dnes je 21.6.2024

Input:

2021/1165, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2021.1165
2021/1165, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Evropská komise, Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1165

ze dne 15. července 2021,

kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 24 odst. 9 a čl. 39 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci používat pouze produkty a látky povolené podle článku 24 uvedeného nařízení, pokud bylo jejich používání povoleno v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie také pro konvenční produkci. Komise již vyhodnotila používání některých produktů a látek v ekologické produkci na základě cílů a zásad stanovených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (2). Vybrané produkty a látky byly následně povoleny za specifických podmínek nařízením Komise (ES) č. 889/2008 (3) a zařazeny na seznamy v některých přílohách uvedeného nařízení. Cíle a zásady stanovené v nařízení (EU) 2018/848 jsou podobné cílům a zásadám stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit kontinuitu ekologické produkce, měly by být tyto produkty a látky zařazeny na restriktivní seznamy, jež mají být stanoveny na základě nařízení (EU) 2018/848.

(2) Členské státy také v souladu s čl. 24 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848 předložily Komisi a ostatním členským státům dokumentaci k některým produktům a látkám za účelem jejich povolení a zařazení na seznamy, jež mají být stanoveny podle uvedeného nařízení.

(3) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části I bodě 1.10.2 nařízení (EU) 2018/848 mohou být určité povolené produkty a látky použity k ochraně rostlin. Za tímto účelem by Komise měla povolit účinné látky pro použití v přípravcích na ochranu rostlin uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit seznam těchto účinných látek.

(4) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části I bodě 1.9.3, části II bodě 1.9.1.2 písm. b), bodě 1.9.2.2 písm. d), bodě 1.9.3.2 písm. b) a bodě 1.9.5.2 písm. a) a části III bodě 2.2.2 písm. c), bodě 2.3.2 a bodě 3.1.5.3 čtvrtém pododstavci druhé odrážce nařízení (EU) 2018/848 mohou být určitá hnojiva, pomocné půdní látky a živiny použity pro výživu rostlin, vylepšení a obohacení podestýlky, pěstování řas nebo prostředí chovu živočichů v akvakultuře. Za tímto účelem by Komise měla povolit hnojiva, pomocné půdní látky a živiny uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit jejich seznam.

(5) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části II bodě 1.4.1 písm. i) a bodě 1.5.2.3, části III bodě 3.1.3.1 písm. d) a části V bodě 2.3 nařízení (EU) 2018/848 mohou být pro výživu zvířat použity některé konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek, krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu, doplňkové látky a pomocné látky. Za tímto účelem by Komise měla povolit konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek, krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu, doplňkové látky a pomocné látky uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. c) a d) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit jejich seznamy.

(6) Některé konvenční krmné suroviny jsou kromě toho v souladu s nařízením (EU) 2018/848 povoleny přímo. V zájmu jasnosti by na seznamy společně s krmnými surovinami povolenými tímto nařízením měly být zařazeny i tyto krmné suroviny, s odkazem na konkrétní ustanovení nařízení (EU) 2018/848.

(7) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části I bodě 1.11, části II bodech 1.5.1.6, 1.5.1.7 a bodě 1.9.4.4 písm. c), části III bodě 3.1.4.1 písm. f), části IV bodě 2.2.3, části V bodě 2.4 a části VII bodě 1.4 a v příloze III bodech 4.2 a 7.5 nařízení (EU) 2018/848 mohou být k čištění a dezinfekci použity pouze některé produkty a látky. Za tímto účelem by Komise měla povolit produkty k čištění a dezinfekci uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. e), f) a g) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit jejich seznamy.

(8) Některé produkty k čištění a dezinfekci budov a zařízení pro hospodářská zvířata, živočichy v akvakultuře a produkci mořských řas byly vyhodnoceny a zařazeny na seznamy v příloze VII nařízení (ES) č. 889/2008. Produkty k čistění a dezinfekci budov a zařízení používaných pro rostlinnou výrobu a zpracovatelských a skladových zařízeních však doposud vyhodnocují a povolují pouze členské státy. Před povolením těchto produktů v ekologické produkci by měla Komise za pomoci skupiny odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce provést hodnocení na úrovni Unie. Součástí tohoto hodnocení by měla být revize všech stávajících povolených produktů a látek k čištění a dezinfekci.

