dnes je 17.6.2024

Input:

2024/1038, Nařízení Komise (EU), měnící maximální hladiny toxinů T-2 a HT-2 v potravinách

13.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1038
2024/1038, Nařízení Komise (EU), měnící maximální hladiny toxinů T-2 a HT-2 v potravinách

Evropská komise

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1038
ze dne 9. dubna 2024

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

Zatímco:

(1) Nařízení Komise (EU) 2023/915 stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.

(2) T-2 a HT-2 toxiny jsou mykotoxiny produkované různými druhy Fusarium. T-2 toxin je rychle metabolizován na velké množství produktů, přičemž HT-2 toxin je hlavním metabolitem.

(3) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") přijal v roce 2011 vědecké stanovisko o rizicích pro zdraví zvířat a veřejnosti souvisejících s přítomností toxinů T-2 a HT-2 v potravinách a krmivech. Úřad stanovil skupinový tolerovatelný denní příjem (TDI) ve výši 0,1 μg/kg tělesné hmotnosti (bw) pro součet toxinů T-2 a HT-2. Odhady chronické lidské dietární expozice součtu toxinů T-2 a HT-2 založené na dostupných údajích o výskytu byly pod skupinovým TDI pro populace všech věkových skupin, a proto nepředstavovaly bezprostřední zdravotní problém.

(4) S ohledem na závěry vědeckého stanoviska z roku 2011 bylo přijato doporučení Komise 2013/165/EU s cílem shromáždit více údajů o toxinech T-2 a HT-2 v obilovinách a výrobcích z obilovin, aby bylo možné lépe porozumět meziročním roční variace výskytu a získat více informací o vlivu zpracování potravin (např. vaření) a agronomických faktorech na přítomnost toxinů T-2 a HT-2.

(5) V roce 2017 úřad přijal vědecké stanovisko o vhodnosti stanovit skupinovou zdravotní orientační hodnotu pro toxiny T-2 a HT-2 a jejich modifikované formy. Byla stanovena skupinová akutní referenční dávka (ARfD) 0,3 μg/kg tělesné hmotnosti pro součet toxinů T-2 a HT-2 a jejich modifikovaných forem. Kromě toho byl vytvořen skupinový TDI pro součet toxinů T-2 a HT-2 a jejich modifikované formy 0,02 μg/kg tělesné hmotnosti, který nahradil předchozí skupinový TDI ve výši 0,1 μg/kg tělesné hmotnosti.

(6) Také v roce 2017 úřad zveřejnil vědeckou zprávu o dietární expozici lidí a zvířat toxinům T-2 a HT-2. Odhady akutní dietární expozice v této zprávě nenaznačovaly překročení skupinové ARfD stanovené úřadem. Určité scénáře chronické dietární expozice však překročily skupinový TDI u kojenců, batolat a jiných dětí a při vysokých expozicích také u dospívajících, což ukazuje na potenciální zdravotní riziko.

(7) V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví je proto vhodné stanovit maximální limity týkající se přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v potravinách s přihlédnutím k nejnovějším údajům o výskytu. Protože jsou však k dispozici velmi omezené údaje o výskytu modifikovaných forem toxinů T-2 a HT-2 a není k dispozici žádná rutinní metoda pro jejich analýzu, maximální limity jsou v tuto chvíli stanoveny pouze pro součet T -2 a HT-2 toxiny.

(8) Aby se zajistilo uplatňování správné zemědělské praxe s cílem minimalizovat přítomnost toxinů T-2 a HT-2 v obilovinách, je důležité stanovit maximální limit pro nezpracované obiloviny. Vzhledem k tomu, že se nezpracovaný oves před mletím nebo před použitím v obilných výrobcích uváděných na trh pro konečného spotřebitele uvádí na trh se slupkami, měla by se maximální úroveň toxinů T-2 a HT-2 v nezpracovaných ovesných zrnech vztahovat na nezpracovaná ovesná zrna včetně slupek, i když jsou slupky nepoživatelné.

(9) Vzhledem k tomu, že úrovně výskytu toxinů T-2 a HT-2 jsou nejvyšší v ovesných zrnech, je důležité, aby bylo vyvinuto další úsilí k dalšímu snížení přítomnosti toxinů T-2 a HT-2 v ovesných zrnech a aby Komise je informován o dosaženém pokroku a nových údajích o výskytu s cílem v budoucnu snížit maximální hladinu toxinů T-2 a HT-2 v ovesných zrnech a výrobcích z ovesných zrn.

(10) Nařízení (EU) 2023/915 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11) Je vhodné stanovit přechodné období pro potraviny zákonně uvedené na trh přede dnem použitelnosti tohoto nařízení s přihlédnutím k tomu, že některé potraviny, na které se vztahuje toto nařízení, mají dlouhou trvanlivost.

(12) Aby se hospodářské subjekty mohly připravit na nová pravidla zavedená tímto nařízením, je vhodné stanovit přiměřenou dobu, než se použijí nové maximální limity.

(13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2023/915 se mění takto:

(1)

Nahrávám...
Nahrávám...