dnes je 15.7.2024

Input:

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Legislativa a normy

2.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7.2
Obaly na bázi papíru pro potraviny: Legislativa a normy

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Stávající legislativa týkající se kvality papíru z hlediska vhodnosti pro kontakt s potravinami

a) Evropská nařízení

Pro papír a lepenku v současnosti neexistuje harmonizovaná legislativa upravující hygienické požadavky na materiály určené pro kontakt s potravinami. Obalové papíry a lepenka v kontaktu s potravinami však musejí vyhovovat požadavkům obecnějších předpisů, kterými jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS a nařízení Komise (ES) č.  2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami.

Rámcové nařízení (ES) č. 1935/2004 stanoví v čl. 3 obecné požadavky pro materiály určené pro kontakt s potravinami. Podle tohoto ustanovení musejí být tyto materiály a předměty, včetně aktivních a inteligentních systémů balení, vyrobeny v souladu se zásadami správné výrobní praxe tak, aby za běžných či předvídatelných podmínek používání neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví, způsobit nepřijatelné změny ve složení potraviny nebo zapříčinit zhoršení jejich organoleptických parametrů.

Nařízení (ES) č. 2023/2006 se zabývá podrobným vysvětlením zásad správné výrobní praxe zahrnující všechny oblasti a fáze systému výroby a dodávek obalů, s výjimkou výroby výchozích látek.

Je jasné, že požadavky těchto nařízení musejí výrobci obalů, resp. uživatelé materiálů a předmětů určených pro kontakt s potravinami, implementovat do vlastního systému řízení kvality a musejí udržovat dokumentaci dokládající shodu s požadavky obou nařízení. Soulad s těmito předpisy musejí deklarovat v prohlášení o shodě s příslušnou hygienickou legislativou, v ČR tedy dále dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

b) Národní legislativa

V České republice je v současnosti základním předpisem regulujícím požadavky na materiály a předměty zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Základním prováděcím předpisem pro posuzování vhodnosti obalů pro kontakt s potravinami je pak vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, v platném znění. Těmito předpisy se řídí hygienické požadavky na materiály a předměty určené pro kontakt s potravinami, pro které neexistují harmonizované předpisy EU. To je právě případ materiálů z papíru.

Vyhláška č. 38/2001 Sb. uvádí, jako v jedné z mála zemí, pozitivní seznam látek schválených pro výrobu papírů určených pro styk s potravinami. Tento seznam je však staršího data a v současnosti dostatečně nezohledňuje adekvátní informace, týkající se všech toxikologických účinků uvedených látek. Seznam obsahuje více než tři sta látek, a to suroviny a surovinové přísady, zpracovatelské a zušlechťovací přísady, antimikrobiální a konzervační prostředky atd. Pro tuzemské podmínky je však stále tento seznam základním dokumentem pro posuzování vhodnosti papírenských výrobků pro kontakt s potravinami. Vyhláška dále zavádí základní požadavky pro hodnocení zdravotní nezávadnosti papírových materiálů včetně limitů pro obsah a uvolňování všech či vybraných látek do vody za různých podmínek (například filtrace za horka).

c) Ostatní národní předpisy

Předpisy uvedené dále nejsou v ČR povinné, nicméně v praxi jsou (po dohodě výrobce obalu s odběratelem) často využívány pro doložení shody s výše uvedenými požadavky nařízení (ES) č. 1935/2004 a (ES) č. 2023/2006.

Německý spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) vydal v roce 2007 Doporučení XXXVI pro papír a lepenku určené pro kontakt s potravinami . V preambuli tohoto doporučení je zmíněna řada požadavků a specifikací pro tyto materiály a předpis dále obsahuje pozitivní seznam surovin, aditiv, plnidel a výrobních pomocných látek povolených v papírenských výrobcích v kontaktu s potravinami. Výhodou je, že jsou tato doporučení pravidelně aktualizována s cílem reflektovat současný stav poznání v problematice bezpečnosti obalových materiálů na bázi papíru.

d) Požadavky výrobců, resp. jejich svazů, organizací

Konfederace Evropského papírenského průmyslu (Confederation of European Paper Industries – CEPI) vypracovala manuál pro posuzování vhodnosti materiálů a předmětů z papíru a lepenky pro kontakt s potravinami . Kromě toho CEPI vydala pro výrobce papíru a lepenky určené pro kontakt s potravinami dokument Good Manufacturing Practice for the Manufacture of Paper and Board for Food Contact .

CEPI také zpracovala podklady pro Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru , který se stal základen Evropské normy EN 643. V této normě jsou definovány třídy a kombinace přijatelných typů vraceného papíru pro sběr a třídící operace.

Asociace Evropských výrobců lepenkových krabic (ECMA) vydala v roce 2011 průvodce správnou výrobní praxi , který byl aktualizován v prosinci 2013.

Evropská asociace tiskových barev (EuPIA) vydala dokument o možnostech recyklace předmětů z potištěného papíru a lepenky pro použití v primárních obalech potravin .

V roce 2002 vydal Výbor expertů pro materiály přicházející do kontaktu s potravinami při Radě Evropy dokument " Resolution on paper and board materials intended to come into contact with foodstuffs ". Bohužel tento užitečný a zajímavý dokument nebyl již mnoho let aktualizován.

Evropská agentura pro chemická látky (ECHA) zveřejnila vodítko Pokyny pro označování a balení v souladu s nařízením CLP (ES) č. 1272/2008 .

e) Předpokládaný vývoj legislativy

Pokud jde o předpisy týkající se zdravotní nezávadnosti papíru (podobně jako dalších dosud neharmonizovaných oblastí týkajících se zdravotní nezávadnosti materiálů pro kontakt s potravinami), je další vývoj evropské legislativy prozatím nejasný. Dá se předpokládat, že bude patrně nasměrován na obecné toxikologické hodnocení látek vyskytujících se v obalových materiálech pro kontakt s potravinami. Výsledkem by mohl být obecný pozitivní seznam stanovující přípustné specifické migrační limity bez ohledu na vlastní složení posuzovaného materiálu. Z tohoto pohledu může být užitečná možnost použít stávající pozitivní seznam látek pro polymerní materiály v kontaktu s potravinami (viz příloha 1 nařízení (EU) č. 10/2011) v případě, že je třeba posoudit bezpečnostní riziko dané uvolňováním látek z papírových obalů, kdy není možné dohledat akceptovatelné podmínky v předpisech pro papírové obaly. Přijmutí tohoto přenesení požadavků z platů na papír podporuje fakt, že specifické migrační limity uvedené nařízení (EU) č. 10/2011 vychází ze základního toxikologického hodnocení daných sloučenin, které se nevztahuje na materiál, ve kterém je daná

Nahrávám...
Nahrávám...