dnes je 17.7.2024

Input:

541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020
o odpadech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 149 včetně nadpisu
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění, celkem 18 novelizačních bodů
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 117, § 121, § 123, § 146 a § 151, vkládá § 93a a § 149
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a předmět úpravy
(1)  Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství stanovených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a umožněn přechod k oběhovému hospodářství.
(2)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a)  pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním,
b)  práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a
c)  působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  emise látek znečišťujících ovzduší,
b)  radioaktivní odpady,
c)  výbušniny, střelivo a munici,
d)  exkrementy, slámu a jiné přírodní látky ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které
1.  nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů3) a
2.  využívají se v zemědělství nebo lesnictví v souladu se zákonem o hnojivech nebo k výrobě energie prostřednictvím postupů nebo metod, které nepoškozují životní prostředí a neohrožují zdraví lidí,
e)  nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen,
f)  sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů3) , a
g)  půdu in situ, včetně nevytěžené kontaminované zeminy a staveb spojených se zemí pevným základem.
(2)  V rozsahu, v jakém nakládání s nimi upravují jiné právní předpisy, jsou z působnosti tohoto zákona vyjmuty
a)  odpadní vody,
b)  těžební odpad,
c)  léčiva, návykové látky, přípravky obsahující návykové látky a prekursory drog,
d)  mrtvá těla zvířat, která uhynula jiným způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem eradikace nákazy zvířat, která jsou odstraněna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/20094) ,
e)  vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty4) , s výjimkou vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů určených ke spalování nebo skládkování nebo k využití v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování,
f)  látky, které jsou určeny k použití jako krmné suroviny podle čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/20095) a které nejsou tvořeny vedlejšími produkty živočišného původu a neobsahují je, a
g)  výrobky s ukončenou životností.
§ 3
Odpadové hospodářství a jeho
Nahrávám...
Nahrávám...