dnes je 19.5.2024

Input:

669/2009, Nařízení Komise (ES), kterým se provádí nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, k 17. 10. 2019

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2009.669
669/2009, Nařízení Komise (ES), kterým se provádí nařízení (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, k 17. 10. 2019

Evropská komise

Konsolidované znění nařízení (ES) č. 669/2009.

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 194 25.7.2009, s. 11)

Ve znění:

    Úřední věstník
  Č. Strana Datum
►M1 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2010 ze dne 12. března 2010,   L 65 16 13.3.2010
 M2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 878/2010 ze dne 6. října 2010,   L 264 1 7.10.2010
 M3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1099/2010 ze dne 26. listopadu 2010,   L 312 9 27.11.2010
 M4 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 187/2011 ze dne 25. února 2011,   L 53 45 26.2.2011
 M5 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 433/2011 ze dne 4. května 2011,   L 115 5 5.5.2011
 M6 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 799/2011 ze dne 9. srpna 2011,   L 205 15 10.8.2011
 M7 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1277/2011 ze dne 8. prosince 2011,   L 327 42 9.12.2011
 M8 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 294/2012 ze dne 3. dubna 2012,   L 98 7 4.4.2012
 M9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 514/2012 ze dne 18. června 2012,   L 158 2 19.6.2012
 M10 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 889/2012 ze dne 27. září 2012,   L 263 26 28.9.2012
 M11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1235/2012 ze dne 19. prosince 2012,   L 350 44 20.12.2012
 M12 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 91/2013 ze dne 31. ledna 2013,   L 33 2 2.2.2013
 M13 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 270/2013 ze dne 21. března 2013,   L 82 47 22.3.2013
 M14 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 618/2013 ze dne 26. června 2013,   L 175 34 27.6.2013
 M15 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 925/2013 ze dne 25. září 2013,   L 254 12 26.9.2013
 M16 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1355/2013 ze dne 17. prosince 2013,   L 341 35 18.12.2013
►M17 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 323/2014 ze dne 28. března 2014,   L 95 12 29.3.2014
►M18 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 718/2014 ze dne 27. června 2014,   L 190 55 28.6.2014
 M19 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1021/2014 ze dne 26. září 2014,   L 283 32 27.9.2014
 M20 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1295/2014 ze dne 4. prosince 2014,   L 349 33 5.12.2014
 M21 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/525 ze dne 27. března 2015,   L 84 23 28.3.2015
 M22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/943 ze dne 18. června 2015   L 154 8 19.6.2015
 M23 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1012 ze dne 23. června 2015,   L 162 26 27.6.2015
 M24 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1607 ze dne 24. září 2015,   L 249 7 25.9.2015
 M25 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2383 ze dne 17. prosince 2015,   L 332 57 18.12.2015
 M26 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016,   L 8 1 13.1.2016
 M27 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/166 ze dne 8. února 2016,   L 32 143 9.2.2016
 M28 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/443 ze dne 23. března 2016,   L 78 51 24.3.2016
►M29 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1024 ze dne 24. června 2016, L 168 1 25.6.2016
M30 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2107 ze dne 1. prosinec 2016, L 327 50 2. 12. 2016
M31 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/186 ze dne 2. února 2017,   L 29 24 3.2.2017
M32 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1142 ze dne 27. června 2017,   L 165 29 28.6.2017
►M33 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2298 ze dne 12. prosince 2017,   L 329 26 13.12.2017
►M34 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/941 ze dne 2. července 2018,   L 166 7 3.7.2018
►M35 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018,   L 278 7 8.11.2018
►M36 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/35 ze dne 8. ledna 2019,   L 9 77 11.1.2019
M37 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/890 ze dne 27. května 2019,   L 142 48 29.5.2019
►M38 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1249 ze dne 22. července 2019,   L 195 5 23.7.2019
►M39 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1714 ze dne 30. září 2019,   L 261 1 14.10.2019

Opraveno:

 C1 Oprava, Úř. věst. L 221, 24.8.2010, s.  15 (669/2009)
 C2 Oprava, Úř. věst. L 221, 24.8.2010, s.  15 (212/2010)
 C3 Oprava, Úř. věst. L 070, 14.3.2013, s.  12 (91/2013)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 882/2004 pravidla týkající se provádění zesílených úředních kontrol platná v místě vstupu na území zmíněná v příloze I uvedeného nařízení pro dovoz krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Aktualizace přílohy I

