dnes je 31.5.2023

Input:

248/2018 Sb., Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí

č. 248/2018 Sb., Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2018
o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) způsob označování nápojů, kvasného octa a droždí v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny,
b) druhy nápojů, kvasného octa a droždí s členěním na skupiny a podskupiny,
c) pro jednotlivé druhy nápojů, kvasného octa a droždí požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,
d) teplotní režimy při uchovávání nápojů, kvasného octa a droždí,
e) způsoby uchovávání a manipulace s nápoji, kvasným octem a droždím během jejich uvádění na trh.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na neochucené minerální a pramenité vody3) .
ČÁST DRUHÁ
NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE A KONCENTRÁTY K PŘÍPRAVĚ NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) nealkoholickým nápojem nápoj obsahující nejvýše 0,5 % objemových etanolu měřených při teplotě 20 °C,
b) koncentrátem k přípravě nealkoholických nápojů výrobek obsahující nejvýše 0,5 % objemových etanolu měřených při teplotě 20 °C,
c) nápojem v prášku směs ve formě prášku, granulí nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním,
d) nápojovým koncentrátem zahuštěná směs jednotlivých surovin používaných k výrobě nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním,
e) ovocnou nebo zeleninovou šťávou zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s barvou, vůní a chutí, které jsou charakteristické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními způsoby ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; rajčata se pro účely této vyhlášky považují za ovoce,
f) čerstvou nebo též fresh ovocnou, zeleninovou nebo ovocno-zeleninovou šťávou zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého, zdravého a čerstvého ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s barvou, vůní a chutí, které jsou charakteristické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny; do čerstvé nebo též fresh šťávy nelze přidat další složky s výjimkou bylin a semen rostlin a výrobek nesmí být dále ošetřený,
g) přírodní ovocnou, zeleninovou nebo ovocno-zeleninovou šťávou zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek uvedený v písmenu e), ošetřený pouze šetrnou metodou, k němuž nebyly přidány žádné další složky,
h) ovocnou šťávou z citrusových plodů šťáva získaná z endokarpu jejich vnitřní části; limetková šťáva však může být získávána z celého plodu,
i) ovocnou nebo zeleninovou šťávou z koncentrátu výrobek získaný z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním takového podílu pitné vody, jaký byl odstraněn při koncentraci šťávy; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny,
j) koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody; je-li výrobek určen ke konečné spotřebě, nesmí být snížení objemu menší než 50 %; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy vráceny,
k) sušenou ovocnou nebo zeleninovou šťávou nebo též ovocnou nebo zeleninovou šťávou v prášku, dehydratovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy jednoho nebo více druhů ovoce nebo zeleniny fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,
l) nektarem zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný v souladu s tabulkou 1 v příloze č. 1 k této vyhlášce přídavkem pitné vody a popřípadě též cukrů nebo medu k ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné nebo zeleninové šťávě z koncentrátu, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, sušené ovocné nebo zeleninové šťávě, ovocné dřeni nebo zeleninové dřeni, koncentrované ovocné nebo zeleninové dřeni, ovocné šťávě extrahované vodou nebo směsi těchto výrobků; aroma, dužnina a buňky získané vhodnými fyzikálními prostředky ze stejného druhu ovoce nebo zeleniny mohou být do šťávy vráceny; aniž je dotčeno nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin4) , při výrobě ovocných nektarů bez přídavku cukrů nebo se sníženou energetickou hodnotou mohou být cukry zcela nebo zčásti nahrazeny sladidly podle nařízení o potravinářských přídatných látkách5) ,
m) ovocnou šťávou extrahovanou vodou výrobek získaný difúzí pomocí vody z celého dužnatého ovoce, z nějž nelze šťávu odstranit fyzikálními prostředky, nebo z celého dehydratovaného ovoce,
n) ovocným nebo zeleninovým nápojem ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů,
o) limonádou ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě,
p) ledovým čajem nebo též Ice Tea nealkoholický nápoj vyrobený na bázi čajového extraktu,
q) vařeným pravým čajem nebo též Brewed Tea nealkoholický nápoj vyrobený z výluhu čaje pravého6) ,
r) minerální vodou ochucenou ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě,
s) pramenitou vodou ochucenou ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pramenité vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě,
t) sodovou vodou nápoj vyrobený z pitné vody a oxidu uhličitého, u kterého obsah oxidu uhličitého činí nejméně 4 g/l,
u) pitnou vodou ochucenou ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné vody, obsahující pouze přídavek aromat, popřípadě též obohacený doplňkem stravy,
v) šetrnou metodou způsob inaktivace mikroorganismů do teploty šťávy 35 °C prováděný ošetřením vysokým tlakem nebo též paskalizací v řádu 4 000 až 8 000 barů po dobu výdrže tlaku 1 až 15 minut nebo vysokonapěťovými pulsy procházejícími ošetřovanou šťávou nebo šokovým mražením.
