dnes je 20.4.2024

Input:

Kontrola plnění evidence tržeb

30.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola plnění evidence tržeb

Ing. Martin Šabo

Kdo a jak bude kontrolovat?

Kontrolu dodržování povinností podle zákona o evidenci tržeb provádí orgány Finanční a Celní správy. Ostatní orgány veřejné moci mají povinnost informovat tyto orgány o porušení zákona o evidenci tržeb, jestliže jej zjistí při výkonu své působnosti.

Kromě standardní kontroly svěřuje zákon Finanční i Celní správě pravomoc provést při prověřování plnění povinností kontrolní nákup, jehož smyslem je prověřit řádné plnění povinností stanovených zákonem o evidenci tržeb. Zákon kontrolním orgánům umožňuje, aby po provedení kontrolního nákupu od uzavřené smlouvy odstoupily. Odstoupení však zákon podmiňuje tím, že může být uskutečněno pouze v takových případech, ve kterých tím podnikateli nebude způsobena majetková újma. Prakticky bude odstoupení možné např. při nákupu potravin v originálních baleních, které po provedení kontrolního nákupu zůstala nepoškozena. Odstoupení nebude přicházet v úvahu zejména u většiny poskytovaných služeb, např. u kadeřnických služeb – zde odstoupení možné nebude.

Primární formou kontroly bude samozřejmě analýza získaných dat, na základě které pak budou kontroly cíleny tam, kde budou detekovány nějaké nesrovnalosti či potenciální porušování právních předpisů. Kontroly přímo u podnikatelů bude provádět Finanční a Celní správa buď prostým pozorováním nebo ve formě kontrolního nákupu. V praxi to bude vypadat tak, že u podnikatele nakoupí zboží nebo využije jeho služby a následně zkontroluje, zda byla tržba řádně zaevidována a vystavena účtenka. V případě, že nebude zjištěno žádné porušení povinností, nemusí se podnikatel ani dozvědět, že nějaká kontrola proběhla – na rozdíl od klasické daňové kontroly tak kontrola podle zákona o evidenci tržeb nemusí být pro poctivého podnikatele časově ani administrativně náročná.

Jaká sankce za porušení povinnosti hrozí?

Fyzickým osobám nepodnikajícím hrozí pokuta do 500 tis. Kč za přestupek, kterým závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.

Fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám hrozí pokuta do 50 tis. Kč, poruší-li povinnost umístit informační oznámení nebo povinnost zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Pokuta až 500 tis. Kč hrozí fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám v případě, že poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně nebo povinnost vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

U veškerých ukládaných pokut bude Finanční a Celní správa vždy posuzovat konkrétní okolnosti, za kterých k porušení povinnosti došlo – zejména míru závažnosti porušení povinnosti, ale i dosavadní činnost majetkové poměry pachatele. Pokuty tedy ve většině případů nebudou ukládány v maximální výši, ale spíše v dolní části spektra.

Je možné se vyvinit ze správního deliktu?

Podnikatel se může z odpovědi za porušení povinnosti vyvinit, prokáže-li, že vyvinul maximální úsilí k tomu, aby porušení povinnosti zabránil, popř. aby protiprávní stav zhojil. Příkladem může být např. situace, kdy podnikatel vlastní pouze jedno zařízení, které v důsledku

Nahrávám...
Nahrávám...