtu poplatků nebo plateb stanovených v čl. 79 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a v článku 80.

KAPITOLA VII

Úřední osvědčování

Článek 86

Obecné požadavky týkající se úředního osvědčování

1. Výsledkem úředního osvědčování je vydání:

a) úředních osvědčení; nebo

b) úředních potvrzení v případech stanovených v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2.

2. Pokud příslušné orgány přenesou některé úkoly v souvislosti s vydáváním úředních osvědčení nebo úředních potvrzení nebo s úředním dohledem podle čl. 91 odst. 1 na jiný subjekt, vztahují se na toto přenesení články 28 až 33.

Článek 87

Úřední osvědčení

Články 88, 89 a 90 se použijí:

a) vyžadují-li pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, aby bylo vydáno úřední osvědčení, a

b) v případě úředních osvědčení, která jsou nezbytná pro účely vývozu zásilek zvířat a zboží do třetích zemí nebo o něž je příslušný orgán členského státu odeslání požádán příslušným orgánem členského státu určení v souvislosti se zásilkami zvířat a zboží, které mají být vyvezeny do třetích zemí.

Článek 88

Podpis a vydávání úředních osvědčení

1. Úřední osvědčení vydávají příslušné orgány.

2. Příslušné orgány určí osvědčující úředníky, kteří jsou oprávněni podepisovat úřední osvědčení, a zajistí, aby tito úředníci:

a) byli nestranní a nenacházeli se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jejich profesního jednání v souvislosti s předmětem úředních osvědčení, a

b) absolvovali náležité školení o pravidlech, podle kterých se úředním osvědčením osvědčuje soulad, a o technickém posuzování souladu s těmito pravidly, jakož i s příslušnými pravidly stanovenými v tomto nařízení.

3. Osvědčující úředník úřední osvědčení podepíše a vydá na základě jednoho z těchto důvodů:

a) své přímé znalosti aktuálních skutečností nebo údajů, které jsou pro osvědčování relevantní a které získal prostřednictvím:

i) úřední kontroly; nebo

ii) jiného úředního osvědčení, které vydaly příslušné orgány;

b) skutečností a údajů, které jsou pro osvědčování relevantní a jejichž znalost potvrdila jiná osoba, která má za tímto účelem oprávnění od příslušných orgánů a která jedná pod jejich dohledem, pod podmínkou, že osvědčující úředník může správnost těchto skutečností a údajů ověřit;

c) skutečností a údajů, které jsou pro osvědčování relevantní a které byly získány z vlastních kontrolních systémů provozovatelů, doplněných a potvrzených výsledky pravidelných úředních kontrol, je-li takto osvědčující úředník přesvědčen, že podmínky pro vydání úředního osvědčení jsou splněny.

▼C2

4. V případě, že tak požadují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, osvědčující úředník úřední osvědčení podepisuje a vydává pouze na základě odst. 3 písm. a) tohoto článku.

▼B

Článek 89

Záruky spolehlivosti úředních osvědčení

1. Úřední osvědčení:

a) musí být opatřena jedinečným kódem;

b) nesmějí být osvědčujícím úředníkem podepsána, jsou-li prázdná nebo neúplná;

c) musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích orgánů Unie, jimž osvědčující úředník rozumí, a v jednom z úředních jazyků členského státu určení, je-li to relevantní;

d) musí být pravá a správná;

e) musí umožňovat identifikaci osoby, která je podepsala, a uvádět datum vydání a

f) musí umožňovat snadné ověření vazby mezi osvědčením, vydávajícím orgánem a zásilkou, partií nebo jednotlivým zvířetem či zbožím uvedeným v osvědčení.

2. Příslušné orgány přijmou veškerá vhodná opatření s cílem zabránit vydávání falešných nebo zavádějících úředních osvědčení nebo jejich zneužívání.

Článek 90

Prováděcí pravomoci týkající se úředních osvědčení

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla pro jednotné uplatňování článků 88 a 89, pokud jde o:

a) vzorová úřední osvědčení a pravidla pro vydávání těchto osvědčení, pokud nejsou příslušné požadavky stanoveny v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2;

b) mechanismy a technická opatření, které zajistí, aby byla vydávána správná a spolehlivá úřední osvědčení, a které předejdou riziku podvodu;

c) postupy, které se použijí při odnímání úředních osvědčení a vydávání náhradních osvědčení;

d) pravidla pro vydávání ověřených kopií úředních osvědčení;

e) formát dokladů, které musí doprovázet zvířata a zboží po provedení úředních kontrol;

f) pravidla pro vydávání elektronických osvědčení a používání elektronických podpisů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 145 odst. 2.

