dnes je 18.7.2024

Input:

257/2010, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek, k 27. 3. 2021

27.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2010.257
257/2010, Nařízení Komise (EU), kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek, k 27. 3. 2021

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (EU) č. 257/2010.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 257/2010

ze dne 25. března 2010,

kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

Ve znění:

    Úřední věstník
Č. Strana Datum
►M1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/148, ze dne 8. února 2021, L 44 3 9.2.2021

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 257/2010

ze dne 25. března 2010,

kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tímto nařízením se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad EFSA") jak je stanoveno v článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008.

2. Schválené potravinářské přídatné látky, jejichž přehodnocení úřad EFSA v době přijetí tohoto nařízení již dokončil, se znovu nepřehodnocují. Seznam těchto potravinářských přídatných látek je obsažen v příloze I.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) "schválenou potravinářskou přídatnou látkou" se rozumí potravinářská přídatná látka povolená před 20. lednem 2009 a uvedená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách ( 1 ), směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách ( 2 ) nebo směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla ( 3 );

b) "provozovatelem podniku" se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná za plnění požadavků nařízení (ES) č. 1333/2008 v potravinářském podniku, který je pod její kontrolou;

c) "zúčastněným provozovatelem podniku" se rozumí provozovatel podniku, který má zájem na tom, aby jedna či více schválených potravinářských přídatných látek byly i nadále povoleny;

d) "původní dokumentací" se rozumí dokumentace, na jejímž základě byla potravinářská přídatná látka hodnocena a před 20. lednem 2009 bylo povoleno její používání v potravinách.

Článek 3

Priority pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek

1. Schválené potravinářské přídatné látky se přehodnotí v tomto pořadí a v těchto lhůtách:

a) přehodnocení všech schválených potravinářských barviv uvedených ve směrnici 94/36/ES se dokončí do 31. prosince 2015;

b) přehodnocení všech schválených potravinářských přídatných látek jiných než barviv a náhradních sladidel uvedených ve směrnici 95/2/ES se dokončí do 31. prosince 2018;

c) přehodnocení všech schválených náhradních sladidel uvedených ve směrnici 94/35/ES se dokončí do 31. prosince 2020.

2. Pro některé potravinářské přídatné látky ve funkčních třídách, na které odkazuje odstavec 1, jsou v příloze II tohoto nařízení stanoveny konkrétnější lhůty. Tyto potravinářské přídatné látky se v rámci ostatních potravinářských přídatných látek stejné funkční třídy zhodnotí jako první.

3. Odchylně od odstavce 1 a 2 může úřad EFSA kdykoliv zahájit na žádost Komise či ze svého vlastního podnětu přehodnocení potravinářské přídatné látky nebo skupiny potravinářských přídatných látek s vyšší prioritou, pokud se objeví nová vědecká zjištění,

a) z nichž vyplývá, že uvedené látky mohou být rizikem pro lidské zdraví; nebo

b) která mohou jakkoliv ovlivnit hodnocení bezpečnosti dané potravinářské přídatné látky či skupiny potravinářských přídatných látek.

Článek 4

Postup přehodnocení

Při přehodnocování schválené potravinářské přídatné látky úřad EFSA:

a) přezkoumá původní stanovisko a pracovní dokumenty Vědeckého výboru pro potraviny (dále jen "výbor SCF") či úřadu EFSA;

b) přezkoumá původní dokumentaci, je-li k dispozici;

▼M1

c) přezkoumá údaje předložené zúčastněným provozovatelem podniku (zúčastněnými provozovateli podniků) a/nebo jinými zúčastněnými stranami v souladu s články 5, 6 a 7 tohoto nařízení;

▼B

d) přezkoumá veškeré údaje zpřístupněné Komisí a členskými státy;

e) identifikuje veškerou relevantní literaturu zveřejněnou od posledního hodnocení každé potravinářské přídatné látky.

Článek 5

Výzva k předložení údajů

1. S cílem získat od zúčastněných provozovatelů podniků a/nebo jiných zúčastněných stran údaje zveřejní úřad EFSA otevřenou výzvu / otevřené výzvy k předložení údajů týkajících se potravinářských přídatných látek, u nichž probíhá přehodnocení. Určením časového harmonogramu pro předložení údajů poskytne úřad EFSA přiměřenou dobu po vstupu tohoto nařízení v platnost, aby zúčastněnému provozovateli podniku a/nebo jiné zúčastněné straně umožnil splnit tuto povinnost.

