dnes je 24.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Vylepšení režimů jakosti zemědělských produktů a potravin

12.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.18
Legislativní souhrn: Vylepšení režimů jakosti zemědělských produktů a potravin

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Co je cílem nařízení?

 • Jeho cílem je posílit politiku jakosti  Evropské unie  (EU) pro zemědělské produkty zvýšením soudržnosti různých režimů jakosti.

 • Zahrnuje opatření k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže pro zemědělce a výrobce produktů zapsaných jako  chráněné označení původu  (CHOP),  chráněné zeměpisné označení  (CHZO) a  zaručená tradiční specialita  (ZTS) s cílem

  • chránit práva duševního vlastnictví,

  • poskytovat spotřebitelům spravedlivé informace o těchto produktech a

  • podporovat zemědělské a zpracovatelské činnosti.

 • spolu se zemědělskými systémy spojenými s vysoce kvalitními produkty v souladu s cíli politiky EU v oblasti  rozvoje venkova .

Klíčové body

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na zemědělské produkty určené k lidské spotřebě s výjimkou lihovin a výrobků z vinné révy.

Hlavní opatření

Nařízení obsahuje tato hlavní opatření:

 • sdružuje v jediném nařízení pravidla pro zápis produktů jako CHOP, CHZO a ZTS od doby, kdy se začalo používat pozměňující nařízení (EU)  2021/2117 ,

 • stanovuje jednotný soubor pravidel pro režimy CHOP, CHZO a ZTS, pokud jde o postupy a úlohu výrobců,

 • posiluje a zjednodušuje režimy CHOP, CHZO a ZTS,

 • posiluje a upřesňuje úroveň ochrany zapsaných názvů a společných symbolů EU,

 • zkracuje a zjednodušuje postup zápisu názvů (CHOP, CHZO a ZTS),

 • umožňuje podat odůvodněnou písemnou námitku do tří měsíců od zveřejnění žádosti v  Úředním věstníku Evropské unie ,

 • vyžaduje, aby produkty EU registrované a uváděné na trh jako CHOP, CHZO nebo ZTS v souladu s tímto nařízením byly spolu s reklamními materiály na tyto produkty označeny symbolem EU a názvem produktu,

 • od doby uplatňování pozměňujícího nařízení (EU)  2017/625  (viz  přehled dokumentu ) vyžaduje, aby před uvedením produktů na trh provedly kontrolu shody se specifikacemi produktu:

  • příslušné vnitrostátní orgány určené v článku 4, nebo

  • pověřené subjekty definované v čl. 3 odst. 5 – pověřené subjekty provádějící kontroly v zemích mimo EU musí být akreditovány podle příslušné společné normy pro  "posuzování shody  požadavky na orgány provádějící certifikaci produktů, postupů a služeb" .

Od kdy je nařízení v platnosti?

Nařízení (EU) č. 1151/2012 se používá od 3. ledna 2013, ačkoli čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 se používají od 4. ledna 2016, aniž by to mělo negativní dopad na produkty již uvedené na trh před tímto datem.

Kontext

Další informace viz:

 • Cíle režimů jakosti EU  (Evropská komise).

Hlavní dokument

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  1151/2012  ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1–29).

Do původního znění byly zapracovány postupné změny nařízení (EU) č. 1151/2012. Toto 

Nahrávám...
Nahrávám...