dnes je 24.6.2024

Input:

Legislativní souhrn: Zeměpisný původ lihovin

26.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.20
Legislativní souhrn: Zeměpisný původ lihovin

Úřad pro publikace

Přehled dokumentu:

Nařízení (EU) 2019/787 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů.

Co je cílem nařízení?

 • Stanoví pravidla týkající se definice, popisu, obchodní úpravy a označování lihovin včetně jejich používání v jiných potravinách, a ohledně ochrany zeměpisných označení  lihovin.

 • Obsahuje jasnější pravidla označování lihovin, jako je whisky, brandy, vínovice či vodka, a také kombinací těchto lihovin s jinými potravinami. Tato pravidla platí v celé  Evropské unii  (EU) a jsou v souladu s pravidly o  poskytování informací o potravinách spotřebitelům .

 • Rovněž má za cíl zajistit další harmonizaci metod výroby lihovin, které jsou v rámci EU povolené, například pokud jde o maximální obsah cukru u řady lihovin.

 • Nařízení usiluje o další zjednodušení postupů v souvislosti se zeměpisnými označeními s cílem:

  • umožnit  Evropské komisi , aby se zaměřovala pouze na prvky s významem pro EU,

  • jasnější definice změn na vnitrostátní a unijní úrovni, která je plně v souladu se  zásadou subsidiarity ,

  • zkrácení časové lhůty pro vyřizování žádostí.

 • Má za cíl zlepšit ochranu zeměpisných označení:

  • pokud jsou výrobky používány jako složky,

  • pokud jsou v rozporu s ochrannými známkami a

  • proti zboží v tranzitu na území EU.

 • S účinností od 25. května 2021 se tímto nařízením ruší nařízení (ES) č.  110/2008 , a to kromě kapitoly III (zeměpisná označení), která se zrušuje s účinností od 8. června 2019.

Klíčové body

Oblast působnosti

 • Nařízení obsahuje definici lihovin a kategorie lihovin, které jsou povoleny v EU.

 • Obsahuje podrobná pravidla pro jejich výrobu, popis, obchodní úpravu a označování a také pro použití názvů lihovin v rámci obchodní úpravy a označování jiných potravin.

 • Lihoviny jsou jedním ze čtyř odvětví, na která se vztahují pravidla EU týkající se zeměpisných označení. Zbývajícími odvětvími jsou potraviny, vína a aromatizovaná vína.

Líh

Alkoholem, který se používá při výrobě lihovin a jiných alkoholických nápojů a k ředění nebo rozpouštění barviv, aromat nebo jakýchkoli jiných povolených přísad, by měl být výlučně líh zemědělského původu, destiláty zemědělského původu nebo lihoviny uvedené v kategoriích 1 až 14 přílohy I nařízení.

Akt v přenesené pravomoci  – nařízení v přenesené pravomoci (EU)  2022/1303  – mění nařízení (EU) 2019/787 a aktualizuje definici líhu zemědělského původu a požadavky na něj v souladu s technickým pokrokem. Líh zemědělského původu je nyní definován jako kapalina, která splňuje tyto požadavky:

 • byl získán alkoholovým kvašením a následnou destilací výhradně zemědělských produktů uvedených v  příloze I  Smlouvy o fungování Evropské unie,

 • nemá jinou zjistitelnou chuť kromě chuti surovin použitých při výrobě,

 • jeho minimální obsah alkoholu (známý také jako "% objemových") je 96,0 % objemových,

 • nejvyšší limity reziduí nepřekračují tyto hodnoty:

  • octan ethylnatý: 1,3 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových,

  • acetaldehyd (suma ethanalu a 1,1-diethoxyethanu): 0,5 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových,

  • vyšší alkoholy (suma: propan-1-olu, butan-1-olu, butan-2-olu, 2-methylpropan-1-olu, 2-methylbutan-1-olu a 3-methylbutan-1-olu): 0,5 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových,

  • metanol: 30 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových,

  • furfural: 0,5 gramu na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových.

Ochrana zeměpisných označení

Zeměpisná označení, která jsou v souladu se specifikacemi produktu, jsou chráněna proti:

 • jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu použití zapsaného názvu pro produkty (na které se nařízení nevztahuje), pokud jsou tyto produkty srovnatelné nebo pokud je při používání tohoto názvu využívána pověst chráněného názvu, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada,

 • jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo služeb nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako "druh", "typ", "způsob", "jak se vyrábí v", "napodobenina", "příchuť", "jako" nebo podobnými výrazy, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada,

 • jakémukoli jinému nepravdivému nebo zavádějícímu údaji o původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu používaného tak, aby vyvolal mylný dojem, pokud jde o původ produktu,

 • všem ostatním praktikám, které by mohly spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o skutečný původ produktu.

Specifikace produktu

Specifikace produktu obsahují přinejmenším:

 • název, který má být chráněn jako zeměpisné označení, v podobě používané v původním písmu (případně) spolu s přepisem do latinky,

 • kategorii lihoviny,

 • vlastnosti, včetně použitých surovin,

Nahrávám...
Nahrávám...