dnes je 22.7.2024

Input:

2568/91, Nařízení Komise (EHS) o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, k 20. 10. 2019

20.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1991.2568
2568/91, Nařízení Komise (EHS) o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, k 20. 10. 2019

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EHS) č. č. 2568/91.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2568/91

ze dne 11. července 1991

o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

(Úř. věst. L 248 5.9.1991, s. 1)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3682/91 ze dne 17. prosince 1991,   L 349 36 18.12.1991
 M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1429/92 ze dne 26. května 1992,   L 150 17 2.6.1992
 M3 COMMISSION REGULATION (EEC) No 1683/92 of 29 June 1992  (*)   L 176 27 30.6.1992
 M4 COMMISSION REGULATION (EEC) No 1996/92 of 15 July 1992  (*)   L 199 18 18.7.1992
►M5 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3288/92 ze dne 12. listopadu 1992,   L 327 28 13.11.1992
 M6 NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 183/93 ze dne 29. ledna 1993,   L 22 58 30.1.1993
 M7 Ve znění:  NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 826/93 ze dne 6. dubna 1993,   L 87 6 7.4.1993
 M8 COMMISSION REGULATION (EEC) No 620/93 of 17 March 1993  (*)   L 66 29 18.3.1993
 M9 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 177/94 ze dne 28. ledna 1994,   L 24 33 29.1.1994
 M10 COMMISSION REGULATION (EC) No 2632/94 of 28 October 1994  (*)   L 280 43 29.10.1994
►M11 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 656/95 ze dne 28. března 1995,   L 69 1 29.3.1995
 M12 COMMISSION REGULATION (EC) No 2527/95 of 27 October 1995  (*)   L 258 49 28.10.1995
 M13 COMMISSION REGULATION (EC) No 2472/97 of 11 December 1997  (*)   L 341 25 12.12.1997
 M14 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 282/98 ze dne 3. února 1998,   L 28 5 4.2.1998
 M15 COMMISSION REGULATION (EC) No 2248/98 of 19 October 1998  (*)   L 282 55 20.10.1998
 M16 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 379/1999 ze dne 19. února 1999,   L 46 15 20.2.1999
 M17 COMMISSION REGULATION (EC) No 455/2001 of 6 March 2001  (*)   L 65 9 7.3.2001
 M18 COMMISSION REGULATION (EC) No 2042/2001 of 18 October 2001  (*)   L 276 8 19.10.2001
►M19 COMMISSION REGULATION (EC) No 796/2002 of 6 May 2002  (*)   L 128 8 15.5.2002
►M20 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1989/2003 ze dne 6. listopadu 2003,   L 295 57 13.11.2003
►M21 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 702/2007 ze dne 21. června 2007,   L 161 11 22.6.2007
 M22 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 640/2008 ze dne 4. července 2008,   L 178 11 5.7.2008
►M23 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 61/2011 ze dne 24. ledna 2011,   L 23 1 27.1.2011
 M24 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 661/2012 ze dne 19. července 2012,   L 192 3 20.7.2012
►M25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 299/2013 ze dne 26. března 2013,   L 90 52 28.3.2013
►M26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1348/2013 ze dne 16. prosince 2013,   L 338 31 17.12.2013
►M27 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1830 ze dne 8. července 2015,   L 266 9 13.10.2015
►M28 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1833 ze dne 12. října 2015,   L 266 29 13.10.2015
►M29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1227 ze dne 27. července 2016,   L 202 7 28.7.2016
►M30 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1784 ze dne 30. září 2016,   L 273 5 8.10.2016
►M31 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2095 ze dne 26. září 2016, L 326 1 1. 12. 2016
►M32 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1604 ze dne 27. září 2019,   L 250 14 30.9.2019

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 048, 23.2.2011, s.  19 (61/2011)
 C2 Oprava, Úř. věst. L 211, 17.8.2017, s.  58 (2016/2095)

(*) Tento akt nebyl nikdy publikován v češtině.

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2568/91 ze dne 11. července 1991 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

▼M20

Článek 1

1. Oleje s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodech 1 a 2 přílohy I tohoto nařízení, jsou považovány za panenské olivové oleje ve smyslu bodu 1 písm. a) a b) přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

2. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 3 přílohy I tohoto nařízení, je považován za lampantový olivový olej ve smyslu bodu 1 písm. c) přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

3. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 4 přílohy I tohoto nařízení, je považován za rafinovaný olivový olej ve smyslu bodu 2 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

4. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 5 přílohy I tohoto nařízení, je považován za olivový olej obsahující směs rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje ve smyslu bodu 3 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

5. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 6 přílohy I tohoto nařízení, je považován za surový olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 4 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

6. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 7 přílohy I tohoto nařízení, je považován za rafinovaný olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 5 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

7. Olej s charakteristikami, které odpovídají charakteristikám stanoveným v bodu 8 přílohy I tohoto nařízení, je považován za olivový olej z pokrutin ve smyslu bodu 6 přílohy nařízení č. 136/66/EHS.