§ 3
Členění na skupiny a podskupiny
Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
Označování
§ 4
(1) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací spotřebitelům7) , v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin8) se nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů dále označí podle odstavců 2 až 6 a § 5 až 7.
(2) Nealkoholický nápoj a koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, s výjimkou nápojového koncentrátu, se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že příloha č. 2 k této vyhlášce nevymezuje název podskupiny, názvem skupiny.
(3) Nápojový koncentrát se označí názvem podskupiny, nebo v případě, že potravina nesplňuje požadavky stanovené pro podskupinu, označí se názvem skupiny. Nápojový koncentrát se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát, jestliže po jeho předepsaném naředění obsahuje získaný nápoj ovocnou nebo zeleninovou šťávu.
(4) Nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocné nebo zeleninové šťávy nebo jejich koncentrátů, ochucený aromatem s charakterem jiného druhu ovoce nebo zeleniny než použitá základní ovocná nebo zeleninová složka, se označí jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj s deklarovanou příchutí.
(5) Nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů, se označí jako nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy nebo pouze jako nápojový koncentrát či ochucený nealkoholický nápoj.
(6) Nápojový koncentrát nebo limonáda ochucené bez přídavku ovocné nebo zeleninové složky použité v názvu výrobku se označí jako nápojový koncentrát nebo limonáda s deklarovanou příchutí.
§ 5
(1) U nápojového koncentrátu vyráběného ze dvou nebo více druhů ovoce se uvede v blízkosti názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí. U výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy „z několika druhů ovoce” nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce.
(2) Pro nápojový koncentrát obsahující více než 50 % hmotnostních cukrů lze použít název sirup.
(3) Pochází-li ovocná nebo zeleninová šťáva, ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrátu, koncentrovaná ovocná nebo zeleninová šťáva, sušená ovocná nebo zeleninová šťáva, koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná šťáva extrahovaná vodou nebo nealkoholický nápoj ze šťávy jednoho druhu ovoce nebo zeleniny, nahradí se v označení slovo ovocná nebo zeleninová názvem použitého druhu ovoce nebo zeleniny.
(4) Je-li u ovocného a zeleninového nápoje, šťávy nebo nektaru obsah oxidu uhličitého nejméně 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o sycený nápoj.
(5) U koncentrované ovocné šťávy neurčené ke konečné spotřebě se uvede údaj o množství přidané citrónové nebo limetkové šťávy a okyselujících látek povolených podle nařízení o potravinářských přídatných látkách; tento údaj se uvede na obalu, etiketě připojené k obalu nebo na průvodním dokladu.
(6) U směsi ovocné šťávy a ovocné šťávy z koncentrátu a u ovocného nektaru získaného zcela nebo zčásti z jednoho nebo z více koncentrovaných výrobků se uvede údaj „z koncentrátu nebo koncentrátů” nebo „zčásti z koncentrátu nebo koncentrátů”; tento údaj se uvede jasně viditelnými písmeny v blízkosti názvu výrobku a musí být dobře čitelný.
§ 6
(1) U ovocné šťávy, ovocné šťávy z koncentrátu, koncentrované ovocné šťávy, sušené ovocné šťávy, ovocné šťávy extrahované vodou a ovocného nektaru, vyráběných ze dvou nebo více druhů ovoce, se uvede u názvu výrobku seznam použitých druhů ovoce podle použitého množství v sestupném pořadí; u výrobků vyráběných ze tří nebo více druhů ovoce lze označení druhů ovoce nahradit slovy „z několika druhů ovoce” nebo jiným označením odpovídajícím významu nebo počtu použitých druhů ovoce; použití citrónové nebo limetkové šťávy nebo koncentrované citrónové nebo limetkové šťávy v množství do 3 g/l, vyjádřeném jako bezvodá kyselina citrónová, se nepovažuje za přídavek citrónové nebo limetkové šťávy.
(2) U ovocného nektaru se uvede minimální obsah ovocné šťávy, ovocné dřeně nebo směsi těchto složek slovy „podíl ovocné složky: nejméně ... %”, která se uvedou ve stejném zorném poli jako název výrobku.
