dnes je 21.6.2024

Input:

Pravidla pro uvádění tvrzení o výrobku a podávání žádostí

6.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.5
Pravidla pro uvádění tvrzení o výrobku a podávání žádostí

Ing. Irena Suková

Nařízení o výživových a zdravotních tvrzeních

Dne 20. 12. 2006 bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. To se stalo použitelným 1. července 2007. V souladu s nařízením lze v označení potravin, jejich reklamě a prezentaci, uvádět pouze zdravotní tvrzení, která byla schválena na úrovni Evropské unie. Toto nařízení bylo postupně upravováno dalšími nařízeními.

Výživová tvrzení – pravidla jsou uvedena především v čl. 4, 5, 8 a 9 a v příloze tohoto nařízení. Tvrzení musejí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích.

Zdravotní tvrzení lze zásadně rozdělit do následujících skupin:

  • Článek 13 se týká tvrzení o funkčním účinku (funkční tvrzení), což jsou zdravotní tvrzení jiná než tvrzení odkazující na snížení rizika onemocnění a na rozvoj a zdraví dětí, jichž se týká čl. 14.

Článek 13 odst. 1 se týká tvrzení, o která členské státy EU zažádaly do 31. 1. 2008; jsou to tvrzení založená na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích.

Článek 13 odst. 5 se týká také funkčních tvrzení, ale podávaných individuálně průběžně (následně po podání prvního souboru žádostí podle čl. 13.1), a to na základě nejnovějších vědeckých poznatků nebo zahrnujících požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

  • Článek 14 odst. 14.1a zahrnuje tvrzení o snížení rizika onemocnění a odst. 14. 1b tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí .

Postup schvalování

Postup schvalování zdravotních tvrzení je stanoven články 15 a 18. Do tohoto postupu se zapojují:

  • kompetentní národní úřady, jimž žadatelé zasílají žádosti, které tam jsou posouzeny a postoupeny Evropské komisi ( seznam kompetentních národních úřadů );

  • Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), jenž na základě požadavku Komise posuzuje oprávněnost žádostí, přičemž využívá tzv. implementační nařízení (ES) č. 353/2008 , které poskytuje obecný návod na výklad a klasifikaci vědeckých údajů potřebných pro posouzení zdravotních tvrzení;

  • Evropská komise, jež vydává rozhodnutí či nařízení o schválení či zamítnutí žádosti.

V lednu 2013 bylo vydáno rozhodnutí 2013/63/EU týkající se podmínek používání zdravotních tvrzení stanovených v článku 10 nařízení č. (ES) 1924/2006. Rozhodnutí je upozorněním na to, že i schválená tvrzení mohou být používána jen, když opravdu odpovídají skutečnosti, a když jsou splněny i případné další podmínky, které byly při schvalování příslušného tvrzení stanoveny.

Zvláštní podmínky se mohou týkat:

a) sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,

b) množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,

c) případně sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny, a

d) vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví.

Kontaktní místo pro podávání žádostí v ČR

Tvrzení jsou schvalována na základě individuálních žádostí (čl. 15) doložených potřebnými doklady.

Kontaktní místo pro podávání žádostí v ČR:
Ing. Eva Přibylová
Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého nám. 4128 01 Praha 2
Tel./fax: +420 224 972 188
Mobil: +420 602 744 003
eva.pribylova@mzcr.cz

Náležitosti žádosti

Úřad EFSA průběžně vysvětluje postup, který používá jeho panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) při posuzování zdravotních tvrzení, a sice prostřednictvím tzv. "vodítek" (guidance documents) a pořádáním vědeckých setkání zainteresovaných subjektů.

Vodítka

Vodítka bývají předmětem veřejné diskuse a projednávání na zasedání zainteresovaných subjektů a bývají podle potřeby revidována.

Zájemci, kteří chtějí podat žádost o schválení zdravotního tvrzení podle článku 13.5 nebo 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 nebo modifikovat již existující autorizaci, by se měli vodítky řídit a v souladu s nimi žádost zkompletovat.

Vodítka jsou k dispozici v angličtině na stránkách EFSA .

  1. Vědecké a technické vodítko na přípravu a podání žádosti o autorizaci zdravotního tvrzení z roku 2007 bylo v květnu 2011 revidováno tak, aby se předkládání žádosti
Nahrávám...
Nahrávám...