dnes je 20.5.2024

Input:

Pokyny k podmínkám dovozu/tranzitu a kontrolám některých směsných produktů

4.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Pokyny k podmínkám dovozu/tranzitu a kontrolám některých směsných produktů

Evropská komise

Pracovní dokument útvarů Komise vysvětlující pokyny k podmínkám dovozu/tranzitu a kontrolám některých směsných produktů a produktů, které mohou být pokládány nesprávně za směsné produkty, pocházejících ze třetích zemí

Tento dokument byl vypracován pouze pro informativní účely. Nebyl přijat ani schválen Evropskou komisí. Uživatelé by proto před použitím těchto informací měli učinit všechna nezbytná opatření, jelikož je používají zcela na vlastní riziko.

Účel tohoto dokumentu

Tento dokument je určen především příslušným orgánům členských států, zejména na stanovištích hraniční kontroly, a má informovat i příslušné orgány třetích zemí. Jeho cílem je poskytnout pokyny k podmínkám dovozu a tranzitu a kontrolám některých směsných produktů obsahujících zpracované produkty živočišného původu a produkty rostlinného původu a rovněž k produktům obsahujícím různé produkty živočišného původu a produktům obsahujícím nezpracované produkty živočišného původu a produkty rostlinného původu.

Poznámka

Tento dokument představuje vyvíjející se dokument, který může být v případě potřeby aktualizován, aby se zohlednily zkušenosti a informace příslušných orgánů, zejména stanovišť hraniční kontroly a Potravinového a veterinárního úřadu (FVO) Generálního ředitelství Komise pro zdraví a bezpečnost potravin.

Soudní dvůr Evropské unie je soudním orgánem EU a institucí, která vykládá právo Evropské unie jako poslední instance.

Zkratky a definice použité v pokynech

EFSA Evropský úřad pro bezpečnost potravin
EU Evropská unie
GŘ SANTE Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin
HACCP Analýza rizik a kritické kontrolní body
SVVD Společný veterinární vstupní doklad pro produkty živočišného původu stanovený v příloze III nařízení Komise (ES) č. 136/2004
TRACES Obchodní řídicí a expertní systém zavedený rozhodnutím Komise 2004/292/ES
Zpráva RASFF Zprávy používané v systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva, který zřídila Evropská komise

1. Účel

Účelem těchto pokynů je dosáhnout v členských státech obecné shody ohledně provádění kontrolních postupů při dovozu a tranzitu zásilek směsných produktů ze třetích zemí. Pokyny by měly objasnit podmínky dovozu a tranzitu vztahující se na některé směsné produkty obsahující zpracované produkty živočišného původu a produkty rostlinného původu, jakož i na produkty obsahující různé produkty živočišného původu a produkty obsahující nezpracované produkty živočišného původu a produkty rostlinného původu.

Pokyny doplňují informace obsažené v těchto dokumentech:

"Key questions related to import requirements and the EU rules on food hygiene and on official food controls"1, zveřejněno na adrese:

http://ec.europa.eu/food/international/trade/interpretation_imports.pdf

"Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 853/2004 on the hygiene of food of animal origin" (Pokyny k provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin živočišného původu)2, zveřejněno na adrese:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guide_en.htm

2. Úvod

Pro účely hygieny potravin se potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu nazývají "směsnými produkty", na něž se vztahuje čl. 1 odst. 2 a čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/20043. Tyto produkty jsou v čl. 2 písm. a) rozhodnutí Komise 2007/275/ES4 vymezeny jako:

"potraviny určené k lidské spotřebě, které obsahují jak zpracované produkty živočišného původu, tak i produkty rostlinného původu, včetně těch, u nichž zpracování primárního produktu je nedílnou součástí výroby konečného produktu".

Tato definice je poměrně široká, je proto nutné rozlišovat mezi směsnými produkty, zpracovanými produkty živočišného původu a produkty, které mohou být nesprávně považovány za směsné produkty.

2.1 Zpracované produkty živočišného původu a směsné produkty

V příloze I těchto pokynů je uveden přehled oblasti působnosti nařízení (ES) č. 852/20045 a č. 853/2004. Tento přehled není úplný, je tudíž čistě orientační a na základě zkušeností získaných s uplatňováním pravidel může být revidován.

