dnes je 27.5.2024

Input:

Úvod do problematiky dozorových orgánů

1.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1
Úvod do problematiky dozorových orgánů

Ing. Bedřich Škopek, CSc.

Státní dozor nad potravinami

Státním dozorem nad potravinami se v této kapitole rozumí kontrola a dozor nad dodržováním podmínek, požadavků a povinností stanovených právními předpisy všem zúčastněným subjektům v oblasti výroby, distribuce a prodeje potravin. Právními předpisy jsou přitom příslušné národní zákony a prováděcí vyhlášky nebo nařízení vlády, ale též přímo použitelné předpisy ES – nařízení a rozhodnutí příslušných orgánů EU.

Státní dozor nad potravinami vykonávají v ČR příslušné orgány státní správy, tj. především kontrolní orgány za tímto účelem zřízené příslušným zákonem, ve specifických případech dozor vykonávají přímo příslušná ministerstva, např. Ministerstvo zemědělství v oblasti biopotravin.

Zákony, jimiž byly kontrolní orgány zřízeny, vymezují jejich působnost – kompetence tak, aby se vzájemně nekřížily, nepřekrývaly a tím nevznikaly zmatky a nedorozumění. Stanoví přesné pravomoci kontrolního orgánu, povinnosti kontrolních pracovníků a jejich práva a podmínky, za kterých mohou kontrolu provádět.

Zásady kontroly stanovené předpisy ES

Evropské předpisy, zejména nařízení č. 178/2002/ES , nařízení č. 882/2004/ES , nařízení č. 854/2004/ES , směrnice č. 89/397/EHS doplňují příslušné národní zákony o obecné základní principy a zásady kontroly potravin, mezi které patří zejména:

 • výkon dozoru se vztahuje na potraviny, přídatné látky, vitamíny, minerální látky, stopové prvky aj. materiály a předměty určené pro styk s potravinami (další zaměření dozoru je specifikováno v jednotlivých národních zákonech),

 • dozor musí být vykonáván se stejnou péčí nad potravinami určenými pro domácí i zahraniční trhy,

 • dozor je vykonáván pravidelně, dále při podezření, že výrobek nevyhovuje, a to prostředky, které jsou přiměřené sledovanému cíli,

 • vlastní výkon dozoru se provede bez předchozího upozornění kontrolované osoby (připouští se výjimky, např. audity podle nařízení č. 882/2004/ES ), a to v rozsahu dle zamýšleného cíle. Skládá se z těchto kroků: inspekce, odběr vzorků k analýzám, hygienická kontrola personálu, prověřování písemných dokumentů, prověřování zavedených systémů a výsledků (řízení jakosti HACCP apod.). Směrnice dále vymezuje oprávnění inspektorů a povinnosti kontrolovaných osob, které jsou zapracovány do národních předpisů. Dozorové orgány působící v potravinách jsou zveřejňovány v Úředním věstníku EU, vč. ostatních orgánů členských zemí.

Pokud jde o organizační uspořádání dozoru, jeho členění, působnosti, podřízenost atd., je zásadně ponecháno na jednotlivých členských zemích. Vzhledem k tomu, že právě tato oblast není regulována EU, uspořádání státního dozoru se mezi členskými zeměmi vzájemně a někdy výrazně odlišuje. Důvodem je historie vzniku a vývoj ve specifických podmínkách těchto zemí, a to nejen hospodářských, ale zejména společenských a politických.

Jako příklad odlišností lze uvést Švédsko, kde v oblasti potravin působí pouze jediný orgán – Úřad pro kontrolu potravin, zahrnující kontrolu jakosti, zdravotní nezávadnosti, veterinární kontrolu, ochranu spotřebitele, toxikologický výzkum, monitoring aj.

V ostatních zemích působí odděleně několik samostatných dozorových orgánů. Snaha v minulosti sjednotit v ČR dozor nad potravinami obdobně jako ve Švédsku nebyla dosud politicky průchodná.

Dozorové orgány ČR

V České republice působí v oblasti potravin ze širšího pohledu, tj. nejen při vlastní výrobě a oběhu potravin, ale též ochraně ekonomických zájmů spotřebitele, ve výrobě biopotravin, při manipulaci GMO, metrologii atd. řada dozorových orgánů:

 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

 • orgány Státní veterinární správy,

 • orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba),

 • Česká obchodní inspekce,

 • Česká inspekce životního prostředí,

 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,

 • orgány metrologické služby.

Zmocnění k pozastavení oběhu potravin v případě podezření ze zdravotní závadnosti potravin mají

Nahrávám...
Nahrávám...