dnes je 21.6.2024

Input:

345/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 345/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 11. července 2002,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
65/2006 Sb.
(k 2.4.2006)
mění celkem 24 novelizačních bodů
65/2006 Sb.
(k 30.10.2006)
v příloze ruší slova v pol. 1.1.4 a vkládá novou pol. 1.1.5
65/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v příloze vkládá pol. 1.1.7
259/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 a přílohu
204/2010 Sb.
(k 23.6.2010)
v příloze ruší položku č. 2.4.2
204/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
v příloze mění položku č. 2.1.3
285/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 a přílohu; nové přechodné ustanovení
120/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
vkládá nový § 2a a mění přílohu; nové přechodné ustanovení
127/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2 a přílohu; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:
§ 1
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Schvalování typu a ověřování
Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety třídy přesnosti A, AS, odměrné válce třídy přesnosti A, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy v silniční dopravě, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, osobní zvukové expozimetry a butyrometry.
§ 2a
Prodloužení doby platnosti ověření
Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.
* * *
Článek II vyhl. č. 285/2011 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.
* * *
Článek II vyhl. č. 120/2015 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.
* * *
Článek II vyhl. č. 127/2024 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1.  Ověření stanovených měřidel na dobu stanovenou podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstává v platnosti na dobu platnosti ověření podle vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2.  Druhy měřidel uvedené v příloze v položkách 1.2.2, 1.3.3, 1.3.5 b), 2.1.1 c), 2.2.1 f), 2.2.2, 4.1.5, 5.1.4, 8.1.6, 8.3.2 a 8.3.3 vyhlášky č. 345/2002 Sb., ve znění účinném ode
Nahrávám...
Nahrávám...