dnes je 20.5.2024

Input:

450/2009, Nařízení Komise (ES) č. 450/2009, o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

19.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2009.450
450/2009, Nařízení Komise (ES) č. 450/2009, o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Evropská komise

Úplné znění nařízení (ES) č. 450/2009.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009
ze dne 29. května 2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. h), i), l), m) a n) uvedeného nařízení,

po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví, že aktivní a inteligentní materiály a předměty určené pro styk s potravinami ("aktivní a inteligentní materiály a předměty") jsou zahrnuty v jeho oblasti působnosti, a proto se jeho ustanovení týkající se materiálů či předmětů určených pro styk s potravinami ("materiály určené pro styk s potravinami") použijí i na tyto materiály a předměty. Ostatní opatření Společenství, vyplývající zejména ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (2) a jejích prováděcích opatření a ze směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů (3), se na takové materiály a předměty rovněž použijí v případě potřeby.

(2) Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví obecné zásady k odstranění rozdílů mezi právními předpisy členských států, pokud jde o materiály určené pro styk s potravinami. Ustanovení čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení upravuje přijímání zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů a podrobně popisuje postup povolování látek na úrovni Společenství, pokud je ve zvláštním opatření stanoven seznam povolených látek.

(3) Některá pravidla vztahující se na aktivní a inteligentní materiály a předměty jsou stanovena v nařízení (ES) č. 1935/2004. Zahrnují pravidla pro uvolněné účinné látky, které musí být v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy, jež se použijí na potraviny, jakož i na pravidla označování. Specifická pravidla by měla být stanovena ve zvláštním opatření.

(4) Toto nařízení je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1935/2004. Tímto nařízením by se měla stanovit zvláštní pravidla pro aktivní a inteligentní materiály a předměty, která se mají uplatňovat společně s obecnými požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 1935/2004 pro jejich bezpečné použití.

(5) Existuje mnoho různých druhů aktivních a inteligentních materiálů a předmětů. Látky vyvolávající aktivní a/nebo inteligentní funkci mohou být obsaženy ve zvláštním zásobníku, například vloženy do malého papírového sáčku, nebo mohou být přímou součástí balicího materiálu, například součástí plastu láhve, která je z tohoto plastu vyrobená. Takové látky, které vyvolávají aktivní a/nebo inteligentní funkci těchto materiálů a předmětů ("složky"), by měly být hodnoceny v souladu s tímto nařízením. Na pasivní části, jako jsou zásobník, obal, v němž je zásobník uložen, a obalový materiál, do kterého je látka začleněna, by se měla vztahovat zvláštní ustanovení na úrovni Společenství nebo vnitrostátní ustanovení, použitelná na takové materiály a předměty.

(6) Aktivní a inteligentní materiály a předměty mohou být složeny z jedné či více vrstev nebo částí různých typů materiálů, jako jsou plasty, papír a kartón nebo nátěry a laky. Požadavky na tyto materiály mohou být harmonizovány plně nebo jen částečně, anebo jejich harmonizace na úrovni Společenství ještě vůbec není zavedena. Pravidla stanovená tímto nařízením by se měla uplatňovat, aniž by byly dotčeny předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy, které se vztahují na takové materiály.

(7) Jednotlivá látka nebo případně kombinace látek, které vytváří složky, by měly být zhodnoceny, aby bylo zaručeno, že jsou bezpečné a jsou v souladu s požadavky stanovenými nařízením (ES) č. 1935/2004. V některých případech může být nutné zhodnotit a povolit kombinaci látek, pokud v důsledku aktivní nebo inteligentní funkce dochází ke vzájemnému působení mezi různými látkami, které vede k posílení této funkce nebo vytvoření nových látek, které vyvolávají aktivní nebo inteligentní funkci.

(8) Nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví, že v případě, kdy zvláštní opatření zahrnuje seznam látek povolených v rámci Společenství k užití při výrobě materiálů či předmětů určených pro styk s potravinami, měly by tyto látky před tím, než budou povoleny, projít posouzením jejich bezpečnosti.

(9) Je vhodné, aby osoba, která má zájem o uvedení aktivních a inteligentních materiálů a předmětů nebo složek na trh, tedy žadatel, předložila veškeré informace potřebné k posouzení bezpečnosti látky nebo případně kombinace látek, která vytváří složku.

