dnes je 21.6.2024

Input:

2022/1428, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.1428
2022/1428, Prováděcí nařízení Komise (EU), kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1428

ze dne 24. srpna 2022,

kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu perfluoralkylovaných látek v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 34 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity perfluoralkylovaných látek (PFAS) v některých potravinách a doporučení Komise (EU) 2022/1431 (3) uvádí orientační limity, při jejichž překročení Komise doporučuje, aby členské státy prozkoumaly příčiny kontaminace látkami PFAS v potravinách s vysokými koncentracemi látek PFAS. V zájmu zajištění spolehlivosti a důslednosti úředních kontrol maximálních limitů látek PFAS v některých potravinách by měly být stanoveny podrobné požadavky na metody používané pro odběr vzorků a laboratorní analýzy.

(2) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice a zkratky uvedené v tomto článku.

1) "šarží" se rozumí identifikovatelné množství potraviny dodané ve stejném okamžiku, jež má podle příslušného orgánu jednotné vlastnosti jako jsou původ, odrůda, druh, oblast odlovu, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení;

2) "částí šarže" se rozumí fyzicky oddělená a identifikovatelná část velké šarže určená k použití metody odběru vzorků;

3) "dílčím vzorkem" se rozumí množství materiálu odebrané z jednoho místa šarže nebo části šarže;

4) "souhrnným vzorkem" se rozumí souhrn všech dílčích vzorků odebraných ze šarže nebo části šarže;

5) "laboratorním vzorkem" se rozumí reprezentativní část nebo množství souhrnného vzorku určené pro laboratoř;

6) "srovnatelnou velikostí nebo hmotností" se rozumí rozdíl ve velikosti nebo hmotnosti, který nepřesahuje 50 %;

7) "precizností" se rozumí těsnost shody mezi nezávislými výsledky zkoušek získanými za stanovených podmínek. Preciznost se vyjadřuje jako směrodatná odchylka nebo variační koeficient výsledků zkoušky;

8) "vnitrolaboratorní reprodukovatelností nebo mezilehlou precizností (RSDR)" se rozumí preciznost za souboru vnitrolaboratorních podmínek v konkrétní laboratoři;

9) "mezí stanovitelnosti (LOQ)" se rozumí nejnižší obsah analytu, který lze měřit s rozumnou mírou statistické jistoty, tj. nejnižší koncentrace nebo hmotnost analytu, která byla validována s přijatelnou přesností použitím úplné analytické metody a identifikačních kritérií;

10) "kombinovanou standardní nejistotou měření (u)" se rozumí nezáporný parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, jenž lze rozumně přisoudit měřené veličině na základě použitých informací. Získá se použitím individuálních standardních nejistot měření přidružených ke vstupním veličinám v modelu měření;

11) "rozšířenou nejistotou měření (U)" se rozumí hodnota, která se získá použitím faktoru pokrytí 2, který odpovídá úrovni spolehlivosti přibližně 95 % (U = 2u);

12) "pravdivostí" se rozumí těsnost shody mezi průměrnou hodnotou získanou z velkého počtu výsledků zkoušek s přijatou referenční hodnotou. Tuto hodnotu lze odhadnout na základě pravidelné analýzy certifikovaných referenčních materiálů, pokusů s obohacováním nebo účasti v mezilaboratorních studiích a vyjadřuje se jako zdánlivé vychýlení.

Článek 2

Příprava vzorků a analýzy pro úřední kontrolu množství látek PFAS v potravinách, pro něž byly stanoveny maximální limity nařízením (ES) č. 1881/2006, se provádějí v souladu s metodami uvedenými v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN

(1) Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3) Doporučení Komise (EU) 2022/1431 ze dne 24. srpna 2022 o monitorování perfluoralkylovaných látek v potravinách (viz strana 105 v tomto čísle Úředního věstníku).

PŘÍLOHA

ČÁST A

METODY ODBĚRU VZORKŮ

A.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

A.1.1 Materiál, z něhož mají být odebrány vzorky

Každá šarže nebo část šarže, která má být analyzována, se vzorkuje samostatně.

A.1.2 Dílčí vzorky

Dílčí vzorky se odeberou pokud možno z různých míst celé šarže nebo části šarže. Odchylky od tohoto postupu se zaznamenají v protokolu stanoveném v bodě A.1.6.

A.1.3 Příprava souhrnného vzorku

Souhrnný vzorek se připraví kombinací dílčích vzorků. Jeho hmotnost musí být nejméně 1 kilogram nebo 1 litr, pokud to není nepraktické, například odebírá-li se vzorek z jediného balení nebo pokud jde o produkt velké obchodní hodnoty.

A.1.4 Replicitní vzorky

Jsou-li odebrány replicitní vzorky za účelem kontroly dodržování předpisů, obhajoby a rozhodčího řízení, odeberou se uvedené replicitní vzorky ze zhomogenizovaného souhrnného vzorku, pokud tento postup není v rozporu s pravidly členských států týkajícími se práv provozovatele potravinářského podniku.

A.1.5 Předběžná opatření

Při odběru vzorků a při přípravě vzorků se provedou předběžná opatření s cílem zabránit jakýmkoli změnám, které by mohly ovlivnit obsah látek PFAS, nepříznivě ovlivnit analytické stanovení nebo znehodnotit reprezentativnost souhrnných vzorků.