(3) Pro ovocnou šťávu vyrobenou přímým lisováním z ovoce lze použít označení „mošt”.
(4) Je-li u limonády, minerální vody ochucené, pramenité vody ochucené nebo pitné vody ochucené obsah oxidu uhličitého nižší než 2 g/l, uvede se údaj, že se jedná o nesycenou limonádu, nesycenou minerální vodu ochucenou nesycenou pramenitou vodu ochucenou nebo nesycenou pitnou vodu ochucenou.
(5) U nápoje v prášku se uvede údaj, zda přípravou vznikne nápoj šumivý.
(6) U minerální vody ochucené se uvede
a) údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým v množství nad 2 g/l,
b) obec nebo místo, kde se zdroj jímá,
c) název zdroje,
d) údaj o analytickém složení udávající charakteristické složky minerální vody s označením laboratoře,
e) vyznačení zvýšeného obsahu iontů, u nichž je to pro použitý typ minerální vody požadováno vyhláškou o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, a
f) informace o provedených úpravách podle vyhlášky o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.
§ 7
(1) U pramenité vody ochucené se uvede
a) údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým v množství nad 2 g/l,
b) obec nebo místo, kde se zdroj jímá, a název zdroje a
c) informace o provedených úpravách podle vyhlášky o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.
(2) Limonáda, k jejíž výrobě byla použita ovocná nebo zeleninová šťáva nebo její koncentrát, se označí jako ovocná nebo zeleninová limonáda.
(3) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou minerální vody ochucené, nelze použít označení „minerálka”, „minerální voda” nebo výrazy obdobného významu.
(4) V názvu nealkoholického nápoje ani v jeho označení, s výjimkou ovocné a zeleninové šťávy, nelze použít označení „džus”, „juice”, „100 %”, „stoprocentní” nebo výrazy obdobného významu.
(5) V názvu sodové vody a pitné vody ochucené ani v jejich označení nelze uvést zeměpisné údaje a údaje o analytickém složení vody.
(6) Průměrným množstvím je hmotnost nebo objem nealkoholického nápoje a koncentrátu k přípravě nealkoholického nápoje se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky. Přípustné záporné hmotnostní nebo objemové odchylky jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 8
Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné nektary jsou uvedeny v tabulce 1 v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Fyzikální a chemické požadavky na ovocné šťávy z koncentrátu nebo koncentrátů jsou uvedeny v tabulce 2 v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Smyslové požadavky na jakost nealkoholických nápojů a koncentrátů k přípravě nealkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Ledový čaj a vařený čaj pravý musí vykazovat zastoupení charakteristických složek odpovídající obsahu čajového extraktu, zejména kofeinu, theobrominu, katechinů, theaflavinů, flavonolů, kyseliny gallové, polyfenolických látek a theaninu.
(5) U vařeného čaje pravého je pro zjištění přítomnosti minimálního množství čajového extraktu nutné, aby v nich byl naměřen minimální obsah katechinů 50 mg/l vyjádřený jako součet všech katechinů.
§ 9
Technologické požadavky
(1) Jsou-li ovocné nebo zeleninové šťávy zpracovávány z ovoce nebo zeleniny s jádry, peckami a kůrou, nesmějí být části jader, pecek a kůry obsaženy ve šťávě, s výjimkou případů, kdy části jader, pecek nebo kůry nelze odstranit vhodným výrobním postupem. Směs ovocné šťávy a ovocné dřeně je při výrobě ovocné šťávy přípustná.
(2) Ovocná nebo zeleninová šťáva z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat alespoň organoleptické, fyzikální, chemické a výživové vlastnosti odpovídající průměrným hodnotám šťávy získané z téhož druhu ovoce nebo zeleniny podle § 2 písm. e). Směs ovocné šťávy nebo koncentrované ovocné šťávy s ovocnou dření nebo koncentrovanou ovocnou dření je při výrobě ovocné šťávy z koncentrátu povolena.
(3) Obnovení původního stavu u produktů vymezených v § 2 písm. a), h), i), j), k), l) a m) s použitím látek zcela nezbytných pro tuto operaci nezakládá povinnost uvést na etiketě seznam složek použitých pro tento účel. Přidání dužniny nebo buněk navíc podle přílohy č. 4 k této vyhlášce musí být na etiketě uvedeno.