Aby mohl být seznam v příloze I zřízen a pravidelně aktualizován, je třeba přihlédnout přinejmenším k těmto zdrojům informací:

a) údaje vyplývající z oznámení získaných prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF);

b) zprávy a informace vyplývající z činnosti Potravinového a veterinárního úřadu;

c) zprávy a informace získané ze třetích zemí;

d) výměna informací mezi Komisí, členskými státy a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;

e) případně vědecká hodnocení.

►M29

Seznam v příloze I je pravidelně, alespoň každé pololetí, přezkoumán.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

▼M39

a) "společným vstupním dokladem" se rozumí doklad, jehož vzory jsou stanoveny v příloze II a přílohy III a jenž musí vyplnit provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce, jak je stanoveno v článku 6, a příslušný orgán, který potvrdí provedení úředních kontrol;

▼B

b) "určeným místem vstupu" se rozumí místo vstupu na jedno z území uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, jak je stanoveno v čl. 17 odst. 1 první odrážce uvedeného nařízení; ►M34 pokud jde o zásilky dopravované ze třetí země do Unie po moři nebo letecky, které jsou vykládány za účelem nakládky na jiné plavidlo, resp. do jiného letadla v tomtéž přístavu nebo na tomtéž letišti pro další cestu do jiného přístavu nebo na jiné letiště na jednom z území uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 882/2004, je určeným místem vstupu uvedený přístav nebo uvedené letiště; ◄

c) "zásilkou" se rozumí množství jakýchkoli krmiv nebo potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I tohoto nařízení, které jsou zařazeny do stejné kategorie nebo odpovídají stejnému popisu, vztahuje se na ně tentýž doklad (doklady), byly dopraveny týmž dopravním prostředkem a pocházejí z téže třetí země nebo části této země.

Článek 4

Minimální požadavky na určená místa vstupu

Aniž je dotčen článek 19, mají určená místa vstupu k dispozici přinejmenším:

a) dostatečný počet pracovníků s vhodnou kvalifikací a zkušenostmi k provádění předepsaných kontrol u zásilek;

b) vhodné prostory pro příslušný orgán k provádění nezbytných kontrol;

c) podrobné pokyny týkající se odběru vzorků pro analýzu a zasílání těchto vzorků pro analýzu do laboratoře určené na základě čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 (dále jen "určená laboratoř");

d) prostory k případnému skladování zásilek (a zásilek přepravovaných v kontejnerech) ve vhodných podmínkách během doby zadržení, než obdrží výsledky analýzy uvedené v písmeni c), a dostatečný počet skladovacích prostor, včetně chladírenských skladů, pro případy, kdy povaha zásilky vyžaduje kontrolovanou teplotu;

e) vybavení pro vykládku a odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu;

f) možnost provedení vykládky a odběru vzorků pro analýzu na zastřešeném místě, pokud je třeba;

g) určenou laboratoř, která může provést analýzu, jak je uvedeno v písmeni c), a která se nachází na místě, kam mohou být vzorky dopraveny během krátké doby.

Článek 5

Seznam určených míst vstupu

Členské státy vedou a zpřístupní na internetu aktualizovaný seznam určených míst vstupu pro každý výrobek uvedený v příloze I. Členské státy Komisi sdělí internetovou adresu těchto seznamů.

Komise pro informaci zveřejní na svých internetových stránkách odkazy členských států na uvedené seznamy.

Článek 6

Oznamování zásilek předem

Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci odpovídajícím způsobem předem oznámí předpokládané datum a čas fyzického příchodu zásilky na určené místo vstupu a druh zásilky.

Za tímto účelem vyplní část I společného vstupního dokladu a předají tento doklad příslušnému orgánu na určeném místě vstupu alespoň jeden pracovní den před fyzickým příchodem zásilky.

Článek 7

Jazyk společných vstupních dokladů

Společné vstupní doklady jsou vypracovávány v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, ve kterém se nachází určené místo vstupu.

