dnes je 17.6.2024

Input:

2024/1141, Nařízení Komise (EU), měnící zvláštní hygienické požadavky na některé maso, produkty rybolovu, mléčné výrobky a vejce

27.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2024.1141
2024/1141, Nařízení Komise (EU), měnící zvláštní hygienické požadavky na některé maso, produkty rybolovu, mléčné výrobky a vejce

Evropská komise

PŘENESENÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1141
ze dne 14. prosince 2023

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, a zejména na čl. 10 odst. 1 druhý pododstavec písm. a), c), d), e) a f), z toho

Zatímco:

(1) Nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví zvláštní pravidla hygieny potravin živočišného původu pro provozovatele potravinářských podniků. Zejména příloha II uvedeného nařízení stanoví požadavky týkající se několika produktů živočišného původu a příloha III uvedeného nařízení stanoví zvláštní požadavky. Oddíl I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví požadavky na používání identifikační značky u produktů živočišného původu. Část B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004 odkazuje na Evropské společenství, nikoli na Evropskou unii. Zkratky identifikační značky, které odkazují na "Evropskou unii", by proto měly nahradit odkazy na "Evropské společenství". Takové nahrazení však představuje značnou administrativní zátěž. Mělo by být proto stanoveno přechodné období, během něhož mohou výrobky opatřené identifikační značkou se zkratkou pro "Evropské společenství" před koncem přechodného období zůstat na trhu.

(2) Kromě toho je třeba vyjasnit vazbu mezi formou identifikační značky vyžadovanou nařízením (ES) č. 853/2004 a požadavky na zvláštní identifikační značku stanovenou pro tlumení některých chorob zvířat v nařízení (EU) 2016 /429 Evropského parlamentu a Rady. Část B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004 by měla být změněna, aby bylo jasné, jaký formulář by se měl za konkrétních okolností použít.

(3) Příloha II rovněž vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků provozující jatka podle potřeby požadovali, přijímali, kontrolovali a jednali na základě informací o potravinovém řetězci u všech zvířat, kromě volně žijící zvěře, odeslaných nebo určených k odeslání na jatka. Stejné požadavky by se měly vztahovat na provozovatele potravinářských podniků provozující zařízení na zpracování zvěřiny, pokud je farmová zvěř poražená v místě původu zasílána do zařízení na zpracování zvěřiny.

(4) Mobilní jatka se stále častěji používají, aby se předešlo možným problémům s dobrými životními podmínkami zvířat během přepravy, například kvůli dlouhé přepravní době zvířat chovaných v odlehlých oblastech. Mobilní jatka podléhají schválení jako jakákoli jiná jatka v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 853/2004 v každém členském státě, kde působí. Je však třeba vyjasnit, jak by se toto schválení mělo uplatňovat v případě kombinace mobilních a stálých zařízení jatek. Schvalování jatek je založeno především na dodržování požadavků na konstrukci, uspořádání a vybavení těchto jatek stanovených v kapitole II oddílů I a II přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

(5) Ustanovení čl. 43 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 umožňuje za výjimečných okolností přesun živých zvířat na jiná jatka. Nařízení (ES) č. 853/2004 tuto možnost nestanoví. V zájmu jednotnosti právních předpisů Unie by nařízení (ES) č. 853/2004 mělo být v tomto ohledu uvedeno do souladu s prováděcím nařízením (EU) 2019/627. Kapitola IV oddílu I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6) Nařízení (ES) č. 853/2004 povoluje omračování a vykrvování omezeného počtu některých kopytníků na farmě s výhradou zvláštních požadavků, včetně toho, že zvířata nemohou být přepravována na jatka, aby se předešlo jakémukoli riziku pro manipulátor a předešlo se jakémukoli zranění zvířata během přepravy. Tento požadavek omezuje tuto možnost omráčení a vykrvení na farmě převážně na extenzivně chovaná zvířata a vylučuje většinu zvířat, s nimiž zemědělci pravidelně manipulují, a proto je lze snadno přepravovat bez rizika. Na základě zkušeností získaných provozovateli potravinářských podniků a příslušnými orgány a s přihlédnutím k rostoucí poptávce předcházet jakýmkoli problémům s dobrými životními podmínkami zvířat během přepravy je vhodné rozšířit tuto možnost omračovat a vykrvovat kopytníky na farmě v souladu se zvláštními požadavky na ovce a kozy a ostatní kopytníci chovaní za jakýchkoli podmínek ustájení.