(4) Další technologické požadavky na nealkoholické nápoje jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 10
Uvádění na trh
(1) Nealkoholický nápoj v průsvitném obalu se musí uvádět na trh chráněný před přímým slunečním světlem a před mrazem.
(2) Výrobek podle § 2 písm. f) a g) musí být uváděn na trh při teplotě 2 až 8 °C.
ČÁST TŘETÍ
OVOCNÁ VÍNA, OSTATNÍ VÍNA, CIDR, PERRY A MEDOVINA
§ 11
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) ovocným vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením šťávy z ovoce, s výjimkou hroznů révy vinné, kterou je možno před kvašením upravit přídavkem vody, zahuštěného hroznového moštu anebo cukru,
b) sladovým vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením sladových výluhů pomocí odpovídajícího druhu kvasinek,
c) bylinným vínem nápoj vyrobený z cukru zkvašeného s přídavkem vody nebo ze sladového vína macerací částí bylin nebo dřevin, s výjimkou hroznů révy vinné, nebo přidáním jejich výluhů; úprava přidáním lihu, lihovin nebo jiných alkoholických nápojů není přípustná,
d) likérovým vínem ovocným nápoj vyrobený z nekvašené šťávy z ovoce, s výjimkou šťávy z hroznů révy vinné, nebo z nekvašené šťávy z plodů černého bezu s přidáním lihu nebo destilátu a cukru,
e) rýžovým vínem nebo též saké nápoj vyrobený alkoholovým kvašením rýže; přídavek dalších povolených potravinářských surovin je přípustný,
f) ovocným vínem stolním ovocné víno, které nebylo po prokvašení přislazeno,
g) ovocným vínem polosladkým ovocné víno doslazené přidáním cukru na hodnotu stanovenou v tabulce 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce,
h) ovocným vínem dezertním ovocné víno s přidáním cukru a lihu na hodnoty stanovené v tabulce 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce,
i) ovocným vínem dezertním kořeněným ovocné dezertní víno s přidáním koření nebo výluhů vyrobených z tohoto koření,
j) ovocným vínem perlivým ovocné víno sycené oxidem uhličitým na nejméně 0,1 MPa, popřípadě doslazené,
k) medovinou nebo též medovým vínem nápoj vyrobený alkoholovým kvašením pouze včelího medu, vody a kvasné kultury s možností přidání ovocné šťávy, ovoce, bylin, bylinných extraktů nebo koření,
l) dezertní medovinou nápoj vyrobený alkoholovým kvašením včelího medu rozředěného ve vodě, ovocné šťávě nebo směsi vody a ovocné šťávy v různém poměru za použití kvasné kultury; přídavek lihu, vína, cukru, bylin, bylinných extraktů nebo koření je přípustný,
m) cidrem nebo též ciderem nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy nebo sušené jablečné šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových jiné šťávy, a to před i po kvašení; aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce je možná; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním; přípustné je rovněž použití sušených nebo koncentrovaných potravin přidávaných v průběhu výroby pro jejich barvicí účinek,
n) perry nebo též hruškovým cidrem nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy nebo sušené hruškové šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových jiné šťávy, a to před i po kvašení; aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce je možná; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním, přípustné je rovněž použití sušených nebo koncentrovaných potravin přidávaných v průběhu výroby pro jejich barvicí účinek.
§ 12
Členění na druhy a skupiny
Členění ovocných vín, ostatních vín, cidru, perry a dezertní medoviny na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 13
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se ovocná vína, ostatní vína, cidr, perry a dezertní medovina označí podle odstavců 2 až 4.
(2) Je-li v názvu ovocného vína použito označení určitého druhu ovoce, musí nejméně 95 % hmotnostních podílu ovocné šťávy pocházet z uvedeného druhu ovoce.
(3) Ovocná vína, ostatní vína a dezertní medovina se označí názvem druhu a skupiny.
(4) Při označování vín uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce musí být pojem „víno” spojen vždy s označením vyjadřujícím příslušnou skupinu nebo druh ovocného vína nebo ostatního vína.
§ 14
Požadavky na jakost
Smyslové a chemické požadavky na jakost ovocných vín, ostatních vín, cidru, perry a medoviny jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2 v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 15
Technologické požadavky
(1) Na výrobu ovocného vína z jednoho druhu ovoce se použije množství ovocné šťávy v poměru stanoveném v tabulce 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(2) Na výrobu ovocného vína z jiného druhu ovoce, než je uvedeno v tabulce 3 přílohy č. 5 k této vyhlášce, nebo více druhů ovoce se použije celkové množství ovocné šťávy v poměru více než 300 litrů ovocné šťávy na 1 000 litrů výrobku.