Členský stát však může povolit, aby byly společné vstupní doklady vypracovávány v jiném úředním jazyce Společenství.

Článek 8

Zesílené úřední kontroly na určených místech vstupu

1. Příslušný orgán na určeném místě vstupu provádí bez prodlení:

a) kontroly dokladů všech zásilek do 2 pracovních dnů od jejich příchodu na určené místo vstupu, pokud nenastanou výjimečné a nevyhnutelné okolnosti;

b) kontroly totožnosti a fyzické kontroly, včetně laboratorní analýzy, jejichž četnost je stanovena v příloze I, a to takovým způsobem, aby provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci nemohli předvídat, zda určitá konkrétní zásilka bude těmto kontrolám podrobena; výsledky fyzických kontrol musí být k dispozici ihned, jakmile to bude z technického hlediska možné.

2. Po dokončení kontrol stanovených v odstavci 1 příslušný orgán:

a) vyplní příslušný oddíl části II společného vstupního dokladu a odpovědný úředník příslušného orgánu orazítkuje a podepíše originál uvedeného dokladu;

b) pořídí a uchová kopii podepsaného a orazítkovaného společného vstupního dokladu.

Originál společného vstupního dokladu je přiložen k zásilce při její další přepravě, dokud se zásilka nedostane na místo určení uvedené ve společném vstupním dokladu.

Příslušný orgán na určeném místě vstupu může povolit další přepravu zásilky před tím, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol. Pokud bylo schválení uděleno, příslušný orgán na určeném místě vstupu o tom uvědomí příslušný orgán v místě určení a učiní se vhodná opatření k zajištění toho, aby zásilka zůstala pod stálým dohledem příslušných orgánů a nemohlo s ní být žádným způsobem manipulováno do doby, než budou k dispozici výsledky fyzických kontrol.

Pokud je zásilka přepravována dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol, vydá se pro tyto účely ověřená kopie originálu společného vstupního dokladu.

Článek 9

Zvláštní okolnosti

1. Na žádost dotčeného členského státu může Komise příslušným orgánům určitých určených míst vstupu, které pracují za specifických zeměpisných omezení, povolit provádění fyzických kontrol v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) není nepříznivě ovlivněna účinnost kontrol prováděných na určeném místě vstupu;

b) prostory případně splňují požadavky uvedené v čl. 4 a jsou pro tento účel schváleny členským státem;

c) jsou zavedena vhodná opatření, která zaručují, že zásilka od okamžiku příjezdu na určené místo vstupu zůstane pod stálým dohledem příslušných orgánů určeného místa vstupu a během všech kontrol s ní nemůže být žádným způsobem manipulováno.

▼M33

2. Odchylně od čl. 8 odst. 1 může Komise za výjimečných okolností stanovit, pokud jde o výrobek uvedený na seznamu v příloze I, že příslušný orgán místa určení uvedeného ve společném vstupním dokladu může případně provádět kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek výrobků v prostorách provozovatele krmivářského a potravinářského podniku, pokud jsou splněny podmínky stanovené v odst. 1 písm. b) a c) a pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) výrobek snadno podléhá zkáze nebo jeho balení má zvláštní vlastnosti, a proto by provádění odběru vzorků na určeném místě vstupu nevyhnutelně vedlo k vážnému riziku pro bezpečnost potravin nebo k poškození výrobku v nepřijatelném rozsahu;

b) jsou zavedena vhodná opatření pro spolupráci příslušných orgánů určeného místa vstupu a příslušných orgánů provádějících fyzické kontroly, aby bylo zajištěno, že:

i) se zásilkou nemůže být během všech kontrol žádným způsobem manipulováno,

ii) jsou zcela splněny požadavky týkající se podávání zpráv stanovené v článku 15.

▼B

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění zásilek do volného oběhu je podmíněno předložením společného vstupního dokladu řádně vyplněného příslušným orgánem, nebo jeho elektronické verze, ze strany provozovatele krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce celním orgánům, jakmile byly provedeny veškeré kontroly požadované na základě čl. 8 odst. 1 a jakmile jsou známy příznivé výsledky fyzických kontrol, pokud jsou tyto kontroly požadovány.