Nařízení (ES) č. 853/2004 se nevztahuje na výrobu potravin obsahujících jak produkty rostlinného původu, tak i zpracované produkty živočišného původu, není-li výslovně uvedeno jinak. Toto vyloučení z oblasti působnosti se zakládá na tom, že riziko, které představuje složka živočišného původu, lze dostat pod kontrolu uplatňováním pravidel stanovených v nařízení (ES) č. 852/2004, aniž by bylo nutno používat zvláštní podrobnější požadavky. V čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 853/2004 je však jednoznačně uvedeno, že zpracované produkty živočišného původu používané pro přípravu směsných produktů musí být získávány v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 853/2004 a stejně tak s nimi musí být zacházeno. Příklady:

 • sušené mléko používané při přípravě zmrzliny musí být získáno v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, výroba zmrzliny však spadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 852/2004,

 • zpracované produkty živočišného původu, jako jsou masné výrobky, mléčné výrobky a/nebo produkty rybolovu, používané při přípravě pizzy musí být získány v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, výroba pizzy však spadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 852/2004,

 • masné a/nebo mléčné výrobky používané při přípravě hotových jídel složených z takovýchto zpracovaných produktů a zeleniny musí být získány v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, výroba těchto hotových jídel však spadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 852/2004,

 • vaječné výrobky používané při přípravě majonézy musí být získány v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004, výroba majonézy však spadá do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 852/2004.

Tyto směsné produkty jsou připravovány v registrovaném zařízení, produkty živočišného původu používané při výrobě směsného produktu však musí pocházet ze schváleného zařízení.

Přidání produktu rostlinného původu ke zpracovanému produktu živočišného původu během zpracování podle čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004, například za účelem dodání zvláštních vlastností nebo v případě, je-li produkt rostlinného původu nezbytný pro výrobu produktu živočišného původu (čl. 2 odst. 1 písm. o) nařízení (ES) č. 852/2004), automaticky neznamená, že výsledná potravina spadá do oblasti působnosti čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 853/2004 nebo do definice směsných produktů. Příklady:

 • sýry s přídavkem bylin nebo jogurty s přidaným ovocem zůstávají i nadále mléčnými výrobky a jejich výroba se musí uskutečnit podle nařízení (ES) č. 853/2004,

 • uzenky a salámy, do nichž byly přidány česnek nebo sója, zůstávají i nadále masnými výrobky a jejich výroba se musí uskutečnit podle nařízení (ES) č. 853/2004,

 • mléčná zmrzlina, která je zpracována pomocí tepelného ošetření a do níž bylo přidáno ovoce nebo jiné složky rostlinného původu, je i nadále mléčným výrobkem a musí být zpracována podle nařízení (ES) č. 853/2004.

Směsný produkt může obecně pocházet ze zařízení registrovaného příslušným orgánem a štítek nemusí uvádět identifikační označení zařízení. Avšak

 • schválené zařízení vyrábějící produkty živočišného původu i jiné produkty, například směsné produkty, může používat identifikační označení vyžadované u produktů živočišného původu i na ostatních produktech (směsných produktech) (bod 7 části B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004),

 • pokud výroba konečných směsných produktů zahrnuje zpracování primárního produktu živočišného původu podle čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení (ES) č. 852/2004, je nutno použít identifikační označení, jelikož v tomto případě musí směsný produkt pocházet ze schváleného zařízení.

Níže uvedený rozhodovací strom by měl pomoci odlišit směsné produkty od produktů živočišného původu:

Obr. 1: Rozhodovací strom k určení toho, zda je třeba produkt obsahující složky živočišného původu považovat za směsný produkt

Neúplný seznam s příklady zpracovaných produktů živočišného původu je uveden v příloze II těchto pokynů.

2.2 Produkty, které mohou být nesprávně považovány za směsné produkty

2.2.1 Produkty z nezpracovaných produktů živočišného původu a produktů rostlinného původu

Nezpracovaný produkt živočišného původu spojený s produktem rostlinného původu je i nedále nezpracovaným produktem živočišného původu, například:

 • špíz obsahující čerstvé maso a zeleninu,

 • přípravky z čerstvých produktů rybolovu (např. rybí filé) s potravinou rostlinného původu,

 • sklenice medu s ořechy.