(9) V zájmu zajištění kontinuity ekologické produkce by produkty uvedené na seznamech v příloze VII nařízení (ES) č. 889/2008 a produkty povolené na úrovni členských států měly být nadále povoleny do 31. prosince 2023, aby bylo možné stanovit seznamy produktů k čištění a dezinfekci v souladu s ustanoveními čl. 24 odst. 1 písm. e), f) a g) nařízení (EU) 2018/848. Tyto produkty však musí splňovat příslušné požadavky právních předpisů Unie, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (5), a ekologická kritéria stanovená v kapitole II a čl. 24 odst. 3 písm. a) a b) nařízení (EU) 2018/848.

(10) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části IV bodě 2.2.1 a bodě 2.2.2 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 mohou být při produkci zpracovaných ekologických potravin použity některé potravinářské přídatné látky, včetně potravinářských enzymů určených k použití jako potravinářské přídatné látky, a pomocné látky. Za tímto účelem by Komise měla povolit potravinářské přídatné látky a pomocné látky uvedené v čl. 24 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit jejich seznam.

(11) Potravinářské přídatné látky a pomocné látky používané při produkci zpracovaných ekologických potravin byly zařazeny na seznamy v příloze VIII oddílech A, B a C nařízení (ES) č. 889/2008. Některé z těchto produktů by však mohly být podle jejich použití a funkcí v konečném produktu klasifikovány jako přídatné látky, a nikoli jako pomocné látky. Tato klasifikace vyžaduje zvláštní a vyčerpávající analýzu těchto produktů v produkci zpracovaných ekologických potravin. Zmiňovaná analýza by měla být provedena u všech produktů, které jsou v nařízení (ES) č. 889/2008 uvedeny jako pomocné látky. Tento proces si vyžádá čas a nelze jej dokončit před datem použitelnosti nařízení (EU) 2018/848. Produkty, které jsou v současnosti v nařízení (ES) č. 889/2008 uvedeny jako pomocné látky, budou proto v tomto nařízení uvedeny jako pomocné látky, dokud nebude provedena zvláštní a vyčerpávající analýza.

(12) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části IV bodě 2.2.1 nařízení (EU) 2018/848 mohou být při produkci zpracovaných ekologických potravin použity některé zemědělské složky získané z konvenční produkce. Za tímto účelem by Komise měla povolit takové zemědělské složky získané z konvenční produkce uvedené v čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit jejich seznam. Dokumentace týkající se zemědělských složek získaných z konvenční produkce, které mají být použity pro produkci zpracovaných ekologických potravin, předložená členskými státy v souladu s čl. 24 odst. 7 nařízení (EU) 2018/848 byla vyhodnocena ve Výboru pro ekologickou produkci. Vybrané produkty a látky, jež splňují cíle a zásady stanovené v nařízení (EU) 2018/848, by měly být zařazeny na restriktivní seznam, který má být stanoven tímto nařízením, v případě nutnosti za specifických podmínek.

(13) Aby však měly hospodářské subjekty dostatek času přizpůsobit se novému restriktivnímu seznamu povolených zemědělských složek získaných z konvenční produkce, a zejména nalézt zdroj zemědělských složek, které byly vyprodukovány v souladu s nařízením (EU) 2018/848, je vhodné, aby se seznam zemědělských složek získaných z konvenční produkce, které pro použití při zpracování ekologických potravin povoluje toto nařízení, použil od 1. ledna 2024.

(14) Vzhledem ke složení některých zemědělských složek získaných z konvenční produkce mohou některá jejich použití ve zpracovaných ekologických potravinách odpovídat použitím jako potravinářské přídatné látky, potravinářské pomocné látky nebo produkty a látky uvedené v příloze II části IV bodě 2.2.2 nařízení (EU) 2018/848. Uvedená použití vyžadují zvláštní povolení v souladu s přílohou II částí IV bodem 2.2 nařízení (EU) 2018/848 a taková použití by neměla být povolena prostřednictvím povolení zemědělských složek získaných z konvenční produkce.

(15) Za určitých okolností a podmínek stanovených zejména v příloze II části VII bodě 1.3 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 mohou být při produkci kvasinek a kvasničných produktů použity některé pomocné látky. Za tímto účelem by Komise měla povolit pomocné látky při produkci kvasinek a kvasničných produktů uvedené v čl. 24 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 a stanovit jejich seznam.

