dnes je 20.5.2024

Input:

Komoditní vyhláška pro zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.9
Komoditní vyhláška pro zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány

Ministerstvo zemědělství

Ve Sbírce zákonů ČR byla zveřejněna vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány. Hlavním důvodem předložení nové vyhlášky bylo přizpůsobení požadavků na zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, banány, brambory a výrobky z nich novým vědeckým poznatkům a technologickému vývoji v potravinářství a přímo použitelným předpisům Evropské unie.

Nezbytnost navrhované právní úpravy vychází ze zkušeností získaných při praktické aplikaci dříve platné vyhlášky č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů.

Změny oproti předchozí právní úpravě souvisejí s novelizací souvisejících právních předpisů, zejména s novelou zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a s novými právními předpisy, například s vyhláškou č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin. Z názvu vyhlášky byly vypuštěny pojmy "čerstvé ovoce" a "čerstvá zelenina", neboť oddíl 1 vyhlášky – Čerstvé ovoce a čerstvá zelenina – byl ke dni 30. 6. 2013 zrušen.

Vyhláška nově upravuje banány, protože prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 , kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro kontrolu dodržování těchto norem a požadavky na oznamování odvětví banánů, ani prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, se nevztahují na zralé banány. S ohledem na tyto skutečnosti vyhláška upravuje požadavky na zralé plody banánů.

Potřeba některých změn a zpřesnění oproti stávající právní úpravě vyplynula také z praxe.

Cílem vyhlášky je dále rozšířit seznam v části týkající se zpracované zeleniny o "pasterovanou zeleninu". Předchozí vyhláška definovala z tepelných metod konzervace pouze pojem "sterilovaná zelenina", přičemž opomíjela skutečnost, že při výrobě mnoha potravin je jedním ze základních kroků technologického postupu pasterace. Při pasteraci nedochází ke sterilaci. Působení tepla je přizpůsobeno konkrétní potravině, proto je obecně pasterace považována za šetrnější metodu konzervace potravin s pozitivnějším dopadem na senzorické a výživové vlastnosti potraviny. Proto se kromě pojmu "sterilovaná zelenina" nově vymezuje rovněž pojem "pasterovaná zelenina".

V této souvislosti byl patrný zásadní rozpor v deklaraci výrobku, kdy předchozí právní úprava nutila výrobce označovat výrobek "Zpracovaná sterilovaná zelenina". Docházelo tak k nepřesnému označování výrobků a ke klamání spotřebitele, jelikož výrobky nebyly sterilovány, ale ošetřeny pasterací, tj. šetrnější metodou.

Jako příklad lze uvést bílé zelí konzervované ve skleněném obalu, které má ve střední Evropě dlouholetou tradici na rozdíl od zemí západní Evropy. Nově se na trhu objevují výrobky, které jsou baleny do plechových konzerv nebo do "ALU sáčků" – obalů, které na rozdíl od čirého skla zamezují přístupu denního světla a jsou tedy bez nároku na ošetření produktu proti vlivu světla.

Do vyhlášky se dále například doplnila definice ovocných a zeleninových protlaků (pyré), do kterých je možné přidávat vodu nebo ovocné, resp. zeleninové šťávy pouze v technologicky nezbytných případech a množství.

Důvodem pro vydání nové vyhlášky č. 397/2021 Sb. byla dále skutečnost, že vyhláška č. 157/2003 Sb. byla sice již několikrát novelizována, ale neodpovídá současným požadavkům provozovatelů potravinářských podniků ani potřebám výkonu dozoru. Nová vyhláška bude přínosem i pro spotřebitele, když se zavádí některé definice výrobků a konkretizuje jejich označování. Potraviny budou označeny pro spotřebitele takovým způsobem, aby nebyl klamán ani uváděn v omyl o charakteru a kvalitě dané potraviny. Aktualizaci obsahu původní vyhlášky ocení z hlediska právní jistoty také provozovatelé potravinářských podniků. Nové kategorie výrobků vzešly zejména z podnětů provozovatelů potravinářských podniků.