Tyto produkty musí pocházet ze schválené třetí země nebo její části, která byla schválena pro dovoz příslušného produktu živočišného původu do EU. Musí pocházet ze schváleného zařízení a třetí země se schváleným plánem sledování reziduí pro oba druhy produktů. Musí je provázet veterinární osvědčení v souladu se vzorem veterinárního osvědčení pro použitý produkt živočišného původu.

2.2.2 Kombinace produktů živočišného původu

Potravinářské produkty, které obsahují různé produkty živočišného původu bez ohledu na to, zda jsou zpracované nebo nezpracované, se nepovažují za směsné produkty, neobsahují-li žádné produkty rostlinného původu.

Je-li podstatná část produktu živočišného původu zpracovaná s malým množstvím jiných produktů živočišného původu, které jsou nezbytné z technologických důvodů, musí konečný produkt pocházet ze schváleného zařízení a třetí země, která byla schválena pro dovoz této podstatné části produktu živočišného původu do EU, například:

 • rybí kuličky s velmi malým množstvím vaječného bílku použitého jako zahušťovadlo,

 • špízy z masa marinovaného v jogurtu, mléce, oleji a koření,

 • surimi, do nichž je z technologických důvodů přidáno velmi malé množství vaječného bílku.

Je-li několik produktů živočišného původu smícháno nebo spojeno bez technologických důvodů zpracování, musí konečný produkt pocházet ze třetí země, která byla schválena pro dovoz každého produktu živočišného původu použitého v takovémto smíchaném/spojeném produktu do EU. Konečný produkt musí pocházet ze zařízení schváleného pro každý druh produktu a musí jej provázet veterinární osvědčení v souladu s příslušným vzorem veterinárního osvědčení pro jednotlivé produkty živočišného původu použité ve smíchaném/spojeném produktu, například:

 • steak v balení s kouskem másla,

 • celá ryba, připravená k vaření, předkládaná s masovou nádivkou,

 • suši ozdobené vaječnými výrobky.

3. Podmínky dovozu směsných produktů

3.1 Veterinární podmínky dovozu směsných produktů

Produkty živočišného původu pocházející ze třetích zemí musí splňovat požadavky, které brání zavlečení nákaz zvířat do EU. Tyto požadavky jsou stanoveny ve směrnici Rady 2002/99/ES6 a jedním z nich je to, že produkty živočišného původu musí pocházet ze třetích zemí uvedených na seznamu. Mimoto byla pro masné a mléčné výrobky stanovena určitá ošetření, která jsou úměrná veterinárnímu riziku dotčené třetí země a jsou stanovena ve dvou seznamech třetích zemí (rozhodnutí 2007/777/ES7 pro masné výrobky a nařízení (EU) č. 605/20108 pro mléčné výrobky). Více informací viz:

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/index_en.htm

U zásilek produktů živočišného původu, které jsou přepravovány v tranzitu přes území EU mezi Ruskem a Ruskem (Kaliningrad) a z Bosny a Hercegoviny do chorvatského přístavu Ploče, existují ve vztahu k plnění veterinárních požadavků určité odchylky.

U některých produktů živočišného původu nejsou stanoveny žádné veterinární požadavky, jelikož se má za to, že nepředstavují riziko pro zdraví zvířat (podrobnosti viz oddíl 4 těchto pokynů).

3.2 Hygienické podmínky dovozu směsných produktů

Všechny produkty živočišného původu pocházející ze třetích zemí, které jsou určeny k dovozu do EU, musí splňovat požadavky EU na hygienu potravin. Tato zásada se vztahuje i na směsné produkty, včetně produktů uvedených v článcích 4 až 6 a příloze II rozhodnutí 2007/275/ES.