Osoba odpovědná za odběr vzorků přijme tato předběžná opatření:

a) nepoužívat oděvy nebo rukavice, které obsahují fluoropolymerové vnější vrstvy nebo které jsou ošetřeny látkami PFAS za účelem lepšího odpuzování vody a skvrn;

b) nepoužívat v den odběru vzorků hydratační přípravky, kosmetiku, krémy na ruce, krémy proti slunci a související přípravky obsahující látky PFAS.

Materiály použité při odběru vzorků, skladování vzorků a přepravě vzorků nesmí obsahovat látky PFAS. Vzorek nesmí přijít do styku s žádnými materiály, jako jsou řezné desky, nádoby pro odběr vzorků a vnější vrstvy uzávěrů nádob pro odběr vzorků, vyrobenými z polytetrafluorethylenu (PTFE nebo Teflon), polyvinylidenfluoridu (PVDF) nebo jiných fluoropolymerů. Je třeba zabránit styku s jinými materiály obsahujícími látky PFAS.

A.1.6 Uzavření a označení vzorků

Každý vzorek se uzavře na místě odběru a označí se v souladu s vnitrostátními pravidly.

O každém odběru vzorků musí být vystaven protokol, který umožní jednoznačnou identifikaci každé šarže, v němž musí být uvedeno datum a místo odběru vzorků a všechny další údaje, které mohou být interpretaci výsledku užitečné.

A.1.7 Balení a přeprava vzorků

Každý vzorek se uloží do nádoby, která musí být čistá, inertní, vyrobená z polypropylenu, polyethylenu nebo jiného materiálu neobsahujícího látky PFAS a schopná zachovat integritu vzorku a poskytnout odpovídající ochranu před kontaminací, ztrátou analytů adsorpcí na vnitřní stěnu nádoby a poškozením během přepravy. Používání skleněných nádob není povoleno. Musí být přijata všechna nezbytná předběžná opatření s cílem zabránit změnám ve složení vzorku, které by mohly nastat během přepravy nebo skladování.

A.2 PLÁNY ODBĚRU VZORKŮ

A.2.1 Rozdělení šarží na části šarží

Velké šarže se rozdělí na části šarží za podmínky, že části šarže lze fyzicky oddělit. Na produkty, s nimiž se obchoduje ve velkých volně ložených zásilkách (např. rostlinné oleje), se vztahuje tabulka 1. Na ostatní produkty se vztahuje tabulka 2. Vzhledem k tomu, že hmotnost šarže není vždy přesným násobkem hmotnosti částí šarže, může hmotnost části šarže překročit uvedenou hmotnost nejvýše o 20 %.

Tabulka 1

Rozdělení šarží na části šarží u produktů, s nimiž se obchoduje ve volně ložených zásilkách

Hmotnost šarže (v tunách) Hmotnost nebo počet částí šarže
≥ 1 500 500  tun
> 300 a < 1 500 3 části šarže
≥ 100 a ≤ 300 100  tun
< 100

Tabulka 2

Rozdělení šarží na části šarží u produktů, s nimiž se neobchoduje ve volně ložených zásilkách

Hmotnost šarže (v tunách) Hmotnost nebo počet částí šarže
≥ 15 15 –30  tun
< 15

A.2.2 Počet dílčích vzorků

Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány z šarže nebo z části šarže, je uveden v tabulkách 3 a 4.

V případě volně ložených kapalných produktů musí být šarže nebo část šarže těsně před odebráním vzorku manuálně nebo mechanicky důkladně promíchána, pokud je to možné a pokud tím není ovlivněna kvalita produktu. V tomto případě se předpokládá rovnoměrné rozložení kontaminujících látek v dané šarži nebo části šarže. V takovém případě musí být ze šarže nebo z části šarže k vytvoření souhrnného vzorku odebrány tři dílčí vzorky.

Sestává-li šarže nebo část šarže z jednotlivých balení nebo jednotek, musí být počet balení nebo jednotek (dílčích vzorků), které mají být odebrány k vytvoření souhrnného vzorku, v souladu s tabulkou 4.

Dílčí vzorky musí mít podobnou hmotnost/podobný objem. Hmotnost/objem dílčího vzorku musí být alespoň 100 gramů nebo 100 mililitrů, což vede k hmotnosti/objemu souhrnného vzorku nejméně přibližně 1 kilogram nebo 1 litr. Není-li to možné, použijí se ustanovení bodu A.2.6.

Tabulka 3

Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány ze šarže nebo části šarže potraviny, pokud se šarže neskládá z jednotlivých balení nebo jednotek potraviny

Hmotnost nebo objem šarže/části šarže (v kilogramech nebo litrech) Minimální počet dílčích vzorků, které mají být odebrány
< 50 3
≥ 50 a ≤ 500 5
> 500 10

Tabulka 4

Počet balení nebo jednotek (dílčích vzorků), které mají být odebrány za účelem vytvoření souhrnného vzorku, sestává-li šarže nebo část šarže z jednotlivých balení nebo jednotek

Nahrávám...
Nahrávám...