dnes je 21.6.2024

Input:

2019/1793: Prováděcí nařízení Komise (EU) o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, k 27. 5. 2020

27.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2019.1793
2019/1793: Prováděcí nařízení Komise (EU) o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, k 27. 5. 2020

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

Úplné znění nařízení (EU) 2019/1793.

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793

ze dne 22. října 2019

o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 277 29.10.2019, s. 89)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
>M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/625 ze dne 6. května 2020,   L 144 13 7.5.2020

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 011, 15.1.2020, s.  3 (2019/1793)

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1793

ze dne 22. října 2019

o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660

(Text s významem pro EHP)

ODDÍL 1
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

1. Toto nařízení stanoví:

a) seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu, které pocházející z určitých třetích zemí a podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol při vstupu do Unie, uvedený v příloze I, kódů KN a klasifikací TARIC stanovených v uvedené příloze, v souladu s čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625;

b) zvláštní podmínky pro vstup následujících kategorií zásilek potravin a krmiv do Unie v důsledku rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů, rezidui pesticidů, pentachlorfenolem a dioxiny a mikrobiologické kontaminace v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002:

i. zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu ze třetích zemí nebo z částí těchto třetích zemí uvedené v tabulce 1 přílohy II, kódů KN a klasifikace TARIC stanovených v uvedené příloze;

ii. zásilky složených potravin obsahujících jakékoli potraviny uvedené v tabulce 1 přílohy II v množství větším než 20 % buď v jednom produktu, nebo v souhrnu takových produktů kódů KN uvedených v tabulce 2 uvedené přílohy z důvodu rizika kontaminace aflatoxiny;

▼M1

ba) pozastavení vstupu potravin a krmiv uvedených v příloze IIa do Unie;

▼B

c) pravidla týkající se četnosti kontrol totožnosti a fyzických kontrol zásilek potravin a krmiv uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce;

d) pravidla pro metody, které mají být používány pro odběr vzorků a laboratorní analýzy u zásilek potravin a krmiv uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce, v souladu s čl. 34 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) 2017/625;

e) pravidla týkající se vzorového úředního osvědčení, které musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, a požadavky na toto úřední osvědčení v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 178/2002;

f) pravidla pro vydávání náhradních úředních osvědčení, která musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v písmenu b) tohoto odstavce, v souladu s čl. 90 písm. c) nařízení (EU) 2017/625.

2. Toto nařízení se vztahuje na zásilky potravin a krmiv uvedené v odst. 1 písm. a) a b), které jsou určeny k uvedení na trh Unie.

▼M1

3. Toto nařízení se nevztahuje na následující kategorie zásilek potravin a krmiv uvedených v odst. 1 písm. a) a b), pokud jejich čistá hmotnost nepřesahuje 30 kg:

a) zásilky potravin a krmiv zaslané jako obchodní vzorky, laboratorní vzorky nebo jako výstavní předměty, které nejsou určeny k uvedení na trh;

b) zásilky potravin a krmiv, které jsou součástí osobních zavazadel cestujících a jsou určeny k osobní spotřebě nebo použití;

c) neobchodní zásilky potravin a krmiv, které nejsou určeny k uvedení na trh, zasílané fyzickým osobám;

d) zásilky potravin a krmiv určené k vědeckým účelům.

▼B

4. Toto nařízení se nevztahuje na potraviny a krmiva uvedené v odst. 1 písm. a) a b) v dopravních prostředcích provozovaných na mezinárodní úrovni, jež nejsou vykládány a jsou určeny ke spotřebě pro posádku a cestující.

5. V případě pochybností o zamýšleném použití potravin a krmiv uvedených v odst. 3 písm. b) a c) nese důkazní břemeno vlastník osobních zavazadel nebo příjemce zásilky.

Článek 2

Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) "zásilkou" se rozumí zásilka podle definice v čl. 3 bodě 37 nařízení (EU) 2017/625;

b) "uvedením na trh" se rozumí uvedení na trh podle definice v čl. 3 bodě 8 nařízení (ES) č. 178/2002.

