dnes je 20.7.2024

Input:

Obaly na bázi papíru pro potraviny: Úvod do problematiky

26.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.7.1
Obaly na bázi papíru pro potraviny: Úvod do problematiky

Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.

Papír je významný materiál využívaný pro výrobu obalů potravin. Používá se buď jako takový, nebo impregnovaný polymerními materiály, či laminovaný polymerními nebo hliníkovými fóliemi. Do kontaktu s potravinami se papírenské výrobky mohou dostat i v jiných souvislostech, např. při jeho využití jako filtrační materiál k filtraci potravin, pečicí papír atd. Při kontaktu s potravinami mohou chemické látky přítomné v papíru migrovat do potravin a takto přispívat k zátěži lidského organismu xenobiotiky. Zvláště pozornost je v této souvislosti nutno věnovat citlivým subpopulacím spotřebitelů, jako jsou kojenci a malé děti, staří lidé či lidé se sníženou imunitou nebo s chronickým onemocněním.

Samotný papír je v potravinářské technologii vhodný k balení potravin dostatečně inertních, suchých, s nízkou aktivitou vody či nízkým obsahem tuku. Riziko kontaminace potravin je obecně vyšší u potravin s vyšší hodnotou vodní aktivity nebo u výrobků s vyšším obsahem etanolu či tuků, případně u suchých potravin s vysokým sorpčním povrchem (sypké potraviny typu sušené mléko apod.).

Kontaminanty v papírové hmotě jsou buď rezidua látek používaných při výrobě nebo hlavně xenobiotika z recyklátu či tiskových barev.

V současnosti roste po celém světě tlak na zvyšování objemu využívání obalového odpadu. Systémy sběru a využití jsou v důsledku stále přísnějších legislativních předpisů lépe organizovány a stále v širším měřítku zaváděny do praxe. Součástí tohoto trendu je i skutečnost, že papíry a lepenky s obsahem recyklátu jsou stále častěji nabízeny pro využití i v obalových materiálech určených pro přímý kontakt s potravinami. Obecně tedy existuje významný tlak na využívání recyklovaných materiálů kdekoli je to možné, v Evropě např. v souladu s požadavky směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech a jejích dodatků. Ta stanoví minimální hranice recyklace materiálů z obalového odpadu a pro papír a lepenku platí od 31. 12. 2008 limit 60 hmotnostních procent. Do budoucna je možné, že legislativa stanoví i minimální obsahy recyklátu v používaných obalech.

Tiskové barvy obsahují mnoho látek, které doposud nebyly toxikologicky zhodnoceny, protože obecně potištěné plochy nepřicházejí do přímého kontaktu s potravinami. Je ale zřejmé, že tyto látky mohou do potravin přecházet různými způsoby (viz dále). Tiskové barvy jsou obecně směsi pigmentů a barviv, pojiv, změkčovadel, rozpouštědel, vysoušedel a aditiv. Mohou být tvořeny systémy rozpustnými v organických rozpouštědlech (např. lihové barvy atd.), vodnými disperzemi či barvami vytvrzovanými dodáním energie (UV barvy, barvy vytvrzované svazkem elektronů) atd. Jsou aplikovány různými tiskovými technikami, u papírových obalů nejčastěji flexografickými technikami a nyní stále více digitálními technologiemi tisku. V konečné fázi jsou potisky tvořeny tenkým, vysušeným nebo vytvrzeným filmem na vnější straně obalu nebo mezi dvěma vrstvami obalového materiálu.

V této souvislosti je nutné uvést, že v současnosti neexistuje v rámci EU harmonizovaná legislativa upravující jednotně zdravotní požadavky a papírové materiály. Neexistuje ani jednotný předpis regulující možnosti použití recyklovaného papíru v obalech pro potraviny, tak jako je tomu u polymerních materiálů a nařízení Komise (ES) č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami. Proto jako u plastů nejsou pro papíry a lepenku stanoveny jednotné požadavky na proces recyklace. Zatímco odpadový papír a lepenka bývají během sběru tříděny do různých skupin, papírové obaly ať pro potraviny či ostatní zboží mohou obsahovat recyklát nejasného původu, i přesto že z vyhlášky 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy vyplývá, že jako surovina pro výrobu recyklovaného papíru pro kontakt s potravinami může být použit pouze papír nepotištěný. Avšak výsledky doposud provedených studií dokazují

Nahrávám...
Nahrávám...