3.2.1 Základní požadavky na hygienu potravin

Požadavky týkající se hygieny směsných produktů jsou obsaženy v článcích 3 až 6 nařízení (ES) č. 852/2004, což znamená, že provozovatelé potravinářských podniků ve třetích zemích musí dodržovat tato pravidla:

 • obecná povinnost provozovatele sledovat bezpečnost potravin a procesů, za něž nese odpovědnost (článek 3 nařízení (ES) č. 852/2004),

 • obecné hygienické předpisy pro prvovýrobu (čl. 4 odst. 1 a část A přílohy I nařízení (ES) č. 852/2004),

 • podrobné požadavky po prvovýrobě (čl. 4 odst. 2 a příloha II nařízení (ES) č. 852/2004),

 • mikrobiologické požadavky stanovené v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 852/2004 a nařízení Komise (ES) č. 2073/20059,

 • postupy založené na zásadách analýzy rizika a kritických kontrolních bodů (HACCP) (článek 5 nařízení (ES) č. 852/2004),

 • registrace nebo schvalování zařízení (článek 6 nařízení (ES) č. 852/2004).

Schválení zařízení je nezbytné v případě, jsou-li produkty živočišného původu zpracovávány ve stejném zařízení, které vyrábí i směsné produkty; podrobnosti viz oddíl 2.1 těchto pokynů.

3.2.2 Další požadavky na hygienu potravin

Podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 musí provozovatelé potravinářských podniků usazení v EU, kteří dovážejí směsné produkty (potraviny obsahující jak produkty rostlinného původu, tak zpracované produkty živočišného původu), zajistit, aby zpracované složky živočišného původu obsažené v takových potravinách splňovaly požadavky na produkty živočišného původu obsažené v čl. 6 odst. 1 až 3, tj.:

 • jednotlivé složky pocházejí ze třetí země, která je uvedena na seznamu EU, a splňují zvláštní požadavky vztahující se daný produkt, které jsou použitelné při dovozu do EU,

 • zařízení10 (nebo produkční oblast mlžů), ze kterého byly složky živočišného původu použité při výrobě směsného produktu odeslány, získány nebo připraveny, je uvedeno na seznamu EU obsahujícím zařízení, z nichž je povolen dovoz,

 • podle směrnice Rady 96/23/ES11 musí produkty živočišného původu i v případě, jsou-li použity jako složky živočišného původu při výrobě směsných produktů, pocházet ze třetí země se schváleným plánem sledování reziduí pro konkrétní složku, jak je stanoveno v příloze I rozhodnutí Komise 2011/163/EU12,

 • dovážející provozovatel potravinářského podniku musí být schopen prokázat, že jsou výše uvedené požadavky dodrženy (např. příslušným dokladem nebo osvědčením, které nemusí být v souladu s požadavky na formu stanovenými v článku 14 nařízení (ES) č. 854/200413, nebo jinak).

Tyto požadavky se však v současnosti nevztahují na všechny směsné produkty, jelikož přechodné opatření povoluje uplatňování stávajících postupů, pokud jde o požadavky na dovoz směsných produktů, které obsahují neharmonizované zpracované produkty živočišného původu (viz oddíl 4).

3.3 Rostlinolékařské požadavky

Před tím, než mohou být některé rostliny, produkty rostlinného původu nebo jiné předměty dovezeny do EU, musí splnit fytosanitární požadavky.

Více informací viz: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

3.4 Další hygienické požadavky

Bez ohledu na použití směrnic 96/23/ES a 2002/99/ES a čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 musí dovozci potravin obsahujících produkty živočišného původu uvážit rovněž další požadavky, jež je nutno dodržet:

 • Podle příslušných požadavků potravinového práva EU platí řada pravidel, která doplňují pravidla hygieny potravin nebo která se uplatňují navíc k těmto pravidlům. Jedná se zejména o případné požadavky týkající se:

  1. kontaminujících látek,
  2. maximálních limitů reziduí pesticidů,
  3. používání potravinářských přídatných látek,
  4. materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami,
  5. ozařování potravin,
  6. nových potravin (nařízení (ES) č. 258/9714),
  7. radioaktivity.
 • Existují také požadavky specifické pro určité produkty, které se týkají:

  1. rychle zmrazených potravin,
  2. potravin určených pro zvláštní výživu – tento pojem bude od 20. července 2016 nahrazen pojmem "potraviny pro určité skupiny"15,
  3. geneticky modifikovaných potravin (GMO).