Článek 11

Povinnosti provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků

Pokud to zvláštní vlastnosti zásilky umožňují, provozovatel krmivářského a potravinářského podniku nebo jeho zástupce poskytne příslušnému orgánu:

a) dostatečný počet pracovníků a logistiku pro vykládku zásilky, aby mohly být provedeny úřední kontroly;

b) odpovídající vybavení pro odběr vzorků pro analýzu, pokud jde o zvláštní způsoby přepravy a/nebo specifické způsoby balení, pokud reprezentativní odběr vzorků nelze provést pomocí obvyklého vybavení k odběru vzorků.

Článek 12

Rozdělení zásilek

Zásilky se nerozdělují, dokud nebyly dokončeny zesílené úřední kontroly a dokud příslušný orgán nevyplnil společný vstupní doklad, jak je stanoveno v článku 8.

V případě následného rozdělení zásilky se ke každé části zásilky připojí ověřená kopie společného vstupního dokladu, která zásilku doprovází, dokud není propuštěna do volného oběhu.

▼M34

Článek 13

Nedodržení požadavků

1. Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že požadavky nebyly dodrženy, vyplní odpovědný úředník příslušného orgánu část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

2. Pokud příslušný orgán na určeném místě vstupu nepovolí vstup zásilky krmiv a potravin uvedených v příloze I z důvodu nedodržení maximálního limitu reziduí stanoveného v nařízení (ES) č. 396/2005, neprodleně toto odmítnutí zásilky na hranicích oznámí v souladu s čl. 19 odst. 3 nařízení (ES) č. 882/2004.

▼B

Nedodržení ustanovení

Pokud se na základě úředních kontrol zjistí, že ustanovení nebyla dodržena, vyplní odpovědný úředník příslušného orgánu část III společného vstupního dokladu a přijmou se opatření podle článků 19, 20 a 21 nařízení (ES) č. 882/2004.

Článek 14

Poplatky

1. Členské státy zajistí výběr poplatků vzniklých v souvislosti se zesílenými úředními kontrolami stanovenými tímto nařízením v souladu s čl. 27 odst. 4 nařízení (ES) č. 882/2004 a s kritérii stanovenými v příloze VI nařízení (ES) č. 882/2004.

2. Poplatky uvedené v odstavci 1 platí provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků odpovědní za zásilku nebo jejich zástupci.

Článek 15

Podávání zpráv Komisi

1. Členské státy podají Komisi zprávu o zásilkách za účelem soustavného hodnocení krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I.

▼M29

Tuto zprávu předloží do konce měsíce následujícího po každém pololetí.

▼B

2. Tato zpráva obsahuje tyto informace:

a) informace o každé zásilce, včetně:

i) velikosti vyjádřené uvedením čisté hmotnosti zásilky,

ii) země původu každé zásilky;

b) počet zásilek, u kterých byl proveden odběr vzorků pro analýzu;

c) výsledky kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1.

3. Komise zpracuje zaslané zprávy podle odstavce 2 a dá je k dispozici členským státům.

▼M36

4. Povinnosti podávat zprávy stanovené v odstavcích 1 a 2 se považují za splněné, pokud členské státy zaregistrovaly v systému TRACES společné vstupní doklady vydané jejich příslušnými orgány v souladu s tímto nařízením během vykazovaného období stanoveného v odstavci 1.

▼B

Článek 16

Změna rozhodnutí 2006/504/ES

Rozhodnutí 2006/504/ES se mění takto:

1) v čl. 1 písm. a) se zrušují body iii), iv) a v);

2) v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) každé zásilky potravin z Brazílie";

3) v článku 7 se zrušuje odstavec 3.

Článek 17

Zrušení rozhodnutí 2005/402/ES

Rozhodnutí Komise 2005/402/ES se zrušuje.

Článek 18

Použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 25. ledna 2010.

▼M1

Článek 19

Přechodná ustanovení

▼M36

1. Pokud nemá určené místo vstupu požadované vybavení k provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol stanovených v čl. 8 odst. 1 písm. b), mohou být uvedené kontroly prováděny do 13. prosince 2019 na jiném kontrolním místě v tomtéž členském státě, jež k těmto účelům schválil příslušný orgán, předtím, než je zboží deklarováno k propuštění do volného oběhu, jestliže uvedené kontrolní místo splňuje minimální požadavky stanovené v článku 4.

