dnes je 27.5.2024

Input:

Specifická nebezpečí u některých činností v potravinářství

25.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.3
Specifická nebezpečí u některých činností v potravinářství

Ing. Pavel Petrů

Mlynářství

Při zpracování obilí, v mlynářství při výrobě mouk a dalších mlynářských produktů se vyskytují, kromě nebezpečí uvedených /11.2, nebezpečí požáru nebo výbuchu.

Obilní prachy jsou nebezpečné v každé formě, jak v usazeném, tak rozvířeném stavu.

Rozvířený prach nad spodní mez výbušnosti se při iniciaci zápalným zdrojem vznítí a pak následuje druhotný výbuch. Spodní mez výbušnosti je nejmenší množství prachových částic rozšířených v 1 m3 vzduchu, která stačí k tomu, aby mohl v tomto prostoru nastat výbuch. Obilní prach má bod vzplanutí 255 oC, bod vznícení 447 oC a spodní mez výbušnosti 42 g/m3.

Opatření:

 • V objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 • Do objektu je přísně zakázán vstup nepovolaných osob.

 • Svářečské práce lze provádět pouze na základě "Příkazu ke svařování“. – viz část 8/8.

 • Osvětlovací tělesa musí být nejméně jednou týdně zbavována prachu a jiných nečistot. Je zakázáno snímat z nich ochranné kryty. Je zakázáno používání svíček, používat se mohou pouze předpisová provozní svítidla ,která smí být zavěšena na předem určená místa.

 • V objektu není povoleno zřizovat prozatímní elektrická zařízení.

 • Výfuk spalovacích motorů dopravních prostředků při naskladňování (vyskladňování) musí být opatřen lapačem jisker a zbavován prachu. (Dopravní prostředky s přeplňovaným motorem nemusí být vybaveny lapačem jisker).

 • Na celém prostranství je nutné udržovat pořádek a zajistit tak průjezdnost požární techniky v případě nutnosti protipožárního zásahu.

 • Únikové cesty musí být stále volné.

 • V blízkosti objektu nesmí být umístěny žádné hořlavé látky.

 • Objekt musí být vybaven hasební technikou.

Při práci v pekárnách se vyskytují, kromě nebezpečí uvedených /11.2, nebezpečí:

Pekařská výroba

V pekařské výrobě to jsou další nebezpečí u těchto zařízení a strojů:

 • Mísič těsta – zhmoždění, naražení nohy obsluhy při najetí díže, zachycení obsluhy při pohybu pracovních míchacích prvků.
  Opatření: Používání správných pracovních postupů; nošení vhodné pracovní obuvi.

 • Rohlíkový stroj plátnový – zachycení prstů při vkládání klonků.
  Opatření: Klonky vsunovat přivřenou pěstí nebo vhodnou pomůckou.

 • Unibar na vaření knedlíků – popálení, zhmoždění prstů o rám stroje při navážení materiálu vozíkem, pád osoby na rovině, případně kluzké podlaze, najetí kolečky zavážecího vozíku na nohu pracovníka.
  Opatření: Používání správných pracovních postupů; nošení vhodné pracovní obuvi, udržování pořádku na pracovišti a suché podlahy. Používání chňapek proti popálení.

 • Stroj na čištění plechů – pořezání ruky o ostré hrany plechů nebo o poškozený plech.
  Opatření: Poškozené plechy vyřadit, při manipulaci s plechy používat vhodné rukavice.

 • Stroj na výrobu strouhanky – zachycení rukou drtičem při manipulaci a vsunování rohlíků do násypky, zachycení ruky při čištění.
  Opatření: Při manipulaci a vsunování rohlíků do násypky používat vhodné nástroje.

 • Plynová a elektrická pec – popálení při kontaktu nechráněné části těla s horkými povrchy částí pece, popálení rukou při manipulaci s výrobky, horkými formami na chleba, popálení, opaření obsluhy pece při kontrole pečícího prostoru pece kontrolními otvory.
  Opatření: Izolace částí potrubí a zařízení pece s horkými povrchy. Používání vhodných rukavic. Dodržování bezpečných pracovních postupů.

 • Nebezpečí při provozu plynových zařízení jsou uvedena v části 8/5.5.

Cukrářská výroba

V cukrářské výrobě to jsou další nebezpečí u těchto zařízení a strojů:

 • Univerzální mixéry – úrazy při doplňování surovin za chodu.
  Opatření: Za chodu stroje mít uzavřeny plnící otvory, plnění provádět pouze za klidu stroje. Dodržovat zákaz vsunování předmětů za chodu do plnícího otvoru. Před zahájením opravy odpojit stroj od sítě a spolehlivě zajistit proti zapnutí.

 • Šlehací stroj – pád kotle na osobu, přiražení a zhmoždění, zachycení a pohmoždění ruky při styku s rotujícími metlami, vylétnutí metly.
  Opatření: Správné pracovní postupy, používání vhodné pracovní obuvi.

 • Melanžér – třecí stroj – zhmoždění, utržení prstů pracovním válcem, sevření, vtažení prstů a ruky do válců při plnění násypky tuhými hmotami, a/nebo při vyjímání cizího tělesa, zaklíněného mezi válci.
  Opatření: Pracovat podle stanoveného technologického postupu. Vkládat jen malé dávky hmoty a používat přípravek.

 • Strunovka – zachycení a namotání oděvu a končetiny klikovým mechanismem, vymrštění tvarovací desky – zhmoždění těla vymrštěnou tvarovací deskou.
  Opatření: Používat upnutý oděv bez volně vlajících částí.

 • Skulovací stroj na koblihy – tlačení materiálu do zásobníku k válcům.
  Opatření: Používat upnutý oděv bez volně vlajících částí.

 • Fritéza –

Nahrávám...
Nahrávám...