(7) Dne 19. ledna 2023 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin vědecké stanovisko k mikrobiologické bezpečnosti stařeného masa (dále jen "stanovisko EFSA"). Stanovisko EFSA uvádí, že stařené maso nepředstavuje vyšší riziko pro veřejné zdraví než maso čerstvé, pokud jsou dodrženy určité požadavky. S ohledem na rostoucí spotřebu stařeného masa je vhodné stanovit zvláštní požadavky doporučené ve stanovisku EFSA v nařízení (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o maso stařené nasucho ze skotu. Takové maso se uvádí na trh jako čerstvé maso nebo např. přidáním dozrávacích kultur při suchém zrání do čerstvého masa jako masná úprava. Oba oddíly I a V přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8) Kapitola VII oddílu I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví alternativní podmínky přepravy pro jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl, čtvrtky nebo půlky jatečně upravených těl rozřezaných na tři velkoobchodní kusy ovcí, koz, skotu a prasat. Tyto přepravní podmínky jsou založeny na kontrole povrchové teploty masa místo jeho vnitřní teploty a musí splňovat specifické požadavky.

(9) Na základě zkušeností získaných provozovateli potravinářských podniků a příslušnými orgány je vhodné změnit tyto zvláštní požadavky stanovené v kapitole VII oddílu I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004, zejména umožnit sběr masa z chladírenského skladu a omezeného počtu jatek, umožnit přepravu ve stejném oddělení s více druhy masa vyhovujícími konečným teplotním požadavkům tohoto masa a zajistit dodatečné teplotní a časové podmínky pro přepravu jatečně upravených těl, půlek jatečně upravených těl, čtvrtí nebo půlky jatečně upravených těl rozřezané na tři velkoobchodní kusy ovcí, koz a skotu během maximální doby přepravy 30 hodin.

(10) Příslušné orgány signalizovaly různé výsledky měření povrchové teploty při použití různých metod. Je proto vhodné stanovit referenční metodu založenou na zkušenostech získaných provozovateli potravinářských podniků a technologickém vývoji, přičemž je třeba zachovat možnost používat alternativní metody.

(11) Oddíl III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 vyžaduje, aby farmoví ptáci nadřádu běžci a farmoví kopytníci poražení na farmě byli přepraveni na jatka k další manipulaci. Vzhledem k tomu, že zařízení na zpracování zvěře mají vhodná zařízení pro hygienické zacházení s takovou farmovou zvěří poraženou na farmě, měla by být rovněž oprávněna přijímat farmové ptáky nadřádu běžci a chované kopytníky a manipulovat s nimi.

(12) Bod 3 písm. i) oddílu III přílohy III také vyžaduje prohlášení provozovatele potravinářského podniku, který choval zvířata, aby doprovázela farmové ptáky nadřádu běžci a farmové kopytníky poražené na farmě na jatka. Informace uvedené v tomto prohlášení jsou podobné informacím o potravinovém řetězci. Aby se snížila administrativní zátěž v důsledku duplikace informací, měl by být tento požadavek na prohlášení zrušen. Odkazy na bod 3 písm. i) by měly být nahrazeny odkazy na informace o potravinovém řetězci.

(13) Farmová zvěř poražená v hospodářství původu musí být doprovázena osvědčením potvrzujícím soulad s požadavky stanovenými v oddílu III bodu 3 přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 pomocí vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v kapitole 3 přílohy IV prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235. Aby se předešlo jakékoli nejednoznačnosti mezi právním požadavkem stanoveným v nařízení (ES) č. 853/2004 a vzorovým veterinárním osvědčením stanoveným v prováděcím nařízení (EU) 2020/2235, znění veterinárního osvědčení v obou nařízeních (ES) č. 853 /2004 a prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 by měly být plně konzistentní.

(14) Příloha III oddíl VIII kapitola VII body 1 a 2 nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví, že čerstvé produkty rybolovu a rozmrazené nezpracované produkty rybolovu je třeba udržovat při teplotě blížící se teplotě tajícího ledu a že zmrazené produkty rybolovu musí být ve všech částech produktů uchovávány při teplotě nepřesahující –18 °C. Odvětví produktů rybolovu někdy potřebuje nasadit stroje, které krájí čerstvé, rozmražené nezpracované produkty rybolovu nebo zpracované produkty rybolovu a mohou řezy znovu sestavovat pomocí automaticky umístěných prokládacích listů. V tomto případě se tyto produkty rybolovu umístí do chladné místnosti, aby se snížila jejich počáteční teplota, nebo v případě již zmrazených produktů se jejich teplota zvýšila na více než –18 °C, aby bylo možné bourat nebo krájet. Je proto vhodné povolit, pokud je to pro technologicky požadovanou teplotu nezbytné, aby se teplota produktů rybolovu podrobených tomuto postupu lišila od teplot požadovaných v bodech 1 a 2 kapitoly VII oddílu VIII přílohy III pro omezené množství čas. Skladování a přeprava při této teplotě by však neměla být povolena.