(16) V souladu s přílohou II částí VI bodem 2.2 nařízení (EU) 2018/848 lze pro výrobu vinařských produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (6) použít pouze produkty a látky povolené pro použití v ekologické produkci podle článku 24 nařízení (EU) 2018/848. Za tímto účelem by Komise měla takové produkty a látky povolit a stanovit jejich seznam.

(17) Na základě ustanovení čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 může Komise udělit zvláštní povolení pro používání produktů a látek ve třetích zemích a v nejvzdálenějších regionech Unie. Způsob zahájení postupu, kterým se mají členské státy řídit ve vztahu k nejvzdálenějším regionům Unie, je stanoven v čl. 24 odst. 7 uvedeného nařízení. Postup pro taková povolení vůči třetím zemím však v nařízení (EU) 2018/848 upřesněn není. Daný postup je proto vhodné stanovit v tomto nařízení, a to v souladu s postupem pro povolování produktů a látek pro použití v ekologické produkci v Unii, stanoveným v článku 24 nařízení (EU) 2018/848. Vzhledem k tomu, že tato povolení mohou být udělena na období dvou let, které je možno prodloužit, je vhodné uvést příslušné produkty a látky ve zvláštní příloze, aby se zabránilo záměně s produkty a látkami, které jsou povoleny bez časového omezení.

(18) V zájmu jasnosti a právní jistoty by mělo být zrušeno nařízení (ES) 889/2008. Protože však seznamy produktů k čištění a dezinfekci nebudou stanoveny dříve než 1. ledna 2024, měla by se příloha VII nařízení (ES) č. 889/2008 používat až do 31. prosince 2023. V této souvislosti je vhodné upřesnit, že produkty zařazené na seznamu v uvedené příloze, které nejsou povoleny podle nařízení (EU) č. 528/2012, nemohou být použity jako biocidní přípravky. Seznam zemědělských složek získaných z konvenční produkce, které mají být použity pro produkci zpracovaných ekologických potravin, stanovený tímto nařízením se použije až od 1. ledna 2024. Je proto vhodné stanovit, že zpracované ekologické potraviny, které byly vyprodukovány před 1. lednem 2024 s použitím zemědělských složek získaných z konvenční produkce uvedených v příloze IX nařízení (ES) č. 889/2008, lze uvádět na trh po uvedeném datu až do vyčerpání zásob.

(19) Certifikáty, které hospodářským subjektům vydávají příslušné orgány nebo případně kontrolní orgány či kontrolní subjekty v souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848, lze vydávat od 1. ledna 2022. V uvedený den však nebudou poskytnuty všem dotčeným hospodářským subjektům. V zájmu zajištění kontinuity ekologické produkce a odchylně od čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 by osvědčení vydaná hospodářským subjektům kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty v souladu s článkem 68 nařízení (ES) č. 889/2008 před 1. lednem 2022 měla zůstat platná až do konce období platnosti. Protože však podle čl. 38 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 má být u hospodářských subjektů alespoň jednou ročně ověřen soulad a udělení certifikátu má v souladu s čl. 38 odst. 5 uvedeného nařízení vycházet z výsledků tohoto ověření, neměla by platnost přesáhnout 31. prosince 2022.

(20) V zájmu jasnosti a právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2018/848. Ustanovení odkazující na seznamy produktů k čištění a dezinfekci a na seznam zemědělských složek získaných z konvenční produkce, které mají být použity pro produkci zpracovaných ekologických potravin, by se však z důvodů uvedených v 18. bodě odůvodnění tohoto nařízení měla použít od 1. ledna 2024.

(21) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 mohou být v přípravcích na ochranu rostlin používaných v ekologické produkci podle přílohy I tohoto nařízení obsaženy pouze účinné látky uvedené ve zmiňované příloze, a to za předpokladu, že tyto přípravky na ochranu rostlin jsou:

a) povoleny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (7);

b) používány v souladu s podmínkami pro použití stanovenými v povoleních přípravků, které látky obsahují, udělených členskými státy, a

c) používány v souladu s podmínkami stanovenými v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (8).

