dnes je 28.6.2022

Input:

2018/775, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

1.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2018.775
2018/775, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo místa provenience primární složky potraviny

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/775
ze dne 28. května 2018,

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1 , a zejména na čl. 26 odst. 8 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 26 nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví obecná pravidla a požadavky týkající se uvádění země původu nebo místa provenience potravin, které se použijí, aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy Unie.

(2) Podle čl. 26 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011 je uvedení země původu nebo místa provenience povinné tehdy, pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo uvádět spotřebitele v omyl ohledně skutečné země původu nebo místa provenience konečné potraviny, zejména pokud by informace připojená k potravině nebo etiketa jako celek jinak naznačovala, že potravina je z jiné země původu nebo místa provenience. Účelem tohoto článku je zamezit uvádění zavádějících informací o potravinách, které by naznačovaly určitý původ potraviny, je-li ve skutečnosti její pravý původ odlišný.

(3) Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 stanoví, že je-li uváděna země původu nebo místo provenience potraviny a nejedná se o stejnou zemi nebo místo, z nichž pochází její primární složka, uvede se rovněž země původu nebo místo provenience dané primární složky, nebo se uvede, že země původu nebo místo provenience primární složky se liší od země původu nebo místa provenience potraviny. Dále stanoví, že použití uvedených požadavků závisí na přijetí prováděcího aktu.

(4) Ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 se týká případů, kdy se země původu nebo místo provenience uvádí povinně v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. a) zmíněného nařízení, nebo dobrovolně prostřednictvím údajů, jako jsou prohlášení, výrazy, vyobrazení nebo symboly.

(5) Dobrovolné údaje, jako jsou zeměpisná prohlášení obsažená v názvu potraviny nebo k němu připojená, mohou být rovněž součástí pojmenování produktu, jež jsou v souladu se zvláštními právními předpisy EU chráněna jako zeměpisná označení nebo jako ochranné známky.

(6) Údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny, které jsou součástí pojmenování produktu, jež jsou chráněna jako zeměpisná označení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 2 , (EU) č. 1308/2013 3 , (ES) č. 110/2008 4 nebo (EU) č. 251/2014 5 nebo chráněna na základě mezinárodních dohod, spadají do působnosti čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011. Vzhledem ke skutečnosti, že u těchto pojmenování produktu existuje úzká souvislost mezi vlastnostmi produktu a zeměpisným původem, že podléhají zvláštním pravidlům, včetně pravidel pro označování, a vzhledem ke zvláštní povaze těchto názvů jako práv duševního vlastnictví je nezbytné dále prozkoumat, jak by měl být v případě zmiňovaných názvů uváděn původ primární složky podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

(7) Údaje o zemi původu nebo místu provenience potraviny, které jsou součástí zapsaných ochranných známek, spadají do působnosti čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011. Ochrannou známkou může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, barvy, tvar výrobku nebo obal výrobku, nebo zvuky, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků. Účelem ochranných známek je umožnit spotřebitelům v souvislosti s konkrétním výrobkem a/nebo službou identifikaci konkrétního obchodního zdroje či obchodního původu. S ohledem na zvláštní povahu a cíl ochranných známek je vhodné dále prozkoumat, jak by měl být v případě ochranných známek uváděn původ primární složky podle čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011.

(8) Vžité a obecné názvy, včetně zeměpisných výrazů, které doslova označují původ, ale obecně nejsou chápány jako údaj o zemi původu nebo místu provenience potraviny, by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(9) Pro účely tohoto nařízení by identifikační označení připojená k potravině v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 6 , kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, neměla být považována za údaj o zemi původu nebo místu provenience.

(10) Aby mohli spotřebitelé přijímat informovanější rozhodnutí, je nezbytné stanovit prostřednictvím tohoto nařízení zvláštní pravidla pro případy, kdy jsou země původu nebo místo provenience primární složky uvedeny. Zmíněná pravidla zajistí, aby taková informace byla dostatečně přesná a smysluplná.

(11) Bylo by proto vhodné, aby se takový údaj pro primární složku poskytoval s odkazem na zeměpisnou oblast, jež by měla být spotřebiteli snadno srozumitelná. Používání smyšlených názvů pro regiony nebo jiné zeměpisné oblasti, které nejsou smysluplnou informací nebo by mohly uvést spotřebitele v omyl ohledně skutečného místa provenience primární složky, by mělo být zakázáno.

(12) Pokud je primární složka potravinou, na niž se vztahují zvláštní předpisy Unie o uvádění země původu nebo místa provenience, mohly by být tyto předpisy případně použity pro účely čl. 26 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1169/2011.

(13) Pokud se provozovatelé potravinářských podniků například z důvodu různých nebo proměnlivých zdrojů dodávek a zvláštních výrobních postupů rozhodnou uvádět pouze to, že se země původu nebo místo provenience primární složky

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...