▼M26

Článek 2

1. Charakteristiky olivových olejů uvedených v příloze I se stanoví v souladu s těmito metodami analýzy:

a) stanovení volných mastných kyselin, vyjádřených v procentech kyseliny olejové, metodou uvedenou v příloze II;

b) stanovení peroxidového čísla metodou uvedenou v příloze III;

c) stanovení obsahu vosků metodou uvedenou v příloze IV;

d) stanovení složení a obsahu sterolů a triterpenických dialkoholů kapilární plynovou chromatografií metodou uvedenou v příloze V;

e) stanovení procentního podílu 2-glyceril-monopalmitátu metodou uvedenou v příloze VII;

f) spektrofotometrická analýza metodou uvedenou v příloze IX;

▼M28

g) stanovení složení mastných kyselin metodou uvedenou v příloze X;

▼M26

h) stanovení těkavých halogenovaných rozpouštědel metodou uvedenou v příloze XI;

i) hodnocení organoleptických charakteristik panenského olivového oleje metodou uvedenou v příloze XII;

j) stanovení stigmastadienolů metodou uvedenou v příloze XVII;

k) stanovení obsahu triglyceridů s ECN 42 metodou uvedenou v příloze XVIII;

▼M32

l) stanovení složení a obsahu sterolů a stanovení alkoholových sloučenin kapilární plynovou chromatografií metodou uvedenou v příloze XIX;

▼M26

m) stanovení obsahu vosků, methylesterů mastných kyselin a ethylesterů mastných kyselin metodou uvedenou v příloze XX.

▼M28 —————

▼M26

2. Ověřování organoleptických charakteristik panenského oleje provádí vnitrostátní orgány nebo jejich zástupci v rámci zkušebních komisí schválených členskými státy.

Organoleptické vlastnosti oleje uvedeného v prvním pododstavci se považují za odpovídající deklarované kategorii v případě, že zkušební komise schválená členským státem potvrdí jeho zařazení.

▼M32

V případě, že zkušební komise nepotvrdí deklarovanou kategorii oleje vzhledem k jeho organoleptickým charakteristikám, nechají vnitrostátní orgány nebo jejich zástupci na žádost zainteresované strany bez odkladu provést dvě oponentní hodnocení jinými schválenými zkušebními komisemi. Alespoň jedna z těchto komisí musí být schválena členským státem, z nějž pochází výrobce oleje. Dotčené charakteristiky se považují za odpovídající deklarovaným charakteristikám, pokud obě oponentní hodnocení potvrdí deklarovanou kvalitu. Pokud tomu tak není, prohlásí se klasifikace za neodpovídající uvedeným charakteristikám, nehledě na typ nedostatků zjištěných během hodnocení, a náklady na oponentní hodnocení ponese zainteresovaná strana.

▼M26

3. Pokud vnitrostátní orgány nebo jejich zástupci ověřují vlastnosti oleje postupem podle odstavce 1, provádí se odběr vzorků v souladu s mezinárodními normami EN ISO 661 o přípravě zkušebních vzorků a EN ISO 5555 o odběru vzorků. Pokud jsou však takové oleje ve spotřebitelských obalech baleny po šaržích, pak odchylně od bodu 6.8 normy EN ISO 5555 se odběr vzorků provádí v souladu s přílohou Ia tohoto nařízení. V případě, že odběr vzorků oleje ve velkém balení nemůže být proveden v souladu s normou EN ISO 5555, odeberou se vzorky podle pokynů příslušného orgánu členského státu.

Aniž by byla dotčena ustanovení normy EN ISO 5555 a kapitoly 6 normy EN ISO 661, odebrané vzorky se co nejrychleji umístí z dosahu světla a vysokých teplot a nejpozději pět pracovních dní po odběru se odešlou k analýze do laboratoře, jinak musí být uchovávány tak, aby se neznehodnotily nebo nepoškodily během přepravy nebo skladování, než budou do laboratoře zaslány.

4. Pro účely ověření podle odstavce 3 se analýzy uvedené v přílohách II, III, IX, XII a XX, jakož i případné kontrolní analýzy stanovené vnitrostátními právními předpisy, v případě balených výrobků provádějí před datem minimální trvanlivosti. V případě odběru vzorků olejů ve velkých baleních se tyto analýzy provádějí nejpozději šestý měsíc po měsíci, v kterém byl vzorek odebrán.

Pro ostatní analýzy uvedené v tomto nařízení neplatí žádné lhůty.

Jestliže výsledky analýz neodpovídají vlastnostem deklarované třídy olivového oleje nebo olivového oleje z pokrutin, dotčená strana je o tom informována nejpozději jeden měsíc před koncem lhůty stanovené v prvním odstavci, kromě případu, kdy byl vzorek odebrán méně než dva měsíce před datem minimální trvanlivosti.

5. Ke stanovení charakteristik olivového oleje metodami uvedenými v prvním pododstavci odstavce 1 se výsledky analýz porovnávají přímo s mezními hodnotami danými tímto nařízením.

▼M25

Článek 2a

1. Pro účely tohoto článku se pojmem "olivový olej uváděný na trh" rozumí celkové množství olivového oleje a olivového oleje z pokrutin příslušného

Nahrávám...
Nahrávám...