Článek 2

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci jako hnojiva, pomocné půdní látky a živiny pro výživu rostlin, vylepšení a obohacení podestýlky, pěstování řas nebo prostředí chovu živočichů v akvakultuře použít pouze produkty a látky uvedené v příloze II tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (9), příslušnými použitelnými články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 (10), nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (11) a nařízením Komise (EU) č. 142/2011 (12), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 3

Konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek či krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci jako konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející z řas nebo kvasinek nebo jako krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního původu použít pouze produkty a látky uvedené v části A přílohy III tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (13), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 4

Doplňkové látky a pomocné látky

Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2018/848 lze v ekologické produkci jako doplňkové látky a pomocné látky používané ve výživě zvířat použít pouze produkty a látky uvedené v části B přílohy III tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (14), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 5

Produkty k čištění a dezinfekci

1. Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2018/848 lze k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu použít pouze produkty uvedené v části A přílohy IV tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty v souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

2. Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2018/848 lze k čištění a dezinfekci budov a zařízení používaných pro rostlinnou výrobu včetně skladových prostor v zemědělském podniku použít pouze produkty uvedené v části B přílohy IV tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty v souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

3. Pro účely čl. 24 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2018/848 lze k čištění a dezinfekci ve zpracovatelských a skladových zařízeních použít pouze produkty uvedené v části C přílohy IV tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jsou tyto produkty v souladu s ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

4. Produkty k čištění a dezinfekci uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. e), f) a g) nařízení (EU) 2018/848, které byly povoleny pro použití v ekologické produkci podle nařízení (ES) č. 834/2007 nebo podle vnitrostátních právních předpisů přede dnem použitelnosti nařízení (EU) 2018/848, mohou být až do zařazení do části A, B nebo C přílohy IV tohoto nařízení nadále používány, jsou-li v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením (ES) č. 648/2004 a s nařízením (EU) č. 528/2012, a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 6

Potravinářské přídatné látky a pomocné látky

Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/848 lze při produkci zpracovaných ekologických potravin použít jako potravinářské přídatné látky, včetně potravinářských enzymů určených k použití jako potravinářské přídatné látky, a pomocné látky pouze produkty a látky uvedené v části A přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (15), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 7

Zemědělské složky získané z konvenční produkce, které mají být použity k produkci zpracovaných ekologických potravin

Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 lze k produkci zpracovaných ekologických potravin použít pouze zemědělské složky získané z konvenční produkce, které jsou uvedeny v části B přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a v příslušných případech s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Prvním odstavcem nejsou dotčeny podrobné požadavky na ekologickou produkci zpracovaných potravin stanovené v příloze II části IV oddíle 2 nařízení (EU) 2018/848. První odstavec se zejména nepoužije na zemědělské složky získané z konvenční produkce, které se používají jako potravinářské přídatné látky, pomocné látky nebo produkty a látky uvedené v příloze II části IV bodě 2.2.2 nařízení (EU) 2018/848.

Článek 8

Pomocné látky používané při produkci kvasinek a kvasničných produktů

Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 lze jako pomocné látky k produkci kvasinek a kvasničných produktů pro potraviny a krmiva použít pouze produkty a látky uvedené v části C přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že je jejich použití v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie a v příslušných případech s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 9

Produkty a látky pro použití v ekologické produkci vína

Pro účely přílohy II části VI bodu 2.2 nařízení (EU) 2018/848 lze k výrobě a ošetření ekologických výrobků z révy vinné podle přílohy VII části II nařízení (EU) č. 1308/2013 použít pouze produkty a látky uvedené v části D přílohy V tohoto nařízení, a to za předpokladu, že jejich použití je v souladu s příslušnými ustanoveními práva Unie, zejména pak v rámci mezí a podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013 a v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 (16), a v příslušných případech v souladu s vnitrostátními ustanoveními založenými na právu Unie.

Článek 10

Postup udělování zvláštních povolení pro používání produktů a látek v určitých oblastech třetích zemí

1. Pokud se kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt uznaný podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 domnívá, že by produktu nebo látce mělo být uděleno zvláštní povolení pro použití v určité oblasti mimo Unii z důvodu specifických podmínek stanovených v čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení, může požádat Komisi, aby provedla posouzení. Za tímto účelem poskytne Komisi dokumentaci, ve které jsou dotyčný produkt nebo látka popsány, ve které jsou uvedeny důvody pro toto zvláštní povolení a ve které je vysvětleno, proč produkty a látky povolené podle tohoto nařízení nejsou vzhledem k specifickým podmínkám příslušné oblasti vhodné k použití. Zajistí, aby dokumentace byla připravena k zveřejnění v souladu s právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy členských států o ochraně údajů.