Více informací viz: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm

3.5 Sladění veterinárních a hygienických podmínek u některých směsných produktů

V minulosti bylo při dovozu některých směsných produktů nutné splnit pouze veterinární podmínky.

Nařízení (EU) č. 28/201216, které je použitelné ode dne 1. března 2012, však slaďuje veterinární a hygienické požadavky na některé směsné produkty, které jsou určeny k dovozu do EU nebo tranzitu přes EU, a stanoví vzor veterinárních osvědčení pro dovoz a tranzit těchto směsných produktů.

Podle nařízení (EU) č. 1079/201317 mohou být směsné produkty, na něž se nevztahuje nařízení (EU) č. 28/2012, do 31. prosince 2016 dováženy na základě stávajícího režimu, aby se zachovala kontinuita obchodu.

4. Podmínky dovozu některých směsných produktů

4.1 Původ zpracovaných produktů živočišného původu používaných při výrobě směsných produktů

Podle čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 musí zpracované produkty živočišného původu používané při přípravě dovážených směsných produktů splňovat požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 až 3 uvedeného nařízení. To zejména znamená, že:

 • zpracované produkty živočišného původu musí pocházet ze třetí země nebo její části, která je uvedena na seznamu EU, a musí splňovat požadavky na konkrétní produkty, které se na ně vztahují při dovozu do EU,

 • zpracované produkty živočišného původu musí pocházet ze zařízení (nebo produkční oblasti mlžů), které je uvedeno na seznamu EU obsahujícím zařízení pro tyto zpracované produkty živočišného původu, ze kterých je povolen dovoz.

Nařízení (EU) č. 1079/2013 však s ohledem na uplatňování těchto hygienických opatření stanoví přechodné období do 31. prosince 2016. Podle tohoto nařízení se ustanovení čl. 6 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004 nevztahují na směsné produkty kromě směsných produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 28/2012, kterými jsou:

 • směsné produkty, které obsahují zpracované masné výrobky, jak uvádí čl. 4 písm. a) rozhodnutí 2007/275/ES,

 • směsné produkty, které obsahují zpracované mléčné výrobky a na něž se vztahuje čl. 4 písm. b) a c) rozhodnutí 2007/275/ES,

 • směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představují zpracované produkty rybolovu nebo vaječné výrobky a na něž se vztahuje čl. 4 písm. b) rozhodnutí 2007/275/ES.

Požadavky na tyto směsné produkty jsou stanoveny ve veterinárních osvědčeních uvedených v přílohách nařízení (EU) č. 28/2012, jež spojují hygienické a veterinární osvědčení EU.

Mléčné výrobky obsažené ve směsných produktech, které nepodléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly, musí mimoto pocházet ze třetí země uvedené na seznamu a musí být ošetřeny, jak je stanoveno v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010. Podle čl. 6 odst. 2 rozhodnutí 2007/275/ES se tento požadavek vztahuje i na směsné produkty popsané v čl. 6 odst. 1 a produkty uvedené v příloze II rozhodnutí 2007/275/ES.

Do 31. prosince 2016 proto není použitelný požadavek, aby byly směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představuje jiný zpracovaný produkt živočišného původu než zpracované masné výrobky, mléčné výrobky, produkty rybolovu nebo vaječné výrobky, provázeny příslušným osvědčením nebo obchodním dokladem.

To znamená, že v případě směsných produktů, u nichž nejméně polovinu jejich hmoty představuje například zpracovaný med, želatina nebo hlemýždi, jsou použitelná pouze obecná hygienická pravidla EU (podrobně popsaná v oddílech 3.2 a 3.4 těchto pokynů) a je na členských státech, zda zavedou doplňková vnitrostátní hygienická pravidla, například požadavky na osvědčení. U výše zmíněných zpracovaných produktů živočišného původu (např. zpracovaný med, želatina, hlemýždi nebo jiné zpracované produkty živočišného původu než masné výrobky, mléčné výrobky, produkty rybolovu nebo vaječné výrobky), které jsou obsaženy ve směsných produktech, neexistují žádné zvláštní veterinární podmínky, jelikož se má za to, že nepředstavují žádné riziko pro zdraví zvířat.

