dnes je 20.5.2024

Input:

Monitorování kovů a jodu v mořských řasách, halofytech a produktech na bázi mořských řas

31.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2018.464
Monitorování kovů a jodu v mořských řasách, halofytech a produktech na bázi mořských řas

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2018/464
ze dne 19. března 2018

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro arsen, kadmium a olovo jsou podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 1 stanoveny maximální limity v různých potravinách. V současnosti však nejsou stanoveny žádné maximální limity pro tyto látky v mořských řasách a halofytech, kromě maximálních limitů stanovených podle uvedeného nařízení pro doplňky stravy složené výhradně nebo zejména z mořských řas nebo produktů získávaných z mořských řas.

(2) Pro rtuť je v současné době podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 2 stanoven maximální limit reziduí (MLR) pro řasy a prokaryotické organismy na standardní úrovni 0,01 mg/kg.

(3) V roce 2006 stanovil Vědecký výbor pro potraviny horní limit pro příjem jodu na 600 μg na den pro dospělé osoby a 200 μg na den pro děti ve věku od 1 do 3 let 3 . Uvedl, že konzumace produktů z řas bohatých na jod, zejména sušených produktů, může vést k nebezpečnému nadměrnému příjmu jodu, pokud tyto produkty obsahují více než 20 mg jodu na kg sušiny a exponovaná populace žije v oblasti s endemickým nedostatkem jodu.

(4) Dostupné údaje o výskytu ukazují, že mořské řasy obsahují značné koncentrace arsenu, kadmia, jodu, olova a rtuti. Jelikož halofyty také rostou v mořském prostředí, lze důvodně předpokládat, že budou absorbovat tyto látky podobným způsobem, a tedy i jejich kontaminace bude podobná.

(5) Mořské řasy a halofyty přispívají čím dál významněji ke vzorcům spotřeby některých spotřebitelů v EU. Proto je nutné posoudit, zda by příspěvek arsenu, kadmia, jodu, olova a rtuti z mořských řas a halofytů k celkové expozici těmto látkám vyžadoval stanovit maximální limity pro arsen, kadmium a olovo pro tyto komodity nebo změnu MLR pro rtuť u řas a prokaryotických organismů nebo jakékoli opatření týkající se expozice jodu z těchto produktů.

(6) Pro potravinářské přídatné látky na bázi mořských řas jsou specifikace stanoveny v přílohách nařízení Komise (EU) č. 231/2012 4 . U některých z těchto přídatných látek doporučil úřad EFSA, aby byly revidovány limity pro nečistoty v podobě toxických prvků, a tím se zajistilo, že používání těchto přídatných látek nebude představovat významný zdroj expozice uvedeným toxickým prvkům, zejména v případě kojenců a malých dětí 5 . Proto by měla být posouzena expozice arzenu, kadmiu, jodu, olovu a rtuti v potravinářských přídatných látkách na bázi mořských řas a řas.

(7) Pro arsen, olovo, kadmium a rtuť v krmivech jsou maximální obsahy stanoveny podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES 6 . Jelikož se některé druhy mořských řas používají jako krmivo, měl by se rovněž zkoumat obsah kovů v těchto druzích, a to jak z důvodu zdraví zvířat, tak s ohledem na přenos těchto kovů do potravin živočišného původu.

(8) Na podporu posouzení dietární expozice by měly být shromážděny údaje o výskytu pro arsen, kadmium, jod, olovo a rtuť v různých druzích mořských řas, halofytech a produktech na bázi mořských řas,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly ve spolupráci s provozovateli potravinářských a krmivářských podniků provést v letech 2018, 2019 a 2020 monitorování přítomnosti arsenu, kadmia, jodu, olova a rtuti v mořských řasách, halofytech a produktech na bázi mořských řas. Aby bylo možné provést správný odhad expozice, mělo by uvedené monitorování zahrnovat jedlé halofyty včetně druhů Salicorna europaea a Tetragonia tetragonoides a velké množství druhů mořských řas, s ohledem na stravovací návyky a použití v krmivech, včetně druhů

Nahrávám...
Nahrávám...