dnes je 20.6.2024

Input:

Monitorování potravin z hlediska stopové přítomnosti bromovaných zpomalovačů hoření

23.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2014.118
Monitorování potravin z hlediska stopové přítomnosti bromovaných zpomalovačů hoření

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE 2014/118/EU ze dne 3. března 2014 o monitorování potravin z hlediska stopové přítomnosti bromovaných zpomalovačů hoření

(Text s významem pro EHP)

(2014/118/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Bromované zpomalovače hoření jsou organické sloučeniny bromu, které se používají v produktech s cílem zabránit či zpomalit vzplanutí hořlavých materiálů v případě požáru. Jsou běžně používány v širokém spektru spotřebních výrobků, například v elektronice, automobilech, nábytku a stavebních materiálech s cílem snížit hořlavost produktu. Bromované zpomalovače hoření se mohou z produktů, ve kterých jsou použity, vyluhovat nebo odpařit. Vzhledem k tomu, že spotřební výrobky se na konci svého životního cyklu vyhazují, zamořily tyto látky v průběhu času životní prostředí a potravinový řetězec.

(2) Řada bromovaných zpomalovačů hoření je však perzistentní, bioakumulativní a toxická pro lidi i pro životní prostředí. Existuje podezření, že mají neurobehaviorální účinky a narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, a jejich výskyt byl zjištěn v biotě v životním prostředí.

(3) Proto Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecké stanovisko týkající se rizik pro veřejné zdraví souvisejících s přítomností bromovaných zpomalovačů hoření v potravinách.

(4) Vědecká komise EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci přijala od září 2010 do září 2012 šest vědeckých stanovisek (1) týkajících se různých tříd bromovaných zpomalovačů hoření.

(5) EFSA pro řadu z těchto tříd doporučila, aby byly shromážděny další údaje o úrovních uvedených zpomalovačů v potravinách a lidech.

(6) Úrovně bromovaných zpomalovačů hoření v potravinách živočišného původu mohou souviset s přítomností těchto látek v krmivech, proto by na základě prvních výsledků monitorování potravin v roce 2014 mohlo v roce 2015 následovat doporučení týkající se monitorování krmiv,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly v letech 2014 a 2015 provádět monitorování potravin z hlediska přítomnosti bromovaných zpomalovačů hoření. Monitorování by mělo zahrnovat široké spektrum jednotlivých potravin odrážející stravovací návyky s cílem poskytnout přesný odhad expozice a pro různé třídy bromovaných zpomalovačů hoření by do něj měly být zahrnuty různé potraviny.

2. Členské státy by se měly řídit postupy odběru vzorků stanovenými v příloze II nařízení Komise (EU) č. 252/2012 (2), aby se zajistilo, že vzorky jsou reprezentativní pro testovanou šarži.

3. Členské státy by měly provést analýzu různých tříd bromovaných zpomalovačů hoření s cílem zjistit přítomnost následujících látek v příslušných potravinách:

a) Ve třídě polybromovaných difenyletherů (PBDE): 2,2′,4-tribromdifenylether (BDE-28, č. CAS 41318-75-6); 2,2′,4,4′-tetrabromdifenylether (BDE-47, č. CAS 5436-43-1); 2,2′,4,5′-tetrabromdifenylether (BDE-49, č. CAS 243982-82-3); 2,2′,4,4′,5-pentabromdifenylether (BDE-99, č. CAS 60348-60-9); 2,2′,4,4′,6-pentabromdifenylether (BDE-100, č. CAS 189084-64-8); 2,2′,3,4,4′,5′-hexabromdifenylether (BDE-138, č. CAS 67888-98-6); 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromdifenylether (BDE-153, č. CAS 68631-49-2); 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromdifenylether (BDE-154, č. CAS 207122-15-4); 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromdfenylether (BDE-183, č. CAS 207122-16-5) a 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-dekabromdifenylether (BDE-209, č. CAS 1163-19-5), ve vejcích a vaječných výrobcích, mléku a mléčných výrobcích, mase a masných výrobcích, živočišných a rostlinných tucích a olejích, rybách a jiných potravinách mořského původu, výrobcích pro zvláštní výživu a v potravinách pro kojence a malé děti, a to prostřednictvím analytických metod s mezí stanovitelnosti 0,01 ng/g v syrovém stavu nebo nižší.

b) Ve třídě hexabromcyklododekanů (HBCDD): (+/–)-α-HBCD (1,2,5,6,9,10-hexabrom-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-cyklododekan, č. CAS 134237-50-6); (+/–)-β-HBCD (1,2,5,6,9,10-hexabrom-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-cyklododekan, č. CAS 134237-51-7) a (+/–)-γ-HBCD (1,2,5,6,9,10-hexabrom-(1R,2R,5R,6S,9S, 10R)-rel-cyklododekan, č. CAS 134237-52-8) v rybách a jiných potravinách mořského původu, mase a masných výrobcích, mléku a mléčných výrobcích, vejcích a vaječných výrobcích, a také v počáteční a pokračovací kojenecké výživě. Mezi analytické metody používané pro stanovení HBCDD patří stanovení stereoizomerů a měly by mít mez stanovitelnosti

Nahrávám...
Nahrávám...