Článek 91

Úřední potvrzení

1. Vyžaduje-li toto nařízení nebo pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, aby provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů nebo příslušné orgány samotné vydali úřední potvrzení, použijí se odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku.

2. Úřední potvrzení musí:

a) být pravá a správná;

b) být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích orgánů Unie, jimž osvědčující úředník rozumí, a v jednom z úředních jazyků členského státu určení, je-li to relevantní, a

c) v případě, že se týkají zásilky nebo partie, umožňovat ověření vazby mezi úředním potvrzením a danou zásilkou nebo partií.

3. Příslušné orgány zajistí, aby pracovníci provádějící úřední kontroly za účelem dohledu nad vydáváním úředních potvrzení, nebo vydávají-li úřední potvrzení příslušné orgány, pracovníci pověření vydáváním těchto úředních potvrzení:

a) byli nestranní a nenacházeli se v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jejich profesního jednání v souvislosti s předmětem úředních potvrzení, a

b) absolvovali náležité školení o:

i) pravidlech, podle kterých se úředními potvrzeními osvědčuje soulad, a o technickém posuzování souladu s uvedenými pravidly;

ii) příslušných pravidlech stanovených tímto nařízením.

4. Příslušné orgány provádějí pravidelné úřední kontroly, jejichž účelem je ověřit, zda:

a) provozovatelé vydávající potvrzení splňují podmínky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 a

b) potvrzení jsou vydávána na základě relevantních, správných a ověřitelných skutečností a údajů.

HLAVA III

REFERENČNÍ LABORATOŘE A REFERENČNÍ STŘEDISKA

Článek 92

Rozhodnutí o ustavení referenční laboratoře Evropské unie

1. V oblastech, na něž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, se ustaví referenční laboratoř Evropské unie, pokud účinnost úředních kontrol a jiných úředních činností závisí rovněž na kvalitě, jednotnosti a spolehlivosti:

a) analytických, testovacích nebo diagnostických metod používaných úředními laboratořemi, které byly určeny v souladu s čl. 37 odst. 1, a

b) výsledků analýz, testů a diagnostiky provedených těmito úředními laboratořemi.

2. Referenční laboratoř Evropské unie se ustaví v případě, že je shledána potřeba prosazovat jednotné postupy vypracovávání či používání metod uvedených v odst. 1 písm. a).

3. Komise podrobuje mandát a činnost referenčních laboratoří Evropské unie pravidelnému přezkumu.

4. Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v souladu s článkem 144 doplní toto nařízení přijetím rozhodnutí o ustavení referenční laboratoře Evropské unie.

Článek 93

Určení referenčních laboratoří Evropské unie

1. Komise prostřednictvím prováděcích aktů určí referenční laboratoře Evropské unie v případě, že bylo v souladu s článkem 92 přijato rozhodnutí o ustavení takové laboratoře.

2. Určení uvedená v odstavci 1:

a) se řídí postupem pro veřejná výběrová řízení a

b) jsou časově omezena na nejméně pět let, nebo jsou pravidelně přezkoumávána.

3. Referenční laboratoře Evropské unie:

a) provádějí svou činnost v souladu s normou EN ISO/IEC 17025 a musí být v souladu s ní akreditovány vnitrostátním akreditačním orgánem působícím v souladu s nařízením (ES) č. 765/2008. Rozsah této akreditace:

i) musí zahrnovat veškeré laboratorní analytické, testovací nebo diagnostické metody, které má laboratoř při svém působení jako referenční laboratoř Evropské unie používat;

ii) může zahrnovat jednu nebo více laboratorních analytických, testovacích nebo diagnostických metod nebo skupiny metod;

iii) může být definován flexibilním způsobem, který umožní zahrnout do rozsahu akreditace i pozměněné verze metod používaných referenční laboratoří Evropské unie v době, kdy byla akreditace udělena, nebo nové metody vedle uvedených metod na základě vlastní validace dané laboratoře bez zvláštního posouzení vnitrostátním akreditačním orgánem členského státu, v němž se referenční laboratoř Evropské unie nachází, před použitím těchto pozměněných nebo nových metod;

b) musí být nestranné a nesmějí se nacházet v žádném střetu zájmů, a zejména ne v situaci, která by přímo nebo nepřímo mohla ovlivnit nestrannost jejich profesního chování při plnění jejich povinností jakožto referenčních laboratoří Evropské unie;

c) musí mít pracovníky s vhodnou kvalifikací a s odpovídající odbornou přípravou v oboru analytických, testovacích a diagnostických technik používaných v oblasti jejich působnosti a případně pomocné pracovníky, nebo musí mít k těmto pracovníkům smluvně zajištěný přístup;

d) musí mít infrastrukturu, vybavení a produkty nezbytné k provádění úkolů, které jim byly přiděleny, nebo k nim mít zajištěný přístup;

e) zajišťují, aby jejich pracovníci a všichni smluvní pracovníci měli dobrou znalost mezinárodních norem a postupů a aby byl při jejich práci zohledňován nejnovější vývoj ve výzkumu na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni;

f) musí být vybaveny pro provádění úkolů v mimořádných situacích nebo mít k vybavení nezbytnému pro tyto účely přístup a

g) musí být tam, kde je to relevantní, vybaveny tak, aby splňovaly příslušné normy biologické bezpečnosti.

