dnes je 21.5.2024

Input:

Monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

7.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2017.84
Monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Evropská komise

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2017/84 ze dne 16. ledna 2017 o monitorování uhlovodíků minerálního oleje v potravinách a v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Uhlovodíky minerálního oleje (MOH) jsou chemické sloučeniny získané hlavně ze surové ropy, nebo také synteticky vyráběné z uhlí, zemního plynu a biomasy. MOH se mohou vyskytovat v potravinách v důsledku znečištění životního prostředí nebo prostřednictvím maziv používaných pro stroje během sklizně a produkce potravin, pomocných látek, potravinářských přídatných látek a materiálů určených pro styk s potravinami. Produkty obsahující MOH, které mají být potravinářské jakosti, se ošetřují tak, aby se minimalizoval obsah aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH).

(2) Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen "komise CONTAM") při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "EFSA") dospěla v roce 2012 k závěru (1), že možné účinky skupin látek mezi MOH na lidské zdraví jsou velice odlišné. MOAH mohou být genotoxickými karcinogeny a některé nasycené uhlovodíky minerálního oleje (MOSH) se mohou kumulovat v lidské tkáni a mít nepříznivé účinky na játra. Vzhledem k tomu, že některé MOAH se považují za mutagenní a karcinogenní, je důležité zavést monitorování MOH, aby se lépe porozumělo relativní přítomnosti MOSH a MOAH v potravinářských komoditách, které značně přispívají k dietární expozici.

(3) Vzhledem k podezření, že k celkové expozici významně přispívá migrace z materiálů určených pro styk s potravinami, jako jsou papír a lepenka, měly by být předmětem monitorování balené potraviny, obalový materiál a existence funkčních překážek, jakožto i zařízení pro skladování a zpracování. Migraci MOH z obalů do potravin mohou zvyšovat určité parametry, jako jsou doba skladování a skladovací podmínky. Vzhledem k tomu, že zjišťování přítomnosti MOH je snazší ve velkém množství, měla by strategie odběru vzorků tyto parametry zohlednit, když je migrace MOH nejvyšší.

(4) Pro zajištění spolehlivosti získaných analytických údajů by členské státy měly zabezpečit, aby byla k dispozici vhodná analytická zařízení a aby vypracovávání analytických výsledků bylo podloženo dostatečnými zkušenostmi, pokud jde o analýzu MOH v potravinách i v materiálech určených pro styk s potravinami.

(5) K zajištění jednotného uplatňování tohoto doporučení by referenční laboratoř Evropské unie pro materiály určené pro styk s potravinami (dále jen "RL EU") měla příslušným orgánům členských států a dalším zúčastněným stranám poskytnout další pokyny, a to i pokud jde o informace, jež by mohly být zjišťovány v průběhu šetření, stejně jako metody odběru vzorků a analýzy,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1. Členské státy by měly v průběhu let 2017 a 2018 – s aktivním přispěním provozovatelů potravinářských podniků, jakož i výrobců, zpracovatelů a distributorů materiálů určených pro styk s potravinami a dalších zúčastněných stran – monitorovat přítomnost MOH v potravinách. Monitorování by mělo zahrnovat živočišné tuky, chléb a housky; jemné pečivo, snídaňové cereálie, cukrovinky (včetně čokolády) a kakao, rybí maso, výrobky z ryb (konzervované ryby), zrna určená k lidské spotřebě, zmrzliny a moučníky, olejnatá semena, těstoviny, výrobky z obilovin, luskoviny, uzeniny, ořechy, rostlinné oleje, jakož i materiály určené pro styk s potravinami používané pro tyto výrobky.

2. Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto doporučení a spolehlivé a srovnatelné výsledky monitorování, měly by být dodržovány zvláštní pokyny, které v souvislosti s tímto doporučením vypracuje RL EU (dále jen "pokyny"). Jelikož tyto pokyny zatím neexistují, měly by členské státy na jejich vytváření s RL EU spolupracovat, aby ve výsledku odpovídaly jejich potřebám, pokud jde o rozvíjení kapacit pro provádění

Nahrávám...
Nahrávám...