dnes je 21.5.2024

Input:

Monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách

12.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2022.495
Monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/495

ze dne 25. března 2022

týkající se monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů v potravinách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Furan a alkylfurany, které zahrnují methylfurany jako 2-methylfuran, 3-methylfuran a 2,5-dimethylfuran, jsou kontaminující látky vznikající v potravinách při jejich tepelném zpracování.

(2) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala v roce 2017 vědecké stanovisko ohledně rizik, jež přítomnost furanu a methylfuranů v potravinách představuje pro veřejné zdraví1. Dospěla v něm k závěru, že stávající úrovně expozice furanu představují zdravotní riziko. Pokud jde o methylfurany, stanovisko obsahovalo závěr, že mohou výrazně přispívat k celkové expozici furanu a alkylfuranům, a zvyšují proto zdravotní riziko. Jelikož však o přítomnosti methylfuranů v potravinách není k dispozici dostatek údajů, doporučil úřad EFSA, aby byly v této oblasti shromážděny další údaje. Bylo zjištěno, že furan a alkylfurany se vyskytují zejména v kávě, konzervované dětské výživě, instantních polévkách, bramborových lupíncích, ovocných šťávách, snídaňových cereáliích, sušenkách, krekrech a křupavém chlebu.

(3) Látky 2-methylfuran a 3-methylfuran lze spolehlivě kvantifikovat pomocí metod analýzy, jež jsou v současnosti k dispozici, avšak pro spolehlivou analýzu 2,5-dimethylfuranu je zapotřebí na těchto metodách dále pracovat. Pokud to však použitá metoda analýzy umožňuje, bylo by vhodné analýzu a kvantifikaci 2,5-dimethylfuranu provádět a tyto údaje oznamovat.

(4) Ve vědecké literatuře se navíc v poslední době poukazovalo na skutečnost, že v potravinách jsou přítomny jiné kontaminující látky příbuzné alkylfuranům než methylfurany, např. 2-pentylfuran a 2-ethylfuran. Proto by bylo namístě provádět analýzu a kvantifikaci těchto dalších alkylfuranů (jiných než methylfurany), bude-li metoda analýzy pro tento účel spolehlivá.

(5) Výsledky monitorování přítomnosti furanu a alkylfuranů musí být spolehlivé a srovnatelné. Je proto vhodné stanovit pokyny pro odběr vzorků a pracovní charakteristiky analýzy.

(6) Úřad EFSA je Evropskou komisí pověřen, aby shromažďoval veškeré dostupné údaje o výskytu chemických kontaminujících látek v potravinách a krmivech. Tyto údaje jsou využívány ve vědeckých stanoviscích a zprávách úřadu EFSA týkajících se kontaminujících látek v potravinách a krmivech.

(7) Proto je vhodné doporučit, aby byla monitorována přítomnost furanu a alkylfuranů v potravinách a tyto údaje byly oznamovány úřadu EFSA,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly s aktivním zapojením provozovatelů potravinářských podniků monitorovat přítomnost furanu, 2-methylfuranu a

Nahrávám...
Nahrávám...