2. Ale pro účely článků 7, 8, 9, 10 a 11 a přílohy IV se "zásilkou" rozumí:

a) "šarže" podle přílohy I nařízení (ES) č. 401/2006 a přílohy I nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o potraviny a krmiva uvedené v příloze II z důvodu rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů;

b) "šarže" podle přílohy směrnice Komise 2002/63/ES, pokud jde o potraviny a krmiva uvedené v příloze II z důvodu rizika kontaminace pesticidy a pentachlorfenolem.

Článek 3

Odběry vzorků a analýzy

Odběry vzorků a analýzy prováděné příslušnými orgány na stanovištích hraniční kontroly nebo na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 v rámci fyzických kontrol zásilek potravin a krmiv uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nebo ve třetích zemích za účelem získání výsledků analýz, které musí doprovázet zásilky potravin a krmiv uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), jak stanoví toto nařízení, se provádějí v souladu s těmito požadavky:

a) u potravin uvedených v přílohách I a II z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů se odběr vzorků a analýzy provádí v souladu s nařízením (ES) č. 401/2006;

b) u krmiv uvedených v přílohách I a II z důvodu možného rizika kontaminace mykotoxiny včetně aflatoxinů se odběr vzorků a analýzy provádí v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009;

c) u potravin a krmiv uvedených v přílohách I a II z důvodu možného nedodržení maximálních povolených limitů reziduí pesticidů se odběr vzorků provádí v souladu se směrnicí 2002/63/ES;

d) u guarové gumy uvedené v příloze II z důvodu možné kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny se odběr vzorků pro analýzu pentachlorfenolu provádí v souladu se směrnicí 2002/63/ES a odběr vzorků a analýzy pro kontrolu dioxinů v krmivech se provádí v souladu s nařízením (ES) č. 152/2009;

e) u potravin uvedených v přílohách I a II z důvodu rizika výskytu salmonel se odběr vzorků a analýzy pro tlumení salmonel provádějí v souladu s postupy odběru vzorků a analytickými referenčními metodami stanovenými v příloze III;

f) metody odběru vzorků a analýzy uvedené v poznámkách pod čarou k přílohám I a II se použijí v souvislosti s jinými nebezpečími než uvedenými v písmenech a), b), c), d) a e).

Článek 4

Propuštění do volného oběhu

Celní orgány umožní propuštění zásilek potravin a krmiv uvedených v přílohách I a II do volného oběhu pouze po předložení řádně finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu (CHED) uvedeného v čl. 57 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, který potvrzuje, že zásilka je v souladu s příslušnými pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

ODDÍL 2
DOČASNÉ ZINTENZIVNĚNÍ ÚŘEDNÍCH KONTROL NA STANOVIŠTÍCH HRANIČNÍ KONTROLY A NA KONTROLNÍCH MÍSTECH U URČITÝCH POTRAVIN A KRMIV Z URČITÝCH TŘETÍCH ZEMÍ

Článek 5

Seznam potravin a krmiv jiného než živočišného původu

1. Zásilky potravin a krmiv uvedené v příloze I podléhají dočasnému zintenzivnění úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly při jejich vstupu do Unie a na kontrolních místech.

2. Identifikace potravin a krmiv uvedených v odstavci 1 za účelem úředních kontrol se provádí na základě kódů kombinované nomenklatury a třídění TARIC uvedených v příloze I.

Článek 6

Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol

1. Příslušné orgány na stanovištích hraniční kontroly a na kontrolních místech uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 provádějí kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek potravin a krmiv uvedených v příloze I, včetně odběru vzorků a laboratorních analýz s četností stanovenou v uvedené příloze.

2. Četnost kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovená v určité položce v příloze I se použije jako celková četnost pro všechny produkty spadající do uvedené položky.

ODDÍL 3

▼M1

ZVLÁŠTNÍ

Nahrávám...
Nahrávám...