Bez ohledu na ustanovení nařízení (ES) č. 853/2004 musí složky živočišného původu používané při výrobě směsného produktu pocházet ze třetí země se schváleným plánem sledování reziduí pro konkrétní složku, jak je stanoveno v příloze I rozhodnutí 2011/163/EU. Tento požadavek platí pro veškeré zpracované produkty živočišného původu, včetně těch, na něž se vztahují přechodná opatření podle nařízení (EU) č. 1079/2013.

4.2 Původ směsných produktů

Podle nařízení (EU) č. 28/2012 musí níže uvedené směsné produkty, které jsou určeny k dovozu do EU nebo tranzitu přes EU, pocházet ze schválených třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek zpracovaných produktů živočišného původu obsažených v těchto směsných produktech do EU:

 • směsné produkty, které obsahují zpracované masné výrobky, jak uvádí čl. 4 písm. a) rozhodnutí 2007/275/ES,

 • směsné produkty, které obsahují zpracované mléčné výrobky a na něž se vztahuje čl. 4 písm. b) a c) rozhodnutí 2007/275/ES,

 • směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představují zpracované produkty rybolovu nebo vaječné výrobky a na něž se vztahuje čl. 4 písm. b) rozhodnutí 2007/275/ES.

Výše uvedené směsné produkty musí při dovozu do EU provázet veterinární osvědčení v souladu se vzory veterinárních osvědčení, jež jsou stanoveny v přílohách nařízení (EU) č. 28/2012.

Zatímco zpracované produkty živočišného původu obsažené ve směsném produktu musí pocházet ze schválených zařízení, samotný směsný produkt může pocházet z registrovaných zařízení, která nemusí být uvedena na seznamu podle článku 12 nařízení (ES) č. 854/2004. Je-li však konečný směsný produkt vyroben z nezpracovaného primárního produktu živočišného původu (např. rybího filé) a zpracování tohoto primárního produktu je nedílnou součástí výroby konečného směsného produktu (čl. 2 písm. a) rozhodnutí 2007/275/ES), musí se toto zpracování uskutečnit v zařízení schváleném pro dotyčný nezpracovaný produkt živočišného původu a směsný produkt musí v těchto případech pocházet z takovéhoto schváleného zařízení.

4.3 Trojstranný obchod se směsnými produkty uvedenými v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 28/2012

Co se týká původu, nejsou-li zpracované produkty živočišného původu a příslušný směsný produkt vyrobeny v téže zemi (trojstranný obchod), existují některá další omezení. Tato omezení jsou stanovena pro masné nebo mléčné výrobky používané ve směsných produktech, jelikož seznamy třetích zemí jsou u těchto produktů založeny na určitém tepelném ošetření ve vztahu k veterinárnímu riziku příslušných třetích zemí. Je proto nezbytné zajistit, aby masné nebo mléčné výrobky pocházející ze třetí země s vysokým veterinárním rizikem nebyly odeslány do třetí země s nižším veterinárním rizikem za účelem výroby směsných produktů. To se projevuje rovněž ve veterinárních zárukách, které musí být potvrzeny ve veterinárních osvědčeních stanovených v přílohách nařízení (EU) č. 28/2012.

Tabulka 1: Původ směsných produktů uvedených v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) č. 28/2012 a původ zpracovaných produktů živočišného původu používaných v těchto směsných produktech

Zpracované produkty živočišného původu obsažené ve směsném produktu Země původu směsného produktu Země původu zpracovaných produktů živočišného původu obsažených ve směsném produktu
Masný výrobek Třetí země uvedená v rozhodnutí 2007/777/ES s ohledem na jakékoli tepelné ošetření Stejná třetí země nebo původ v EU
Třetí země uvedená v rozhodnutí 2007/777/ES s ošetřením typu A Stejná třetí země nebo původ EU nebo jiná třetí země, která je však uvedena v rozhodnutí 2007/777/ES s ošetřením typu A
Mléčný výrobek Třetí země uvedená v nařízení (EU) č. 605/2010 s ošetřením typu A, B nebo C Stejná třetí země nebo původ v EU
Třetí země uvedená v nařízení (EU)č. 605/2010 s ošetřením typu A Stejná třetí země nebo původ v EU nebo jiná třetí země, která je však uvedena v nařízení (EU) č. 605/2010 s ošetřením typu A
Třetí země uvedená v nařízení (EU)č. 605/2010 s ošetřením typu B Stejná třetí země nebo původ v EU nebo jiná třetí země, která je však uvedena v nařízení (EU) č. 605/2010 s ošetřením typu B
Zpracovaný produkt rybolovu nebo vaječný výrobek Třetí země uvedená v příslušném seznamu EU Stejná třetí země nebo původ v EU nebo jiná třetí země, která je však uvedena v příslušném seznamu EU