(10) Posouzení bezpečnosti látky nebo kombinace látek, která vytváří složky, by mělo být provedeno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin ("úřad") po předložení platné žádosti v souladu s články 9 a 10 nařízení (ES) č. 1935/2004. Aby byl žadatel informován o údajích, které má poskytnout pro posouzení bezpečnosti, měl by úřad zveřejnit podrobné pokyny týkající se vypracování a podání žádosti. Aby bylo možné kontrolovat provádění případných omezení, je nutné, aby žadatel poskytl vhodnou analytickou metodu detekce a stanovení množství látky. Úřad by měl zhodnotit, zda je tato analytická metoda vhodná pro provedení navrhovaného omezení.

(11) Po posouzení bezpečnosti určité látky nebo kombinace látek by mělo následovat rozhodnutí o řízení rizik, které určí, zda by látka měla být zařazena na seznam Společenství obsahující povolené látky, které lze použít v aktivních a inteligentních složkách ("seznam Společenství"). Uvedené rozhodnutí by mělo být přijato regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1935/2004, který zajistí úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy.

(12) Seznam Společenství by měl zahrnovat identifikaci, podmínky použití, omezení a/nebo specifikace použití této látky nebo kombinace látek, popřípadě složky nebo materiálu nebo předmětu, do kterých jsou přidávány nebo jejichž jsou součástí. Identifikace látky by měla zahrnovat alespoň název a dále, jsou-li takové údaje dostupné a nezbytné, číslo CAS, velikost částic, složení nebo další specifikace.

(13) Aktivní materiály a předměty mohou záměrně obsahovat látky, které jsou určeny k tomu, aby se uvolňovaly do potravin. Vzhledem k tomu, že se tyto látky přidávají do potravin s tímto záměrem, měly by být používány pouze za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních Společenství nebo vnitrostátních ustanoveních týkajících se jejich použití v potravinách. Tam, kde ustanovení Společenství nebo vnitrostátní ustanovení předpokládá povolení látky, měla by látka a její použití splňovat požadavky na povolení podle zvláštních právních předpisů o potravinách, jako jsou právní předpisy o potravinářských přídatných látkách. Potravinářské přídatné látky a enzymy mohou být také na materiál navázány nebo na něj imobilizovány a mít v potravinách technologickou funkci. Na taková použití se vztahují právní předpisy o potravinářských přídatných látkách a enzymech a mělo by se s nimi zacházet stejně jako s uvolněnými aktivními látkami.

(14) Inteligentní systémy balení poskytují uživateli informaci o stavu potravin a neměly by do potravin uvolňovat své součásti. Inteligentní systémy mohou být umístěny na vnějším povrchu obalu a mohou být od potraviny odděleny funkční bariérou, tedy bariérou umístěnou uvnitř materiálu nebo předmětu určeného pro styk s potravinami zabraňující migraci látek zpoza této bariéry do potravin. Za funkční bariérou mohou být použity nepovolené látky, pokud splňují určitá kritéria a jejich migrace zůstává pod daným limitem detekce. S ohledem na potraviny pro kojence a jiné obzvlášť citlivé osoby a rovněž vzhledem k těžkostem spojeným s tímto typem analýzy, který se vyznačuje vysokou analytickou tolerancí, by pro migraci nepovolené látky přes funkční bariéru mělo být stanoveno maximální množství 0,01 mg/kg v potravině. Nové technologie, pomocí kterých se vyrábějí látky ve velikosti částic, jež vykazují chemické a fyzikální vlastnosti významně se lišící od vlastností částic s větší strukturou, například nanočástice, by se měly, pokud jde o riziko, posuzovat individuálně, dokud o této nové technologii nebude k dispozici více informací. Proto by se na ně neměl vztahovat koncept funkční bariéry.

(15) Ve zvláštním opatření Společenství, které se vztahuje na pasivní část aktivního nebo inteligentního materiálu, mohou být stanoveny požadavky na inertnost materiálu, např. limit celkové migrace uplatnitelný na plastové materiály. Pokud se uvolňující aktivní složka stane součástí materiálu určeného pro styk s potravinami, na který se vztahuje zvláštní opatření Společenství, může vzniknout riziko překročení limitu celkové migrace v důsledku uvolnění účinné látky. Vzhledem k tomu, že aktivní funkce není inherentním rysem pasivního materiálu, nemělo by se množství uvolněné účinné látky započítávat do hodnoty celkové migrace.