(3) Hlavní surovinou při výrobě medoviny musí být včelí med a voda; vodu je možné částečně nahradit ovocnou šťávou.
(4) Medovina s označením „Vyrobeno za studena”, „Vyrobeno studenou cestou” nebo s jiným označením podobného významu nesmí při výrobě zahrnout proces vaření medového roztoku a při rozpouštění medu ve vodě jeho teplota nesmí přesáhnout 40 °C.
(5) Na výrobu 1 000 litrů dezertní medoviny se použije nejméně 280 kilogramů včelího medu.
ČÁST ČTVRTÁ
PIVO A NÁPOJE NA BÁZI PIVA
§ 16
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) pivem pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových výrobků9) , který vedle kvasným procesem vzniklého etanolu a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem zejména cukru, obilného škrobu, nesladovaných obilovin nebo rýže; u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů,
b) sladem obilná zrna ječmene nebo jiných obilovin, u nichž sladováním došlo k enzymatickým přeměnám endospermu a k vytvoření typických chuťových, aromatických a barvicích látek,
c) spodně kvašeným pivem pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek spodního kvašení,
d) svrchně kvašeným pivem pivo vyrobené za použití pivovarských kvasinek svrchního kvašení,
e) světlým pivem pivo vyrobené převážně ze světlých sladů,
f) tmavým a polotmavým pivem pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady,
g) řezaným pivem pivo vyrobené při stáčení smísením světlých a tmavých piv,
h) stolním pivem pivo s extraktem původní mladiny do 6 % hmotnostních včetně,
i) výčepním pivem pivo s extraktem původní mladiny 7 až 10 % hmotnostních,
j) ležákem spodně kvašené pivo s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních,
k) plným pivem svrchně kvašené pivo s extraktem původní mladiny 11 až 12 % hmotnostních,
l) silným pivem pivo s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším,
m) nízkoalkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu více než 0,5 % objemových a nejvýše 1,2 % objemových,
n) nealkoholickým pivem pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 % objemových,
o) pivem z jiných obilovin pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého sladu jiné obiloviny než ječmene vyšším než jedna třetina hmotnosti extraktu,
p) kvasnicovým pivem pivo vyrobené dodatečným přídavkem čisté kvasničné kultury nebo podílu rozkvašené mladiny do hotového piva,
q) ochuceným pivem pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci, potravin a surovin s vlastním aromatem, lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 21; obsah alkoholu pocházejícího z lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit obsah alkoholu v původním pivu,
r) sladinou výluh ze sladu získaný za použití pivovarské technologie,
s) nápojem na bázi piva kvašený sladový nápoj, míchaný nápoj z piva nebo atypický pivní nápoj,
t) kvašeným sladovým nápojem nápoj vyrobený ze sladiny pivovarskou technologií, který může být ochucený,
u) míchaným nápojem z piva nápoj vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem pro přípravu nealkoholických nápojů,
v) atypickým pivním nápojem nápoj na bázi piva s modifikovaným podílem sladu nebo modifikovaným způsobem kvašení,
w) typem nebo též stylem piva označení obvyklého způsobu produkce a surovinového složení podle postupů provozovaných v tradičních oblastech výroby v souladu s očekáváním spotřebitele.
§ 17
Členění na druhy a skupiny
(1) Členění piva a nápojů na bázi piva na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.
(2) Kromě členění uvedeného v příloze č. 7 k této vyhlášce lze použít specifická označení typů nebo též stylů piva.
§ 18
Označování
(1) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se u piva dále uvede
a) název druhu a skupiny; název skupiny lze upřesnit uvedením hodnoty extraktu původní mladiny vyjádřené číselným údajem v hmotnostních procentech,
b) obsah alkoholu, jde-li o pivo nízkoalkoholické,
c) v názvu způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,
d) v názvu údaj „nefiltrované”, pokud nebyly z piva odstraněny kvasnice,
e) v názvu údaj o barvě, pokud jde o pivo tmavé, polotmavé nebo řezané,
f) v názvu údaj „kvasnicové”, pokud jde o pivo kvasnicové,
g) v názvu údaj „ochucené”, pokud bylo pivo ochuceno,
h) v názvu údaj o druhu obiloviny, pokud bylo pivo vyrobeno z jiných obilovin,
i) údaj o použití přírodní minerální vody, pokud byla k výrobě použita.