2. Údaje, na které odkazuje odstavec 1, mohou mimo jiné zahrnovat:

a) studijní zprávy z původní dokumentace zhodnocené výborem SCF či úřadem EFSA nebo Společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JEFCA);

b) informace o údajích o bezpečnosti dotčené potravinářské přídatné látky, které výbor SCF či JECFA v minulosti nepřezkoumal;

c) informace o současně používaných specifikacích potravinářských přídatných látek, včetně informací o velikosti částic a relevantních fyzikálně-chemických charakteristikách a vlastnostech;

d) informace o výrobním postupu;

e) informace o dostupných analytických metodách pro zjištění v potravinách;

f) informace o expozici člověka potravinářským přídatným látkám v potravinách (např. zvyklosti při spotřebě a používání daných látek, skutečná míra používání a maximální míra používání, četnost spotřeby a další činitele ovlivňující expozici);

g) reakce a rozpad v potravinách.

Článek 6

Předkládání údajů

1. Zúčastněný provozovatel podniku / zúčastnění provozovatelé podniků a jiné zúčastněné strany předloží údaje týkající se přehodnocení potravinářské přídatné látky podle čl. 5 odst. 2 ve lhůtě stanovené úřadem EFSA v jeho výzvě k předložení údajů. Zúčastněný provozovatel podniku a jiné zúčastněné strany předloží rovněž údaje požadované úřadem EFSA, přičemž co nejlépe dodržují platné pokyny k předložení údajů pro hodnocení potravinářských přídatných látek ( 4 ).

2. Pokud existuje několik zúčastněných provozovatelů podniků, mohou předložit údaje souhrnně, je-li to možné.

3. Jsou-li v průběhu přehodnocení zapotřebí dodatečné informace považované za důležité pro přehodnocení konkrétní potravinářské přídatné látky, vyžádá si je úřad EFSA od zúčastněných provozovatelů podniků a otevřenou výzvou k předložení údajů vyzve jiné zúčastněné strany, aby tyto informace předložily. Úřad EFSA stanoví lhůtu, dokdy je tyto informace třeba předložit, případně s přihlédnutím k názoru zúčastněného provozovatele podniku a/nebo jiné zúčastněné strany na požadovanou dobu. V takových případech si úřad EFSA vyžádá dodatečné informace s dodatečným předstihem, aby nebyly ovlivněny celkové lhůty pro přehodnocení stanovené v čl. 3 odst. 1 a příloze II.

4. Informace, které nebyly předloženy ve lhůtě stanovené úřadem EFSA, nebudou při přehodnocení zohledněny. Ve výjimečných případech však může úřad EFSA se souhlasem Komise rozhodnout, že informace předložené po uplynutí lhůty zohlední, jsou-li tyto informace významné pro přehodnocení potravinářské přídatné látky.

5. Nebyly-li požadované informace předloženy úřadu EFSA ve stanovené lhůtě, může být potravinářská přídatná látka vyňata ze seznamu Unie v souladu s postupem podle čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008 ( 5 ).

Článek 7

Další informace

V rámci přehodnocení potravinářské přídatné látky oznámí zúčastněný provozovatel podniku / zúčastnění provozovatelé podniků či jiné zúčastněné strany úřadu EFSA a Komisi jakékoliv dostupné informace související s environmentálními riziky plynoucími z výroby či používání dané potravinářské přídatné látky či jejího odpadu.

▼M1

Článek 7a

Opatření přijatá v návaznosti na stanoviska úřadu EFSA

1. V případech, kdy úřad EFSA nemůže na základě informací uvedených v článku 4 potvrdit bezpečnost potravinářské přídatné látky, jejího používání nebo míry používání nebo nemůže doporučit změny specifikací, může Komise za účelem dokončení posouzení bezpečnosti přijmout další kroky, včetně organizace výzev k předložení údajů, nebo požádat o přijetí takových kroků úřad EFSA.

2. Pokud údaje a informace požadované podle odstavce 1 nebyly předloženy nebo neumožňují potvrzení bezpečnosti potravinářské přídatné látky, jejího používání nebo míry používání nebo specifikací, může být daná potravinářská přídatná látka vyjmuta ze seznamu Unie v souladu s postupem uvedeným v čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1333/2008.

Článek 7b

Poradenství před předložením údajů

Je-li úřad EFSA povinen vydat stanovisko nebo je požádán o vydání stanoviska v souladu s tímto nařízením, poskytnou zaměstnanci úřadu na žádost zúčastněného provozovatele podniku (zúčastněných provozovatelů podniků) nebo jiných zúčastněných stran poradenství ohledně platných pravidel a obsahu požadovaného pro předložení údajů podle článků 4 až 7a. Toto poradenství se poskytuje v souladu s článkem 32a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 6 ), který se použije obdobně.

Nahrávám...
Nahrávám...