▼M1

2. Členské státy zveřejní elektronickou cestou na svých internetových stránkách seznam kontrolních míst schválených na základě odstavce 1.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M36

PŘÍLOHA I

Krmiva a potraviny jiného než živočišného původu podléhající zesíleným úředním kontrolám na určeném místě vstupu

Krmiva a potraviny
(zamýšlené použití)
Kód KN (1) Třídění TARIC Země původu Riziko Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%)
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Bolívie (BO) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
(Krmiva a potraviny)
—  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
—  Černý pepř (Piper)
(Potraviny – nedrcené ani nemleté)
ex 0904 11 00 10 Brazílie (BR) Salmonela (2) 20
Kustovnice čínská (gojiberry) (Lycium barbarum L.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)
ex 0813 40 95 ;
ex 0810 90 75
10
10
Čína (CN) Rezidua pesticidů (3) (4) (5) 20
Sladká paprika (Capsicum annuum)
(Potraviny – drcené nebo mleté)
ex 0904 22 00 11 Čína (CN) Salmonela (2) 20
Čaj, též aromatizovaný
(Potraviny)
0902   Čína (CN) Rezidua pesticidů (3) (6) 20
Lilek (Solanum melongena)
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
0709 30 00   Dominikánská republika (DO) Rezidua pesticidů (3) 20
—  Sladká paprika (Capsicum annuum) —  0709 60 10 ;
0710 80 51
  Dominikánská republika (DO) Rezidua pesticidů (3) (7) 50
—  Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.) —  ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
—  Fazole
(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
—  ex 0708 20 00 ;
ex 0710 22 00
10
10
—  Sladká paprika (Capsicum annuum) —  0709 60 10 ;
0710 80 51
  Egypt (EG) Rezidua pesticidů (3) (8) 20
—  Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
—  ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Sezamová semena
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90   Etiopie (ET) Salmonela (2) 50
—  Lískové ořechy ve skořápce —  0802 21 00   Gruzie (GE) Aflatoxiny 50
—  Lískové ořechy bez skořápky —  0802 22 00  
—  Mouka, krupice a prášek z lískových ořechů —  ex 1106 30 90 40
—  Lískové ořechy, jinak upravené nebo konzervované
(Potraviny)
—  ex 2008 19 19 ;
ex 2008 19 95 ;
ex 2008 19 99
30
20
30
Palmový olej
(Potraviny)
1511 10 90 ;
1511 90 11 ;
  Ghana (GH) Barviva Sudan (9) 50
ex 1511 90 19 ; 90
1511 90 99  
Okra
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 99 90 ;
ex 0710 80 95
20
30
Indie (IN) Rezidua pesticidů (3) (10) 10
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Indie (IN) Rezidua pesticidů (3) (11) 20
Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
0708 20   Keňa (KE) Rezidua pesticidů (3) 5
Miřík celer (Apium graveolens)
(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
ex 0709 40 00 20 Kambodža (KH) Rezidua pesticidů (3) (12) 50
Fazole
(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)
(Potraviny – zelenina, čerstvá, chlazená nebo zmrazená)
ex 0708 20 00 ;
ex 0710 22 00
10
10
Kambodža (KH) Rezidua pesticidů (3) (13) 50
Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)
(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)
ex 2001 90 97 ; 11 ; 19 Libanon (LB) Rhodamin B 50
Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)
(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citrónové, nezmrazené)
ex 2005 99 80 93 Libanon (LB) Rhodamin B 50
Papriky (sladké nebo jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – sušené, pražené, drcené nebo mleté)
0904 21 10 ;   Šrí Lanka (LK) Aflatoxiny 50
ex 0904 21 90 ; 20
ex 0904 22 00 ; 11 ; 19
ex 2008 99 99 79
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Madagaskar (MG) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