(15) Část I kapitoly I oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví hygienické požadavky na produkci syrového mléka a mleziva ve stádech hospodářských zvířat, od kterých se mléko a mlezivo odebírají za účelem jejich umístění na trh. Bod 3 uvedené části I stanoví, že syrové mléko od krav, buvolů, ovcí nebo koz, které nepocházejí ze stád prostých nebo úředně prostých brucelózy a tuberkulózy, musí projít tepelným ošetřením, jako je ta, která vykazuje negativní reakci na alkalickou fosfatázu test. Testování alkalické fosfatázy však není vhodnou metodou k ověření tepelného ošetření syrového mléka z jiných než hovězích druhů nebo syrového mléka odděleného v různých frakcích před tepelným ošetřením v moderních zpracovatelských závodech. Provozovatelům potravinářských podniků by proto měly být nabízeny alternativní možnosti založené na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, aby prokázali účinnost aplikováno tepelné zpracování.

(16) Část II kapitoly II oddílu IX přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví požadavky na tepelné ošetření syrového mléka, mleziva, mléčných výrobků nebo výrobků na bázi mleziva. Bod 1 písm. a) uvedené části II stanoví, že pasterizované produkty musí v případě potřeby vykazovat negativní reakci na test alkalické fosfatázy bezprostředně po takovém ošetření. Vzhledem k tomu, že testování alkalické fosfatázy není vhodné k ověření tepelného ošetření syrového mléka z jiných než hovězích druhů nebo syrového mléka rozděleného do různých frakcí před tepelným ošetřením, měly by být provozovatelům potravinářských podniků nabídnuty alternativní možnosti založené na zásadách HACCP, aby prokázaly účinnost pasterizace.

(17) Kapitola I oddílu X přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 stanoví hygienická pravidla pro produkci vajec, a zejména stanoví, že v prostorách výrobce až do prodeje spotřebiteli musí být vejce uchovávána bez cizího zápachu takový zápach může naznačovat změnu vajec, která by je učinila nevhodnými pro přímou spotřebu konečným spotřebitelem. Pokud však provozovatel potravinářského podniku úmyslně použil na vejce cizí pach, aby je ochutil zvláštní chutí, přítomnost takového pachu neznamená, že vejce představují riziko pro spotřebitele. Uvádění na trh vajec, na něž byl úmyslně aplikován zápach, by proto mělo být povoleno za předpokladu, že cílem tohoto postupu není zakrýt předchozí existenci cizího zápachu vajec.

(18) Je vhodné poskytnout provozovatelům potravinářských podniků dostatek času, aby se přizpůsobili novým požadavkům na suché stárnutí hovězího masa nebo aby prokázali ke spokojenosti příslušných orgánů bezpečnost alternativních přístupů. Tyto nové požadavky stanovené v kapitole VII oddílu I přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 ve znění tohoto nařízení by se proto měly použít 6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(19) Nařízení (ES) č. 853/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

článek 2

Identifikační značka na produktech živočišného původu může i nadále obsahovat zkratky "Evropské společenství" uvedené v příloze II oddílu I části B bodě 8 nařízení (ES) č. 853/2004 ve znění předcházejícím změny provedené tímto nařízením do 31. prosince 2028 a produkty živočišného původu s takovými identifikačními značkami použitými před tímto datem mohou zůstat na trhu.

článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 3 písm. a) bod i v) bod 1 přílohy se použije ode dne 9. listopadu 2024.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2023.

Pro Komisi

Prezident

Ursula VON DER LEYENOVÁ

------------------------------

PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (ES) č. 853/2004 se mění takto:

(1) V příloze II oddílu I se část B mění takto:

(A) bod 8 se nahrazuje tímto:

'8. Při použití v provozovně umístěné v Unii musí mít známka oválný tvar a musí obsahovat zkratku Evropské unie ("EU") v jednom z úředních jazyků Unie takto: ES, EU, EL, UE, EE , AE, ES, EÚ.;

Tyto zkratky nesmějí být zahrnuty do značek používaných zařízeními se sídlem mimo Unii na produktech dovážených do Unie.";

(b) doplňuje se tento bod:

'8a. Požadavky na podobu identifikačního znaku v této části B mohou být nahrazeny požadavky na zvláštní identifikační znak v souladu s čl. 65 odst. 1 písm. h) nařízení Evropského

Nahrávám...
Nahrávám...