Komentář k ustanovením vyhlášky z aplikace ODok

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.

§ 2 Vymezení některých pojmů

Definice jednotlivých komodit u zpracovaného ovoce jsou vymezeny prakticky totožně s předchozí vyhláškou a u většiny definic jde o transpozici směrnice Rady 2001/113/ES .

Dále byla upravena definice ovocného protlaku (nově je také možno použít ekvivalentní označení "pyré") tak, aby lépe odpovídala současné praxi. Konkrétně dochází ke zpřesnění výčtu surovin, které mohou být použity při výrobě ovocného protlaku. Do ovocného protlaku může být kromě přírodních sladidel přidána pouze ovocná šťáva pocházející ze stejného druhu ovoce, z jakého je vyroben protlak, nebo voda; obě složky lze však přidat pouze v technologicky nezbytném případě. Předchozí vyhláška uvedené nestanovovala a výrobci proto přidávají vodu nebo jakoukoliv šťávu v potřebném množství. Cílem nové úpravy je, aby byl připuštěn přídavek ovocné šťávy (pouze ze stejného druhu ovoce, ze kterého je protlak) nebo vody v množství technologicky nezbytném k dosažení limitu refraktometrické sušiny stanovené v příloze č. 2 vyhlášky.

Na základě požadavku dozorového orgánu a vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ani prováděcí nařízení Komise (ES) č. 543/2011 se nevztahují na zralé banány, bylo do vyhlášky navrženo vymezení pojmu "banány", které se bude vztahovat ke zralým plodům banánů.

Většina definic pro zpracovanou zeleninu vychází terminologicky z předchozí vyhlášky.

Do vyhlášky se vkládá definice sterilované a pasterované zeleniny. Předchozí znění vyhlášky definovalo pouze pojem "sterilovaná zelenina", přičemž opomíjelo skutečnost, že při výrobě mnoha potravin je jednou ze základních složek technologického postupu pasterace. Při pasteraci nedochází ke sterilaci. Působení tepla je přizpůsobeno konkrétní potravině, proto je obecně pasterace považována za šetrnější metodu konzervace potravin s pozitivnějším dopadem na senzorické a výživové vlastnosti potraviny. V této souvislosti byl patrný zásadní rozpor v deklaraci výrobku, kdy předchozí právní úprava nutila výrobce označovat výrobek "zpracovaná sterilovaná zelenina". Docházelo tak k nepřesnému označování výrobků, jelikož výrobky nebyly sterilovány, ale ošetřeny pasterací, tj. šetrnější metodou (nižší teplota).

Pro upevnění právní jistoty adresátů tohoto právního předpisu byly doplněny další nové definice, a to "koncentrovaný rajčatový protlak", "nekoncentrovaný rajčatový protlak", "rajčatové pyré" a "kečup". V této souvislosti byla upravena definice pro zeleninový protlak a pro zeleninové pyré. Do zeleninového protlaku není možné přidat vodu ani zeleninovou šťávu. Do zeleninového pyré bude umožněno přidat zeleninovou šťávu ze stejného druhu zeleniny nebo vodu, avšak pouze v technologicky nezbytném případě a množství.

Na žádost dozorového orgánu byly do vyhlášky nově vloženy definice pro zeleninové lupínky a zeleninu v oleji. Jedná se o zeleninu, která se relativně nově uvádí na trh, a která je upravena smažením (například červená řepa, celer apod.), resp. je zalita rostlinným olejem.

Ustanovení § 2 odst. 3 stanovuje definice pro skořápkové plody (ořechy). Nově jsou na žádost dozorového orgánu definovány pojmy "makadamové ořechy", "pekanové ořechy", "pistácie" a "jedlé kaštany". Uvedená změna vyplynula ze zvyšujících se prodejů těchto produktů na trhu. Z praxe také vyplynul požadavek na vložení latinských názvů skořápkových plodů

Nahrávám...
Nahrávám...