dnes je 24.5.2024

Input:

261/2016 Sb., Vyhláška o tabákových výrobcích

č. 261/2016 Sb., Vyhláška o tabákových výrobcích
VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2016
o tabákových výrobcích
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), k) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob poskytování informací o tabákových výrobcích,
b)  požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění tabákových výrobků na trh,
c)  maximální úrovně emisí cigaret,
d)  umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru a rozsah údajů v něm obsažených,
e)  umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,
f)  zakázané prvky a rysy tabákových výrobků a jejich jednotkových a zvláštních balení,
g)  informace týkající se odvykání kouření a skupiny kombinovaných zdravotních varování,
h)  rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi při uvádění tabákových výrobků na trh,
i)  prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a rozsah, lhůtu a způsob předložení zprávy o výsledku studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu,
j)  rozsah údajů požadovaných pro registraci před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku a způsob provedení této registrace,
k)  seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,
l)  rozsah, lhůtu a způsob informování o novém tabákovém výrobku,
m)  druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny.
§ 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  dehtem surový bezvodý kondenzát kouře neobsahující nikotin,
b)  emisemi látky, které se uvolňují při užití tabákového výrobku za zamýšleným účelem, jako například látky, které se nacházejí v kouři, nebo látky uvolňované při užití bezdýmných tabákových výrobků,
c)  sáčkem jednotkové balení tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, buď ve formě obdélníkového sáčku, nebo ve formě stojacího sáčku,
d)  obdélníkovým sáčkem obdélníková kapsa uzavíratelná přehybem.
§ 3
Seznam zakázaných látek
Zakázanými látkami v tabákových výrobcích uváděných na trh jsou
a)  vitaminy nebo jiné přísady, které vytváří dojem, že tabákový výrobek je zdraví prospěšný nebo že představuje snížené zdravotní riziko,
b)  kofein, taurin nebo další přísady a stimulující složky, které jsou spojovány s energií a vitalitou,
c)  přísady, jejichž vlastnosti způsobují zbarvení emisí,
d)  pro tabákové výrobky ke kouření přísady usnadňující vdechování nikotinu či příjem nikotinu a
e)  přísady, jež mají v neshořelé formě vlastnosti karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci.
§ 4
Zakázané prvky a rysy
(1)  Zakázaným prvkem nebo rysem jednotkového balení, jakéhokoliv vnějšího balení tabákového výrobku, jakož i samotného tabákového výrobku je prvek nebo rys, který
a)  propaguje tabákový výrobek nebo podporuje jeho spotřebu vytvářením mylného dojmu, pokud jde o jeho vlastnosti, účinky na zdraví, rizika a emise,
b)  obsahuje informace o obsahu nikotinu, dehtu nebo oxidu uhelnatého v tabákovém výrobku,
Nahrávám...
Nahrávám...