Tabulka 1 podává přehled o původu směsných produktů a původu zpracovaných produktů živočišného původu obsažených v příslušném směsném produktu v případě trojstranného obchodu.

Ve vztahu k mléčným výrobkům je třeba mít na paměti zvláštní nákazovou situaci ve třetích zemích, které jsou uvedeny jako přijatelné pro tepelné ošetření typu C v příloze I nařízení (EU) č. 605/2010. Trojstranný obchod se může uskutečnit pouze mezi třetími zeměmi schválenými pro tepelné ošetření typu A nebo třetími zeměmi schválenými pro tepelné ošetření typu B, aby bylo zajištěno, že obchod neprobíhá mezi třetími zeměmi s rozdílným nákazovým statusem. Z tohoto důvodu mohou třetí země schválené pro tepelné ošetření typu C přijímat za účelem výroby směsných produktů obsahujících mléčné výrobky pouze mléčné výrobky z členských států EU nebo z vlastního území.

Totéž platí pro masné výrobky a trojstranný obchod se může uskutečnit pouze mezi třetími zeměmi schválenými v rozhodnutí 2007/777/ES pro ošetření typu A. Veškeré třetí země, které nejsou schválené pro tento typ ošetření, mohou za účelem výroby směsných produktů obsahujících masné výrobky přijímat masné výrobky pouze z členských států EU nebo z vlastního území.

5. Kontroly při dovozu a tranzitu na schválených stanovištích hraniční kontroly v EU

Právní předpisy EU stanoví, že veškeré zásilky produktů živočišného původu dovážené na území Unie musí být předloženy na schváleném stanovišti hraniční kontroly v EU, aby byly podrobeny povinným veterinárním kontrolám. Směrnice Rady 97/78/ES18 stanoví veterinární postupy, které je nutno při dovozu zásilek produktů živočišného původu do EU nebo při tranzitu těchto zásilek přes EU dodržet. Seznam produktů živočišného původu, které podléhají veterinárním kontrolám, je stanoven v příloze I rozhodnutí Komise 2007/275/ES.

Články 4 až 6 zmíněného rozhodnutí obsahují požadavky na veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly u některých směsných produktů a stanoví odchylky od tohoto požadavku u ostatních směsných produktů, včetně produktů uvedených v příloze II zmíněného rozhodnutí. Směsné produkty, na něž se vztahuje odchylka od požadavku na veterinární kontroly na stanovištích hraniční kontroly, však podléhají každopádně ustanovením o úředních kontrolách, která jsou obsažena v nařízení (ES) č. 882/200419, a členské státy by měly ověřit, ve které fázi distribučního řetězce zajistí tyto kontroly pravděpodobně nejsmysluplnější výsledek.

6. Kontroly při dovozu některých směsných produktů

Podrobnosti o obecném postupu při dovozu jsou obsaženy ve výše uvedených pokynech s názvem "Key questions related to import requirements and the EU rules on food hygiene and official food controls".

Podle článku 4 rozhodnutí 2007/275/ES podléhají veterinárním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly tyto směsné produkty:

 • směsné produkty obsahující zpracované masné výrobky,

 • směsné produkty, u nichž nejméně polovinu hmoty představuje jakýkoli jediný zpracovaný produkt živočišného původu jiný než zpracovaný masný výrobek,

 • směsné produkty, které neobsahují zpracovaný masný výrobek a u nichž méně než polovinu hmoty představuje zpracovaný mléčný výrobek, pokud konečný produkt nesplňuje požadavky stanovené v článku 6 uvedeného rozhodnutí.