2. Komise předá žádost uvedenou v odstavci 1 členským státům a veškeré takové žádosti zveřejní.

3. Komise zanalyzuje dokumentaci uvedenou v odstavci 1. Komise povolí produkt nebo látku s ohledem na specifické podmínky uvedené v dokumentaci pouze tehdy, pokud její analýza celkově dospěje k závěru, že:

a) toto zvláštní povolení je v dané oblasti odůvodněné;

b) produkt nebo látka popsané v dokumentaci splňují zásady stanovené v kapitole II, kritéria stanovená v čl. 24 odst. 3 a podmínku stanovenou v čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2018/848 a

c) použití produktu nebo látky je v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů Unie, v případě účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (17).

Povolený produkt nebo látka se zařadí do přílohy VI tohoto nařízení.

4. Po uplynutí dvouletého období uvedeného v čl. 45 odst. 2 nařízení (EU) 2018/848 se povolení automaticky prodlužuje o další období dvou let za předpokladu, že nejsou k dispozici žádné nové skutečnosti a žádný členský stát nebo kontrolní orgán či kontrolní subjekt uznaný podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2018/848 nevznesl námitky, na jejichž základě by bylo třeba závěr Komise uvedený v odstavci 3 přehodnotit.

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 889/2008 se zrušuje.

Přílohy VII a IX se však použijí až do 31. prosince 2023.

Článek 12

Přechodná ustanovení

1. Pro účely čl. 5 odst. 4 tohoto nařízení mohou být produkty k čištění a dezinfekci uvedené na seznamu v příloze VII nařízení (ES) č. 889/2008 používány až do 31. prosince 2023 k čištění a dezinfekci rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu, s výhradou části D přílohy IV tohoto nařízení.

2. Pro účely čl. 24 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2018/848 mohou být zemědělské složky získané z konvenční produkce uvedené v příloze IX nařízení (ES) č. 889/2008 používány pro produkci zpracovaných ekologických potravin až do 31. prosince 2023. Zpracované ekologické potraviny, které byly vyprodukovány před 1. lednem 2024 s použitím těchto zemědělských složek získaných z konvenční produkce, lze uvádět na trh po uvedeném datu až do vyčerpání zásob.

3. Osvědčení vydaná v souladu s článkem 68 nařízení (ES) č. 889/2008 před 1. lednem 2022 dále platí až do konce období jejich platnosti, nejdéle však do 31. prosince 2022.

Článek 13

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Ustanovení čl. 5 odst. 1, 2 a 3 a článku 7 se však použijí ode dne 1. ledna 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

(1) Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2) Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3) Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1).

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(8) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).

(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Úř. věst. L 170, 25.6.2019, s. 1).

(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).

(12) Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).

(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29).

(15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

(16) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV (Úř. věst. L 149, 7.6.2019, s. 1).

(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

PŘÍLOHA I

Účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin povolené pro použití v ekologické produkci podle čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2018/848

Účinné látky uvedené v této příloze mohou být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v ekologické produkci, jak je stanoveno v této příloze, pokud jsou tyto přípravky na ochranu rostlin povoleny podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Tyto přípravky na ochranu rostlin se používají v souladu s podmínkami stanovenými v příloze prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 a v souladu s podmínkami upřesněnými v povoleních udělených členskými státy, kde jsou používány. Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou upřesněny v posledním sloupci každé tabulky.

V souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2018/848 platí, že safenery, synergenty a formulační přísady jako složky přípravků na ochranu rostlin a adjuvanty, které se mají mísit s přípravky na ochranu rostlin, je povoleno používat v ekologické produkci, pokud jsou povoleny podle nařízení (ES) č. 1107/2009. Látky v této příloze mohou být použity pouze k ochraně proti škodlivým organismům podle definice v čl. 3 bodě 24 nařízení (EU) 2018/848.

