dnes je 20.5.2024

Input:

Státní veterinární dozor

1.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3
Státní veterinární dozor

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Úvod

Státní veterinární dozor spadá, resp. je součástí širokého komplexního systému veterinární péče, která zahrnuje:

 • péči o zdraví zvířat a jeho ochranu,

 • péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty,

 • ochranu území ČR před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem živočišných produktů a krmiv ze zahraničí,

 • ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivy, které souvisejí s chovem zvířat, výrobou a zpracováním živočišných produktů,

 • veterinární asanaci,

 • dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených příslušnými právními předpisy v této oblasti.

Základní rámec veterinární péče

Základní rámec veterinární péče je právně zakotven v zákoně č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči. Tento zákon navazuje na celou řadu předchozích zákonů o veterinární péči, dokládajících, že hlavní principy veterinární péče sahají do doby samotného vzniku ČR. Vývoj v této oblasti, zejména prohlubující se spolupráce a sjednocování postupů v ochraně zdraví zvířat a lidí nejenom v rámci zemí EU, vyžaduje neustálou aktualizaci též právních předpisů. V této souvislosti byl zákon č. 166/1999 Sb. upravován a doplňován řadou novel.

Kromě tohoto národního předpisu je oblast veterinární péče doplněna řadou přímo použitelných předpisů ES (potravin se týkají nejvíce nařízení tzv. hygienického balíčku , z roku 2004). Samozřejmě řadu důležitých ustanovení týkajících se podmínek a požadavků na potraviny živočišného původu včetně vymezení působností orgánů veterinární péče v dozoru nad potravinami ukládá zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích .

Vzhledem k širokému záběru činností, požadavků a povinností zúčastněných subjektů v oblasti veterinární péče je zde zapojena řada orgánů státní správy.

Ve smyslu § 43 zákona č. 166/1999 Sb. mezi orgány státní správy v oblasti veterinární péče patří:

 • Ministerstvo zemědělství ČR,

 • Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo vnitra ČR v rámci svých kompetencí,

 • obce,

 • orgány veterinární správy.

Zákon vymezuje těmto orgánům úkoly, povinnosti a pravomoci.

Dozor nad dodržováním úkolů veterinární péče je zákonem svěřen Státní veterinární správě (dále jen SVS). Na výkonu veterinárního dozoru se podílejí jednotlivé orgány SVS. Z tohoto důvodu je dále uveden stručný přehled o organizační struktuře a působnostech těchto orgánů SVS.

Orgány SVS

Mezi orgány SVS patří:

 • Státní veterinární správa – ústředí, s působností na celém území ČR,

 • krajské veterinární správy zřízené pro územní obvody krajů a Městská veterinární správa pro území hl. m. Prahy,

 • ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Uvedené orgány jsou správními úřady a účetními jednotkami. Ústředního ředitele SVS jmenuje a odvolává ministr zemědělství, krajské ředitele a městského ředitele jmenuje a odvolává ústřední ředitel SVS.

1) Státní veterinární správa (ústřední):

Vybrané působnosti z oblasti živočišných produktů

 • zpracovává celostátní koncepce a dlouhodobé plány veterinární péče a zdravotní nezávadnost živočišných produktů,

 • řídí krajské veterinární správy a rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich rozhodnutím,

 • řídí státní veterinární ústavy a ústav pro kontrolu biopreparátů a léčiv, navrhuje Ministerstvu zemědělství schvalování národních referenčních laboratoří a sama schvaluje oblastní referenční laboratoře,

 • vykonává státní veterinární dozor, vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných závad, provádí úřední kontroly u výrobců potravin živočišného původu ve smyslu příslušných předpisů ES, provádí audity a podle výsledků ukládá vhodná opatření, povoluje v souladu s předpisy ES zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických požadavků a na konstrukce, uspořádání a vybavení závodů a jiných zařízení k zacházení s produkty živočišného původu,

 • vydává závazné posudky na živočišné produkty a krmiva,

 • prověřuje činnost pohraničních veterinárních stanic a ukládá opatření při zjištění nedostatků,

 • vede a aktualizuje seznamy podniků a závodů, případně jiných zařízení podílejících se na výrobě, zpracování a uvádění živočišných produktů do oběhu, výsledky zveřejňuje na webových stránkách,

 • vede registraci a seznamy osob – podnikatelů kteří přepravují produkty živočišného původu,

 • ede seznamy třetích zemí, příp. jejich částí či podniků, z nichž lze dovážet živočišné produkty do ČR,

 • vede seznamy svobodných celních pásem a skladů,

 • zveřejňuje na webu vzory veterinárních osvědčení, seznamy referenčních laboratoří EU, národních referenčních laboratoří členských zemí EU a laboratoří zemí EU oprávněných k výkonu specifikované činnosti, kdy to předpisy EU vyžadují,

 • vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení k laboratorní činnosti v oblasti veterinární péče a k provozování asanačních podniků,

 • ve spolupráci s ostatními orgány veterinární správy shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje stanovené výsledky a informace z oblasti veterinární péče,

 • spolupracuje s Agrární a Potravinářskou komorou, zájmovými organizacemi, s orgány EU ve stanových činnostech, s příslušnými veterinárními orgány členských zemí v oblasti společných zájmů,

 • vykonává dozor nad plněním předpisů ES v oblasti veterinární péče,

 • spolupracuje v oblasti ochrany spotřebitele a v případě zjištění nedostatků u kontrolovaných osob na území EU, které poškozují společné zájmy, takovéto jednání zakáže svým rozhodnutím,

 • plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy ES.

2) Krajské veterinární správy

Kromě širokého záběru působností v oblasti veterinární péče o zdraví zvířat, předcházení a zamezení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, společných postupů v této oblasti s obcemi, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími příslušnými orgány a institucemi v této oblasti, plní tyto úkoly:

 • vykonávají státní veterinární dozor a vydávají závazné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků, provádějí plánované úřední kontroly, operativní kontroly v případě podezření z porušování zákona, na základě výsledků kontroly a auditů ukládají příslušná opatření, ověřují soulad se specifikacemi produktů živočišného původu podle předpisů ES o zemědělských produktech a potravinách, které představují zaručené tradiční speciality, a k ochraně zeměpisných označení a označení původu těchto živočišných produktů,

 • povolují zmírňující výjimky z veterinárních a hygienických podmínek stanovených předpisy ES pro ochranu zdraví zvířat a živočišných produktů a dále na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty,

 • schvalují a registrují v obvodu své působnosti podniky, závody a jiná zařízení podílející se na výrobě, zpracování a uvádění produktů živočišného původu do oběhu,

 • registrují osoby podnikající v přípravě a zpracování živočišných produktů,

 • vydávají, mění a odnímají schválení o registraci na základě kontroly plnění podmínek,

 • uplatňují stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a uplatňují závazná stanoviska v územním řízení,

 • vydávají závazné posudky pro stavební a kolaudační řízení při stavbách a zařízeních, kde se zachází se živočišnými produkty,

 • vydávají veterinární osvědčení na základě vyšetření živočišných produktů,

 • provádějí prohlídky jatečných zvířat a masa a ošetření ostatních živočišných produktů,

 • provádějí veterinární kontroly živočišných produktů, které se obchodují, a to v celém řetězci výroby a oběhu, včetně stanic pohraniční veterinární kontroly, pokud jsou v jejich obvodu,

 • ukládají nápravná opatření a pokuty za porušování předpisů,

 • plní úkoly stanovené přímo použitelnými

Nahrávám...
Nahrávám...