dnes je 21.6.2024

Input:

61/1997 Sb., Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 61/1997 Sb., Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 6. března 1997
o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o lihu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 30/1997/1 Sb.
 
 
129/1999 Sb.
(k 1.7.1999)
mění § 9 odst. 1 a 4, v § 12 vkládá odst. 5, mění § 17 odst. 1 písm. d)
22/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění, 26 novelizačních bodů
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, 36 novelizačních bodů
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
8 novelizačních bodů; slova „Ministerstvo financí” nahrazuje slovy „Generální ředitelství cel”
75/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 9, § 10 odst. 2, § 13, § 17, § 20 odst. 2, § 21 odst. 1; vkládá § 17a a 17b
37/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
mění 19 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 17b odst. 6 a § 20
95/2011 Sb.
(k 1.5.2011)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 12 odst. 2 a § 21 odst. 2 písm. j)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8, § 12 odst. 1, § 13 odst. 4, § 17 odst. 1 písm. i), § 17a odst. 3 písm. h), § 20 odst. 2
308/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
mění § 4 odst. 9, § 17 odst. 1 písm. j) a § 17a odst. 1 písm. a)
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
331/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 12 odst. 1
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, 24 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O LIHU
§ 1
Předmět a účel úpravy
(1)  Tento zákon vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu, skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.
(2)  Účelem zákona je stanovit při výrobě, úpravě, skladování a uvádění lihu do oběhu
a)  postupy zajišťující daňové příjmy státního rozpočtu,
b)  omezení zabraňující změnám jednotlivých druhů lihu.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí:
a)  lihem etylalkohol (etanol) získaný
1.  destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný,
2.  destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy,
3.  synteticky,
b)  výrobou lihu získávání lihu způsoby uvedenými pod písmene m a),
c)  úpravou lihu jeho zušlechťování nebo denaturace (znehodnocení),
d)  zušlechťováním lihu zejména jeho rafinace (čištění), rektifikace (zesílení), dehydratace (odvodnění) a regenerace (znovuzískání),
e)  denaturací lihu jakýkoli proces, kterým se líh stává pomocí denaturačních prostředků nepoužitelný ke konzumaci,
f)  dovozem lihu jeho propuštění do celního režimu volného oběhu,
g)  obecně denaturovaným lihem líh s přísadou denaturačního prostředku (směsi), jehož složení určuje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Generálním ředitelstvím cel,
h)  zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,
i)  vadným lihem líh, jehož složení neodpovídá kvalitativním znakům stanoveným prováděcím předpisem,
j)  měřicí jednotkou pro zjištění množství lihu 1 litr etylalkoholu (etanolu) při teplotě 20 °C,
k)  normami ztrát lihu technicky zdůvodněné ztráty lihu vznikající při jeho úpravě, skladování, dopravě, manipulaci a zpracování, stanovené prováděcím předpisem,
l)  lihovarem provozovna vyrábějící líh, ve které se může zároveň provádět i úprava lihu, a to
1.  lihovar průmyslový vyrábějící líh kvasný rafinovaný nebo kvasný bezvodý (§ 11) z cukerných nebo škrobnatých surovin,
2.  lihovar zemědělský vyrábějící líh kvasný surový (§ 11) především ze škrobnatých surovin,
3.  lihovar ovocný vyrábějící ovocné a jiné destiláty (§ 11) z ovoce a dalších surovin,
4.  lihovar drožďárenský vyrábějící líh kvasný surový (§ 11) z odpadů vznikajících při výrobě droždí,
5.  lihovar
Nahrávám...
Nahrávám...