V souladu s přílohou II částí I bodem 1.10.2 nařízení (EU) 2018/848 mohou být tyto látky použity pouze v případě, že rostliny nemohou být proti škodlivým organismům náležitě chráněny pomocí opatření stanovených v bodě 1.10.1 uvedené části I, zejména použitím činitelů biologické kontroly, jako jsou užitečné druhy hmyzu, roztočů a háďátek vyhovující ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (1).

Pro účely této přílohy se účinné látky dělí do těchto podkategorií:

1. Základní látky

K ochraně rostlin v ekologické produkci mohou být použity základní látky uvedené v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 rostlinného nebo živočišného původu a založené na potravinách ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2). Tyto základní látky jsou v následující tabulce označeny hvězdičkou. Použijí se v souladu s použitími, podmínkami a omezeními stanovenými v příslušných zprávách o přezkumu (3) a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v posledním sloupci následující tabulky.

Jiné základní látky uvedené v části C přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 mohou být použity k ochraně rostlin v ekologické produkci pouze tehdy, jsou-li uvedeny v následující tabulce. Tyto základní látky se použijí v souladu s použitími, podmínkami a omezeními stanovenými v příslušných zprávách o přezkumu3 a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v pravém sloupci následující tabulky.

Základní látky se nepoužívají jako herbicidy.

Číslo a část přílohy (4) CAS Název Specifické podmínky a omezení
1C   Equisetum arvense L.*  
2C 9012-76-4 Hydrochlorid chitosanu* Získaný z Aspergillus nebo z ekologické akvakultury nebo z udržitelného rybolovu podle definice v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1380/2013  (5).
3C 57-50-1 Sacharóza*  
4C 1305-62-0 Hydroxid vápenatý  
5C 90132-02-8 Ocet*  
6C 8002-43-5 Lecitiny*  
7C Salix spp. cortex*  
8C 57-48-7 Fruktóza*  
9C 144-55-8 Hydrogenuhličitan sodný  
10C 92129-90-3 Syrovátka*  
11C 7783-28-0 Hydrogenfosforečnan amonný Pouze v pastích.
12C 8001-21-6 Slunečnicový olej*  
14C 84012-40-890131-83-2 Urtica spp. (výtažek z Urtica dioica) (výtažek z Urtica urens)*  
15C 7722-84-1 Peroxid vodíku  
16C 7647-14-5 Chlorid sodný  
17C 8029-31-0 Pivo*  
18C Prášek z hořčičných semen*  
20C 8002-72-0 Cibulový olej*  
21C 52-89-1 L-cystein (E 920)  
22C 8049-98-7 Kravské mléko*  
23C Výtažek z cibule Allium cepa* L.  
    Jiné základní látky rostlinného nebo živočišného původu a založené na potravinách*  

2. Účinné látky představující nízké riziko

Účinné látky představující nízké riziko, jiné než mikroorganismy, uvedené v části D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 mohou být použity k ochraně rostlin v ekologické produkci, pokud jsou uvedeny v následující tabulce nebo jinde v této příloze. Tyto účinné látky představující nízké riziko se použijí v souladu s použitími, podmínkami a omezeními podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v posledním sloupci následující tabulky.

Číslo a část přílohy (6) CAS Název Specifické podmínky a omezení
2D   COS-OGA  
3D   Cerevisan a jiné přípravky na bázi fragmentů buněk mikroorganismů Nepocházející z GMO
5D 10045-86-6 Fosforečnan železitý  
12D 9008-22-4 Laminarin Kelp musí být získán z ekologické akvakultury nebo sklizen udržitelným způsobem v souladu s přílohou II částí III bodem 2.4 nařízení (EU) 2018/848

3. Mikroorganismy

V ekologické produkci mohou být použity všechny mikroorganismy uvedené v částech A, B a D přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud nejsou geneticky modifikovaného původu a pouze pokud jsou používány v souladu s použitími, podmínkami a omezeními stanovenými v příslušných zprávách o přezkumu3. Mikroorganismy včetně virů jsou činitelé biologické kontroly, které nařízení (ES) č. 1107/2009 považuje za účinné látky.

4. Účinné látky nezařazené do žádné z výše uvedených kategorií

Účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a uvedené v následující tabulce mohou být použity jako přípravky na ochranu rostlin v ekologické produkci pouze tehdy, jsou-li používány v souladu s použitími, podmínkami a omezeními podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a s přihlédnutím k případným dodatečným omezením v pravém sloupci následující tabulky.