(2) U nápojů na bázi piva se místo názvu druhu uvede název skupiny.
(3) U míchaných nápojů z piva se ve složení uvede označení odpovídající skupině použitého piva, označení ochucující složky, se kterou je pivo mícháno, a jejich procentuální podíl.
(4) Průměrným množstvím je objem se zohledněním záporné objemové odchylky. Přípustné záporné objemové odchylky jsou uvedeny v tabulce 2 přílohy č. 8 k této vyhlášce.
§ 19
Požadavky na jakost
(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost piva a nápojů na bázi piva jsou uvedeny v tabulce 1 v příloze č. 8 k této vyhlášce.
(2) Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.
(3) Chuť, vůně a ostatní smyslové požadavky na pivo a nápoje na bázi piva musí být charakteristické pro deklarovaný druh a skupinu výrobků a musí být bez cizích vůní a chutí.
§ 20
Uvádění na trh
Pivo a nápoje na bázi piva musí být chráněny před přímým slunečním světlem a před mrazem.
ČÁST PÁTÁ
KONZUMNÍ LÍH, LIHOVINY A OSTATNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
§ 21
Vymezení některých pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) konzumním lihem líh upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu,
b) borovičkou průtahovou nebo též borovičkovou průtahovou pálenkou lihovina vyrobená destilací plodů jalovce v lihu zředěném vodou, přičemž výrobek lze přibarvit karamelem E 150a nebo též lihovinovým kulérem; přidání jalovcového oleje není přípustné,
c) borovičkou kvasnou lihovina vyrobená z rozemletých bobulí jalovce zkvašených po přidání vody, přičemž přídavek cukru je nepřípustný; vzniklá zápara se destiluje bez přidání lihu a jalovcový olej je při destilaci oddělen; takto získaný borovičkový destilát je řezán, přičemž hotový výrobek musí obsahovat nejméně 5 % objemových etanolu z borovičkového destilátu,
d) tuzemákem nebo tuzemským lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových aromat anebo rumové tresti, barvená karamelem E 150a nebo též lihovinovým kulérem s tím, že přídavek vanilinu, vanilky nebo cukru je možný,
e) „Zlatou vodou” likér s přídavkem lístkového zlata s obsahem etanolu nejméně 38 % objemových,
f) ostatními alkoholickými nápoji nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle nařízení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin10) , piva, nápojů na bázi piva, ovocného vína, ostatního vína, cidru, perry, medoviny, dezertní medoviny, rýžového vína (saké), vína, burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu.
§ 22
Členění na druhy a skupiny
Členění konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce, aniž jsou tím dotčena zvláštní pravidla kategorizace lihovin stanovená v přílohách II a III nařízení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin.
Označování
§ 23
(1) Kromě údajů uvedených v nařízení o poskytování informací spotřebitelům, v zákoně a ve vyhlášce o některých způsobech označování potravin se konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje označí podle § 24 a 25.
(2) Jako destiláty odrůdově čisté, pojmenované podle určité odrůdy rostlinného druhu, lze označit pouze výrobky vyrobené výhradně z označené odrůdy.
(3) Jako součást názvu výrobku lze použít slovo „starý” pouze u destilátů, které zrály nejméně jeden rok před stočením, s výjimkou lihoviny „Stará myslivecká”.
(4) Lihovinu, která splňuje požadavky nařízení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin na „Geist”, lze označit ve stejném zorném poli jako „ovocný průtahový destilát”.
(5) Lihovinu, která splňuje požadavky nařízení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin na „ovocný destilát”, lze označit ve stejném zorném poli jako „pálenka”.
(6) Lihoviny neuvedené v této vyhlášce nebo v nařízení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin lze označit jejich obchodním názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie, případně jejich smyšleným názvem.
(7) Lihovina, která je označena jako tuzemák nebo tuzemský a obsahuje destilát z dřevního octa11) , se označí informací o specifickém riziku spojeném s přítomností této látky.
§ 24
(1) Názvy lihovin, u kterých jsou v této vyhlášce nebo v nařízení o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin uvedeny požadavky na složení, smyslové nebo jiné požadavky, nelze použít pro jiné výrobky, které stanoveným požadavkům neodpovídají, a to v jakékoli odvozené podobě, včetně zdrobnělin a různých přívlastků, jež by spotřebitele mohly uvést v omyl.
(2) Přípustná záporná objemová odchylka,
Nahrávám...
Nahrávám...