V čl. 4 písm. b) rozhodnutí 2007/275/ES se odkazuje na "jakýkoli jediný zpracovaný produkt živočišného původu jiný než zpracovaný masný výrobek" obsažený ve směsném produktu, což znamená, že ve směsném produktu může být obsaženo více zpracovaných produktů živočišného původu. V tomto případě je nutno jejich obsah sečíst, aby se zjistilo, zda celkové množství zpracovaných produktů živočišného původu obsažených ve směsném produktu činí nejméně 50 %, a zda tudíž příslušný směsný produkt podléhá kontrole na stanovišti hraniční kontroly. Pokud jde o celkové množství, v úvahu je nutno vzít veškeré zpracované produkty živočišného původu jiné než zpracované masné výrobky.

Stanoviště hraniční kontroly musí v příslušném případě ověřit, zda výše uvedené směsné produkty pocházejí ze třetí země nebo její části, z níž byl povolen dovoz zásilek zpracovaných produktů živočišného původu obsažených v uvedených směsných produktech do Unie, a zda je provází veterinární osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze I nebo II nařízení (EU) č. 28/2012. Při dovozu do Unie je nutno v příslušném případě ověřit, zda byly zpracované produkty živočišného původu obsažené v těchto směsných produktech vyrobeny ve schválených zařízeních ve schválených třetích zemích, včetně schváleného plánu sledování reziduí (viz oddíl 4 těchto pokynů).

 • Pokud směsný produkt obsahuje pouze zpracované masné výrobky, mléčné výrobky, vaječné výrobky nebo produkty rybolovu, byl vyroben v zařízení schváleném pro tento produkt a provází jej příslušné osvědčení pro daný produkt v souladu se vzorem osvědčení, může to být přijatelné, jelikož obsahuje-li směsný produkt pouze jeden druh zpracovaného produktu živočišného původu, poskytuje zdravotní potvrzení v osvědčení pro daný zpracovaný produkt větší veterinární záruky než osvědčení podle nařízení (EU) č. 28/2012.

 • Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 28/2012 nemusí být zpracované produkty rybolovu obsažené ve směsných produktech osvědčeny ve vzoru stanoveném v příloze I nařízení (EU) č. 28/2012, představuje-li jejich obsah ve směsném produktu méně než 50 %. Totéž odůvodnění platí pro zpracované vaječné výrobky s ohledem na vzory stanovené v obou přílohách téhož nařízení.

 • Obsah zpracovaných masných a/nebo mléčných výrobků ve směsném produktu je však třeba osvědčit ve vzorech stanovených v přílohách nařízení (EU) č. 28/2012, vyjma v případě skladovatelných směsných produktů, které neobsahují žádný masný výrobek a méně než 50 % mléčného výrobku, přičemž konečný produkt splňuje požadavky stanovené v článku 6 rozhodnutí 2007/275/ES.

Článek 6 rozhodnutí 2007/275/ES stanoví odchylky pro některé směsné produkty a potraviny uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí, které jsou vyňaty z veterinárních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. V čl. 4 písm. c) ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/275/ES je stanovena odchylka pro směsné produkty, které jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě, které neobsahují žádné masné výrobky a u nichž méně než polovinu hmoty představuje mléčný výrobek. Tyto směsné produkty musí být jasně označeny jako určené k lidské spotřebě, musí být bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých nádobách a musí je provázet obchodní doklad a být označeny v úředním jazyce některého členského státu tak, aby uvedený doklad a označení společně poskytovaly informaci o povaze, množství a počtu balení směsného produktu, zemi původu, výrobci a složce (čl. 6 odst. 1 písm. a) bod iv) rozhodnutí 2007/275/ES).

 • To znamená, že směsné produkty, které jsou skladovatelné při pokojové teplotě nebo v průběhu výroby jasně prošly úplným procesem vaření nebo tepelného ošetření v celé hmotě a které obsahují mléčné výrobky a jakékoli jiné zpracované produkty živočišného původu, musí být předloženy k veterinárním kontrolám na stanovišti hraniční kontroly, představuje-li celkové množství zpracovaných produktů živočišného původu více než 50 % směsného produktu.

Nahrávám...
Nahrávám...