4. Odchylně od odst. 3 písm. a) tohoto článku může Komise pro oblast, na niž se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. g), jako referenční laboratoře Evropské unie určit úřední laboratoře, jež byly jako takové určeny příslušnými orgány na základě odchylky přijaté podle článku 41, bez ohledu na to, zda tyto laboratoře splňují podmínky stanovené v odst. 3 písm. a) tohoto článku.

5. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou laboratoře uvedené v čl. 32 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1829/2003 a v čl. 21 prvním pododstavci nařízení (ES) č. 1831/2003 referenčními laboratořemi Evropské unie, které nesou odpovědnost a plní úkoly uvedené v článku 94 tohoto nařízení v oblasti:

a) GMO a geneticky modifikovaných potravin a krmiv a

b) doplňkových látek v krmivech.

6. Povinnosti pracovníků v oblasti zachovávání důvěrnosti, které jsou uvedeny v článku 8, se použijí obdobně na pracovníky referenčních laboratoří Evropské unie.

Článek 94

Povinnosti a úkoly referenčních laboratoří Evropské unie

1. Referenční laboratoře Evropské unie přispívají ke zlepšování a harmonizaci analytických, testovacích nebo diagnostických metod používaných úředními laboratořemi určenými v souladu s čl. 37 odst. 1 a údajů, které se z analýz, testů a diagnostiky získávají.

2. Referenční laboratoře Evropské unie určené v souladu s čl. 93 odst. 1 odpovídají za níže uvedené úkoly, pokud jsou zahrnuty do jejich ročních či víceletých pracovních programů, které byly sestaveny v souladu s cíli a prioritami příslušných pracovních programů přijatých Komisí v souladu s článkem 36 nařízení (EU) č. 652/2014:

a) poskytují národním referenčním laboratořím podrobné údaje a pokyny týkající se laboratorních analytických, testovacích a diagnostických metod, včetně referenčních metod;

b) poskytují národním referenčním laboratořím referenční materiály;

c) koordinují používání metod uvedených v písmeni a) národními referenčními laboratořemi a v případě potřeby jinými úředními laboratořemi, zejména tím, že organizují pravidelné mezilaboratorní porovnávací či odbornostní zkoušky a zajišťují vhodné kroky na ně navazující, v souladu s případnými mezinárodně uznávanými protokoly, a o výsledcích těchto mezilaboratorních porovnávacích či odbornostních zkoušek a o krocích na ně navazujících informují Komisi a členské státy;

d) koordinují praktická opatření nezbytná k používání nových laboratorních analytických, testovacích nebo diagnostických metod a informují národní referenční laboratoře o pokroku v této oblasti;

e) organizují školení pro pracovníky národních referenčních laboratoří a v případě potřeby i pro pracovníky jiných úředních laboratoří a pro odborníky ze třetích zemí;

f) v oblasti své působnosti poskytují vědeckou a technickou podporu Komisi;

g) poskytují národním referenčním laboratořím informace o relevantních výzkumných činnostech na vnitrostátní, unijní, a mezinárodní úrovni;

h) v oblasti své působnosti spolupracují s laboratořemi ve třetích zemích a s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC);

i) aktivně se podílejí na diagnostice ohnisek nemocí přenášených potravou, zoonóz nebo nákaz zvířat nebo výskytu škodlivých organismů rostlin v členských státech prostřednictvím potvrzování diagnóz, charakterizace a taxonomických nebo epizootických studií prováděných na izolátech patogenů nebo vzorcích škodlivých organismů;

j) koordinují nebo provádějí testy k ověření jakosti činidel a šarží činidel používaných při diagnostice nemocí přenášených potravou, zoonóz nebo nákaz zvířat a škodlivých organismů rostlin;

k) spadá-li to do jejich působnosti, založí a uchovávají:

i) referenční sbírky škodlivých organismů rostlin nebo referenčních kmenů patogenních původců;

ii) referenční sbírky materiálů určených pro styk s potravinami, které se používají ke kalibraci analytických zařízení a k poskytování jejich vzorků národním referenčním laboratořím;

iii) aktualizované seznamy dostupných

Nahrávám...
Nahrávám...