(16) V čl. 4 odst. 5 nařízení (ES) č. 1935/2004 se stanoví, že aktivní a inteligentní materiály a předměty již uvedené do styku s potravinami mají být odpovídajícím způsobem označeny tak, aby spotřebitel mohl identifikovat nejedlé části. Jednotnost takových informací je nezbytná k tomu, aby nedošlo ke zmatení spotřebitelů. Proto by u aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, pokud tyto materiály nebo předměty nebo jejich části mohou být pokládány za jedlé, měla být uvedena odpovídající písemná informace doprovázená, pokud je to technicky možné, symbolem.

(17) Článek 16 nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví, že k materiálům a předmětům má být přiloženo písemné prohlášení o shodě potvrzující, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují. V zájmu posílení koordinace a zodpovědnosti dodavatelů by v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. h) a i) uvedeného nařízení měly v každé fázi výrobního procesu odpovědné osoby dokumentovat soulad s příslušnými pravidly v prohlášení o shodě, které bude poskytnuto odběrateli. Kromě toho by v každé fázi výrobního procesu měly být pro donucovací orgány uchovávány příslušné podklady, na jejichž základě bylo vydáno prohlášení o shodě.

(18) Ustanovení čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4) vyžaduje, aby provozovatelé potravinářských podniků ověřovali, zda potraviny splňují příslušné požadavky právních předpisů týkajících se potravin. V čl. 15 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 1935/2004 se stanoví, že k aktivním materiálům a předmětům, které při uvedení na trh ještě nejsou ve styku s potravinami, se má připojit informace o povolených způsobech užívání a další důležité informace, například názvy a maximální množství látek uvolňovaných aktivní složkou, aby provozovatelé potravinářských podniků, které používají tyto materiály a předměty, mohli dodržet ostatní příslušné předpisy Společenství, nebo pokud takové předpisy neexistují, vnitrostátní předpisy vztahující se na potraviny, včetně předpisů o označování potravin. K tomuto účelu by provozovatelé potravinářských podniků měli mít s výhradou požadavku na zachování důvěrnosti přístup k příslušným informacím, které jim umožní zabezpečit, že migrace nebo úmyslné uvolňování z aktivních a inteligentních materiálů a předmětů do potravin je v souladu se specifikacemi a omezeními stanovenými v právních předpisech Společenství nebo vnitrostátních právních předpisech týkajících se potravin.

(19) Vzhledem k tomu, že některé aktivní a inteligentní materiály a předměty již byly uvedeny na trh Společenství, měla by být přijata ustanovení, která zabezpečí bezproblémový přechod k postupu Společenství pro povolování a nenaruší existující trh s těmito materiály a předměty. Žadatelům by měl být poskytnut dostatek času pro zpřístupnění informací potřebných pro posouzení bezpečnosti látky nebo kombinace látek, jež vytváří složku. Z toho důvodu by mělo být povoleno osmnáctiměsíční období, během kterého by žadatelé měli předložit informace o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech. Během tohoto osmnáctiměsíčního období by mělo být také možné podávat žádosti pro nové látky nebo kombinace látek.

(20) Úřad by měl bezodkladně posoudit všechny žádosti pro existující i nové látky vytvářející složky, pro které byla platná žádost předložena včas a v souladu s pokyny úřadu během počáteční fáze podávání žádostí.

(21) Po ukončení posouzení bezpečnosti všech látek, pro které byla předložena platná žádost v souladu s pokyny úřadu během počátečních osmnácti měsíců, by měla Komise sestavit seznam Společenství obsahující povolené látky. S cílem zajistit rovné a spravedlivé podmínky pro všechny žadatele by měl být tento seznam Společenství vypracován jednorázově.

(22) Ustanovení týkající se prohlášení o shodě a zvláštních pravidel pro označování by se měla uplatňovat až po uplynutí 6 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost, aby byl dán provozovatelům podniků dostatečný čas přizpůsobit se těmto novým pravidlům.

(23) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní požadavky pro uvádění aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami na trh.

Těmito zvláštními požadavky nejsou dotčena ustanovení Společenství nebo vnitrostátní ustanovení týkající se materiálů a předmětů, ke kterým jsou aktivní nebo inteligentní složky přidány nebo jejichž součást tvoří.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na

Nahrávám...
Nahrávám...