dnes je 18.7.2024

Input:

Produkce vajec na farmě: Legislativní východiska

30.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.15
Produkce vajec na farmě: Legislativní východiska

Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

Zpracování a výroba potravin musejí splňovat požadavky platné legislativy. Jedná se zejména o níže uvedené předpisy EU, zákony a vyhlášky:

Hygienický balíček

Jedná se o soubor základních předpisů, které upravují, co vše musí výrobce splnit a veterináři kontrolovat. V současné době již neexistují detailní nařízení (např. z jakého materiálu a jaké barvy musejí být stěny, podlahy, stropy), ale udává základní rámec, který je nutno splnit. Záleží však na osobních schopnostech každého výrobce, aby neviděl ve veterináři nepřítele, ale byl s ním schopen komunikovat a nalézt taková řešení, aby neporušoval normy a zákony.

Nařízení (ES) č. 178/2002

Předpis stanovuje obecné zásady a požadavky potravinového práva a bezpečnosti potravin, základní definice potravin, jak se pohybují po EU a v rámci třetích zemí, stanovuje povinnost zajistit sledovatelnost vámi vyrobených potravin. Jedná se o obecný předpis.

Nařízení (ES) č. 852/2004

Předpis o hygieně potravin – výroba, skladování, distribuce, prodej. Stanovuje pravidla hygieny potravin i pracovníků, HACCP – systém kritických kontrolních bodů, hygienickou praxi, kontrolu teplot, definuje základní termíny – např. kontaminace, provozní jednotka, produkt aj.

Nařízení (ES) č. 853/2004

Předpis stanovuje základní i zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, označení výrobků identifikační značkou, požadavky na potravinářské provozy a jejich schvalování a registraci, povinnosti provozovatelů potravinářských provozů. Definice základních pojmů, jako jsou např. maso, čerstvé maso, syrové mléko, vejce aj.

Nařízení (ES) č. 854/2004

Předpis popisuje způsob organizace úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

Další základní legislativní předpisy:

  • Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích.

  • Vyhláška č. 289/2007 Sb. , o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné

Nahrávám...
Nahrávám...