Číslo a část přílohy (7) CAS Název Specifické podmínky a omezení
139 A 131929-60-7
131929-63-0
Spinosad  
225 A 124-38-9 Oxid uhličitý  
227 A 74-85-1 Ethylen Pouze u banánů a brambor; v rámci strategie prevence poškození octomilkou jej však lze použít také u citrusů.
230 A mj. 67701-09-1 Mastné kyseliny Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
231 A 8008-99-9 Výtažek z česneku (Allium sativum)  
234 A CAS Nepřiděleno
CIPAC 901
Hydrolyzované bílkoviny s výjimkou želatiny  
244 A 298-14-6 Hydrogenuhličitan draselný  
249 A 98999-15-6 Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu/ovčí tuk  
255 A a další   Feromony a jiné semiochemikálie Pouze v pastích a rozprašovačích.
220 A 1332-58-7 Křemičitan hlinitý (kaolin)  
236 A 61790-53-2 Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)  
247 A 14808-60-7
7637-86-9
Křemenný písek  
343 A 11141-17-6
84696-25-3
Azadirachtin (výtažek z margosy) Extrahovaný ze semen zederachu indického (Azadirachta indica).
240 A 8000-29-1 Olej z voňatky nardové (Cymbopogon nardus) Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
241 A 84961-50-2 Hřebíčkový olej Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
242 A 8002-13-9 Řepkový olej Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
243 A 8008-79-5 Mátový olej Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
56 A 8028-48-6
5989-27-5
Silice pomerančová Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
228 A 68647-73-4 Melaleukový olej Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.
246 A 8003-34-7 Pyrethriny extrahované z rostlin  
292 A 7704-34-9 Síra  
294 A 295 A 64742-46-7
72623-86-0
97862-82-3
8042-47-5
Parafinové oleje  
345 A 1344-81-6 Polysulfid vápenatý  
44B 9050-36-6 Maltodextrin  
45B 97-53-0 Eugenol  
46B 106-24-1 Geraniol  
47B 89-83-8 Thymol  
10E 20427-59-2 Hydroxid měďnatý V souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 540/2011 mohou být povolena pouze použití, jejichž výsledkem je celkové množství nejvýše 28 kg mědi na hektar za období 7 let.
10E 1332-65-6
1332-40-7
Chlorid-oxid měďnatý
10E 1317-39-1 Oxid měďný
10E 8011-63-0 Bordeauxská jícha
10E 12527-76-3 Zásaditý síran měďnatý
40 A 52918-63-5 Deltamethrin Pouze v pastích se zvláštními návnadami proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae) a vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata).
5E 91465-08-6 Lambda-cyhalothrin Pouze v pastích se zvláštními návnadami proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae) a vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata).

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3) K dispozici v databázi pesticidů: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4) Zařazení na seznam podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, číslo a kategorie: A – účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, B – účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, C – základní látky, D – účinné látky představující nízké riziko a E – látky, které se mají nahradit.

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6) Zařazení na seznam podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, číslo a kategorie: A – účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, B – účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, C – základní látky, D – účinné látky představující nízké riziko a E – látky, které se mají nahradit.

(7) Zařazení na seznam podle prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, číslo a kategorie: A – účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, B – účinné látky části schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, C – základní látky, D – účinné látky představující nízké riziko a E – látky, které se mají nahradit.

PŘÍLOHA II
Povolená hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny (1) uvedené v této příloze mohou být použity v ekologické produkci, pokud jsou v souladu s

—relevantními právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy o hnojivých výrobcích, v příslušných případech zejména s nařízením (ES) č. 2003/2003 a nařízením (EU) 2019/1009, a

—právními předpisy Unie o vedlejších produktech živočišného původu, zejména s nařízením (ES) č. 1069/2009 a nařízením (EU) č. 142/2011, zejména s přílohami V a XI.

V souladu s přílohou II částí I bodem 1.9.6 nařízení (EU) 2018/848 lze k zlepšení celkového stavu půdy nebo k zvýšení dostupnosti živin v půdě nebo plodinách použít přípravky z mikroorganismů.

Použity smí být pouze podle specifikací a omezení použití, které stanoví uvedené právní předpisy Unie a vnitrostátní právní předpisy. Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou upřesněny v pravém sloupci tabulek.