(Krmiva a potraviny)
—  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
Jackfruit (Artocarpus heterophyllus)
(Potraviny – čerstvé)
ex 0810 90 20 20 Malajsie (MY) Rezidua pesticidů (3) 20
Sezamová semena
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90   Nigérie (NG) Salmonela (2) 50
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Pákistán (PK) Rezidua pesticidů (3) 20
Maliny
(Potraviny – zmrazené)
ex 0811 20 11 ;
ex 0811 20 19 ;
0811 20 31
10
10
Srbsko (RS) Norovirus 10
Sezamová semena
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90   Súdán (SD) Salmonela (2) 50
Melounová (Egusi, Citrullus spp.) jádra a produkty z nich vyrobené
(Potraviny)
ex 1207 70 00 ;
ex 1208 90 00 ;
ex 2008 99 99
10
10
50
Sierra Leone (SL) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Senegal (SN) Aflatoxiny 50
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
(Krmiva a potraviny)
—  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
Vodnice (Brassica rapa ssp. rapa)
(Potraviny – připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové)
ex 2001 90 97 ; 11 ; 19 Sýrie (SY) Rhodamin B 50
Vodnice (Brassica rapa spp. rapa)
(Potraviny – připravené nebo konzervované ve slaném nálevu nebo kyselině citrónové, nezmrazené)
ex 2005 99 80 93 Sýrie (SY) Rhodamin B 50
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Thajsko (TH) Rezidua pesticidů (3) (14) 10
—  Sušené meruňky —  0813 10 00   Turecko (TR) Siřičitany (16) 10
—  Meruňky, jinak upravené nebo konzervované (15)
(Potraviny)
—  2008 50 61
Vinné hrozny sušené (včetně sušených vinných hroznů nasekaných nebo nadrcených do podoby pasty bez jakéhokoliv dalšího zpracování)
(Potraviny)
0806 20   Turecko (TR) Ochratoxin A 5
Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo sušené)
0805 50 10   Turecko (TR) Rezidua pesticidů (3) 10
Granátová jablka
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
ex 0810 90 75 30 Turecko (TR) Rezidua pesticidů (3) (17) 10
Sladká paprika (Capsicum annuum)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
0709 60 10 ;
0710 80 51
  Turecko (TR) Rezidua pesticidů (3) (18) 10
Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra určená k uvedení na trh pro konečného spotřebitele (19) (20)
(Potraviny)
ex 1212 99 95 20 Turecko (TR) Kyanid 50
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 60 99
ex 0710 80 59
20
20
Uganda (UG) Rezidua pesticidů (3) 20
Sezamová semena
(Potraviny – čerstvé nebo chlazené)
1207 40 90   Uganda (UG) Salmonela (2) 50
—  Podzemnice olejná ve skořápce —  1202 41 00   Spojené státy americké (US) Aflatoxiny 10
—  Podzemnice olejná bez skořápky —  1202 42 00
—  Arašídové máslo —  2008 11 10
—  Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná
(Krmiva a potraviny)
—  2008 11 91 ;
2008 11 96 ;
2008 11 98
—  Pistácie ve skořápce —  0802 51 00   Spojené státy americké (US) Aflatoxiny 10
—  Pistácie bez skořápky —  0802 52 00
—  Pražené pistácie
(Potraviny)
—  ex 2008 19 13 ;
ex 2008 19 93
20
20
—  Sušené meruňky —  0813 10 00   Uzbekistán (UZ) Siřičitany (16) 50
—  Meruňky, jinak upravené nebo konzervované (15)
(Potraviny)
—  2008 50 61
—  Listy koriandru —  ex 0709 99 90 72 Vietnam (VN) Rezidua pesticidů (3) (21) 50
—  Bazalka (pravá) —  ex 1211 90 86 20
—  Máta —  ex 1211 90 86 30
—  Petržel
(Potraviny – bylinky, čerstvé nebo chlazené)
—  ex 0709 99 90 40
Okra
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 99 90
ex 0710 80 95
20
30
Vietnam (VN) Rezidua pesticidů (3) (21) 50
Papriky (jiné než sladké) (Capsicum spp.)
(Potraviny – čerstvé, chlazené nebo zmrazené)
ex 0709 60 99 ;
ex 0710 80 59
20
20
Vietnam (VN) Rezidua pesticidů (3) (21) 50
Nahrávám...
Nahrávám...