Název
Směsné produkty nebo produkty obsahující pouze níže uvedené materiály
Popis, specifické podmínky a omezení
Chlévský hnůj Produkt skládající se ze směsi živočišných výkalů a rostlinné hmoty (chlévského steliva a krmných surovin).
Nesmí pocházet z velkochovu.
Sušený chlévský hnůj a dehydrovaný drůbeží trus Nesmí pocházet z velkochovu.
Kompostované živočišné výkaly, včetně drůbežího trusu a kompostovaného chlévského hnoje. Nesmí pocházet z velkochovu.
Kapalné živočišné výkaly Použití po řízené fermentaci a/nebo vhodném zředění.
Nesmí pocházet z velkochovu.
Kompostovaná nebo kvašená směs domovního odpadu Produkt získaný z domovních odpadů tříděných u zdroje, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu.
Pouze rostlinný a živočišný domovní odpad.
Pouze pokud je vyroben v uzavřeném a kontrolovaném sběrném systému schváleném členským státem.
Maximální koncentrace v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný.
Rašelina Použití omezeno na zahradnictví (tržní zahradnictví, pěstování květin a stromů, školky).
Odpad z pěstování hub Výchozí složení substrátu je omezeno na produkty uvedené v této příloze.
Výkaly červů (vermikompost) a hmyzí trus ve směsi s chovným substrátem V příslušných případech v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.
Guáno  
Kompostovaná nebo zkvašená směs rostlinné hmoty Produkt získaný ze směsí rostlinné hmoty, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu.
Digestát z bioplynové stanice obsahující vedlejší produkty živočišného původu vyhnívající společně s materiálem rostlinného nebo živočišného původu, které jsou uvedeny v této příloze Vedlejší produkty živočišného původu (včetně vedlejších produktů z volně žijících zvířat) kategorie 3 a obsah trávicího traktu kategorie 2 (kategorie podle definic v nařízení (ES) č. 1069/2009.
Nesmí pocházet z velkochovu.
Postupy musí být v souladu s nařízením (EU) č. 142/2011.
Nepoužije se na jedlé části plodin.
Produkty nebo vedlejší produkty živočišného původu: Krevní moučka Moučka z paznehtů a kopyt Rohová moučka Kostní moučka nebo deželatinovaná kostní moučka Rybí moučka Masová moučka Péřová moučka, moučka z chlupů a moučka z kůží ("chiquette") Vlna Kožešina (1) Vlasy, chlupy Mléčné výrobky Hydrolyzované bílkoviny (2) 1)Maximální koncentrace chromu (VI) v mg/kg sušiny: nezjistitelná.2)Nepoužije se na jedlé části plodin.
Produkty a vedlejší produkty rostlinného původu pro hnojiva Např.: moučka z olejových pokrutin, kakaové slupky, sladové mláto.
Hydrolyzované bílkoviny rostlinného původu  
Řasy a výrobky z nich Pouze pokud byly přímo získány:i)fyzikálními postupy, včetně dehydratace, mražení a mletí;ii)extrakcí vodou nebo vodným roztokem kyseliny a/nebo alkalickým roztokem;iii)kvašením.Pouze z ekologické produkce nebo udržitelné sklizně v souladu s přílohou II částí III bodem 2.4 nařízení (EU) 2018/848.
Piliny a dřevěné třísky Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.
Kompostovaná kůra Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.
Popel ze dřeva Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno.
Přírodní měkký fosforit Produkt získaný mletím měkkých přírodních fosfátů a obsahující jako hlavní složky trikalciumfosfát a uhličitan vápenatý.
Minimální obsah živin (v procentech hmotnostních): 25 % P2O5 Fosfor vyjádřený jako P2O5 rozpustný v minerálních kyselinách; nejméně 55 % deklarovaného obsahu P2O5 ve formě rozpustné ve 2 % kyselině mravenčí.Velikost částic:—nejméně 90 % hmotnostních propadne sítem o velikosti ok 0,063 mm,—nejméně 99 % hmotnostních propadne sítem o velikosti ok 0,125 mm.Do 15. července 2022 s obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205.
Od 16. července 2022 se použijí příslušné mezní hodnoty pro kontaminující látky stanovené v nařízení (EU) 2019/1009.
Nahrávám...
Nahrávám...